Hromadné převody

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

střediska

konta

budovy a místnosti

referenti

 

Umístění

Funkce pro hromadné převody na střediska, budovy a referenty resp konta jsou umístěny v hlavním menu Majetek | Hromadné akce:

Umístění funkcí pro hromadné převody

 

Popis funkce

Ovládání i práce s těmito funkcemi je stejná jen se mění předmět převodu.

Při hromadných převodech se na základě nastaveného filtru nabídne množina karet. Z těch je pak možné provést výběr a nové nastavení. Změny se provedou u všech vybraných karet a to buď formou zápisu do seznamu pohybů nebo do seznamu doplňkových evidencí umístění (budovy a místnosti nebo referenti)

Tyto změny se provedou samostatně u všech vybraných karet

 

Typ převodu je dán položkou, kterou potřebujete hromadně změnit:

budovy a místnosti
referenti
střediska
konta

Podle povahy převodu, zda se jedná o konto, referenta nebo středisko, se vyberou karty odpovídající zadanému převodnímu filtru a podle nových údajů se u změna provede u všech vybraných karet současně.

Všechny převody se provádí na základě výběru karet a zadání příslušného pohybu. Pak podle povahy převodu se provedou příslušné akce.

Funkce pro umístění u budov a místností resp. referentů je vedena v samostatné evidenci. Každý zápis má uvedenu platnost od - do a je tedy možné vysledovat historii umístění. Při těchto převodech se pouze platnost stávajícího zápisu ukončí zápisem datumu konce platnosti a vytvoří ze zápis nový s novým umístěním a datem odkdy začíná platnost, případně pokud je na kartě vedeno více kusů, pak počet kusů pro který.

Převody na střediska se provádí pomocí typu pohyby "převod na středisko", princip je zde stejný jako by se pohyb provedl v evidenci dlouhodobého majetku pro jednu kartu.

Pro        převod mezi konty platí pravidla zcela jiná, tam se převod provádí pomocí typu pohybu "oprava", zápis se tudíž provede přímo do počátečního stavu karty.        

 

Referenti

Funkce je umístěna v hlavním menu Majetek | Hromadné akce | Mezi referenty | Dlouhodobý majetek.

Na základě vybraného referenta z číselníku referentů se nabídne seznam karet, u kterých je platný záznam o umístění na tohoto referenta. Po výběru záznamů (karet), které chceme převést se spustí převod. Samozřejmě, že u těchto hromadných převodů se převádí z jednoho určeného referenta na jednoho vybraného nového referenta. Zápis o provedeném převodu je uložen do seznamu historie umístění na referenta.

Formulář pro převod

Pokud je v záznamu více kusů nabídne se možnost zadání počtu kusů pro převod. Původní zápis se označí jako neplatný (ukončení platnosti datumem do podle aktuálně nastaveného období) vystaví se nový zápis.

Zadání počtu kusů

 

Funkce provede:

vždy zruší platnost  zápisu o umístění s původním umístěním  na referenta
pokud se nepřevádí celý počet kusů, ale pouze část. Založí se nový záznam s původním umístěním s počtem kusů, které se nepřeváděly
založí nový záznam o umístění

Seznam záznamů o umístění u referenta

Ostatní funkce

Funkce pro opravu počtu kusů, pokud je karta vedena na více kusů a sám záznam o umístění více kusů obsahuje.

Funkce pro převod záznamů mezi okny.

 

Budovy

Funkce je umístěna v hlavním menu Majetek | Hromadné akce | Mezi budovami a místnostmi | Dlouhodobý majetek.

Na základě vybrané budovy a místnosti se nabídne seznam karet, u kterých je platný záznam o umístění na tohoto umístění.

Filtr pro výběr budovy a místnosti

Po výběru záznamů (karet), které chceme převést se spustí převod. Samozřejmě, že u těchto hromadných převodů se převádí z jedné určené budovy a místnosti na jinou vybranou budovu a místnost. Zápis o provedeném převodu je uložen do seznamu historie umístění na budovu a místnost.

Formulář pro převod

Pokud je v záznamu více kusů nabídne se možnost zadání počtu kusů pro převod. Původní zápis se označí jako neplatný (ukončení platnosti datumem do podle aktuálně nastaveného období) vystaví se nový zápis.

Zadání počtu kusů

 

Funkce provede:

vždy zruší platnost  zápisu o umístění s původním umístěním  na budovu a místnost
pokud se nepřevádí celý počet kusů, ale pouze část. Založí se nový záznam s původním umístěním s počtem kusů, které se nepřeváděly
založí nový záznam o umístění

 

Ostatní funkce

Funkce pro opravu počtu kusů, pokud je karta vedena na více kusů a sám záznam o umístění více kusů obsahuje.

Funkce pro převod záznamů mezi okny.

 

Střediska

Funkce je umístěna v hlavním menu Majetek | Hromadné akce | Převod mezi středisky | Dlouhodobý majetek.

Zápis změny střediska se provádí formou zápisu typu pohybu "převod na středisko".

Zadání parametrů pro převod

Často je potřeba změnit pouze středisko bez ohledu na ostatní nastavení členění tj. činností či zakázek. Proto při zadání filtru pro výběr karet je umožněn výběr a změna karet pouze u střediska nebo celého členění.

Navíc může nastat situace, kdy na základě vybrané karty byla založena karta vozidla v evidenci vozidel, pak je výhodné použít zároveň se změnou členění u karty dlouhodobého majetku provést zároveň změnu střediska v kartě evidence vozidel.

Zadání filtru pro výběr karet k převodu

Převod

Po výběru karet, které chceme převést se spustí převod. Samozřejmě, že u těchto hromadných převodů se převádí z jednoho určeného střediska (případně celé členění, pokud je nastaveno) na jiné vybrané středisko. Zápis o provedeném převodu je uložen do seznamu historie pohybů ke každé kartě.

Formulář pro převod

Pro zápis pohybů platí stejná pravidla jako kdyby byl pohyb proveden jednotlivě u karty. Pouze pokud je u pohybu nastaveno účtovat, pak se vytvoří hromadný doklad o převodu.

Doklad převodu na střediska za všechny vybrané karty

 

Funkce provede:

zápis zadaného pohybu "převod na středisko" ke každé převáděné kartě
zápis hromadného účetního dokladu o provedených převodech na středisko
pokud jsou vazby mezi evidencemi dlouhodobého majetku a evidence vozidel, zápis do historie umístění u karet vozidel

 

Evidence vozidel

Pokud je nastaveno, že se mají provést zároveň změny v evidenci vozidel pokud některá z karet byla použita jako zdroj pro kartu v evidenci vozidel, je vždy uživatel upozorněn na tuto skutečnost.

Provede se zároveň zápis do historie umístění na střediska v evidenci vozidel.

Aktuální umístění na středisko v kartě vozidla

 

Konta

Funkce je umístěna v hlavním menu Majetek | Hromadné akce | Převod mezi konty.

Zápis změny střediska se provádí formou zápisu typu pohybu "oprava". Po výběru karet (dle filtru se nabídnou buď všechny nebo pouze zařazené), které chceme převést se spustí převod. Samozřejmě, že u těchto hromadných převodů se převádí z jednoho určeného konta  na jiné vybrané konto. Zápis o provedeném převodu je uložen do seznamu historie pohybů ke každé kartě.

Formulář pro převod

Historii změny kont je pak možné vysledovat pouze na základě zápisu jednotlivých pohybů "oprava" v seznamu pohybů u karty. V zápisu typu pohybu "oprava" je vždy uvedeno čeho se oprava týkala a je vždy uveden původní a nový stav.

Původní a nová hodnota konta ve formuláři pohybu

 

 

Související témata

Sledování umístění - dlouhodobý majetek

Pohyby