Změnové návrhy

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

Umístění

Tato funkce slouží pro evidenci změnových návrhů v dokumentaci vyráběných součástí. Tvorba změnových návrhů se realizuje prostřednictvím stejnojmenného prohlížeče (nabídka Technická příprava výroby | Změnové návrhy - viz obr. 1).

obr. 1

Popis funkce

Pro využívání změnových návrhů je potřeba v parametrech výroby (nabídka Konfigurace | Konfigurace výroby | Parametry výroby, záložka Technická příprava - viz obr. 2) tuto funkci aktivovat prostřednictvím zaškrtávacího pole Změnové návrhy a zároveň definovat způsob číslování jednotlivých změnových návrhů (údaj Maska změnového návrhu).

obr. 2

 

Maska změnového návrhu se skládá ze dvou částí, z pevné a proměnné. Na místě pevné části může vystupovat textový řetězec libovolných alfanumerických znaků, proměnná část je pak reprezentována jedním nebo více znaky * (hvězdička). Pokud má tedy maska tvar například ECZ-03-****, pak budou jednotlivé změnové návrhy číslovány postupně takto: ECZ-03-0001, ECZ-03-0002, ECZ-03-0003 atd.

Mezi základní údaje každého změnového návrhu (viz obr. 3) patří kromě evidenčního čísla změny, které jej jednoznačně identifikuje (položka EČZ), také jméno autora změny, datum návrhu změny, stav změnového návrhu a středisko, jehož se změna týká. Pokud stav změnového návrhu nabývá hodnot schválený nebo uzavřený, nelze záznam o změně již jakýmkoliv způsobem upravovat. Je-li přesto nutné úpravu v návrhu provést, je třeba použít funkci pro jeho znovuotevření (viz dále v textu).

obr. 3

       

 

Záložka Poznámky slouží k popisu navrhované změny (viz obr. 4).

obr. 4

 

Záložka Provedené změny obsahuje seznam změn, které byly následně realizovány v rámci daného změnového návrhu (viz obr. 5).

obr. 5

 

Na záložce Dokumenty pak máte možnost připojit odkazy na dokumentaci v elektronické podobě související s daným změnovým návrhem.

 

Jak bylo již zmíněno, jestliže je změnový návrh ve stavu schválený nebo uzavřený, nelze záznam o změně již jakýmkoliv způsobem upravovat. Při nutnosti provést úpravu změnového návrhu je třeba nejprve použít funkci pro jeho znovuotevření, která je dostupná v nástrojové liště browseru změnových návrhů (viz obr. 6).

 

obr. 6

 

V okamžiku, kdy se v pruhlížeči Kusovníky - změnování (viz nabídka Technická příprava výroby | Změnování) pokusíte otevřít editační dialog kusovníku s kódem kompletnosti 4 (kompletní dokumentace), tak je vám nejdříve nabídnut seznam schválených změnových návrhů, ze kterého si vyberete požadovaný záznam (viz obr. 7). Teprvé poté můžete v kusovníku realizovat zamýšlenou změnu. Každé provedené a zaevidované změně pak bude přiřazeno číslo zvoleného změnového návrhu (viz obr. 8). Při prvním použití daného změnového návrhu bude kód kompletnosti kusovníku přepnut na hodnotu 5 (dokumentace je v realizaci změn). Pokud tuto novou hodnotu kompletnosti dokumentace kusovníku akceptujete, budou pak další případné změny automaticky zaevidovány pod stejným číslem změnového návrhu.

obr. 7

 

obr. 8

 

Pokud jste si u prohlížeče Kusovníky - změnování vytvořili vlastní variantu datové množiny, která zahrnuje i kusovníky s jinou hodnotou kódu kompletnosti než 4 a 5, pak lze i v tomto případě před aplikací změn vynutit zobrazení nabídky změnových návrhů aktivací volby Nabízet změnové návrhy u záznamu s daným kódem kompletnosti (viz obr. 9) v číselníku kódů kompletnosti (nabídka Číselníky | Výroba | Kódy kompletnosti).

obr. 9

Související odkazy

Sledování změn v dokumentaci