Souvztažnosti a jejich nastavení a použití

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

popis položek

SQL dotaz

souvztažnosti pro přijaté plnění

souvztažnosti  pro uskutečněné plnění a pohyby na skladech

souvztažnosti pro importy účetních dokladů

 

 

Umístění

Funkce pro práci s číselníkem souvztažností je umístěn v hlavním menu, číselníky, účetnictví, účetní souvztažnosti

 

Popis funkce

Pro účetní souvztažnost platí, že účet celkové částky a účty DPH jsou brány u účetních knih (číselných řad) přijatého a uskutečněného plnění a skladů z účetní knihy nebo řady.

Účet pro skladovou cenu nebo účet pro základy daní je nutné vložit do účetní souvztažnosti. U skladů a uskutečněného plnění jsou nabízeny jednotlivé položky pro účtování, u přijatého plnění je pro zjednodušení nabízený přímo pomocník pro sestavení SQL dotazu, kdy je možné jednotlivé položky sloučit.

 

Popis položek

Při výběru knihy účetního deníku je nabízený formulář dle vlastnosti knihy.

Souvztažnosti jsou rozděleny takto:

účetní souvztažnosti pro přijaté plnění.
účetní souvztažnosti pro uskutečněné plnění a skladovou evidenci.
účetní souvztažnosti pro skladovou evidenci
účetní souvztažnosti pro zaúčtování mezd jsou nastavovány funkcí konfigurace mezd: účetní předpis, popisy.
účetní souvztažnosti pro zaúčtování evidence majetku jsou nastavovány v číselníku typů pohybů formou zadání souvztažností
účetní souvztažnosti určené pro zaúčtování nájemného

Účetní souvztažnosti určené pro moduly sklad, mzdy, majetek a nájemné se tvoří samostatně v rámci příslušných modulů

 

Před vytvořením nové souvztažnosti je nutné nejprve vybrat účetní knihu, která již garantuje základní vlastnosti pro zadání souvztažnosti.

výběr účetní knihy

podle druhu zvolené účetní knihy následuje dotaz na řadu účetní knihy a určení typu souvztažnosti a druhu plnění.

výběr  účetní řady v rámci účetní knihy

 

Výběr položek při zadání řady pro souvztažnost :

typ souvztažnosti - zadání podle potřeby budoucího použití
1.účetní doklad - předpokládá se předpis pro zaúčtování jiné oblasti účetnictví.
2.dle agendy a řady - souvztažnost může být určena pro přijaté nebo uskutečněné plnění, což rozliší Druh plnění. V dokladech přijatého plnění se nabídnou souvztažnosti s tímto typem souvztažnosti a druhem plnění "Přijaté". V dokladech uskutečněného plnění se nabídnou souvztažnosti s tímto typem souvztažnosti a druhem plnění "Uskutečněné".
3.obecný případ - slouží k účtování obecného případu, viz případy účetního dokladu, zobecnění účtování dokladu
4.import rozkont - slouží pro import dokladů s rozkontem
druh plnění -  zadání podle potřeby budoucího použití
1.běžný doklad
2.uskutečněné nebo přijaté - rozšíření volby na základě zadání typu souvztažností dle agendy a řady.

 

Na základě zvolené řady účetní knihy, typu souvztažnosti a druhu plnění se nastaví nová hlavička souvztažnosti, vyplní se typ, který nelze dále měnit a podle typu a druhu plnění se volí formulář položky souvztažnosti.

 

Zadání záhlaví souvztažnosti

Při zadávání souvztažnosti je potřeba zároveň zadat typ souvztažnosti a druh plnění.

formulář pro zadání záhlaví souvztažností

 

Popis položek :

souvztažnost - označení souvztažnosti, může obsahovat libovolný kód

 

Popis souvztažností

Do seznamu položek je možné zadat libovolné množství souvztažností podle potřeby příslušné knihy a řady.

formulář pro zadání souvztažnosti

Popis polí :

členit 1..4 - zvolení má za následek ukládání členění do položek dokladů
případ - umožní sdružit pod stejným číslem souvztažnosti, které mají generovat 1 účetní případ.
vztažný - označuje vztažný zápis účetního případu
SQL - pomocí zadání SQL dotazu se zadají hodnoty položek z jednotlivých položek dokladu, které jsou pak použity v zadání souvztažnosti.

SQL dotaz

SQL dotaz je určen pro doplnění položek do souvztažnosti. Jedná se o cílený dotaz do určité tabulky databáze pro získání hodnoty konkrétní položky.Výsledek dotazu do databáze ( SELECT ) musí vrátit jedinou hodnotu.

formulář pro zadání jednotlivých souvztažností

 

SQL dotaz musí mít následující formu :

SELECT položka FROM DBA.tabulka WHERE podmínka která upřesní výběr hodnoty položky

 

Ostatní funkce :

Funkce je určena pro vygenerování SQL dotazu, pro zjednodušení tvorby SQL dotazu pro přijaté plnění. Vyvolání funkce se provede stiskem levého tlačítka myši

Doplnění souvztažností pomocí pomocníka pro vygenerování SQL dotazu je určeno pouze pro přijaté plnění

 

 

Popis položek :

seznam položek - položky z tabulky _uplnprij_mes pro doplnění souvztažností pro přijaté plnění
operace - doplnění operačních znamének ( +, -, *, / ) mezi jednotlivými položkami. Zde je potřeba se uvědomit, že výsledný výraz musí splňovat zásady zadání aritmetických výrazů
výpočet - do okna se ukládá výběr položek z tabulky _uplnprij_mes pomocí operačních znamének ve formě aritmetického výrazu
from - jedná se o součást SQL dotazu, tj. za výrazem FROM musí následovat tabulka, ze které se bude provádět výběr hodnot. V tomto případě tabulka  _uplnprij_mes
where - součást SQL dotazu, ve kterém musí být specifikováno, ze kterých záznamů  tabulky _uplnprij_mes budeme chtít provést dotaz

 

 

Souvztažnosti pro přijaté plnění

Po zvolení účetní knihy a řady s volbou pro pro přijatá plnění

se otevře formulář pro novou souvztažnost určenou pro přijatá plnění.

kde je nutné zadat nejprve kód souvztažnosti (pole Souvztažnost) a zvolit "Pro hlediska", které určuje jak se u položek nastaví výpočet částy k zaúčtování a může nabývat hodnot:

SQL - výpočet částky se určí SQL dotazem
Tuzemsko, dovoz, EU odpočet DPH v jiném čl.státu - Výpočet částky se určí výběrem ze seznamu položek pro hlediska tuzemsko, dovoz a EU odpočet DPH v jiném členském státě.
JCD - Výpočet částky se určí výběrem ze seznamu položek pro hledisko JCD
EU - výběrem ze seznamu položek pro hlediska EU

Položka účetní souvztažnosti

Nejprve je nutné zvolit účet, stranu kam účtovat, členění na střediska, činnosti, zakázky a další (položky "vztažný" a "případ" ponecháváme beze změny).

Další postup závisí na nastavení "Pro hlediska" v hlavičce účetní souvztažnosti

Tuzemsko, dovoz, EU odpočet DPH v jiném čl.státu

Výpočet částky se určí výběrem ze seznamu položek pro hlediska tuzemsko, dovoz a EU odpočet DPH v jiném členském státě.

Nahoře formuláře je nutné vyplnit účet, stranu účtu, kam se má výsledná částka zaúčtovat a zda bude členěná na střediska, ...

Vlevo nahoře uživatel zvolí skupinu polí, v levém sloupci vybere požadovaná pole, zvolí znaménko a vloží stiskem tl. Vložit. V pravém sloupci je seznam zvolených polí pro výpočet částky. Dole se zobrazuje výsledný výpočet částky k zaúčtování. Tlačítkem "Odebrat" lze z pravého sloupce odstranit vybraná pole.

JCD a EU

Postup vyplnění je shodný jako pro Tuzemsko, dovoz, EU odpočet DPH v jiném čl.státu.

SQL - výpočet částky se určí SQL dotazem

Jelikož částky, které se mají účtovat jsou reprezentovány SQL dotazem, můžeme využít pomocník SQL, kde můžeme vybrat položky základů daní, jež se na příslušný účet mají zaúčtovat.

Do souvztažnosti zadáváme buďto nákladový účet, nebo účty 041, 042, 111, 131, ... jen pro zaúčtování MD základů daní. Účty DPH jsou uvedeny v číselné řadě a stejně účet celkové částky.

Pro příjatá plnění se předpokládá, že SQL dotaz vrátí jedinou částku. Lze použít funkci "pomocník SQL"

Nastavení polí  pro přijaté plnění

účet - je možné vybrat z účtového rozvrhu. Do souvztažnosti zadáváte buďto nákladový účet, nebo účty 041,042,111,131,... jen pro zaúčtování MD základů daní. Účty DPH jsou uvedeny v číselné řadě a stejně účet celkové částky.
vztažný - nezatrhávat, u přijatého plnění je vztažný účet nastavený v číselné řadě.
strana účtu - u přijatého plnění nastavit na +MD
členit -  pokud je některá z položek členit 1 - 4 nastavena na členit, automaticky při tvorbě dokladu se bude předpokládat členění podle příslušného účetního případu, kde 1=organizační členění, 2=činnosti, 3=zakázky, 4=další
případ - pro přijaté plnění má zůstat na hodnotě 0, jinak lze specifikovat, které zápisy budou v účetním dokladu svázány jako účetní případ. (pozor, nesouvisí s pojmem Obecný případ)

 

pole použitá do souvztažnosti  pro přijaté plnění

 

Příklad

V seznamu položek (přijatého plnění) zvolte položku, dále zvolte operaci a stiskem tl. Vložit se zvolená položka přidá do výpočtu hodnoty. Např. zsspd+zzspd+zsclo+zstuz+zzclo+zztuz+z0osv+z0neodp+z0dov+z0nepl+z0mdopr+nedph

zadání ostatního přeúčtování

Složka SQL FROM je přednastavená na pohled _uplnprij, který představuje součet všech položek přijatého plnění v rámci 1 dokladu. Podmínka SQL WHERE je přednastavená tak, aby výsledkem dotazu byl jediný řádek, odpovídající jednomu dokladu.

 

Výsledný dotaz SQL :

SELECT zsspd+zzspd+zsclo+zstuz+zzclo+zztuz+z0osv+z0neodp+z0dov+z0nepl+z0mdopr+nedph

FROM DBA._uplnprij_mes

WHERE obd=:obd and age=:age and rada=:rada and dokl=:dokl and mesic=:mesic

 

kde

obd  je účetní období

age je účetní kniha

rada je účetní řada

dokl je číslo dokladu

mesic je pořadové číslo měsíce v rámci fiskálního období

 

Souvztažnosti  pro uskutečněné plnění a pohyby na skladech

Postup je podobný jako u souvztažnosti pro přijaté plnění s tím rozdílem, že je nutné vybrat účetní knihu a řadu dokladů reprezentující uskutečněné plnění nebo nějaký sklad. Formulář pak vypadá trochu jinak:

hlavička souvztažnosti pro uskutečněné plnění nebo pohyby na skladech

Na rozdíl od souvztažnosti pro přijaté plnění zde můžeme pracovat bez pomocníka a přímo vybírat položky pro účtování (v hranatých závorkách je naznačeno, pro co lze jednotlivé položky použít - P=příjemky, V=výdejky, F=vydané faktury).

formulář pro zadání položek souvztažnosti

 

Funkce je určena k pořízení číselníku účetních souvztažností, dle kterých jsou účtovány jednotlivé účetní případy.

Při výběru knihy účetního deníku je nabízený formulář dle vlastnosti knihy. Pro účetní souvztažnost platí, že účet celkové částky a účty DPH jsou brány u účetních knih (číselných řad) přijatého a uskutečněného plnění a skladů z knihy účetního deníku nebo řady.

Účet pro skladovou cenu nebo účet pro základy daní je nutné vložit do účetní souvztažnosti. U skladů a uskutečněného plnění jsou nabízeny jednotlivé položky pro účtování, u přijatého plmnění je pro zjednodušení nabízený přímo pomocník pro sestavení SQL dotazu, kdy je možné jednotlivé položky sloučit.

Po vyplnění záhlaví účetní souvztažnosti s nastavením položek: Souvztažnost, kde uvedete libovolný kód, Typ nastavít na Dle agendy a řady, do názvu vložíte název stisknete tlačítko formuláře k přidání položky.

Můžete použít myši, nebo stisknout klávesu Insert. Nabízí se formulář pro nastavení souvztažnosti s položkami.

Popis položek :

účet - je možné vybrat z účtového rozvrhu. Do souvztažnosti zadáváte buďto nákladový účet, nebo účty 041,042,111,131,... jen pro zaúčtování MD základů daní. Účty DPH jsou uvedeny v číselné řadě a stejně účet celkové částky.
vztažný - nezatrhávat, u přijatého plnění je vztažný účet nastavený v řadě účetní knihy.
strana účtu - u přijatého plnění nastavit na +MD
členit - (1=organizační členění, 2=činnosti, 3=zakázky, 4=další)
případ - necháváte na hodnotě 0 proč 0

 

Nyní zvolte možnost pomocník SQL, kde můžete vybrat položky základů daní, ostatní jen pro přeúčtování apod. Můžete do schránky Windows vzít položky a vložit do souvztažnosti: (označit myší následující text, držet Ctrl, stisknout Insert - vloženo do schránky, do připravené souvztažnosti vložit takto:držet Shift, stisknout Insert) zsspd+zzspd+zsclo+zstuz+zzclo+zztuz+z0osv+z0neodp+z0dov+z0nepl+z0mdopr+nedph

Souvztažnosti pro importy účetních dokladů

Nejprve musí obsluha při vkládání nové souvztažnosti, při volbě řady nastavit typ souvztažnosti na "import rozkont"

V hlavičce nové souvztažnosti nastaví program pole typ na "Import rozkont"

Nyní může obsluha pokračovat vložením položek souvztažnosti

Položka souvztažnosti

V případě souvztažnosti pro import účetních dokladů s rozkontem se předpokládá SQL dotaz z tabulky u_idokrozk, kam funkce importy dopraví věty pro zaúčtování. Podmínka WHERE musí vymezit jednoznačně jediný řádek, k tomu lze použít parametry :id_hl a :id nebo také :obd, :age, :rada, :mesic. Výsledkem SQL dotau musí být 2 hodnoty, částka v domácí měně typu penize_ a částka v cizí měně typu money_.

Dále viz Importy účetních dokladů s rozkontem.

Související témata

Účtování běžných účetních dokladů

Evidence DPH