Přiznání k dani

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

možnosti prohlížeče

tvorba přiznání

seznamu vozidel

výstupy

vyrovnání

storno

Umístění

Funkce přiznání k silniční dani je stěžejní funkcí v evidenci vozidel, je umístěna v hlavním menu Evidence vozidel | Přiznání k silniční dani:

Umístění funkce

Popis funkce

Funkce je určena pro vytvoření, prohlížení a opravě podkladů pro řádné, opravné a dodatečné přiznání k silniční dani. Na základě vypočteného plánu silniční daně, provedených záloh, informací o finančním úřadě, informací o uživateli je možné vytvořit podklady pro přiznání k silniční dani a to buď přímo do formuláře určeného ministerstvem financí pro aktuální kalendářní rok nebo pro možnost elektronického přímo do souboru.

V přiznání k dani silniční uvádí poplatník vozidla, která jsou předmětem daně, tj. vozidla, kterým je přidělena registrační značka v České republice, a která jsou používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmu u subjektu nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu (§ 18 odst. 3 a následující zákona c. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisu).

Jednotlivé formuláře i zápis do XML souborů jsou aktualizovány.

Informace, které jdou do přiznání, se ukládají do tabulek. Takhle je pak možné kdykoliv přiznání vytisknout úplně stejně, tak, jak bylo vytvořeno.

Funkcí přiznání k silniční dani je možné vystavit všechny možné typy přiznání k silniční dani

řádné
opravné
dodatečné

Možnosti prohlížeče

Prohlížeč přiznání k silniční dani vždy obsahuje pouze přiznání, které se vztahuje k nastavenému kalendářnímu roku. Před otevřením samotného seznamu přiznání budete dotázání na zpracovávaný rok. Vždy se můžete pohybovat v kalendářním roce aktuálním nebo předchozím.

V tabulce daňových přiznání může být vždy pro jeden kalendářní rok jedno řádné, opravné nebo dodatečné přiznání. jako první je vždy vytvořeno přiznání řádné.

Přímo v  prohlížeči seznamu daňových přiznání jsou umístěny funkce pro práci s jednotlivými zápisy.

Prohlížeč daňových přiznání - funkce pro práci nad jednotlivými záznamy

Popis funkcí

Funkce pro nastavení období -  kalendářního roku, pro který se bude přiznání zpracovávat, je umístěna v záhlaví prohlížeče přiznání k silniční dani. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku  nebo stiskem kombinace kláves ALT+R

 

Funkce pro stornování aktuálně nastaveného přiznání je umístěna v záhlaví prohlížeče přiznání k silniční dani. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku  nebo stiskem kombinace kláves ALT+S

 

Funkce pro prohlížení dokladů aktuálně nastaveného přiznání je umístěna v záhlaví prohlížeče přiznání k silniční dani. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku  nebo stiskem kombinace kláves ALT+D

Seznam dokladů obsahuje jednotlivé doklady, tak jak byly vystavovány při zpracování přiznání k silniční dani. Jestliže je s dokladem vázáno storno dokladu, je doklad v seznamu zadýmený a přeškrtnutý.

Seznam dokladů vázaných s řádným přiznáním k silniční dani

Při prohlížení dokladu se nabídne prohlížení příslušného dokladu resp. dokladu, kterým byl doklad vystavený při zpracování přiznání k silniční dani stornován.

Doklad a případné storno dokladu

 

Funkce pro zobrazení seznamu vozidel zahrnutých do aktuálně nastaveného přiznání k silniční dani je umístěna v záhlaví prohlížeče přiznání k silniční dani. Vyvolání funkce se provede  stiskem kombinace kláves ALT+V.

 

Určeno pro elektronické podání přiznání přes portál veřejné správy s využitím přídavného modulu "Elektronická podání".  Vyvolání funkce se provede  stiskem kombinace kláves ALT+E.

 

Přidání nového záznamu

Při použití funkce přidat větu resp. použitím klávesy Insert v prohlížeči daňových přiznání se nabídnou možnosti výběru a to buď řádné, opravné nebo dodatečné přiznání.

Umístění funkce

Výběr funkce

Samozřejmě je nutné dodržet sled přiznání, tedy pokud není provedeno řádné přiznání, nelze vytvářet opravné resp. dodatečné přiznání k silniční dani. Stejně tak, pokud je sice řádné přiznání již vytvořeno, ale je stornováno.

 

Pokud není dodržena posloupnost přiznání, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn:

Prohlížení a oprava

Jestliže dojde k jakékoliv změně, která má vliv např. na výši silniční daně, musí se přiznání znovu vygenerovat. Oprava pracuje ve dvou režimech (opravy a prohlížení).

Umístění funkce pro opravu, prohlížení a tisk přiznání k silniční dani

Oprava

Bez ohledu na předchozí přiznání se znovu vygenerují všechny podklady pro přiznání k silniční dani s možností oprav údajů vkládaných do přiznání (informace o příslušném finančním úřadu, o poplatníkovi... potřeba nastavit v parametrech). Zároveň byl-li vázán s přiznáním doklad (vyrovnání), tento bude stornován dokladem s opačnými znaménky  a je případně vytvořen doklad nový. Veškeré informace, tak jak jsou vloženy do formuláře k přiznání k silniční dani se ukládají. Oprava probíhá ve dvou fázích, nejprve se stornuje původní záznam včetně dokladu a pak se vytvoří přiznání nové. Pokud tedy něco nesouhlasí na vámi provedeném přiznání k silniční dani, není nutné zpracování stornovat a znovu zpracovat

Prohlížení - tisk do formuláře

Slouží pouze pro tisk formuláře pro přiznání k silniční dani. Tedy vezmou se údaje uložené poslední opravou a vygeneruje se sestava zadaná v parametrech pro evidenci vozidel. Rozděleno do tří částí. Přední strana, oddíl II. a oddíl III., příloha.

Elektronické přiznání

Určeno pro vytvoření výstupní soubor (XML) pro elektronické podání. Stejně jako u tisku formuláře se podle uložených údajů o přiznání, vytvoří soubor ve tvaru XML pro elektronické přiznání

 

Tvorba přiznání

Pro všechny typy přiznání jsou na základě informací uvedených v evidenci vozidel se provedou v rámci  přiznání tyto akce:

zaúčtování vyrovnání - doklad je tvořen na základě zadaného pohybu a s ním vázaných souvztažností. Pokud vznikne rozdíl mezi zaplacenými zálohami a vypočtenou silniční daní, vytvoří se nejprve doklad pro zaúčtování silniční daně.
zablokování informací výpočtu měsíčních sazeb pro řádné přiznání (roční údaje)  - nelze dát upravovat, provádět přepočet
výstupy - tisk formuláře, vytvoření souboru pro elektronické podání - dle výběru
uložení informací o přiznání - lze kdykoliv v této podobě tisknout formulář nebo vytvořit soubor XML

 

Sazby daní pro jednotlivá vozidla, rok a příslušný typ přiznání je nutné vygenerovat !

Řádné

Provede zaúčtování posledního kvartálu, podle zadaného pohybu na základě ročních údajů a vypočtené silniční daně pro řádné přiznání a poslední 5. kvartál

Uloží se informace o provedeném zpracování a zároveň podle zadaných souvztažností v pohybu se vytvoří účetní doklad

Dále se do formuláře přiznání k silniční dani (řádné) doplní informace pro FÚ za celý kalendářní rok.

Ke každé kartě vozidla se uloží informace o provedeném zpracování.

Opravné přiznání

Provede zaúčtování  podle zadaného pohybu pro opravné přiznání na základě ročních údajů a vypočtené silniční daně pro opravné přiznání. Uloží se informace o provedeném zpracování a zároveň podle zadaných souvztažností v pohybu se vytvoří účetní doklad

Dále se do formuláře přiznání k silniční dani (opravné) doplní informace pro FÚ za celý kalendářní rok.

Ke každé kartě vozidla se uloží informace o provedeném zpracování.

Dodatečné přiznání

Provede zaúčtování podle zadaného pohybu  pro dodatečné přiznání  na základě ročních údajů a vypočtené silniční daně pro dodatečné přiznání. Uloží se informace o provedeném zpracování a zároveň podle zadaných souvztažností v pohybu se vytvoří účetní doklad

Dále se do formuláře přiznání k silniční dani (dodatečné) doplní informace pro FÚ za celý kalendářní rok.

Ke každé kartě vozidla se uloží informace o provedeném zpracování.

Na rozdíl od řádného a opravného přiznání se provede zaúčtování pouze rozdílu mezi již provedeným a vypočteným. Stejně tak v daňovém dodatečném přiznání k silniční dani bude pouze rozdíl.

 

Popis položek

Položky do přiznání jsou uloženy v obecných parametrech uživatele (informace o firmě, oprávněné osobě...) a specifické údaje určené pouze pro silniční daň v parametrech evidence vozidel. Před každou akcí jsou parametry nabídnuty ke kontrole.  Všechny údaje kromě IČO uživatele, jsou přednastavena  z parametrů.

Formulář pro zadání informací pro tvorbu přiznání k silniční dani je společný pro řádné, opravné i dodatečné přiznání.

Formulář pro zadání přiznání k dani (řádné, opravné, dodatečné)

Položky do přiznání jsou uloženy v obecných parametrech uživatele (informace o firmě, oprávněné osobě...) a specifické údaje určené pouze pro silniční daň v parametrech evidence vozidel. Dále údaje o finančním úřadu a rozpis záloh a nezaplacená daň. Před každou akcí jsou parametry nabídnuty ke kontrole.

Pokud vznikne rozdíl mezi zaplacenými zálohami a vypočtenou silniční daní, vytvoří se nejprve doklad pro zaúčtování silniční daně.

Všechny údaje kromě IČO uživatele, jsou přednastavena  z parametrů.

Silniční daň před provedením přiznání

Popis položek:

variabilní symbol 1 - IČO uživatele
variabilní symbol 2 - vygenerovaná jedinečná kombinace čísel, tak, aby bylo možné provést párování dokladu                

typ přiznání (1,2,3)  + kalendářní rok zpracovávaného přiznání + poslední měsíc kvartálu  

kde 1 = řádné, 2 = opravné, 3 = dodatečné

 

konstantní symbol -  konstantní symbol určuje příslušný FÚ
datum splatnosti        - je dán přímo zákonem o silniční dani a je vázán s číselníkem kvartálů pro zálohy silniční daně
zadání formuláře pro přiznání k silniční dani - příslušné formuláře pro řádné, opravné a dodatečné přiznání k silniční dani jsou umístěny v seznamu sestav v záložce evidence vozidel. Pokud budete preferovat tisk formuláře, je nutné
informace o poplatníkovi - údaje se přenáší z parametrů
informace o finančním úřadu - údaje se přenáší z parametrů

 

Pokud nebudou tyto údaje vyplněny, nelze provést zaúčtování a následně provést příkaz k platbě, vytvořit formulář pro přiznání (řádní, opravné resp. dodatečné) k silniční dani nebo vytvořit soubor pro elektronické přiznání k dani.

Ostatní funkce

Funkce pro zobrazení seznamu vozidel zahrnutých do aktuálně nastaveného přiznání k silniční dani. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F4.

Seznam vozidel

Aktivací  funkce se nabídne seznam vozidel, která budou uplatněna do formuláře pro přiznání k silniční dani.

Seznam vozidel, která jsou předmětem daně pro aktuálně nastavený kalendářní rok

 

Výstupy

formulář pro přiznání k silniční dani
výstupní soubor (XML) - elektronické podání k silniční dani. Pro správnou funkčnost podání přes Portál veřejné správy  musí být nainstalován modul pro elektronická podání
formulář i výstupní soubor (XML)

Nabídka výstupů po aktivaci tlačítka OK

         

Tisk formuláře

Po úspěšně provedeném zpracování je možné vytisknout přiznání přímo do formuláře.

Vyrovnání

Funkce "přiznání k dani" kromě vytvoření formuláře pro tisk podání či XML souboru pro elektronické podání může navíc provést zaúčtování vyrovnání silniční daně. Je tedy na vás zda se rozhodnete vyrovnání svázat s provedením přiznání nebo jej zaúčtovat stejně jako zálohy. Tato volba se týká pouze řádného přiznání, u opravného a dodatečného přiznání bude zaúčtování vždy vázáno na vytvořené přiznání. V záhlaví prohlížeče přiznání je funkce pro prohlížení vytvořených dokladů.

Funkce "prohlížení dokladu"

Informace o vypočítané silniční dani, zaplacených zálohách a doplatku je v záložce "daň" formuláře "přiznání k dani".

Informace o provedených zálohách

 

Editace plateb mimo evidenci vozidel je umožněna nastavením parametru.

Storno

Funkce storno provede stornování vytvořeného dokladu o zaúčtování vyrovnání silniční daně a záznam o zpracování přiznání se označí  jako "nezpracováno" tj. řádek bude přeškrtnutý.

Označení stornovaného záznamu

Doklad se stornuje pouze v případě, že je vytvořený zároveň s přiznáním.

Storno dokladu vyrovnání silniční daně se provede do nového dokladu s opačnými znaménky, pokud již byl doklad zařazen do platebního kalendáře a zaplacen

 

Související témata

řádné přiznání

Opravné přiznání

Dodatečné přiznání

Zálohy a vyrovnání silniční daně