Generování výrobních příkazů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

Použití funkce

Tato funkce slouží k dávkové tvorbě výrobních příkazů ze zvolených záznamů v browseru požadavků na výrobu (nabídka Řízení výroby | Požadavky na výrobu). Funkce se spouští prostřednictvím příkazového tlačítka Generování výrobních příkazů (Alt + E) umístěného v nástrojové liště browseru (viz obr. 1).

obr. 1

 

Popis funkce

Při generování výrobních příkazů se uplatní dva množstevní údaje. Hodnota uvedená ve sloupci Množství představuje požadavek na výrobu převzatý z položky přijaté objednávky. Právě toto množství bude na následně vytvořeném výrobním příkazu rezervováno pro danou přijatou objednávku. Údaj Celkem vyrobit pak představuje celkové množství výrobku nebo polotovaru, které se bude vyrábět. Toto celkové vyráběné množství můžete v případě potřeby (např. z důvodu uplatnění hospodárné dávky) přímo změnit prostřednictvím editačního dialogu daného záznamu (viz obr. 2).

obr. 2

 

Výrobní příkazy můžete z browseru požadavků na výrobu generovat i pro různé výrobky (resp. polotovary) zároveň. Kolik výrobních příkazů pak ve výsledku vznikne, je dáno volbou Kumulace objednávek do jednoho VP v parametrech výroby (viz nabídka Konfigurace | Konfigurace výroby | Parametry výroby, záložka Objednávky - obr. 3).

obr. 3

 

Vliv uvedeného parametru na způsob generování výrobních příkazů si ukážeme na následujícím příkladu.

 

Příklad

V browseru požadavků na výrobu máte označeny dva záznamy se shodným (SP145 skříň převodovky) a jeden záznam s odlišným výrobkem (840 spojka S840) - viz obr. 4. Pokud bude parametr výroby Kumulace objednávek do jednoho VP  nastaven na hodnotu Nekumulovat, pak vznikne pro každý záznam jeden výrobní příkaz s jednou vyráběnou položkou, tedy celkem tři výrobní příkazy. Jestliže má uvedený parametr hodnotu Kumulovat všechny označené, pak vznikne jediný výrobní příkaz obsahující dvě vyráběné položky, přičemž jedna z nich (skříň převodovky) bude rezervována pro dvě různé přijaté objednávky (viz obr. 5 a 6).

obr. 4

 

obr. 5

obr. 6

 

Třetí možností, jak výše uvedený parametr nastavit, je volba Kumulovat pouze stejné materiály. V uváděném příkladu tak vzniknou dva výrobní příkazy, každý bude obsahovat jednu vyráběnou položku. Výrobní příkaz na součást SP145 bude obsahovat rezervace této součásti pro dvě různé přijaté objednávky.

 

Po spuštění funkce generování výrobních příkazů budete nejdříve vyzváni k volbě řady, ve které mají být výrobní příkazy vytvořeny. Po jejím výběru proběhne již vlastní založení výrobních příkazů. Pokud položka přijaté objednávky, ze které je výrobní příkaz generován, obsahovala kalkulaci, pak bude tato přenesena do nově vznikajícího výrobního příkazu. Jestliže dojde k situaci, kdy je do jednoho výrobního příkazu sloučeno více položek přijatých objednávek, z nichž některé kalkulaci obsahují a jiné nikoliv, pak bude vygenerovaný výrobní příkaz kompletně zkalkulován dle údajů v technické přípravě výroby. O celé akci je na závěr vypsán protokol.

 

Související odkazy

Automatické generování požadavků na výrobu