Řady účetních knih, nastavení

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

popis položek

nastavení řady

zaokrouhlování a vystavování hotovostních daňových dokladů

příklady číselných řad

Další varianty účtování

Umístění

Funkce pro zadání číselných řad je umístěna v hlavním menu Číselníky | Číslování dokladů | Číselné řady knih

nebo Účetnictví | Účetní doklady - nástroje | Číselné řady knih

Umístění funkce

 a také

Popis funkce

Každá kniha účetního deníku může mít definován libovolný počet číselných řad účetních dokladů. Každá z řad znamená samostatné zakládání účetních dokladů do souvislé číselné řady zakládané v samostatných šanonech. Systém číslování účetních dokladů navazuje na archivaci účetních dokladů dle zákona o účetnictví a také plní funkci dle § 11 zákona o DPH pro soupisy daňových dokladů.

Popis položek

Formulář pro zadání řad

 

Popis položek :

účetní kniha - určuje vlastnost knihy, pro kterou je řada určena. Poklepáním na nadpis, pokud není účetní kniha prázdná se otevře formulář číselníku účetní knihy.
řada - pro označení řady můžete použít libovolný kód. Označení řad by mělo mít nějaký systém.
číslo databáze - identifikace databáze ( číselné označení databáze )
druh plnění - může nabývat hodnot: "Běžný doklad", "Uskutečněné", "Přijaté", "Zvolit u dokladu". Množina povolených hodnot je dána účetní knihou. V případě, že obsluha zvolí hodnotu položky "zvolit u dokladu", povolí se možnost zvolit v položce "povolené druhy plnění".

 Možnosti - druhy plnění

 

1.běžné doklady - nesleduje se evidence daňových dokladů z hlediska DPH, veškeré účetní doklady které nejsou daňovými doklady dle zákona o DPH se účtují do běžných účetních dokladů.
2.přijaté plnění - evidence daňových dokladů s možností odpočtu DPH na vstupu a s povinností odvodu DPH při nákupu zboží a služeb mimo ČR,
3.uskutečněné plnění - evidence daňových dokladů s povinností odvodu DPH (s výjimkou nákupu zboží a služeb ze zahraničí).

 

povolené druhy plnění - Povolené jen, když je druh plnění = "Zvolit u dokladu". Množina povolených hodnot je dána účetní knihou, ke které řada patří.

 Nastavení povoleného druhu plnění

základní účet - na základní účet bude zaúčtována celková částka dokladu. Při vložení nové řady se účet  přenese z definice z číselníku účetní knihy z položky souvztažný účet a je-li tam naplněn. Pro definice účtů bank, pokladen a vůbec účetních knih peněz je vhodné definovat pro každý účet samostatnou knihu účetního deníku. Pro ostatní knihy má smysl v případě přijatých nebo uskutečněných plnění, skladů, apod. kde je účet možné definovat. Při účtování přijatého nebo uskutečněného plnění se tento účet přenese do formuláře dokladu a je možné ho měnit. Poklepáním na nadpis, pokud není zákl. účet prázdný se otevře formulář číselníku stálé účty.
účtovat souvztažný zápis - Je-li položka zatržená, očekává se, že při zaúčtování každé věty účetního případu program automaticky doplní souvztažný zápis na základní účet. Účtovat souvztažný účet má smysl výhradně pro účetní knihy peněz (pokladny, banky, apod), pokud jsou účtovány v tuzemské měně.

Položka "účtovat souvztažný zápis" nemá být zatržena pro účetní řady přijatého nebo uskutečněného plnění. Je to sice přípustné, ale nedoporučujeme. Vznikl by nežádoucí duplicitní zápis a doklad by nebyl vyrovnán.

Zakázat při párování - Je-li položka zatržená, program neúčtuje vztažný zápis (na tento základní účet) při párování saldokont.
zaměňovat analytiku -  povolí zaměňovat analytiku základního účtu u uskutečněného plnění. Parametr má význam jen pro uskutečněné plnění. Zaškrtnutí položky umožní při zadání analytik u skupiny skladů použití jedné řady s možností sledovat pohledávky od jedné či skupiny firem na různých analytikách. Při zaúčtování vydané faktury se zjistí vztažný účet ( do faktury doplní program automaticky z řady resp. je možné jej zadat ročně přímo do vydané faktury ). Pokud je v řade nastaveno "zaměňovat analytiku vztažného účtu" při zaúčtování vydané faktury program zamění analytiku z řady za analytiku z faktury.

 Nastavení analytiky pohledávky v číselníku skupin firem

 

Účty DPH - základní sazba - v případě přijatých nebo uskutečněných plnění je nutné toto konto vyplnit. Na tuto položku bude účtována daň z přidané hodnoty v základní sazbě. Informační systém Vision ERP sleduje v souladu se zákonem o DPH jednotlivé kategorie sazby daně a daň ve zvláštní evidenci daně z přidané hodnoty. Proto není nutné sazbu daně rozlišovat v analytické evidenci, nicméně je to zvykem účetních jednotek a při měsíčním zúčtování předpisu k odvodu nebo nadměrného odpočtu je lepší kontrola správnosti zúčtované daně.
Účty DPH - snížená sazba - konto pro sníženou sazbu DPH. V případě přijatých nebo uskutečněných plnění je nutné toto konto vyplnit. Na tuto položku bude účtována daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě. Informační systém Vision ERP sleduje v souladu se zákonem o DPH jednotlivé kategorie sazby daně a daň ve zvláštní evidenci daně z přidané hodnoty. Proto není nutné sazbu daně rozlišovat v analytické evidenci, nicméně je to zvykem účetních jednotek a při měsíčním zúčtování předpisu k odvodu nebo nadměrného odpočtu je lepší kontrola správnosti zúčtované daně.
Účty DPH - 2. snížená sazba - použití obdobné.
Účty DPH - režim dočasného použití - konto DPH v režimu dočasného použití. V případě přijatých nebo uskutečněných plnění je nutné toto konto vyplnit. Na tuto položku bude účtována daň z přidané hodnoty v případě dočasného použití. Informační systém Vision ERP sleduje v souladu se zákonem o DPH jednotlivé kategorie sazby daně a daň ve zvláštní evidenci daně z přidané hodnoty. Proto není nutné sazbu daně rozlišovat v analytické evidenci, nicméně je to zvykem účetních jednotek a při měsíčním zúčtování předpisu k odvodu nebo nadměrného odpočtu je lepší kontrola správnosti zúčtované daně.
Účty DPH pro přijatá plnění - jsou ve 3 kategoriích, 2 kategorie pro daň na vstupu: "Na vstupu", "Na vstupu jiný měsíc" a pro daň na výstupu: "Na výstupu". Kategorie "Na vstupu jiný měsíc", pokud je vyplněná, se uplatní v případě, že DPH měsíc přijatého plnění je vyšší než odpovídá přihlášenému období a měsíci.
sazby DPH - sazba řady, sazby DPH - základní, sazba DPH - snížená - umožňuje pro uskutečněná plnění nastavit jinou sazbu DPH a to ve snížené i základní sazbě. Tato funkce se použije pouze tehdy, pokud účetní jednotka současně účtuje uskutečněné plnění například pro stálou provozovnu a data posléze pro účetní závěrku rozděluje. Pro ostatní přijatá a uskutečněná plnění se sazba DPH nastavuje v parametrech účetnictví parametrem Základní sazba DPH a Snížená sazba DPH. Má význam jen pro uskutečněná plnění.
uhradit do pokladny - pro přijaté a uskutečněné plnění lze zadat kniha a řada dokladů pro možnost zaúčtování úhrady přijaté nebo vydané faktury. Program postupuje tak, že po stisku tlačítka "uhradit do pokladny" na přijatém nebo uskutečněného plnění, založí účetní doklad v uvedené knize a řadě dokladů a provede zaúčtování úhrady. Poklepáním na nadpis "účetní kniha" se otevře formulář číselníku účetních knih.
uzavřeno po měsíc - lze nastavit knihu a řadu dokladů jako uzavřenou po zvolený měsíc.
poznámka (memo ) - v položce je možné uvést libovolný text, kterým je možné vytvořit kompletní dokumentaci, která je možná použít pro tvorbu vnitřních směrnic, postupů činností jednotlivých profesí až po dokumentaci pro ISO normy. Popisu  je možné například využít v účetních knihách pro popis účetních případů, které budou v uvedené účetní knize účtovány. K dokumentaci budou v budoucnu tvořeny další nástroje. Nyní je možné pomocí generátoru sestav tvořit různé výstupy.
hledisko daňového dokladu - přednastavení hlediska daňového dokladu u přijatého plnění. Používá se zvláště pro číselnou řadu JCD nebo pro číselnou řadu přijatého plnění ze zahraničí. Také pro pokladny má význam v přednastavení zjednodušeného daňového dokladu
ID registrační pokladny - identifikace registrační pokladny

 

 

Ostatní funkce

  Funkce aktivuje otevření účetních parametrů sdílených. Vyvolání funkce se provede použitím klávesy F3.  

  Funkce aktivuje otevření účetních parametrů osobních. Vyvolání funkce se provede použitím klávesy F5.

 

 

Číselná řada pro přijaté plnění a účetní doklad

Přijaté plnění a účetní doklad

Popis položek :

souvztažnost - jen pro přijaté plnění Pokud je vyplněn souvztažnost, nemá účet vyrovnání smysl, takže není přístupný a je prázdný. Poklepáním na nadpis, pokud není souvztažnost prázdná, se otevře formulář číselníku účetní souvztažnosti.
účet vyrovnání - jen pro přijaté plnění Pokud je vyplněn souvztažnost, nemá účet vyrovnání smysl, takže není přístupný a je prázdný. Poklepáním na nadpis, pokud není účet vyrovnání prázdný, se otevře formulář číselníku stálých účtů.
IČ, Id - pro běžný doklad a přijaté plnění
hledisko daňového dokladu -  jen pro přijaté plnění - hlediska daňového dokladu
variabilní  symbol - pro běžný doklad a přijaté plnění
konstantní symbol - pro přijaté plnění
platební titul - pro přijaté plnění
měna - pro přijaté plnění
členění - pro běžný doklad a přijaté plnění
činnost - pro běžný doklad a přijaté plnění
zakázka - pro běžný doklad a přijaté plnění
další - pro běžný doklad a přijaté plnění
vlastní DIČ (EU) - pro přijaté plnění
bankovní účet vlastní - pro přijaté plnění
výpisy - bankovní účet vlastní - pro knihy banky tuzemské nebo valutové
koeficient - pro přijaté plnění
rozdíl z oceňování tuzemských závazků v CM účtovat na - pro přijaté plnění
JSD konto - pro přijaté plnění a hledisko = zahraniční osoba dovoz
JSD IČ - pro přijaté plnění a hledisko = zahraniční osoba dovoz
JSD ID - pro přijaté plnění a hledisko = zahraniční osoba dovoz
JSD bankovní účet vlastní - pro přijaté plnění a hledisko = zahraniční osoba dovoz
JSD konstantní symbol - pro přijaté plnění a hledisko = zahraniční osoba dovoz
pevné členění1 - pro všechny druhy plnění
ukazovat obchodní podmínky u závazků - pro všechny druhy plnění
povolit obecný případ - jen pro běžný doklad, viz Obecný případ
Vztažné účtování saldokota - zachovat původní datum splatnosti - Při vztažném účtování položek saldokonta: zachovat původní datum splatnosti. Má význam pro zjednodušení účtování faktoringu
Vztažné účtování saldokonta - IC dle hlavičky dokladu - Při vztažném účtování položek saldokonta: IČ vkládat podle hlavičky aktuálního účetního dokladu. Má význam pro zjednodušení účtování faktoringu
Povolit Mobile Vision ERP - Do této řady bude mít přístup klient Mobile Vision ERP
Zjednodušené daňové doklady přij.plnění - zaokrouhlovat celkem -
Účtovat kontokorent - neúčtovat – označí řádky výpisu s úvěrem jako zaúčtované; Vyžaduje naplněnou položku „bankovní účet úvěru“ ve vlastních bankovních účtech.
Nabízet zakázky ve stavech - Při ručním vkládání zakázky se v této řadě budou nabízet zakázky ve zvolených stavech: Funkce je účinná v: účetních dokladech, položkách účetních dokladů a rozpisu na střediska, plánovaných dokladech, v pokladních dokladech, v "tuzemská pokladna rozpis", uskutečněném plnění atd.

Hledisko daňového dokladu

Typy hledisek :

Tuzemsko
Tuzemsko výpočet shora
Vývoz
Dovoz
Zahraniční osoba dovoz
JCD
EU zboží služby
EU prostřední osoba
EU pořízení nového dopr.prostředku
EU odpočet DPH v jiném čl. státu
EU dodání zlata

Hledisko daňového dokladu

Pokud do číselné řady budou zadávány doklady, které budou převážně z tuzemska, zjednodušenými doklady, nebo vývozem, je možné hledisko pro řadu přednastavit v této položce.

Druh plnění

Tato položka je definovaná dle účetní knihy. Jen pro pokladny platí, že mohou obsahovat plnění přijaté i uskutečněné.

Je-li v účetní knize vyplněno plnění, položka je definována z účetní knihy. Pokud se jedná o účetní knihu ve které je nutné evidovat daňové doklady a záznamy dle § 11 zákona o DPH, je možné zadat mimo běžný doklad i přijaté, nebo uskutečněné plnění.

Zde je seznam možných typů plnění :

1.běžný doklad - účetní případy, které nejsou přijatým nebo uskutečněným plněním.
2.uskutečněná plnění - veškeré prodeje - za hotové i placené bankou, sleduje-li se v saldokontech či nikoliv, zdanitelná plnění, osvobozená plnění i plnění která nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
3.přijatá plnění - veškeré nákupy za hotové i placené bankou, sleduje-li se v saldokontech či nikoliv, zdanitelná plnění, osvobozená plnění i plnění která nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

Zvolit u dokladu - možné použít například u pokladny.

Příklady nastavení

jedna číselná řada pokladny - uživatel po vybrání řady nastaví, zda se jedná o
příjmový doklad,
výdajový doklad,
uskutečněné plnění s příjmovým dokladem,
přijaté plnění s příjmovým dokladem.
příjmové pokladní doklady a uskutečněné plnění s příjmovým dokladem,
výdajové pokladní doklady a přijaté plnění s výdajovým pokladním dokladem.

 

 

Doporučení pro pokladny je zavést čtyři samostatné číselné řady z důvodu přehlednosti a možnosti oddělit přijaté a uskutečněné plnění (souvislost číselných řad účtovaných dokladů):
 -příjmové pokladní doklady nedaňové (převody hotovosti do pokladny, úhrady faktur vystavených expedicí v pokladně,...),
 -uskutečněné plnění s příjmovými doklady (prodejní sklad, poskytování služeb v hotovosti, ...),výdajové pokladní doklady (výplaty, -náhrady, úhrady faktur v hotovosti účtovaných v jiné číselné řadě přijatého plnění, ...)
 -přijaté plnění s výdajovými pokladními doklady (paragony a faktury s přijatým plnění, ...)

 

Běžný doklad

 

Uskutečněné plnění

 

 

Podle druhu plnění se nabídne příslušně upravený formulář řady

 

Další varianty účtování

Umístění

Určeno pouze pro přijatá plnění a zálohy

Další varianty účtování jsou umístěné ve formuláři Číselné řady knih v záložce Další varianty účtování.

 

Popis funkce

Další varianty účtování ( tzv. pod-řad) slouží jen pro přijatá plnění a přijaté zálohové faktury. Účelem je usnadnit práci, pokud je požadavkem vkládat různé druhy přijatých plnění do jedné řady.

Formulář pro zadání varianty účtování

 

Kód varianty účtování - slouží obsluze ke snazší orientaci. Může zůstat prázdný, pokud je naplněný, musí být jednoznačný. Kód varianty účtování se neukládá do účetního dokladu, ani se nestává součástí čísla dokladu ani nijak neovlivňuje číslo dokladu.

(Další účel má pro specializované propojení s programem LORI.)

Význam dalších položek je stejný, jako u položek řad, viz popis položek

Nastavení řady

Řady pro hotovostní úhradu

Záložka pro zadání parametrů pro hotovostní platbu se zpřístupní teprve po nastavení druhu plnění na "uskutečněné":

1.V číselných řadách pokladen nebo faktur pro hotovostní úhradu je nutné nastavit v záložce "Údaje řady uskutečněného plnění" hodnoty položek:
2.hledisko dokladu - zjednodušený doklad
3.parametr "zaokrouhlování z řady" - zatrhnout
4.celková částka (Kč) ( zaokrouhlení )  - 50 hal ostatní
5.DPH ( zaokrouhlení )-   10 hal nahoru, případně bez
6.základy daní ( zaokrouhlení ) - bez zaokrouhlení. V případě, že prodeje v hotovosti zaokrouhlujete na celé koruny, tak upozorňujeme na novelizaci zákona o ochraně spotřebitele, kde na koruny zaokrouhlovat je povinné jen tehdy, pokud je prodej uskutečněn zahraniční osobě, která požaduje vyplnit formulář pro vrácení daně. Dále doporučujeme zatrhnout
7.parametr "při ručním pořizování položek fakturace vycházet z ceny s DPH" - doporučujeme zatrhnout

Nastavení řady pro hotovostní úhradu

Nastavení položky "hledisko dokladu"

Program  testuje, zda je faktura vystavovaná do pokladny, dle vztažného účtu 211 v zadání účetní knihy, a nastavuje automaticky hodnotu položky "hledisko dokladu" na hodnotu "zjednodušený doklad" (zjednodušený daňový doklad) a to i při fakturaci z výdejky. Pokud částka na daňovém dokladu překročí částku 10 tis., nastaví se hledisko dokladu na "tuzemsko", ale parametr "vycházet z ceny s daní" zůstane zapnutý. To se samozřejmě týká jen daňových dokladů, netýká se to vývozu,… .

Stejně tak při fakturaci z výdejky můžete nastavit položku "hledisko dokladu" a hodnotu "zjednodušený doklad" (zjednodušený daňový doklad).

V případě účtování denních tržeb používejte  "zjednodušený doklad o použití", nebo "tuzemsko", dále je potřeba zatrhnout  parametr "vycházet z ceny s DPH".

 

Způsob výpočtu DPH se zatrženým parametrem "vycházet z ceny s DPH" na daňovém dokladu

I v případě, že položky faktury vychází z ceny bez DPH, tj. nejde o účetní jednotku prodávající zboží v nezměněném stavu (§ 18 ZDPH) a sklad je vedený v nákupních cenách, program ze součtů základů daně vypočítá daň. Sečtenou částku zaokrouhlí dle nastavení  a vypočte základ daně a daň koeficientem, tedy dle § 17 odst.3 zákona o DPH.

V případě překročení částky 10 tis. se nastaví položka "hledisko dokladu na "tuzemsko" a program ponechá zapnutý parametr "vycházet z ceny s daní". Toto nastavení platí pouze pro pokladny, tj pokud je v účetní knize nastaven vztažný účet 211.

Pokud parametr není zapnutý, výpočet DPH vychází dle §17 odst.2.

Pokud systém prodeje v hotovosti je založený na úhradě předem vystavovaných faktur a účtování úhrad do pokladny, doporučujeme systém změnit tak, aby se faktury vystavovaly přímo do pokladny. V opačném případě je nutné věnovat pozornost nastavení parametrů při vystavování faktur, které budou následně hrazeny v hotovosti, a to tak, aby na výdejce byla položka "Hledisko" nastavena na "Zjednodušený doklad". Po vystavení faktury zkontrolovat položku Hledisko, v případě částky k úhradě nad 10 tis.  zapnout parametr „Vycházet z ceny s DPH".

Údaje řady uskutečněného plnění

Zadání řady uskutečněného plnění

Popis položek :

typ řady - položkou je nutné definovat, jaké doklady budou do číselné řady knihovány. Je možné definovat tyto druhy dokladů:
1.účetní faktury - běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, daňový dobropis a vrubopis, vratka daně, doklad pro dodatečné        daňové přiznání, opravný daňový doklad, ... .
2.zálohové faktury - zde program předpokládá účtování na podrozvahový účet označený v položce UKOD=Osnova. Kódem obsahujícím návaznosti na zaúčtování podrozvahové evidence zálohových faktur na majetkový účet při úhradě.
3.vnitrofaktury - vnitropodnikové faktury určené pro fakturaci mezi OJ.
4.penalizační faktury - faktury na smluvní úroky a úroky z prodlení.
hledisko dokladu - pokud do číselné řady budou zadávány doklady, které budou převážně z tuzemska, zjednodušenými doklady, nebo vývozem, je možné hledisko pro řadu přednastavit v této položce. Pokud důvodem osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu je vždy vývoz, je možné  položku "Default důvodu osv.: Vývoz zboží" zaškrtnout.

 Možnosti položky "hledisko dokladu"

typ fakturace - tato položka rozhoduje, zda bude fakturace položková, nebo fakturace z rekapitulace. Je-li nastaven parametr na fakturaci z položek, program zapíná všechny funkce fakturace a je možné vystavit fakturu z výdejky, z číselníku materiálu, z číselníku prací a služeb, z přijatých objednávek, ... . Ve fakturačních položkách je možné vkládat texty, nebo položky počítací. Jsou nabízeny pohyby, které obsahují účetní souvztažnosti a u položek je možné tyto pohyby měnit. Vystavování faktur z položek je velmi komfortní a používá je drtivá většina účetních jednotek. Je-li parametr nastavený na fakturaci z rekapitulace, program předpokládá, že do položek bude vložen libovolně dlouhý text, potom bude tlačítkem Rekapitulace vyvolána funkce pro zadání celkových částek dokladu a po uložení bude tištěný formulář faktury. Nevýhodou je, že nelze používat jiné číselníky fakturačních položek než číselník textů
důvod osvobození plnění v tuzemsku - implicitní nastavení důvodu osvobození pro plnění uskutečněná v tuzemsku. Touto funkcí je možné přednastavit pro položky faktury důvod osvobození od DPH, pokud je sazba DPH 0.

 Důvod osvobození plnění v tuzemsku

důvod osvobození plnění pro vývoz - implicitní nastavení důvodu osvobození pro plnění vývozu. Touto funkcí je možné přednastavit pro položky faktury důvod osvobození od DPH, pokud je sazba DPH 0.

 Důvod osvobození plnění pro vývoz

sklad pro určení cenových systémů - parametrem je možné nastavit prioritní sklad pro výpočet cenových systémů.
způsob úhrady - zde je možné nastavit kód způsobu úhrady. Je také možné použít implicitní nastavení při fakturaci.
bankovní účet v řadě uskutečněného plnění - pro každou číselnou řadu je možné definovat bankovní účet.  Přednostně se do formuláře bere účet z globálního nastavení Konfigurace - Možnosti programu, kde je možné zapsat libovolný účet, aniž by byl obsažený v číselníku. Do této položky číselné řady lze vybrat účet uvedený v číselníku obchodních partnerů u mateřské firmy (uvedené v Konfiguraci - možnosti programu) Ve faktuře je možné účet změnit. Pro formuláře je možné v SQL dotazu zajistit, aby se účet bral přednostně z globálního nastavení, jeli vyplněný - z řady, nebo je-li vyplněný tak ze záznamu dokladu.
zaokrouhlování - základy daně - parametrem je možné určit zaokrouhlování základů pro zdanění DPH, pokud je nastavený parametr v podzáložce základní údaje - zaokrouhlování z řady. Pokud parametr není zatržený, je zaokrouhlování nastaveno dle parametrů fakturace. parametry fakt-vazba
zaokrouhlování - DPH - parametrem je možné určit zaokrouhlování vypočtených částek DPH za doklad, pokud je nastavený parametr v podzáložce Základní údaje: Zaokrouhlování z řady ???. Pokud parametr není zatržený, je zaokrouhlování nastaveno dle parametrů fakturace.  parametry fakt-vazba
zaokrouhlování - celková částka faktury - Parametrem je možné určit zaokrouhlování celkové částky za doklad, pokud je nastavený parametr v podzáložce Základní údaje: Zaokrouhlování z řady ??. Pokud parametr není zatržený, je zaokrouhlování nastaveno dle parametrů fakturace.  parametry fakt-vazba
zaokrouhlování - celková částka v cizí měně - parametrem je možné určit zaokrouhlování celkové částky za doklad, pokud je nastavený parametr v podzáložce Základní údaje: Zaokrouhlování z řady. ?? Pokud parametr není zatržený, je zaokrouhlování nastaveno dle parametrů fakturace. parametry fakt-vazba
zaokrouhlování - celková částka v cizí měně - parametrem je možné určit zaokrouhlování celkové částky za doklad, pokud je nastavený parametr v podzáložce Základní údaje: Zaokrouhlování z řady. ?? Pokud parametr není zatržený, je zaokrouhlování nastaveno dle parametrů fakturace. parametry fakt-vazba
organizační členění v číselné řadě uskut. plnění - v číselné řadě je možné zadat organizační členění, pokud zaokrouhlení, nebo i fakturační položky do výnosů budou účtovány na zadané členění. To je možné u fakturačních položek měnit, také je možné je měnit v záhlaví účetního dokladu (pro účet celkové částky a zaokrouhlení).
zaokrouhlování a formuláře - Je-li zatržený parametr číselné řady uskutečněného plnění (záložka Základní údaje): Nastavit z řady: "Zaokrouhlování", je možné zaokrouhlení touto funkcí nastavit. V opačném případě je bráno zaokrouhlení dle nastavené funkce: Konfigurace MTZ a odbytu - Parametry MTZ a odbytu. Je-li nastavena řada v položce Typ fakturace na "Rekapitulace", je možné zaokrouhlení v rekapitulaci měnit
účet vyrovnání ( pro rekapitulaci ) -
účet uhrazené zálohy - Pokud účtování banky nebo pokladen je vedeno metodou of-line (pomocí metody replikací, kdy úhrady jsou na jiném místě než předpisy k úhradě), je možné do této položky uvést účet zálohy. Pokud tomu tak není, je možné pro použití zálohy použít funkci k párování záloh v záložce Zálohy.
nastavení parametrů z řady - funkcí je možné zajistit, aby některé položky byly vždy nastaveny z položek uvedených v číselné řadě
způsob řazení fakturačních položek-

 Nabídka pro způsob řazení položek

 

Nastavení parametrů z řady

Záložka pro zadání parametrů pro hotovostní platbu se zpřístupní teprve po nastavení druhu plnění na "uskutečněné":

Funkcí je možné zajistit, aby některé položky byly vždy nastaveny z položek uvedených v číselné řadě:

1.účet - je-li parametr zaškrtnutý (hodnota 1), program nedovolí účet při knihování faktury měnit. Není-li parametr zaškrtnutý (hodnota 0), program při knihování faktury účet nabízí a je možné jej změnit.
2.členění - je-li parametr zaškrtnutý (hodnota 1), program členění nabízí při knihování faktury, je možné změnit. Ze záhlaví faktury se členění nabízí u položek také s možností změny. Není-li parametr zaškrtnutý (hodnota 0),  program členění z řady nenabízí.
3.zaokrouhlování - je-li parametr zaškrtnutý (hodnota 1), program nabízí zaokrouhlení nastavené v řadě. Není-li parametr zaškrtnutý (hodnota 0), program bere zaokrouhlení nastavené funkcí Konfigurace MTZ a odbytu - Parametry MTZ a odbytu

 

Zadání formulářů pro některé agendy

Zadání formulářů pro jazykové mutace

Pro správnou funkci knihování uskutečněného plnění je nutné definovat nastavení číselné řady v případě, že se jedná o uskutečněné plnění v této záložce. Program v případě, že kniha účetnictví má vlastnost Uskutečněné plnění, nebo Běžná účetní kniha s nastavením číselné řady v položce Druh plnění na Uskutečněné zpřístupní tuto záložku k definici parametrů

Záložka má tři formuláře:

základní údaje - nastavení běžných funkcí pro uskutečněné plnění
zaokrouhlování - Pokud má být zaokrouhlení řešeno jinak než je standardně nastaveno v parametrech MTZ a odbytu a je zatržena položka "Zaokrouhlování" v záložce "Základní údaje" v oddíle "Nastavit z řady", je možno v tomto formuláři vyplnit požadované zaokrouhlování.
cizí formuláře - zde je možné definovat formuláře s texty v cizích jazycích.

Zadání jazykové mutace

 

Pokladny a malé účetní jednotky

Pro pokladny a malé účetní jednotky kde je možné do jedné číselné řady vkládat běžné doklady, uskutečněné a přijaté plnění, je možné nastavit Druh plnění: „Zvolit u dokladu".

hledisko dokladu = Pokud jsou zaváděny číselné řady pro jednotlivé hlediska samostatně, je možné hledisko nastavit pro předvolbu do řady.
uhradit do pokladny = pro přijaté a uskutečněné plnění lze zadat kniha a řada dokladů pro možnost zaúčtování úhrady přijaté nebo vydané faktury. Program postupuje tak, že po stisku tlačítka "uhradit do pokladny" založí účetní doklad v uvedené knize a řadě dokladů a provede zaúčtování úhrady.

 Povolení uhradit uskutečněné plnění, které je v uzavřeném období řeší povolení: "uhradaVFDoPokl"

 

Číselné řady bank

Výpisy - bankovní účty vlastní = položka napojená na číselník bankovních účtů vlastních. Pokud máte více bankovních účtů, je možné určením vlastního bankovního účtu zamezit při účtování importovaných bankovních výpisů nabízení výpisů jiného účtu.

Číselné řady pro ostatní druhy dokladů můžete nastavit dle následujících stránek popisující jednotlivé okruhy Vision ERP.

Zvolit u dokladu

Při vkládání nového účetního dokladu, při použití takto nastavené řady se druh plnění zadá při zvolení řady

 

Zaokrouhlování a vystavování hotovostních daňových dokladů

 

Zrušení mincí 10 a 20 hal. a pokyn č.D-253 a stanovisko MF:

Vision ERP od verze 94 obsahuje možnost zaokrouhlování na 50 hal. a také související možnost výpočtu DPH dle § 17 odst.3.

Je umožněn výpočet DPH i u hotovostních daňových dokladů nad 10 tis. a u bezhotovostních daňových dokladů (v případě, že by byly zaokrouhlovány na platné mince v oběhu (0,50 Kč, 1 Kč) a bylo by správnější vycházet při výpočtu daně z ceny včetně daně) možnost nastavit výpočet dle § 17 odst.3 zákona o DPH.

K tomu je určena funkce vystaveného daňového dokladu, kde je možné zatrhnout „Vycházet z ceny s DPH".

 

Doporučení pro zaokrouhlování daňových dokladů

Nastavit samostatné řady daňových dokladů pro:

Po novelizacích příslušných zákonů (Zákon o ochraně spotřebitele a navazující pokyn D253) nebylo zcela jasné co s hotovostními daňovými doklady nad 10 tisíc a co s účetními jednotkami obcházejícími zákon o DPH v tom, že zaokrouhlují výslednou částku daňových dokladů.

V této souvislosti jsme vycházeli ze stanoviska MF ČR: „Postup při výpočtu částky uvedený v pokynu č. D-253 platí pro všechny případy, kdy dochází k úhradě v hotovosti a cena vč. daně je zaokrouhlena na platnou měnu v oběhu. Pokud je i na daňových dokladech provedeno zaokrouhlení např. na celé koruny i při bezhotovostní úhradě, platí i zde stejný výpočet daně jako z ceny vč. daně po zaokrouhlení při platbě v hotovosti."

 

Příklady číselných řad

 

Příklad 

Běžné účetní doklady

 

Můžete nastavit jednu číselnou řadu - v číselníku dáte Přidat (Insert), vyberete knihu, nastavíte kód řady, číslo databáze pouze pro modely databází s odloučenými pracovišti (replikace), Použít zatrhnout, vložíte název, druh plnění „Běžný doklad", ostatní položky není nutné vyplňovat.

Předvolby = možné nastavit vyplňování některých položek.

 

Pro doklady o použití nastavte samostatnou číselnou řadu (př. PHM čerpáno při použití služebního vozidla k soukromým účelům, nákup zboží zaměstnanci za zvýhodněné ceny apod.) V číselníku řad stisknete Přidat (Insert).

- vyberte knihu (INT), zadejte kód pro doklady o použití (např. Řada = POUZ),

- použít - zatrhnout,

- číslo databáze není nutné pro replikace, zadejte název,

- druh plnění - „Uskutečněné",

- základní účet - dle organizační směrnice, může být řešeno i srážkou ze mzdy, možno použít účet 335, položky

- účtovat a zaměňovat analytiku -  nezatrhnout,

- vyplnit účty DPH (stačí pro základní a sníženou sazbu),

- sazby DPH z řady  -  nezatrhnout,

- záložka údaje řady uskutečněného plnění - typ řady: „Účetní doklady", Hledisko dokladu: „Doklad o použití", Typ fakturace: pokud budou položky faktury vkládány na základě číselníku „Z položek", jinak „Rekapitulací", ostatní položky dle uvážení.

 

Příklad

Přijatá plnění

 

- řada        - můžete použít např. ZB= zboží, RE = režijní faktury, JCD = celní doklady,… .

- použít        - zatrhnout.

- číslo databáze - jen pro systémy odloučených provozoven pro replikace databází, aby bylo vymezeno na které databázi je možné data pořizovat.

- název        -  srozumitelný text.

- druh plnění - přijaté.

- základní účet        - 321 pro běžné faktury, 379 pro celnici apod. dle Vaší směrnice pro účtování.

- účtovat - nezatrhnout.

- zaměňovat analytiku - jen tehdy, kdy účtovat bude uživatel s běžnými právy a je povoleno pouze měnit analytiku zadaného účtu.

- účty DPH - dle Vaší směrnice pro účtování.

 

Lze nastavit předvolba pro nabízení souvztažnost nebo účet vyrovnání, vlastní bankovní účet, hledisko dokladu, KS, platební titul, měnu; pro běžné účetní doklady a přijaté plnění lze dále nastavit: firmu, VS, členění a účel.

 

Zadání číselné řady pro přijaté plnění

 

 

Související témata

Číslování účetních dokladů

Účetní knihy