Importování části kusovníku

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

použití funkce

popis funkce

Umístění

Funkce je umístěna ve formuláři kusovníku:

Umístění funkce

Použití funkce

Tato funkce umožňuje do nově vytvářeného kusovníku naimportovat z již existujícího kusovníku vybrané oblasti (tzn. materiálové normy, operace technologického postupu atd.) nebo jen jejich části. Funkce je k dispozici prostřednictvím příkazových tlačítek Importovat figurujících na jednotlivých záložkách editačního dialogu kusovníku (například pro materiálovou normu - viz obr. 1).

obr. 1

 

Popis funkce

1) Import materiálové normy

Po stisku příkazového tlačítka Importovat se vám nabídne seznam kusovníků, ve kterém můžete pokračovat dvěma rozdílnými způsoby: Buď zvolíte konkrétní kusovník (klávesou Enter nebo poklepáním levým tlačítkem myši), a pak bude naimportována jeho kompletní materiálová rozpiska anebo si pomocí příkazového tlačítka Import materiálů (Alt+M) (viz obr. 2) necháte materiálovou normu daného kusovníku zobrazit. V ní pak označíte materiály, které chcete importovat (viz obr. 3), a výběr potvrdíte klávesou OK. Poté se zobrazí editační dialog, ve kterém můžete určit, od jaké počáteční pozice budou materiály do nově tvořené materiálové rozpisky vkládány a zároveň zadat násobek, po němž budou jednolivé pozice importovaných materiálů číslovány (viz obr. 4). Pokud chcete ponechat pozice jednotlivých materiálů beze změny, pak tohoto dosáhnete pomocí příkazového tlačítka Storno (resp. klávesou Esc). Po uzavření editačního dilaogu dojde k vlastnímu importu materiálových norem (viz obr. 5).
Opakováním výše uvedeného postupu tak můžete importem sestavit materiálovou rozpisku i z několika různých kusovníků.

obr. 2

 

obr. 3

 

obr. 4

 

obr. 5

 

2) Import operací technologického postupu

Po stisku příkazového tlačítka Importovat se vám nabídne seznam kusovníků, ve kterém můžete, obdobně jako v případě importu materiálové normy, pokračovat dvěma způsoby: Buď zvolíte konkrétní kusovník (klávesou Enter nebo poklepáním levým tlačítkem myši), a pak bude naimportován jeho kompletní technologický postup anebo si pomocí příkazového tlačítka Import operací (Alt+M) (viz obr. 6) necháte operace technologického postupu daného kusovníku zobrazit. Zde pak označíte operace, které chcete importovat (viz obr. 7), a výběr potvrdíte klávesou OK. Poté se zobrazí editační dialog, ve kterém můžete určit počáteční pořadí, od kterého budou operace do nově tvořeného technologického postupu vkládány a zároveň zadat násobek, po němž budou jednolivé operace číslovány (viz obr. 8). Pokud chcete ponechat pořadí jednotlivých operací beze změny, pak tohoto dosáhnete pomocí příkazového tlačítka Storno (resp. klávesou Esc). Po uzavření editačního dilaogu dojde k vlastnímu importu operací (viz obr. 9).
Opakováným importem lze sestavit technologický postup i z několika různých kusovníků.

obr. 6

 

obr. 7

 

obr. 8

 

obr. 9

 

3) Import ostatních přímých nákladů

Po stisku příkazového tlačítka Importovat se vám nabídne seznam kusovníků, ve kterém můžete, obdobně jako v předchozích případech, pokračovat dvěma způsoby: Buď zvolíte konkrétní kusovník (klávesou Enter nebo poklepáním levým tlačítkem myši), a pak budou naimportovány jeho veškeré ostatní přímé náklady anebo si pomocí příkazového tlačítka Import OPN (Alt+M) (viz obr. 10) necháte tyto ostatní přímé náklady daného kusovníku zobrazit. Zde pak označíte záznamy, které chcete importovat (viz obr. 11), a výběr potvrdíte klávesou OK, čímž dojde k vlastní realizaci importu.

obr. 10

 

obr. 11

 

4) Import výstupní kontroly

Po stisku příkazového tlačítka Importovat se vám nabídne seznam kusovníků, ve kterém můžete pokračovat dvěma způsoby: Buď zvolíte konkrétní kusovník (klávesou Enter nebo poklepáním levým tlačítkem myši), a pak budou naimportovány jeho veškeré záznamy výstupní kontroly anebo si pomocí příkazového tlačítka Import výstupní kontroly (Alt+M) (viz obr. 12) necháte tyto záznamy daného kusovníku zobrazit. Zde pak označíte ty, které chcete importovat (viz obr. 11), a výběr potvrdíte klávesou OK, čímž dojde k vlastní realizaci importu.

obr. 12

 

Související odkazy

Vytvoření kusovníku