Kontrola sazeb DPH při hromadné fakturaci z výdejek/vratek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Popis funkce

Funkce zabraňuje nevhodnému kombinování fakturovaných položek výdejek s dobropisovanými položkami vratek s rozdílnou sazbou DPH (z různých období) v rámci jednoho dokladu během hromadné fakturace výdejek.

Protože daňový doklad uskutečněného plnění standardně pracuje s jedním datumem uskutečnění zdanitelného plnění, dle kterého se počítá DPH, nelze v rámci jednoho dokladu kombinovat dobropisy z minulých období (s různými sazbami DPH) s položkami fakturovanými v současných sazbách DPH, ani dobropisy z různých období (s různými sazbami DPH) mezi sebou.

 

Aby se popisovanému nežádoucímu stavu zabránilo ještě před samotnou fakturací, probíhá kontrola položek na DPH z různých období již na úrovni výdejek.

Tato kontrola nedovolí v rámci výdejky vytvořit některou z následujících kombinací položek:

vratky z minulých období (s DPH v odlišné výši než současné) a položky výdejky
vratky z různých období (s DPH v odlišné výši)

 

Tato kontrola ale sama o sobě nepomůže, pokud se k fakturaci hromadně označí několik výdejek obsahujících vratky z různých období (s DPH v odlišné výši). Vygenerovaná faktura pak bude obsahovat jen jednu výši snížené a/nebo základní sazby, tj. část vratek bude fakturována v nesprávné sazbě.

V takovém případě pomůže speciální parametr fakturace "Při fakturaci z více výdejek s vratkou generovat samostatné faktury", nastavením kterého se při hromadné fakturaci výdejek vygeneruje pro každou výdejku obsahující položku vratky samostatná faktura.

Nastavení v parametrech fakturace

 

V případě, že parametr zajišťující generování samostatných faktur pro výdejky obsahující vratku není nastaven, nelze zaručit, že se na generovaných fakturách nebudou kombinovat sazby DPH z různých období. Uživatel proto přebírá plnou zodpovědnost za výběr výdejek určených k fakturaci.

 

Na druhou stranu, pokud je uživatel schopen pohlídat si výběr výdejek/vratek pro fakturaci, po zrušení nastavení uvedeného parametru se nebudou zbytečně generovat samostatné faktury pro každou výdejku s vratkou.

 

V případě, že si uživatel nepřeje generovat samostatnou fakturu pro každou výdejku obsahující vratku a zároveň jeho odběratelé akceptují dobropisování vratek s aktuálně platnými sazbami DPH (místo původních sazeb platných k datu původního DUZP), lze nastavit speciální parametr fakturace, který umožní dobropisovat vratky jako klasické položky výdejky (tj. bez vazby na původní doklad a původní DUZP).

Nastavení v parametrech fakturace

 

V případě, že je nastaven parametr zajišťující dobropisování vratek jako klasických položek výdejky, dobropisují se vratky pomocí fakturačních položek se zápornými částkami v rámci standardního dokladu místo dobropisu, a to s aktuálně platnými sazbami DPH, které se můžou lišit od původních sazeb platných k datu původního DUZP. Uživatel za toto nastavení přebírá plnou zodpovědnost.

 

 

Systém navíc hlídá výši použitých sazeb DPH na právě generovaném dokladu. Takže i v případě nesprávně vybrané sady výdejek pro hromadnou fakturaci faktura nebude vytvořena (za určitých níže uvedených podmínek).

Funguje to tak, že se v rámci generovaného dokladu (faktury/dobropisu) pamatuje výše použité snížené i základní sazby DPH.

V okamžiku, kdy se zakládá nová položka faktury/dobropisu, systém zkontroluje, zda se jedná o fakturaci ve snížené nebo základní sazbě DPH a zda již byla nějaká položka s touto sazbou fakturována na daném dokladu.

Pokud ne, položka se standardně založí a systém si zapamatuje výši použité sazby DPH (snížené nebo základní).

Pokud se už v dané sazbě fakturovalo, zkontroluje se, zda ve stejné výši. Když je výše sazeb stejná, položka se založí a pokračuje se ve fakturaci další položky výdejky/vratky. Když se výše sazeb liší (např. 19% a 20% u základní sazby), fakturace skončí chybou.

Uživatel pak musí zvolit jinou (menší) sadu výdejek pro opětovnou hromadnou fakturaci - a to i opakovaně, dokud fakturace neskončí úspěšně.

 

Omezení, podmínky provozu

Kontrola výše použitých sazeb DPH neprobíhá v těchto případech:
 
Fakturace položek matice
- kontrola probíhá jenom u hlavičky matice
 
Fakturace služeb svázaných se skladovou položkou
- kontrola probíhá jenom u samotné skladové položky
 
Fakturace souboru zboží
- kontrola probíhá jenom u hlavní položky souboru zboží

 

Související témata

Vratka

Fakturace z výdejek

Vytvoření (oprava) faktury