MOSS - elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani v EU (do 30.6.2021)

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Popis funkce

Funkce slouží k fakturaci elektronicky poskytovaných služeb osobám, které nejsou osobami povinnými k dani a které mají sídlo nebo místo pobytu na území Evropského společenství.

Jedná se o "Mini One Stop Shop (MOSS)" režim, který je od 1.7.2021 nahrazen zvláštním režimem jednoho správního místa "One Stop Shop (OSS)".

 

Od 1. 7. 2021 dochází k rozšíření zvláštního režimu Mini One Stop Shop (MOSS) na One Stop Shop (OSS).
Současní uživatelé zvláštního režimu MOSS budou automaticky od 1. 7. 2021 převedeni do zvláštního režimu OSS a budou moci využívat i nadále příslušný režim v OSS (příslušný režim EU nebo režim mimo EU) pro odvod DPH u telekomunikačních služeb, televizních či rozhlasových služeb a elektronicky poskytovaných služeb. Možné použití OSS se nově rozšiřuje i na další plnění. Od 3. čtvrtletí se převedeným uživatelům z MOSS do OSS mění bankovní účet pro úhradu daně.
 
Od 1. 7. 2021 dochází k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa Mini One Stop Shop (MOSS) na One Stop Shop (OSS) na základě změn pravidel DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce).

 

Podmínky pro vystavení faktury:

hledisko "EU - registrace v členském státě"
"domácí" vlastní DIČ
měna faktury EUR (přednastaveno automaticky)
stát odběratele z EU

 

V případě, že měna platby je jiná než EUR, zpřístupní se tlačítko pro dotažení směnného kurzu Evropské centrální banky.

Pro účely výpočtu DPH se použijí sazby DPH platné ve státě odběratele. (Sazby DPH platné v jednotlivých státech EU se nastavují přímo v číselníku států.)

 

Nastavení hodnot v hlavičce faktury

 

Omezení, podmínky provozu

Odběratel nesmí být osobou povinnou k dani a musí mít sídlo nebo místo pobytu na území Evropského společenství.
V číselníku států musí být definované odpovídající sazby DPH.
Pro měnu platby jinou než EUR se použije kurz Evropské banky.
Vlastní DIČ musí být "domácí".