Rezervace materiálu na požadavek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

Použití funkce

 

Funkce slouží k rezervaci nakupovaných materiálů (resp. polotovarů) a v případě jejich nedostatečné skladové dostupnosti ke generování požadavků na jejich nákup (resp. vyrobení) ještě před vlastním vygenerováním výrobního příkazu. Funkce se spouští v browseru požadavků na výrobu pomocí příkazového tlačítka Rezervace materiálů (Alt+R) umístěného v nástrojové liště browseru (viz obr. 1).

 

obr. 1

 

 

Popis funkce

Základním předpokladem pro využití této funkce je existence kalkulace na položce přijaté objednávky, která představuje vlastní záznam v browseru požadavků na výrobu. Pokud tomu tak není, pak je po spuštění rezervace tato skutečnost uživateli oznámena formou protokolu.

Sklady, na kterých se budou materiály a polotovary rezervovat, jsou určeny volbami v parametrech výroby (záložka Výrobní příkazy). V sekci Rezervace provádět má při určování skladu nejvyšší přednost volba Dle druhu materiálu, která se v případě, že má skladová položka daného materiálu přiřazený druh materiálu, v němž je vyplněn údaj o prioritním skladu, pokusí zarezervovat materiál právě na tomto skladu. Další v pořadí je, co do priority, volba Dle těchto parametrů, která umožní rezervovat materiály a polotovary na skladech definovaných parametry Sklad pro rezervaci materiálů a Sklad pro rezervaci polotovarů nacházejícími se na stejné záložce. Jelikož jsou rezervace a požadavky na materiál a polotovary realizovány prostřednictvím přijatých objednávek, je zapotřebí definovat řadu, do které budou tyto rezervace (resp. požadavky) zakládány (viz parametr Řada přijatých objednávek pro rezervaci materiálu). Pokud jde o další možnosti definice skladů pro rezervace materiálů a polotovarů, pak tyto nabízí číselník řad přijatých objednávek, kde je možné zvolit celou skupinu skladů pro rezervaci materiálů a polotovarů (viz obr. 2). V rámci každé skupiny skladů je navíc možné určit pořadí, v jakém se budou sklady figurující ve skupině procházet, a to prostřednictvím volby Priorita (rez. z výroby) v číselníku skupin skladů. Čím nižší je hodnota tohoto údaje, tím vyšší má daný sklad prioritu. Zvláštní význam má volba Rezervovat volná množství na VP, která umožní v případech, kdy nejsou polotovary v požadovaném množství skladem, zarezervovat jejich volná množství na již existujících a neukončených výrobních příkazech.

obr. 2

 

 

Další možnost jak určit sklady, na kterých se má rezervovat, pak představuje zadání vlastního SQL dotazu v rámci dané skupiny skladů (viz obr. 3).

 

Při konstrukci dotazu můžete využít následující proměnné:

 

@sklad_skup...skupina skladů, u které je SQL dotaz definován

@id_poradi,@poradi_data_id...identifikace položky přijaté objednávky, pro kterou se rezervace materiálů provádí

@material...rezervovaný materiál (resp. polotovar)

 

Podmínkou pro fungování tohoto mechanismu je, že zadaný SQL dotaz musít vracet jediný sloupec s názvem "sklad". Množina skladů, kterou SQL dotaz vrací, nemusí vůbec korespondovat se sklady uvedenými ve skupině, resp. skupina v tomto případě nemusí obsahovat vůbec žádný sklad.

 

obr. 3

 

 

Mechanismus rezervace a tvorby požadavků se netýká takových materiálů, které mají v normách spotřeby materiálů aktivní volbu Nerezervovat.

 

Po spuštění akce pro rezervaci materiálů a jejím dokončení je aktualizován údaj ve sloupci Rezervace v browseru požadavků na výrobu. Zmíněný údaj pak bude nabývat jedné z těchto hodnot:

 

V požadavcích - u jednoho nebo více materiálů byly z důvodu jejich nedostatečné skladové dostupnosti vygenerovány požadavky na jejich nákup nebo vyrobení
Provedena - veškeré materiály a polotovary se podařilo v požadovaném množství zarezervovat

 

Podrobný přehled rezervací materiálů a polotovarů, případně požadavků na jejich nákup nebo vyrobení, je k dispozici v záložce Výroba | Rezervace editačního dialogu odpovídající položky přijaté objednávky, která reprezentuje daný požadavek na výrobu (viz obr. 4).

 

obr. 4

 

 

Pokud je následně z browseru požadavků na výrobu generován výrobní příkaz, tak jsou veškeré rezervace materiálů a polotovarů převedeny právě na nově vzniklý výrobní příkaz.

Omezení, podmínky provozu

Položka přijaté objednávky, která představuje záznam v browseru požadavků na výrobu, musí být zkalkulovaná.

 

Související odkazy

zrušení rezervace materiálu na požadavek