Převodní příkazy

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

skupiny úhrad

ověření bankovních účtů a spolehlivosti plátců DPH

tisk převodních příkazů

export převodních příkazů

bankovní účet vedený u banky v zahraničí

 

Umístění

Funkce pro pořízení, prohlížení a export převodních příkazů je umístěna v hlavním menu Účetnictví | Platební styk | Převodní příkazy

Umístění funkce

Popis funkce

Funkce je určena pro vytvoření převodních příkazů k položkám platebního kalendáře, z něhož jsou vybrané závazky, přeplatky pohledávek a pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje, pro účty, na kterých se sleduje platební styk.

Takto vytvořené převodní příkazy je možné exportovat resp. tisknout.

Předpokladem pro možnost exportovat převodní příkazy je správně nastavená komunikace s bankou, t.j. nastavení elektronického bankovnictví.

V neposlední řadě slouží jako přehled vystavených převodních příkazů.

Po spuštění program vyžádá zvolení pobočky banky, za kterou se seznam převodních příkazů zobrazí. Lze zvolit zobrazení za všechny pobočky všech bank.

Funkce export převodních příkazů je přístupná jen po zvolení pobočky banky. Pokud obsluha zvolí za všechny, není funkce export převodních příkazů dostupná.

Převodní příkazy

Postup vystavení převodního příkazu

1.vložení nového převodního příkazu - jako první je nutné vybrat bankovní účet vlastní, datum splatnosti převodního příkazu a příkaz (určení způsobu), ostatní z hlavičky volitelně
2.výběr dokladů  s použitím kláves F4 resp. F3 (všechno nebo s použitím filtru)
3.výběr položek z platebního kalendáře
4.posledním krokem je uložení  zvolených úhrad do převodního příkazu

Popis položek

Jako první je nutné vybrat bankovní účet vlastní, datum splatnosti převodního příkazu a příkaz (určení způsobu), ostatní z hlavičky volitelně.

Formulář pro zadání základních údajů PP

Popis položek:

příkaz - určuje způsob úhrady. U převodního příkazu provede banka  zadané požadované platby z vašeho účtu, u inkasního příkazu bude banka dle vašich zadaných požadovaných položek inkasovat na váš účet.
bankovní účet vlastní - bankovních účty účetní jednotky na které se přijímají platby, ze kterých se platí závazky a bankovní účty o kterých účtují
datum splatnosti - datum, kdy má být platba odepsána z vašeho účtu. Datum lze pomocí parametru splatnost převodního příkazu nastavit automaticky
datum vzniku - doplní se automaticky programem po zadání nového PP
autor - doplní se automaticky programem po zadání nového PP
čas odeslání  - doplní se automaticky programem. Je-li nastavená komunikace s bankou, je možné označit příkaz (příkazy) a pomocí funkce umístěné v záhlaví prohlížeče převodních příkazů export provést export do požadovaného tvaru nastaveném v menu Pobočky bank. Provádí-li se export, je převodní příkaz označený ve sloupci čas odeslání.

Položky převodního příkazu lze vložit ručně, nebo vybrat z platebního kalendáře.

 

Upozornění k tvorbě zahraničních převodních příkazů:

Do verze 171 pro rozhodnutí, zda se PP vyexportuje jako zahraniční, slouží neprázdný obsah platebního titulu.

Od verze 173, jelikož platební titul již není povinný, rozhoduje nová položka "Druh platby", která může nabývat hodnot Neurčeno, Domácí, Zahraniční.

         Druh platby je od této verze dostupný i v položkách dokladu a v přijatých plněních.

Formulář převodního příkazu

Formulář platebního příkazu je k dispozici po otevření záznamu v prohlížeči seznamu převodních příkazů.

Formulář položky převodního příkazu

Popis položek:

Stav - může nabývat hodnot

 - K úhradě - Bude vyexportován / vytištěn

 - Zaúčtován - Již je zaúčtován (nebude se exportovat)

 - Limit vypršel - od vystavení převodního příkazu uběhl limitní počet dnů, nastavitelný ve sdílených parametrech účetnictví, záložka "Saldokonto a platební styk", parametr "Počet dnů platnosti PP".

 - Pasivní - možnost nastavit, že se nebude hradit.

Bankovní účet - pro domácí platební styk. Pokud účet neodpovídá zásadám pro účty domácího platebního styku, program po vložení obarví účet červeně.
IBAN - IBAN je nutný pro platební styk v rámci EU, do převodního příkazu se vyhledá v číselníku bankovních účtů obchodního  partnera podle bankovního účtu.
Identifikace - krátké označení převodu
Platební titul - Již nerozhoduje o formě vyexportovaného převodního příkazu, zda bude domácí formou nebo zahraniční, rozhoduje jen "Druh platby", případně měna, závisí na druhu exportu a vlastní bance.
Poplatky hradí - Lze nastavit standardní hodnotu ve sdílených parametrech účetnictví, záložka "Saldokonto a platební styk", parametr "Poplatky hradí". Tato hodnota se potom bude vkládat do každého převodního příkazu.
Detaily - zpráva pro příjemce - Obsah tohoto pole se řídí parametrem ve sdílených parametrech účetnictví, záložka Saldokonto a platební styk:

 Sdílené parametry účetnictví - záložka "saldokonto a platební styk"

 

Druh platby - Rozhoduje tato hodnota o formě vyexportovaného převodního příkazu, zda bude domácí formou nebo zahraniční. Prázdný, neurčen, nebo domácí se interpretuje jako domácí. Pochopitelně ještě záleží na konkrétním formátu exportu, kde některé připouštějí pouze domácí měnu, nebo o zahraniční formě rozhodují pouze podle měny.

 

Účel závazku se (a při nastavení parametru na „účel závazku“) vkládá do položky detaily u převodního příkazu. Většina druhů exportů PP exportuje obsah tohoto pole jako detail k převodu. Obsah toho, co program vloží jako účel závazku lze řídit nastavením těchto parametrů. Možnosti jsou:

Účel závazku
Název firmy
Název firmy + účel závazku
Účel závazku + název firmy

V případě nastavení "Název firmy + účel závazku" a "Účel závazku + název firmy" lze určit počet znaků první části a jak první část ukončit ("V limitu bez ohledu na slova", "V limitu na konci slova" nebo "Na limitu nebo za limitem na konci slova")

Některé druhy exportů převodních příkazů, kromě detailů, exportují účel závazku přímo, takže jsou u nich 2 cesty, kudy se účel závazku může dostat do převodního příkazu.

Ostatní funkce

Výběr dokladů

Výběr dokladů se provádí pomocí funkce F3 Vybrat (filtr) nebo F4 Vybrat ze všeho. Po použití funkce F3 Vybrat (filtr) se zobrazí nejprve formulář pro nastavení filtru do platebního kalendáře

Filtr do platebního kalendáře při použití funkce F3 Vybrat (filtr)

Tento formulář umožní nastavit filtr položek platebního kalendáře, které se nabídnou do převodního příkazu. Každý rámeček představuje jednu možnost omezení, jednotlivá omezení platí současně, např. zvolí - li obsluha datum od, do a firmu, omezí se nabídka platebního kalendáře na zvolenou firmu a z toho datum splatnosti ve stanoveném rozsahu.

Možnosti výběru položek

dle data
dle firmy
dle původu dokladu
 
Možnosti (příklad)
 
kombinace předchozího

 

Při použití funkce F4 Vybrat (ze všeho) se neotevírá žádný formulář pro nastavení filtru a nabídnou se všechny závazky, přeplatky pohledávek atd. z platebního kalendáře.

Program nenabídne vložení závazku do převodního příkazu na účet, který není v číselníku bankovních účtů obchodního partnera povolený.

 

Závazky, přeplatky pohledávek a pravidelné platby

Dále se otevře prohlížeč s nabídkou všech schválených závazků, přeplatků pohledávek a pravidelných plateb z platebního kalendáře.

Nabídka závazků, přeplatků pohledávek a pravidelných plateb z platebního kalendáře

Obsluha nyní může zvolit řádky platebního kalendáře, které chce vložit do převodního příkazu a stiskem tlačítka - funkce prohlížeče označené vybrat k úhradě(F4) program nastaví u každého zvoleného řádku měnu a částku, kterou později program vloží do převodního příkazu jako úhradu. (Měna a částka se ukládá do dočasné tabulky.) V prohlížeči se to projeví naplněním sloupců (vybráno k úhradě do PP) Měna a Uhradit.

V případě, že obsluha chce některé z již zvolených řádků vyřadit z budoucího uložení do převodního příkazu, provede to označením těchto řádků a stiskem tlačítka - funkce prohlížeče označené zrušit výběr k úhradě(F8).

Další možností je otevřít formulář řádku prohlížeče, který umožní zvolit měnu a částku k úhradě do převodního příkazu:

Formulář zvolit úhradu do převodního příkazu

Obsluha může takto zvolit bankovní účet obchodního partnera, kam provést úhradu, měnu a částku, při prvním otevření program nabídne měnu a částku k plnému uhrazení a dál již nic nekontroluje.

Program nenabídne vložení závazku do převodního příkazu na účet, který není v číselníku bankovních účtů obchodního partnera povolený.
 
Při ručním vložení bankovního účtu obchodního partnera, program nedovolí vložit bankovní účet, který není v číselníku bankovních účtů obchodního partnera povolený.
 
Funkčnost je realizovaná výhradně na klientu, a vztahuje se výhradně na akce, prováděné standardními funkcemi klienta, nevztahuje se na uživatelské úpravy prohlížečů, skripty a pod., nevztahuje se na jiné zdroje dat

 

Pokud je nastavený parametr "Zakázat nastavení bankovních účtů dodavatelů", banka a bankovní účet je v tomto formuláři nepřístupný a obsluha může nastavit nebo změnit bankovní účet pouze zvolením z účtů obch.partnera stiskem tl. Zvolit účet firmy.

Obsluha může takto dál pokračovat, až zvolí všechno, co chce uhradit. V případě přerušení programu jsou zvolené měny a částky k úhradě ztracené.

Další zobrazované položky prohlížeče Nabídka závazků, přeplatků pohledávek a pravidelných plateb z platebního kalendáře

Prohlížeč platebního kalendáře

Popis sloupců:

Banka, bankovní účet - obchodního partnera, kam bude proveden převod
Datum k zaplacení - datum, kdy se má závazek zaplatit nejpozději. Toto datum je datum splatnosti závazku posunuté zpět o počet dnů převodu mezi bankami a počet dnů splatnosti závazku a pokud vychází na víkend nebo svátek, posouvá se ještě zpět na nejbližší pracovní den. Využívá se informace z číselníku mezd svátky.
Období, účetní kniha, řada a doklad - účetní doklad předpisu - faktury.
Název - Název z předpisu - faktury
Saldo-Druh - saldokonto druh

Parametr Zakázat nastavení bankovních účtů dodavatelů - pokud je tento parament nastavený, nelze v žádném formuláři položky dokladu, saldokont a převodních příkazů nastavit bankovní účet dodavatele jinak, než zvolením z číselníku.

 

Uložení do převodního příkazu

Funkci obsluha ukončí uložením zvolených úhrad do převodního příkazu stiskem tlačítka - funkce uložit do převodního příkazu(F2). Program po vytvoření položek převodního příkazu prohlížeč platebního kalendáře uzavře.

Kontroly při pokusu zvolit k úhradě (použití funkce prohlížeče platebního kalendáře označené vybrat k úhradě F4)

Pokud některá položka platebního kalendáře nemá bankovní účet nebo banku obchodního partnera, program zobrazí varovnou zprávu

a nenastaví měnu a částku k úhradě, tedy k příslušnému řádku se nevloží úhrada to převodního příkazu, ani se nenastaví sloupce (vybráno k úhradě do PP) Měna a Uhradit.

Obsluha může v tomto případě využít formulář zvolit úhradu do převodního příkazu a dodatečně stanovit banku a bankovní účet.

Náhled platebního kalendáře pro výběr k úhradě

Záložka "K úhradě"

Obsahuje přehled zvolených úhrad a zjednodušenou platební bilanci firmy aktuálně nastavené položky platebního kalendáře.

Záložka "Saldokonto"

obsahuje podrobnosti saldokontního případu k aktuálně nastavené položce platebního kalendáře.

Pole ZAPLATIT, Stanovení data splatnosti, doby převodů mezi bankami

Do převodního příkazu se vždy ukládá nezměněné datum splatnosti závazku.

Pro stanovení, kdy závazek vložit do převodního příkazu se vypočítává v platebním kalendáři pole "ZAPLATIT". Jeho výpočet se řídí číselníkem doby převodů mezi bankami. Navíc, pokud je zatržen parametr "Splatnost závazku na nejbližší pracovní den zpět", v případě, že by toto datum ZAPLATIT padlo na víkend nebo svátek, posune se zpět na nejbližší pracovní den.

Status položky a doba platnosti převodního příkazu

Položka převodního příkazu má pole Status, které může nabývat těchto hodnot:

0-K úhradě
1-zaúčtován
2-nebyl zaúčtován v časovém limitu
3-nebude proveden označila obsluha

Pokud položka převodního příkazu není zaúčtována v časovém limitu "počet dnů platnosti PP", program nastaví status na "nebyl zaúčtován v čas.limitu" a do dalšího zpracování nezahrnuje, situace je, jakoby vůbec neexistovaly. Počet dnů platnosti PP je nastavitelný ve sdílených parametrech účetnictví.

Skupiny úhrad

Funkce skupiny úhrad (grupování) je pomůcka ke snížení poplatků ze zahraničního platebního styku. Funkce umožní sdružit - sloučit do skupin, grup množiny převodních příkazů ke stejné firmě, na shodný účet ve shodné měně. Při exportu převodního příkazu se potom exportuje každá skupina jako jeden převod. Zbývající nezařazené převodní příkazy do skupin se exportují standardně.

Při párování výpisů se toto sloučení do skupin opět použije k vygenerován odpovídajících úhrad k jednotlivým převodním příkazům skupiny.

Nastavení grupování

Grupování převodních příkazů lze upřednostnit nastavením v číselníku bankovních účtů u jednotlivých firem pro každý účet samostatně.

Tímto nastavením se umožní programu provést grupování po stisku tlačítka Grupovat, viz. obrázek níž.

Postup vytvoření skupiny úhrad

Nejjednodušší vytvoření skupin úhrad je pomocí tlačítka Grupovat , program vytvoří skupiny úhrad tam, kde je odpovídající nastavení a existuje více položek, které mají shodnou firmu, rozlišení firmy, banku a bankovní účet, IBAN, specifický symbol a měnu.

Pokud není odpovídající nastavení a obsluha přesto chce vytvořit skupiny úhrad, nebo pro další podrobnější úpravy skupin, slouží tlačítka Odebrat skupinu, Přidat do skupiny/založit a Odebrat ze skupiny.

program odebere dříve vytvořenou skupinu a položky, příslušející k této skupině přesune mezi nezařazené

 program přidá do vhodné skupiny označené doposud nezařazené úhrady. Toto tlačítko je povolené jen při nastaveném zobrazení položek na "nezařazené".

 Program odebere zvolenou úhradu (dole v seznamu položek) ze skupiny úhrad. Tlačítko je povolené jen při nastaveném zobrazení položek na "Skupinu".

Nastavení zobrazení položek:

Nad seznamem položek, pokud je otevřená záložka Skupiny úhrad, je možnost zvolit co se má v seznamu položek PP zobrazit.

Možnosti jsou

Vše - zobrazí se všechny položky bez ohledu na skupiny.
Skupinu - zobrazí se jen položky, spadající do zvolené skupiny úhrad v záložce skupiny úhrad.
Nezařazené - zobrazí se položky, které zatím nejsou zařazené do některé skupiny úhrad.

 

Ověření bankovních účtů a spolehlivosti plátců DPH

Od 1.4.2013 byla spuštěná elektronická podpora pro zjištění spolehlivosti plátců DPH a evidenci jejich bankovních účtů, viz http://epodpora.mfcr.cz/33-1218.html

 

Do Vision ERP verze 165 bylo implementováno využití této služby on-line. A to

- ve formuláři převodních příkazů

- ve formuláři položky převodního příkazu

- ve formuláři přijatého plnění

- ve formuláři záloh

- v položce účetního dokladu.

Vision ERP vždy ověřuje bankovní účet k datu splatnosti. Mohou se vyskytnout tyto výsledky vyhodnocení:

- nespolehlivý plátce DPH: Plátce DPH je podle dič veden jako nespolehlivý plátce

- plátce DPH v evidenci nenalezen

Bankovní účet Vision ERP ověřuje pouze v případě spolehlivého plátce DPH

Pokud byl plátce DPH podle uvedeného DIČ nalezen jako spolehlivý plátce, program dál pokračuje v dohledání bankovního účtu. Může dojít k těmto stavům:

- bankovní účet nenalezen

- bankovní účet nalezen, ale datum splatnosti je mimo rozsah platnosti registrace bankovního účtu, v tomto případě Vision ERP vrací zprávu

 "... neplatný bankovní účet ..."

- Účet plátce ověřen v pořádku.

Ověření bankovních účtů a spolehlivosti plátců DPH ve formuláři převodního příkazu

Formulář převodního příkazu je doplněn tlačítkem F8 - Ověřit bank. účty

Jako výsledek ověření se zobrazí formulář s protokolem s výsledky vyhodnocení, viz výše.

Ověření bankovních účtů a spolehlivosti plátců DPH ve formulářích u bankovního účtu

U dalších formulářích, dle výše uvedeného seznamu, je u čísla bankovního účtu vždy doplněné tlačítko pro ověření bankovního účtu plátce DPH:

Po stisku tlačítka proběhne ověření a zobrazí se zpráva o výsledku, viz výsledky vyhodnocení výše.

Tisk převodních příkazů

PP lze buďto vytisknout  pomocí funkce prohlížeče pro tisk sestav. Funkce se aktivuje stiskem levého tlačítka myši na funkci pro tisk nebo použitím funkční klávesy F7.

funkce pro tisk PP

Je - li položka platební titul prázdná, vytiskne se převodní příkaz tuzemský, jinak zahraniční.

Export převodních příkazů

Funkce export převodních příkazů je přístupná jen pokud při spuštění prohlížeče převodní příkazy obsluha zvolí pobočku banky. Pokud je prohlížeč otevřen pro všechny pobočky, není funkce export převodních příkazů dostupná.

 

Předpokladem pro možnost exportovat převodní příkazy je správně nastavená komunikace s bankou, t.j. nastavení elektronického bankovnictví.

Obsluha může zvolit - označit libovolné převodní příkazy a stisknout tlačítko dle obrázku Exportovat označené převodní příkazy, nebo stisknout funkční tlačítko F4. Otevře se formulář pro export převodních příkazů.

Formulář pro export převodních příkazů

Datum odeslání se používá pro stanovení názvu výstupního souboru, pokud je součástí názvu, závisí na druhu platebním styku. Dále se využívá pro ABO, Gemini, PC-lite, Citibusiness a KB-BEST pro nastavení a nulování denního počítadla, takže pro tyto druhy formátu platebním styku se nedoporučuje měnit. Pro KB-BEST je toto datum součástí hlavičky jako datum odeslání PP.

Datum splatnosti v tomto formuláři se využívá k výpočtu data splatnosti podle nastavení "Stanovení data splatnosti" pro každý jednotlivý řádek převodního příkazu.

Stanovení data splatnosti podle tohoto nastavení se do vyexportovaného převodního příkazu do každé položky dává datum splatnosti takto

-Podle data splatnosti z tohoto dialogu: datum splatnosti nastavené v tomto dialogu
-Splatnost převodního příkazu: datum splatnosti uvedené v položce převodního příkazu
-Splatnost PP snížená o převod mezi bankami: datum splatnosti uvedené v položce převodního příkazu snížené o dobu převodu mezi bankami

Datum odeslání a datum splatnosti v tomto dialogu se při jeho otevření nastavuje na aktuální kalendářní den. Stanovení data splatnosti se nastavuje na Splatnost převodního příkazu.

 

Podepsat PP certifikátem - pokud je u pobočky banky nastavena možnost podepsat exportovaný platební příkaz certifikátem a přihlášený uživatel má ve Vision ERP zaregistrovaný certifikát banky, pak se na formuláři objeví editovatelné a zaškrtnuté toto pole. Při pokusu o export je pak platební příkaz po dvou ujišťovacích dotazech certifikátem podepsán a uložen do patřičného adresáře. Pokud uživatel používá program ČSOB Business Connector, pak je tento platební příkaz přímo odeslán ke zpracování. Pokud uživatel zaškrtnutí zruší, k podpisu příkazu nedojde a příkaz je uložen v obvyklém textovém tvaru.

Uzamčení převodního příkazu po vytištění nebo vyexportování

Účelem zamykání je zamezit změnám odeslaných převodních příkazů do banky. Převodní příkaz, který byl vytištěn nebo vyexportován nemůže běžný uživatel měnit, je možné i nadále jej znovu vytisknout/vyexportovat. V případě potřeby, změny běžnému uživateli umožní nové povolení:

'uPPOdeslEdit' - 'Uživatel může měnit vytištěný/exportovaný převodní příkaz'

Uživatel s administrátorským oprávněním může vytištěný nebo vyexportovaný převodní příkaz i nadále libovolně měnit, aniž by měl povolení.

Výpočet data splatnosti řádků převodního příkazu

První možnost je "Podle data splatnosti z tohoto formuláře" , v tomto případě se použije nastavená hodnota data splatnosti v tomto formuláři.
Druhá možnost je "Splatnost převodního příkazu", v tomto případě se bere datum splatnosti z řádku převodního příkazu.
Pokud je nastaven ve sdílených parametrech účetnictví, záložce Saldokonto a převodní příkazy parametr "Splatnost závazku na nejbližší pracovní den zpět", vypočte se datum splatnosti tak, aby bylo v nejbližší pracovní den před nebo v den splatnosti.
Třetí možnost je "Splatnost PP posunutá zpět o převod mezi bankami", v tomto případě program sníží datum splatnosti položky PP o počet dnů převodu mezi bankami, pokud v číselníku existuje a potom bez ohledu na parametr  "Splatnost závazku na nejbližší pracovní den zpět" vždy vypočte datum splatnosti tak, aby bylo v nejbližší pracovní den před nebo v den splatnosti snížený o počet dnů převodu.

Po nastavení parametrů a stisku F4 Exportovat se provede export zvolených převodních příkazů. Vyexportované převodní příkazy se zatím neuloží na dis jako soubory, ale vloží se do záložek v dolní části formuláře pro export "Tuzemský" "Zahraniční", podle toho, o jaký převodní příkaz jde. Lze tedy v jednom kroku exportovat současně jak tuzemské, tak zahraniční převodní příkazy.

Po stisku OK se spustí formulář pro uložení do souboru tuzemských převodních příkazů, jsou-li a zahraničních převodních příkazů, jsou-li. Takže jsou - li tuzemské i zahraniční, spustí se formulář pro uložení do souboru 2 krát.

Uložení exportního souboru plateb domácího platebního styku

Přípony souborů, jejich předvolené uložení a další podrobnosti závisí na konkrétním nastavení elektronického bankovnictví.

Související nastavení:

Upozornění na další nastavení exportu převodních příkazů: Může být na závadu, že se exportuje také název zaměstnance. Tuto skutečnost lze řídit nastavením ve sdílených parametrech účetnictví, záložce Saldokonto a převodní příkazy, rámeček Export převodních příkazů, parametr Exportovat názvy zaměstnanců.

Uložením souborů vy-exportovaných převodních příkazů proces končí.

Výchozí hodnota Výpočet data splatnosti řádků převodního příkazu

V číselníku poboček bank lze nastavit výchozí hodnotu "Stanovení data splatnosti" pro formulář exportu PP.

Ostatní funkce

Pokud vyprší platnost položky převodního příkazu, má pole status hodnotu 2-nebyl zaúčtován v časovém limitu. Jestliže i potom chce obsluha převodní příkaz vyexportovat nebo vytisknout, může stiskem tohoto tlačítka zařadit všechny položky platebního příkazu k uhrazení. Program provede nastavení pole status na hodnotu 0-K úhradě.

Otevře nový prohlížeč, kde se zobrazí položky, které jsou v převodním příkazu vícekrát. Hodnotí se duplicita v rámci  stálého účtu (konto), ico a id firmy, variabilního symbolu, rozlišení variabilního symbolu.

zobrazí formulář Saldokonto, t.j podrobnosti saldokontního případu, k aktuální položce převodního příkazu.

 

Bankovní účet vedený u banky v zahraničí

Nastavení účtů

1.Existuje IBAN:
a.Založit banku do číselníku bank (jako kód banky je možné použít SWIFT, příp. vlastní libovolný kód) , skutečný SWIFT je nutné vložit do příslušného pole správně:

b.V číselníku firem do bankovního účtu vyberete banku z bodu 1a a do čísla účtu vložíte IBAN, do pole IBAN vložíte rovněž IBAN (přepíšete systémem navržený)

IBAN do obou polí se vkládá bez mezer, systém sám provede formátování IBANU (formátování je pouze vizuální, pro platební styk se nepoužívá):

 

2. IBAN neexistuje:

.Založit banku do číselníku bank (jako kód banky je možné použít SWIFT, příp. vlastní libovolný kód), skutečný SWIFT je nutné vložit do příslušného pole správně:

b. V číselníku firem do bankovního účtu vyberete banku z bodu 2a a do čísla účtu vložíte číslo účtu (bez mezer).

Pokud systém naplní pole IBAN, toto je nutné vyprázdnit:

Do faktur, příkazů, položek účetního deníku apod. pak již standardně vybíráte z číselníku bankovních účtů příslušné firmy, příkazy se pak exportují rovněž standardním způsobem. Podmínkou pro úspěšný export příkazů je použití formátu, který podporuje zahraniční platební styk – pokud nevíte, je nutné informovat se u příslušné banky.

Pokud je bankovní účet vedený u zahraniční banky, je nutné v nastavení účtů v číselníku poboček bank nastavit domácí měnu státu banky.

Program potom zajistí, že bude exportovat převodní příkazy pro měnu shodnou s touto nastavenou domácí měnou státu banky formu domácího převodního příkazu.

Nastavení se týká exportu převodních příkazů v těchto formátech:

MTMS32
ABO
BEST KB
MT940 (program Multicash a další, které používají formát MT940)
Gemini
EPS
PC LITE
DB Direct (deutche bank)
CITIBUSINESS (ČSOB)
VOLKSBAN SK
SEPA

Související témata

Účtování výpisů

Účtování převodních příkazů

Saldokonto

Stálé účty

Bankovní  příkazy

Platební kalendář

Platební kalendář-schvalování

Zápočet vzájemných pohledávek a závazků

Pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje

Penalizace pohledávek

Elektronické bankovnictví

Ochrana citlivých údajů z mezd v účetnictví