Restrikce a oprávnění účetnictví

Top  Previous  Next

Seznam témat :

popis funkce

restrikce

oprávnění

ochrana citlivých údajů z mezd v účetnictví

Popis funkce

Funkce restrikce resp. povolení umožňuje nastavit práva k některým akcím. Tj. buď omezuje práci resp. provádění některých akcí nebo naopak povoluje některá zpracování či nastavení.

Kapitola obsahuje seznam uživatelských povolení a restrikcí - zákazů.

Restrikce

 

uDOKLADEDIT

Uživatel nesmí manipulovat s řadou účetní knihy, parametr: řádkový seznam dvojic kniha,řada

uDOKLADVIEW

Uživatel nevidí účetní doklady řady účetní knihy, parametr: řádkový seznam dvojic kniha,řada

uDOKLEDITMANUAL

Uživatel nesmí ručně měnit položky dokladů (řady )účetní knihy, parametr: řádkový seznam knih nebo dvojic kniha, řada

uKONTAUCTOVAT

Uživatel nesmí účtovat na účty, parametr: řádkový seznam účtů

Oprávnění

 

gPRIMKEYS

Uživatel může měnit / odstraňovat primární klíče v číselnících'

uDokladDel

Uživatel může odstraňovat účetní doklady

uDoklEditSchval

Uživatel může měnit schválené doklady, parametr: řádkový seznam dvojic kniha,řada

uDoklMonthChang

Uživatel může měnit měsíc dokladu, parametr: řádkový seznam účetních knih ve formátu AAA

uPARAMSAVE

Uživatel může uložit(změnit) parametry účetnictví

uPltitlInsMan

Povolí vložit platební titul, který není v číselníku

uPocEdit

Uživatel může dělat změny do počátečního stavu roku neuzavřeného

uSalSchvEdit

Uživatel může dělat změny schváleného saldo - případu

uSalSchvZapUhr

Uživatel může vkládat zápornou úhradu u schváleného saldo - případu (podmnožina uSalSchvEdit)

uWORKINCLSPER

Manipulace s větami v uzavřeném obdobím, parametr: řádkový seznam období a volitelně i účetních knih ve formátu RRRR-MM-DD[,AAA]

uhradaVFDoPokl

Uživatel může použít funkci uhradit vystavenou fakturu do pokladny i do jiného měsíce než je faktura

uPrevPoklKurz

Uživatel může nastavit kurz u funkčnosti převody peněz mezi pokladnami.

uDelInCmpAaccts

Uživatel může odstraňovat položky účetních dokladů na vnitropodnikových účtech - povolení je nezávislé na uDokladDel, pro zrušení v uzavřeném období je ale vyžadované povolení pracovat v uzavřených obdobích (uWORKINCLSPER)

uDoklSchvalovat

Uživatel může schvalovat účetní doklady v otevřených obdobích

gWorkInObd

Umožní volně pracovat v účetním období mez změny měsíce s respektem k uzavřeným obdobím a měsíců a závěrce DPH

vkládat účetní doklady do kteréhokoliv měsíce v účetním období přihlášení
měnit položky účetních dokladů ve kterýmkoliv měsíci účetního období přihlášení
vkládat doklady přijatých plnění do kteréhokoliv měsíce v účetním období přihlášení

Poznámky k některým restrikcím / oprávněním

Restrikce uDOKLADVIEW v případě velkého množství řad na databázi ASA16 působila delší odezvu při spouštění funkcí účetní doklady, přijatá plnění, uskutečněná plnění a pod. a to zejména při použití invertované restrikce.

Byla proto od verze 177 upravena metoda uplatnění restrikce takto: Vytvořena dočasná tabulka uradypovol (obd, age, rada), do níž se při spuštění aplikace vloží seznam všech účetních knih (obd, age, rada='') a řad (obd, age, rada), do kterých má uživatel přístup.

Pro ověření této restrikce se pak používá seznam řad v této nové tabulce.

Parametry

Parametry účetnictví

Ochrana citlivých údajů z mezd v účetnictví

Základní rozhodnutí o znepřístupnění citlivých údajů o mzdách se týká práva dotazů do tabulky mzmesic.

Pokud nemá mít daný uživatel přístup k citlivým údajům z mezd v účetnictví, nesmí mít právo SELECT k tabulce MZMESIC. Stejně tak nesmí mít právo "DBA".

Pokud nemá uživatel přidělené právo SELECT u tabulky mzmesic, program u pod-firem vlastní firmy (tedy u zaměstnanců) nezobrazuje částky a název účtů, které by vedly ke zjištění částek mezd. Týká se to účtů zaměstnanců, společníků, nebo peníze. Typ účtu se zjišťuje z vlastností, nastavených v položce účtové osnovy, ke které musí být každý účet přiřazen.

U stálého účtu v číselníku stálých účtů lze nastavit, aby se restrikce mzdy nepoužívala, to znamená, že na takto nastaveném účtu se budou zobrazovat standardně všechny údaje bez ohledu na ochranu citlivých údajů z mezd.

Související témata