Rezervace materiálu na výrobní příkaz

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

Použití funkce

 

Funkce slouží k rezervaci nakupovaných materiálů (resp. polotovarů) a v případě jejich nedostatečné skladové dostupnosti ke generování požadavků na jejich nákup (resp. vyrobení). Funkci je možno spustit buď pro jeden konkrétní výrobní příkaz prostřednictvím příkazového tlačítka Rezervace umístěného na záložce Kalkulace-členění v editačním dialogu výrobního příkazu (viz obr. 1) anebo dávkově pro jeden nebo více výrobních příkazů v browseru výrobních příkazů pomocí příkazového tlačítka Rezervace materiálů (Alt + R) v nástrojové liště browseru (viz obr. 2).

 

obr. 1

 

obr. 2

 

Popis funkce

Sklady, na kterých se budou materiály a polotovary rezervovat, jsou určeny volbami v parametrech výroby (nabídka Konfigurace | Konfigurace výroby | Parametry výroby, záložka Výrobní příkazy). Pokud máte pouze dva sklady (jeden pro nakupované materiály a jeden pro polotovary), pak naplňte parametry Sklad pro rezervaci materiálů, Sklad pro rezervaci polotovarů a v sekci Rezervace provádět zatrhněte volbu Dle těchto parametrů (viz obr. 3).

obr. 3

 

Nejvyšší přednost při určování skladu má volba Dle druhu materiálu, která se v případě, že má skladová položka daného materiálu přiřazený druh materiálu, v němž je vyplněn údaj o prioritním skladu, pokusí zarezervovat materiál právě na tomto skladu. Další v pořadí je, co do priority, volba Dle těchto parametrů, která umožní rezervovat materiály a polotovary na skladech definovaných parametry Sklad pro rezervaci materiálů a Sklad pro rezervaci polotovarů nacházejícími se na stejné záložce. Zvláštní význam má volba Rezervace provádět - Na výrobních příkazech, která umožní v případech, kdy nejsou polotovary v požadovaném množství skladem, zarezervovat jejich volná množství na již existujících a neukončených výrobních příkazech. Jelikož jsou rezervace a požadavky na materiál a polotovary realizovány prostřednictvím přijatých objednávek, je zapotřebí definovat řadu, do které budou tyto rezervace (resp. požadavky) zakládány (viz parametr Řada přijatých objednávek pro rezervaci materiálu). Pokud jde o další možnosti definice skladů pro rezervace materiálů a polotovarů, pak tyto nabízí číselník řad výrobních příkazů, kde je možné určit celou skupinu skladů pro rezervaci materiálů a polotovarů (údaje Skupina skladů pro rezervaci materiálů a Skupina skladů pro rezervaci polotovarů - viz obr. 4). V rámci každé skupiny skladů je navíc možné určit pořadí, v jakém se budou sklady figurující ve skupině procházet, a to prostřednictvím volby Priorita (rez. z výroby) v číselníku skupin skladů (viz. obr. 5). Čím nižší je hodnota tohoto údaje, tím vyšší má daný sklad prioritu.

 

obr. 4

 

obr. 5

 

Univerzální prostředek pro definici skladů, na kterých se má rezervovat, pak představuje možnost zadání vlastního SQL dotazu (viz obr. 6). Při konstrukci dotazu můžete využít následující proměnné:

 

@sklad_skup...skupina skladů, u které je SQL dotaz definován

@rada_vp, @cislo_vp...identifikace výrobního příkazu (řada, číslo), pro který se rezervace materiálů provádí

@material...rezervovaný materiál (resp. polotovar)

 

Podmínkou pro fungování tohoto mechanismu je, že zadaný SQL dotaz musít vracet jediný sloupec s názvem "sklad". Množina skladů, kterou SQL dotaz vrací, nemusí vůbec korespondovat se sklady uvedenými ve skupině, resp. skupina v tomto případě nemusí obsahovat vůbec žádný sklad.

 

obr. 6

 

 

Příklad

Pokud chcete rezervovat materiály pouze na skladech, jejichž středisko odpovídá středisku v hlavičce výrobního příkazu, pak bude příslušný SQL dotaz vypadat takto:

 

 SELECT id_sklad as sklad FROM dba.osklady WHERE cl1_id = (SELECT cl1_id FROM dba.vprikazy WHERE rada_id=@rada_vp and id_cislo = @cislo_vp)

 

 

Jak již bylo řečeno výše, při generování rezervací a požadavků dochází k zakládání přijatých objednávek. Pokud je v číselníku řad výrobních příkazů vyplněna volba Řada přijatých objednávek pro rezervaci materiálu, pak má tato přednost před obdobným parametrem v konfiguraci výroby. Mechanismus rezervace a tvorby požadavků se netýká takových materiálů, které mají v normách spotřeby materiálů aktivní volbu Nerezervovat.

 

Po spuštění akce pro rezervaci materiálů a jejím dokončení je aktualizován údaj ve sloupci Rezervace v browseru výrobních příkazů. Zmíněný údaj může nabývat těchto hodnot:Není provedena, V požadavcích, Provedena a Vydáno. Význam jednotlivých stavů je následující:

 

Není provedena - žádný materiál není pro výrobní příkaz rezervován, ani neexistuje požadavek na nákup (resp. vyrobení) některého z materiálů (resp. polotovarů)
V požadavcích - u jednoho nebo více materiálů byly z důvodu jejich nedostatečné skladové dostupnosti vygenerovány požadavky na jejich nákup nebo vyrobení
Provedena - veškeré materiály a polotovary se podařilo v požadovaném množství zarezervovat
Vydáno - veškeré požadované materiály a polotovary byly již na výrobní příkaz vydány

 

Podrobný přehled rezervací materiálů a polotovarů, případně požadavků na jejich nákup nebo vyrobení, je k dispozici v záložce Rezervace editačního dialogu výrobního příkazu (viz obr. 7).

 

obr. 7

 

Omezení, podmínky provozu

Výrobní příkaz musí být zkalkulován.

 

Související odkazy

Zrušení rezervace materiálu na výrobní příkaz