Tvorba materiálové rozpisky

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

použití funkce

popis funkce

Umístění

Funkce je umístěna ve formuláři kusovníku:

Umístění funkce

Použití funkce

Funkce slouží k tvorbě materiálové normy výrobku (resp. polotovaru, montážní sestavy). Materiálová norma se definuje v záložce Materiál editačního dialogu příslušného kusovníku (viz obr. 1).

obr. 1

Popis funkce

Každému materiálu použitému v rozpisce musí být přiřazena pozice (viz údaj Pozice), na které se vyskytuje. Ta společně s kódem materiálu jednoznačně identifikuje každý záznam materiálové normy. Při tvorbě materiálové normy je pozice automaticky zvyšována o hodnotu 1, ale předvyplněnou hodnotu lze v případě potřeby ručně upravit. Měrná jednotka materiálu, ve které je norma definována, je přebírána z příslušné skladové karty daného materiálu (jedná se o základní měrnou jednotku označenou jako Základní MJ) a nelze ji měnit. Další údaj Verze má význam v případech, kdy je položka materiálové normy sama vyráběnou součástí (tzn., že má vlastní kusovník). Pokud existuje pouze jedna platná verze kusovníku vyráběné součásti, pak po zadání jejího kódu (do položky Materiál) je tato verze automaticky doplněna a údaj Typ součásti je nastaven na hodnotu Vyráběná. Položka Počet má význam počtu kusů materiálu na dané pozici kusovníku a je standardně předvyplněna hodnotou 1. Jestliže je norma spotřeby materiálu definována přímo v kusech, pak příslušnou hodnotu zapište do položky Spotřeba brutto. Celková spotřeba materiálu je pak při kalkulaci vždy počítána jako součin položek Spotřeba brutto a Počet. Typ součásti udává, zda se jedná o nakupovaný materiál nebo vyráběnou podsestavu s vlastním kusovníkem. Nastavení této volby určuje, zda při procesech materiálového zabezpečení výroby budou pro položky materiálové rozpisky generovány požadavky na jejich nákup či naopak vyrobení. Vyráběné položky jsou v materiálové rozpisce barevně odlišeny a navíc u nich máte možnost prostřednictvím příkazového tlačítka Kusovník zobrazit jejich vlastní dokumentaci (viz obr. 1).

 

Spotřeba brutto a Spotřeba netto představují hrubou a čistou spotřebu materiálu v základní měrné jednotce. Spolu s údajem Odpad (v %) tvoří vzájemně provázaný celek, kdy lze ručně zadat maximálně dvě z těchto tří hodnot, zbývající je pak dopočítána. Barevně jsou přitom odlišeny údaje přímo zadané uživatelem (černě) od hodnot automaticky dopočítaných programem (červeně). Příznaky ručně zadaných hodnot lze naráz odstranit poklepáním levým tlačítkem myši na kteroukoliv ze tří položek – tím se všechny tři položky uvedou do výchozího stavu, tzn., že se ze všech odstraní zmíněný příznak a vynulují se. Pro výpočet čisté spotřeby platí vztah: Spotřeba netto = Spotřeba brutto x (1 – Odpad / 100). Pro výpočet odpadu pak platí: Odpad = 100 x (1 - Spotřeba netto / Spotřeba brutto). Pokud uživatel ručně zadá hodnoty čisté spotřeby a odpadu, je způsob výpočtu hrubé spotřeby řízen volbou Základ výpočtu hrubé spotřeby v parametrech výroby (záložka Technická příprava). V případě, že je zmíněný parametr nastaven na hodnotu Spotřeba brutto, je vztah pro výpočet hrubé spotřeby následující: Spotřeba brutto = Spotřeba netto / (1 – Odpad / 100). Pokud je parametr nastaven na hodnotu Spotřeba netto, počítá se hrubá spotřeba následovně: Spotřeba brutto = Spotřeba netto x (1  + Odpad / 100).

Hrubou nebo čistou spotřebu lze rovněž zadat uvedením rozměrů použitého materiálu prostřednictvím příkazového tlačítka Vypočítat. V následně zobrazeném dialogu (viz obr. 2) figurují kromě rozměrové jednotky a přepínacího tlačítka pro určení, které spotřeby se bude výpočet týkat, čtyři číselné údaje (Délka, Šířka, Výška a Hustota), přičemž pro výpočet budou použity ty z nich, které obsahují nenulovou hodnotu. Další položka s názvem Konstanta je do výpočtu zahrnuta vždy; její výchozí hodnota je 1. Dle potřeby můžete v parametrech výroby nastavit jinou výchozí hodnotu (viz záložka Technická příprava, oblast Výchozí hodnoty). Spotřeba je pak vypočítána jako součin jednotlivých položek zahrnutých do výpočtu. Po potvrzení zadaných údajů dojde kromě výpočtu také k jejich uložení do stejnojmenných položek umístěných na záložce Rozměry a výpočty.

 

obr. 2

 

 

Volba Typ varianty umožňuje definovat pro danou pozici další materiál či materiály, které jsou alternativou k materiálu základnímu. Na konkrétní pozici musí vždy existovat jeden materiál, který je označen jako Základní, a pak zde může figurovat libovolné množství dalších materiálů, které jsou označeny jako Alternativní. Této vlastnosti lze následně využít v průběhu vlastní výroby, kdy je například základní materiál nedostupný a je potřeba jej nahradit materiálem jiným. Systém Vision ERP disponuje na výrobních příkazech funkcí pro záměnu materiálu, kdy jsou uživateli nabídnuty jako alternativní právě materiály definované na tomto místě.

Údaj o středisku (Středisko) je nepovinný a lze jej tedy případně využít libovolným způsobem. Položka Operace umožňuje vytvořit vazbu mezi materiálem a operací technologického postupu, ve které se tento materiál spotřebovává. Tímto způsobem lze poté na výrobních příkazech využít mechanismus automatického výdeje materiálů a polotovarů při vykázání operace prostřednictvím mzdového lístku (viz automatický výdej materiálů a polotovarů). Jedná se například o případy, kdy se potřebný materiál jednorázově vydá ve větším množství ze skladu na dílnu, kde jej jednotlivé zakázky v potřebném množství postupně spotřebovávají.

obr. 3

 

V pravé dolní části editačního dialogu materiálové normy (viz obr. 3) se v podobě zaškrtávacích polí nacházejí další volby, jejichž význam je následující:

 

Vedlejší vratný produkt

Tato volba se používá v případech, kdy se v rámci výrobního procesu část použitého materiálu v pozměněné podobě (nebo vzniká materiál zcela nový) vrací zpět na sklad. Při kalkulaci výrobního příkazu bude pak z takového materiálu automaticky vytvořena další položka výrobního příkazu, tzn., že se materiál objeví na stejné úrovni jako vyráběný produkt.

Šablona

Pokud je materiál označen jako šablona, pak budete při každé kalkulaci dotázáni na jeho hrubou spotřebu (položka Spotřeba brutto). Materiálovou normu s takto nastaveným příznakem lze uložit i s nulovou hodnotou hrubé spotřeby.

Nezapočítávat do kalkulace

Při aktivaci této volby nebude cena materiálu vstupovat do kalkulace. Tuto vlastnost lze využít například v případech, kdy je materiál dodán přímo zákazníkem, pro kterého se výrobek realizuje.

Nerezervovat

Materiál s tímto příznakem nebude vstupovat do mechanismu rezervace a tvorby požadavků na tento materiál a nebude se ani následně nabízet k výdeji ze skladu na výrobní příkaz. Tuto možnost použijte v případech, kdy se jedná o materiál, který vstupuje do kooperace a je dodáván samotným kooperantem.

 

Záložka Rozměry a výpočty (viz obr. 4) obsahuje oblast pro zadání rozměrů použitého materiálu. Na základě těchto rozměrů je možno prostřednictvím příkazového tlačítka Vypočítat zadat hrubou nebo čistou spotřebu materiálu. Tato funkce je rovněž dostupná přímo na záložce Základní údaje a byla již popsána výše. Dále zde figurují volby pro zaokrouhlení celkové spotřeby materiálu při vlastní kalkulaci (přepínací tlačítko Zaokrouhlení a číselná položka Násobek). Pokud například chcete celkovou spotřebu materiálu vždy zaokrouhlit na nejbližší vyšší celé číslo, pak volbu Zaokrouhlení nastavte na hodnotu Násobek a do stejnojmenné číselné položky zadejte hodnotu 1. Obdobným způsobem můžete docílit zaokrouhlení celkové spotřeby materiálu na násobek libovolného čísla.

obr. 4

 

Význam nastavení volby Zaokrouhlení na hodnotu Násobek a spotřeba si ukážeme na následujícím příkladu:

Položkou materiálové normy je kovový profil, jehož základní měrnou jednotkou je metr, a jehož jednotlivé kusy jsou skladem v jediné délce 5 metrů. V materiálové normě kusovníku jsou potřeba na jedné pozici 3 kusy o délce 3 metry (viz obr. 5).

obr. 5

Pokud následně do položky Násobek zadáte hodnotu 5 (protože k dispozici jsou pětimetrové profily) a Zaokrouhlení nastavíte na hodnotu Násobek a spotřeba, pak se při kalkulaci celková potřeba materiálu vyčíslí na 15 metrů. Zde je vidět rozdíl oproti nastavení "obyčejného" násobku, kde by potřeba materiálu byla vypočítána jako 3 x 3 m = 9 metrů, zaokrouhleno na násobek 5, tedy celkem 10 metrů.

 

Množství/Dávka představuje jednorázové množství materiálu, které se vždy spotřebuje bez ohledu na vyráběné množství finálního produktu, do kterého daný materiál vstupuje. O toto množství bude při kalkulaci povýšena celková spotřeba materiálu. Uvedená vlastnost je užitečná například pro zohlednění spotřeby materiálu při seřizování stroje těsně před zahájením realizace výrobní dávky. S předchozí položkou souvisí i zaškrtávací pole Násobná dávka. Aktivace této volby se projeví při nenulové hodnotě údaje Množství/Dávka a pouze v případě, že kusovník, jehož součástí je daný materiál, vstupuje jako podsestava do jiného výrobku. Při kalkulaci tohoto výrobku bude jednorázové množství materiálu uvedené v položce Množství/Dávka vynásobeno poměrem celkového množství kusovníku a jeho množství na jednici finálního výrobku.

Pokud byla vytvořena vazba mezi materiálem a operací technologického postupu (viz údaj Operace), pak je tato, společně s dalšími operacemi se shodným číslem technologického postupu (viz údaj Číslo technolog. postupu v editačním dialogu operace), uvedena v seznamu na záložce Operace (viz obr. 6).

obr. 6

Záložka Poznámky (viz obr. 7) pak slouží k zaznamenání libovolného textu. Zároveň je zde příznak s názvem Zkontrolováno, který můžete využít při tvorbě rozsáhlejší materiálové rozpisky, kdy si tímto způsobem postupné značíte již kompletní záznamy materiálové normy.

obr. 7

 

Související odkazy

Automatický výdej materiálů a polotovarů