Konfigurace výrobních terminálů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

 

Použití funkce

Tato funkce slouží k nastavení výrobních terminálů a k volbě způsobu vykazování výrobních operací.

Popis funkce

Po zapojení výrobních terminálů je potřeba nejprve v systému Vision ERP vytvořit jejich seznam. Za tímto účelem musíte mít k dispozici přídavný modul VyrTerminaly.bpl, po jehož instalaci vám do nabídky Řízení výroby | Výrobní terminály přibude volba Nastavení výrobních terminálů. Ta vám zobrazí editační dialog, jehož první záložka slouží k tvorbě seznamu výrobních terminálů (viz obr. 1).

obr. 1

 

 

Každý terminál je jednoznačně identifikován svým číselným kódem (viz obr. 2), který musí odpovídat číslu nastavenému přímo v paměti výrobního terminálu (zpravidla jsou terminály číslovány od jedničky dále). Položky Název terminálu a Umístění terminálu vám umožňují blíže popsat terminál a specifikovat místo, kde se výrobní terminál fyzicky nachází. Dále pak následují údaje pro nastavení parametrů připojení terminálu. Volba Používat buffer klávesnice aktivuje vyrovnávací paměť klávesnice terminálu, což se projeví rychlejší odezvou (zvláště pří větším počtu provozovaných terminálů) při zadávání číselných hodnot (typicky počtu vykazovaných operací) na klávesnici výrobního terminálu. Tuto vlastnost můžete využít pouze u terminálu verze 4.05 a vyšší. V opačném případě může použití vyrovnávací paměti klávesnice způsobit nesprávné chování výrobního terminálu. Volba Aktivní režim (terminál sám posílá data) umožňuje úplně vyřadit mechanismus obvolávání jednotlivých terminálů, kdy přídavný modul pro obsluhu terminálů pouze vyčkává, až terminál sám pošle data. Toto chování můžete využít pouze v případě, že používáte modul pro obsluhu výrobních terminálů založený na TCP protokolu (vtermtcp.bpl). Pro správné fungování této volby je zapotřebí následujících kroků:

 

1) Spojení terminálu s přídavným modulem vtermtcp.bpl musí být aktivní.

 

2) Zaškrtnout u daného terminálu volbu Aktivní režim (terminál sám posílá data) a změnu uložit.

 

3) Přejít na záložku Obslužné funkce, v poli Vybraný terminál zvolit daný terminál a stisknout tlačítko Nastavení konfigurace.

 

4) Restartovat aplikační server s modulem vtermtcp.bpl.

 

obr. 2

 

 

Do záložky Pracoviště můžete uvést seznam pracovišť obsluhovaných výrobním terminálem (viz obr. 3). Tuto možnost využijte pouze v případě, že chcete pomocí výrobního terminálu evidovat přítomnost pracovníků na jednotlivých pracovištích.

obr. 3

 

 

Pokud chcete využít modul pro obsluhu výrobních terminálu založený na TCP protokolu (vtermtcp.bpl), musíte na záložce TCP komunikace nastavit IP adresu, na které modul poběží, a port, na kterém bude komunikovat s jednotlivými terminály (viz obr. 4). Dále máte možnost zadat port pro případné sledování komunikace mezi modulem a výrobními terminály.

obr. 4

 

Další nastavení, která se již týkají všech nainstalovaných výrobních terminálů jako celku, a volby, které určují způsob vykazování operací, jsou k dispozici v parametrech přídavného modulu VyrTerminaly.bpl (viz Konfigurace | Možnosti programu osobní | Nastavení modulů; poklepání levým tlačítkem myši (resp. kombinací kláves Ctrl+Enter) na zmíněném modulu - viz obr. 5 a obr. 6).

obr. 5

obr. 6

 

Prodleva při přechodu mezi terminály (v ms) představuje časový interval, v jakém bude řídící modul (spuštěný v rámci aplikačního serveru) obvolávat instalované terminály. Výchozí hodnotu, která je 100 milisekund, můžete v případě potřeby (například z důvodu velkého počtu terminálů) upravit na nižší hodnotu. Interval pro odpověď terminálu (v ms) je doba, kterou bude řídící modul po oslovení daného terminálu čekat na jeho odezvu. Po jejím uplynutí vypíše na konzolu aplikačního serveru informaci o neobdržení odpovědi z daného terminálu. Výchozí hodnotu 75 milisekund můžete v případě potřeby upravit (například při horší kvalitě spojení s terminály bude žádoucí tuto dobu prodloužit). Interval synchronizace času (v hod) představuje dobu, po jejímž uplynutí bude čas, který se zobrazuje na displeji výrobního terminálu, pravidelně synchronizován s časem na serveru, na kterém běží modul pro obsluhu výrobního terminálu. Pokud zde ponecháte hodnotu 0, pak nebude k synchronizaci docházet vůbec.

Jak bylo výše zmíněno, pokud vyprší čas, který čeká řídící modul pro obsluhu terminálů na jejich odpověď, pak je tato skutečnost vypsána na konzolu aplikačního serveru. Pokud ale například některý z výrobních terminálů záměrně vypnete, pak by k tomuto vypisování docházelo zbytečně. Proto zde existuje volba Pozastavit výpisy na konzolu serveru, pokud nepřijde odpověď x krát za sebou. Pokud počet výpisů dosáhne hodnoty uvedené v tomto parametru, pak bude další vypisování o nepřijetí odpovědi z terminálu pozastaveno společně s oznámením, že spojení s terminálem bylo přerušeno. Terminál je ale samozřejmě řídícím modulem obvoláván dál. Pokud jej tedy později opět uvedete do provozu, objeví se na konzole aplikačního serveru oznámení o znovuobnovení spojení. V případě, že nastavíte zmíněný parametr na hodnotu 0, pak bude informace o nepřijetí odpovědi z terminálu vypisována stále.

Jestliže pracovník přeruší proces vykazování operací  na výrobním terminálu a tento je pak po nějakou dobu v nečinnosti, pak parametr Čas obnovy displeje (v sekundách) udává, za jak dlouho poté se uvede displej terminálu do výchozího stavu.

Parametr On-line zakládání mzdových lístků určuje, zda při vykázání výrobní operace a jejím zápisu do příslušné evidence budou zároveň automaticky zakládány mzdové lístky. Pokud tuto volbu nezaškrtnete, máte možnost vygenerovat mzdové lístky později, přímo ze seznamu operací vykázaných prostřednictvím výrobního terminálu.

Parametr Automaticky evidovat začátek a konec operace zpřístupní na výrobním terminálu funkci přihlášení operace a umožní vám tak sledovat skutečný čas potřebný k provedení operace (viz funkce evidence operací pomocí VT).

Rozp. vykázané operace mezi přihlášené pracovníky využijete v případě, že se na dané operaci podílí více pracovníků, a vy potřebujete rozdělit množství vykázané práce v poměru jejich přítomnosti na daném pracovišti. Při tomto režimu musíte ale rovněž vést samostatnou evidenci docházky pracovníku na jednotlivých pracovištích (viz obr. 3).

Volba Možno vykázat nulový počet operací najde uplatnění v případech, kdy jsou na terminálech vykazovány i režijní operace, u kterých vás zajímá pouze celkový čas a nikoli počet operací.

Pomocí parametru Možno vykázat počet operací jako desetinné číslo lze zadat počet operací v desetinné podobě. Na klávesnici výrobního terminálu je pro vložení desetinného oddělovače určena klávesa Šipka dolů.

Při aktivaci volby Vyžádat si zadání času přípravy vás výrobní terminál v průběhu vykazování operace vyzve k zadání přípravného času.

Obdobně při zatržení parametru Vyžádat si zadání celkového času vás výrobní terminál při vykazování operace vyzve k zadání celkového času potřebného k realizaci daného počtu operací. Tato volba tedy představuje další způsob, jak evidovat skutečný čas jednotlivých operací.

Volba Vyžádat si zadání dalšího údaje vám umožní vyžádat si od pracovníka vykazujícího výrobní operaci vložení libovolného doplňujícího údaje prostřednictvím textu uvedeného v položce Text dotazu. Informace, kterou tímto způsobem pracovník zadá, bude zapsána do poznámky k vykázané operaci a dále přenesena do poznámky vygenerovaného mzdového lístku.

Zaškrtávací pole Aktivovat info tlačítko umožňuje výrobnímu pracovníkovi obsluhujícímu výrobní terminál získat případný další údaj informačního charakteru. Aby bylo možné tuto vlastnost využít, musíte nadefinovat odpovídající SQL dotaz, který bude vracet pouze jednu hodnotu. Zároveň můžete uvedený dotaz koncipovat tak, že bude mít vazbu přímo na daného výrobního pracovníka; viz následující příklad:

 

Tento SQL dotaz vrátí počet mzdových lístků vykázaných daným výrobním pracovníkem:

SELECT count(*) FROM dba.vmzlistky WHERE ai_id= :ai AND ai_data_id= :iddb

kde symboly uvozené dvojtečkou (:ai, :iddb) představují parametry, za které budou při vyhodnocování dotazu dosazeny hodnoty identifikující výrobního pracovníka (sloupce ai, ai_data_id z tabulky dba.vpracovnici).

 

Další nutné nastavení se týká interpretace čárových kódů. Jelikož vytištěný čárový kód obsahuje navíc číslici představující kontrolní součet, je třeba nastavit počet znaků, které se mají při jeho vyhodnocení vynechávat, na hodnotu 1. Tento údaj naleznete v editačním dialogu parametrů MTZ a odbytu (viz Konfigurace | Konfigurace MTZ a odbytu | Parametry MTZ a odbytu (osobní), záložka Čtečka, položka Počet ignorovaných znaků zprava). Jelikož je obsluha výrobních terminálů realizována prostřednictvím aplikačního serveru, je nutné být při nastavování tohoto parametru přihlášen do systému Vision ERP jako uživatel AppSrv.

Vlastní komunikace mezi systémem Vision ERP a výrobními terminály je zajištěna prostřednictvím přídavného modulu vtermcontrol.bpl (resp. vtermtcp.bpl). Oba moduly jsou určeny pouze pro aplikační server v32appsrv.exe a na rozdíl od standardních přídavných modulů pro klientskou aplikaci Vision ERP je nutné je umístit přímo do téhož adresáře, kde se nachází soubory Vision ERP.exe a v32appsrv.exe. Pro natažení modulu je nutno mezi parametry aplikačního serveru umístit parametr /m:vtermcontrol.bpl (resp. /m:vtermtcp.bpl).

 

Související odkazy

Funkce evidence operací pomocí VT