Parametry účetnictví

Top  Previous  Next

Seznam témat :

popis funkce

parametry - sdílené

parametry - osobní

sbírka souvztažností

účetní osnova

výkazy rozbory

skript po exportu převodních příkazů

Popis funkce

Podle nastavených parametrů program pracuje a komunikuje s uživatelem. Nastavení parametrů by mělo předcházet samotnému zadávání a zpracování veškerých účetních agend.

Parametry mohou ovlivňovat jednotlivé výpočty ( globální parametry ), nebo pouze slouží ke zjednodušení práce se stále se opakujícími funkcemi , případně slouží pouze pro implicitní nastavení některých položek ap.

Parametry - sdílené

Funkce nastavení parametrů je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace účetnictví | Parametry účetnictví - sdílené:

Umístění funkce

Formulář parametry účetnictví sdílené, jednotlivé záložky

Funkce pro nastavení parametrů určených k nastavení možností funkce účetní doklady, přijaté plnění, saldokonto a platební kalendář a kurzy.

Formulář pro zadání sdílených parametrů se skládá z více záložek :

účetní doklady, EET
přijatá plnění
saldokonto a platební styk
Upomínky a penalizace
kurzy
IFRS
výkazy a kumulace účtů
ISDOC import
pokladní kniha

Záložka účetní doklady, EET

Zadání parametrů pro tvorbu dokladů

Popis položek :

schvalovat účetní doklady - je-li oběh účetních dokladů v účetní jednotce vymezen určitými odpovědnostmi, je možné nastavit aktivní sledování schvalování účetních dokladů. Odpovědný pracovním potom ve svém Work Flow musí každý účetní doklad schválit. Tímto parametrem je možné zajistit nutnost schvalování účetních dokladů. Parametr se použije v závislosti na vnitřní úrovni a potřebě controllingu. Je-li parametr zaškrtnutý, položka záhlaví účetních dokladů schválen není při zaúčtování dokladu naplněna. Pomocí definice filtru je možné vybrat neschválené účetní doklady a odpovědný pracovník (v závislosti na nastavení přístupových práv) může účetní doklady touto elektronickou formou schvalovat. Počítáme v budoucnu s rozšířením této funkce na plnohodnotné elektronické podpisy dokladů. Není-li parametr zaškrtnutý, účetní doklady se automaticky nastaví jako schválené.
vytvoření dokladu při likvidaci  - slouží k základnímu nastavení funkce hromadné likvidace, ke stanovení účetní knihy, řady a vztažného účtu likvidace.  V tomto případě, účtování likvidace se vztažným zápisem na vztažný účet není nutná další analýza dokladu. (V jiných případech účtování, aby byla zajištěna správná souvztažnost a byla zajištěna možnost kontrolovat souvztažnosti, na pozadí knihování účetních dokladů probíhá analýza dokladu, která se snaží očíslovat jednotlivé účetní případy knihované v účetním dokladu. Proto je nutné jednoznačně souvztažné účtování dodržovat. Při nedodržení těchto pravidel se budou v sestavách, které budou k tomu účelu vyrobeny, doklady vypisovat jako sporné.)
Podvojné účtování podrozvahy - Pokud je nastaven účet vyrovnní, program automaticky účtuje ke každému zápisu na účtu podrozvahy proti-zápis na zvolený účet. K dispozici je možnost zkontrolovat podvojné účtování podrozvahy a v případě potřeby přepočítat. Účet vyrovnání podrozvahy se nesmí měnit, v případě potřeby změnit účet je vhodné si vyžádat servisní zásah. Dále je možnost nechat přepočítat podvojné účtování podrozvahy. Důležité: Účet podrozvahy nesmí být použitý k jinému účelu!
jiné účetní soustavy -  zde je možné nastavit vazbu pro zobrazování a nastavení účtového rozvrhu jiné účetní soustavy (např. při nutnosti účtovat a vykazovat s účty cizí účetní soustavy). Pro účel vedení účetnictví i podle rozvrhů jiných účetních soustav byly zavedeny číselníky pro účetní rozvahy jiných účetních soustav , období jiných účetních soustav a účtové rozvrhy jiných účetních soustav
zobrazovat kód - je-li zaškrtnutý parametr, je v účetním dokladu při výběru účtu zobrazen i kód a název účtu cizí účetní soustavy.
Hlavička dokl. - dotahovat členění 2 z číselníku čelnění 1 - umožňuje nastavit, kdy se má dotáhnout členění 2 z číselníku členění 1.
Časové rozlišení -

 účty časového rozlišení (kódy účtové osnovy) - seznam kódů účtové osnovy pro které se umožní vytvářet časová rozlišení

 Základ zaokrouhlení, Směr zaokrouhlení - nastavení zaokrouhlení vypočtených částek časových rozlišení

Při vložení položky dokladu jinak, než ručně, dotáhnout název z číselníku původů - viz funkčnost číselníku původů

 

EET registrace u běžných pokladních dokladů, parametr Při úhradě nezdaněných zálohových faktur(764..) započítat pro EET základy daně a DPH - parametr určuje, zda u úhrady zálohy, která nemá daňový doklad z úhrady zálohy, dohledávat daně a základy ze zálohové faktury (EET).

Ostatní funkce

Funkce kontrola podvojného účtování podrozvahy slouží pro kontrolu, zda všechny zápisy na podrozvahových účtech mají dodržený podvojný charakter. Po spuštění funkce se zobrazí případy, které nemají podvojný zápis. Obsluha může zvolit množinu zobrazených řádků a dvoj - klikem nebo stiskem enter spustí funkci, která doplní ke každému zvolenému řádku podvojný zápis na zvolený účet vyrovnání.

Záložka přijatá plnění

Možnost nastavit některé vlastnosti formuláře dokladu přijatého plnění.

Zadání parametrů pro přijaté plnění

Popis položek :

DPH základ zaokrouhlení - pro přijaté plnění je možné nastavit standardní způsob zaokrouhlení částky DPH buďto na haléře, nebo na desetníky nahoru. Doporučujeme desetníky nahoru, při zápisu přijatého plnění je možné na položce měnit. Dle zákona o účetnictví lze daňové doklady zaokrouhlovat buďto na desetníky nahoru, nebo na haléře. Při účtování přijatého plnění je možné na určitém účetním dokladu ovlivnit zaokrouhlení nastavením položky přímo na formuláři přijatého plnění.
koeficient přijatého plnění - přednastavení položky "Koeficient" při účtování přijatého plnění. Zde je možné přednastavit položku přijatého plnění která se má nabízet. Jedná se o parametr přijatého plnění na vstupu, který rozhoduje o zařazení přijatého plnění do přiznání k DPH. Jde o koeficient odpočtu daně na vstupu dle § 19a.  Při nastavení "počítat", pak při zadávání položek do knihy přijatého plnění nabízí zařazení do přiznání k DPH do kategorie "Počítat koeficient pro odpočet daně na vstupu". Při nastavení "odpočet", pak při zadávání položek do knihy přijatého plnění nabízí zařazení do přiznání k DPH do kategorie "Nárok na odpočet k DPH v plné výši". Při nastavení "bez odpočtu", pak při zadávání položek do knihy přijatého plnění nabízí zařazení do přiznání k DPH do kategorie "Bez nároku na odpočet DPH".
rozdíl při ocenění tuzemského závazku v cizí měně účtovat na - možnosti účtování jsou:

 - zaokrouhlení, pak se zaúčtuje se případný rozdíl při ocenění tuzemského závazku v cizí měně účtuje na účty zaokrouhlení        

 - kurzové rozdíly pak se zaúčtuje se případný rozdíl při ocenění tuzemského závazku v cizí měně účtuje na účty kurzových rozdílů

 - účet ZD, pak se zaúčtuje se případný rozdíl při ocenění tuzemského závazku v cizí měně na účet vyrovnání

měsíc DPH u přijatého plnění nastavit podle - tímto parametrem nastavíte chování nastavování měsíce a roku DPH, dle kterého určujete, ve kterém období budete přijaté plnění přiznávat (měsíci a roku nebo u kvartální povinnosti čtvrtletí). Měsíc DPH u přijatého plnění můžete nastavit buď podle data zdanitelného plnění, kde datum nastaví dle data uskutečněného zdanitelného plnění (DUZP) i měsíc rok zařazení do přiznání k DPH nebo dle měsíce dokladu, pak bude vždy přednastavený měsíc rok zařazení do přiznání k DPH dle měsíce účtování.
Při vystavení daň. dokladu ze zálohy - nabízet úhrady s datem případu po aktuální měsíc - jinak všechny
Pro tuzemsko v cizí měně počítat tuzemskou měnu dle kurzu - toto nastavení doporučujeme, odpovídá platnému zákonu. Pro přijaté plnění, hledisko "tuzemsko", jestliže je v cizí měně, program doplní platný kurz a částku v tuzemské měně vypočítá z cizí měny, rozdíl oproti součtu základů DPH a daní bere jako zaokrouhlení. Další parametrem Kurzový rozdíl z DPH vždy na kurzové rozdíly lze nastavit, aby se kurzový rozdíl účtoval vždy na kurzové rozdíly. Jde o parametr, který se při vložení nového dokladu přijatého plnění hledisko "tuzemsko " projeví nastavením parametru ve formuláři:

 Vyplnění dokladu přijatého plnění

 

Kurzový rozdíl z DPH vždy na kurzové rozdíly - Rozdíl vzniklý přepočtem DPH kurzem pro ocenění závazku vždy na kurzové rozdíly (závislý na období)
IČ firmy CCS pro účely účtování transakcí CCS je-li nastavené, lze v dokladu přijatého plnění účtovat transakce CCS
Používat kurzy DPH států registrace k DPH
Datum splatnosti u přijatých plnění v pokladnách
datum splatnosti u přijatého plnění závazku - jak nastavit datum splatnosti

Záložka saldokonto a platební styk

Při párování závazků a pohledávek v cizích měnách vznikají  zisky nebo ztráty při oceňování úhrady, které se liší od ocenění předpisu k úhradě.

Účty lze nastavit samostatně pro:

kurzové ztráty (účet 563),
kurzové zisky (účet 663).

Účty je možné vybrat z účtového rozvrhu.

Zadání parametrů pro saldokonto a převodní příkazy

Popis položek :

limit zaokrouhlení - položkou je možné určit, o kolik korun lišící se úhrada bude považována za částku, která se nebude vymáhat. Při párování saldokonta program automaticky rozdíl zúčtuje na účty zaokrouhlení. Parametrem je možné nastavit horní hranici rozdílu předpisu a úhrad, kterou je možné saldokonta považovat za spárované při párování (účtování úhrad). Program použitím funkcí účetního deníku pro párování saldokont automatizovaně páruje saldokontní případy. Limit pro zaokrouhlení se použije tak, že program po zaúčtování částky úhrady zjistí zda rozdíl celkového předpisu a úhrady je do nastaveného limitu. Pokud ano, vyrovná saldokontní případ a rozdíl zaúčtuje jako zisk nebo ztrátu na účtu zaokrouhlení. Tento limit se také použije pro vyhodnocení spárován ve funkci účtování kurzových rozdílů.
limit kurzového rozdílu - Slouží pro funkci účtování kurzových rozdílů, kurzový rozdíl, který nepřesahuje tento limit se neúčtuje.
účet ( oblast účty pro zaokrouhlení ) - parametrem jsou definovány účty pro zúčtování rozdílů ze zaokrouhlení vzniklé jak při účtování přijatých a vydaných faktur, tak se zaokrouhlení úhrad. Program použitím funkcí účetního deníku pro párování saldokont automatizovaně páruje saldokontní případy. Program po zaúčtování částky úhrady zjistí zda rozdíl celkového předpisu a úhrady je do nastaveného limitu. Pokud ano, vyrovná saldokontní případ a rozdíl zaúčtuje zisk v případě, že částka vychází pro účtování DAL a ztrátu v případě, že částka vychází pro účtování MD. Účty lze nastavit libovolně, pro zisk odpovídá nejlépe 648 nebo 688, pro ztrátu účet 548 nebo 588. Účty je možné vybrat z účtového rozvrhu.
Čl1 ( oblast účty pro zaokrouhlení )- Pevné členění, na které se zaokrouhlení vždy zaúčtuje, pokud je vyplněné.
účty pro kurzové rozdíly - účet - při účtování saldokont, kdy předpis je uvedený v cizí měně, je nutné účtovat o kurzovém rozdílu vzniklém z přepočtu předpisu v cizí měně na tuzemskou měnu odpovídajícím kurzem a přepočtu úhrady odpovídajícím kurzem.
Čl1 (účty pro kurzové rozdíly) - Pevné členění, na které se zaokrouhlení vždy zaúčtuje, pokud je vyplněné.
účty pro kurzové rozdíly při přepočtu - nastavení účtů při použití (tzn. přepočet pohledávek a závazků v cizích měnách např. k rozvahovému dni).
Čl1 - Pevné členění, na které se zaokrouhlení vždy zaúčtuje, pokud je vyplněné.
párování výpisů - Doplňovat banky do číselníku bank - Při párování výpisů program automaticky doplní chybějící banky v číselníku bank. Program doplní pouze kód banky a případně swift, pokud je ve výpisu. Název banky ponechá prázdný. Tato možnost má za účel umožnit účtování výpisů při velkém množství nových bank v zahraničním bankovním styku.
párování výpisů - Datum případu podle výpisu - Při použití funkce Zaúčtovat u bankovních výpisů a při použití funkce Párovat výpis u účetních dokladů program nastaví datum případu nového dokladu na maximální datum z položek účtovaného výpisu.
párování výpisů - Dat.dokladu podle výpisu - Při použití funkce Zaúčtovat u bankovních výpisů a při použití funkce Párovat výpis u účetních dokladů program nastaví datum dokladu nového dokladu na maximální datum z položek účtovaného výpisu, posunuté o počet dnů v parametru Posun data dokladu.
při účtování výpisů zakládat vždy nový účetní doklad - Týká se funkčnosti Účetnictví|Platební styk|Bankovní výpisy - Zaúčtovat nezaúčtované položky výpisu (funkce prohlížeče výpisů). Pokud není tento parametr nastaven, program před zaúčtováním výpisu, pokud byl výpis již částečně zaúčtován v aktuálním období, program nabídne příslušný doklad. Je-li parametr nastaven, program nic nenabízí a vždy založí nový účetní doklad.
schvalovat závazky - položkou je možné definovat nutnost schválení závazku před jeho proplacením. Program se při zapnutém parametru chová tak, že nedovolí vystavit převodní příkaz, aniž by před tím uživatel s příslušným oprávněním neschválil úhradu.
splatnost závazků - je možné nastavit, kolik dnů má program posouvat datum splatnosti od data případu při knihování přijatého plnění. Je-li parametr: "Nastavit datum splatnosti nového závazku" zatržený, použije se nastavený počet dnů. Tato funkce je ignorována v případě, je-li u obchodního partnera vyplněna položka "Počet dnů splatnosti závazku", v takovém případě se přednostně použije tento počet dnů splatnosti závazku u obchodního partnera.
párování saldokonto tolerance - určuje limit zůstatku při kterém se saldokontní případ doúčtuje tak aby byl spárovaný
nastavit datum splatnosti nového závazku - Nastavit datum splatnosti podle parametru Splatnost závazku při vložení nového závazku v účetním dokladu.
zakázat nastavení bankovních účtů dodavatelů - pokud je tento parament nastavený, nelze v žádném formuláři položky dokladu, saldokont a převodních příkazů nastavit bankovní účet dodavatele jinak, než zvolením z číselníku.
splatnost závazku na nejbližší pracovní den zpět - Ovlivňuje v nabídce závazků z platebního kalendáře výpočet pole "Zaplatit", t.j. kdy se nabídne k úhradě( podle filtru). Dále ovlivní výpočet data splatnosti při exportu převodního příkazu.
nenabídnout neplátce do převodního příkazu - Nastavení tohoto parametru způsobí, že se v nabídce závazků z platebního kalendáře nenabídne obchodní partner, označený jako neplátce.
exportovat názvy zaměstnanců do převodních příkazů - význam při dodržování zásad nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
při exportu převodních příkazů do účelu vložit - "Účel závazku"/ "Název firmy"/ "Název firmy+účel závazku"/ "Účel závazku+název firmy". Je-li nastaveno "Název firmy+účel závazku" nebo "Účel závazku+název firmy", lze nastavit jak ukončit první část účelu a po jakém počtu znaků.
počet dnů platnosti PP (převodního příkazu ) - parametrem nastavíte počet dnů po které mají být převodní příkazy nabízeny pro účtování. Pokud datum splatnosti položky převodního příkazu je starší než aktuální systémové datum plus tento počet dnů platnosti, označí se tato položka převodního příkazu jako "nebyl zaúčtován v časovém limitu". Přesněji, pole status nabude hodnoty "2-nebyl zaúčtován v časovém limitu".
poplatek hradí - standardní hodnota - identifikace plátce poplatků - se použije do zahraničních převodních příkazů, kde tato hodnota chybí. Parametr může nabývat hodnot: BEN, OUR, BN1, SHA, COL. Jejich význam např. K tíži plátce (OUR) – veškeré výlohy bankovn transakce nese příkazce, příjemce obdrží přesně tu částku, kterou příkazce poukázal; k tíži příjemce (BEN) – veškeré výlohy bankovní transakce nese příjemce, obdrží částku sníženou o výlohy banky příkazce a korespondenčních bank; sdílené (SHA) – sdílené poplatky, část výloh nese příkazce, část výloh nese příjemce platby.
banky - převody - tlačítko otevře číselník Doby převodů mezi bankami
skript po exportu převodních příkazů - možnost nastavit skript, který potom program provede vždy po exportu zvolených převodních příkazů.
jak účtovat kurzové rozdíly (-Na stranu předpisu, -Vždy +MD / +Dal)
použití zálohy přesné - parametr zamezí, aby se při použití zálohy (daňové nebo nedaňové), v případě měnového přepočtu a malého rozdílu částky zálohy (0,05%), částka zálohy použít zaokrouhlila na zůstatek saldokonta zálohy.

Ostatní funkce

Funkce banky - převody je určena pro nastavení počtu dnů převodu mezi bankami. Program při nabízení položek k úhradě (při pořizování převodního příkazu je zohledněn v položce prohlížeče "zaplatit" a je nabízen o daný počet dnů dříve, ještě se zohledněním parametru "Splatnost závazku na nejbližší pracovní den zpět". Vyvolání funkce se provede  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku.

Záložka upomínky a penalizace

Zadání parametrů pro upomínky a penalizace

Popis položek:

způsob penalizace

 - Průběžná - pohledávka je způsobílá k penalizaci, když je v prodlení (datum splatnosti minus dny „kolik dnů po splatnosti ignorovat“). Základ pro výpočet penále je neuhrazená částka pohledávky. Program eviduje částku, která byla vypočtena jako penále a při další penalizaci se odečítá. Při částečné úhradě se dopočítává po datum uhrazení a zbytek k úhradě vypočítává od tohoto dne.

 - Úhrady  - částka úhrady je základ pro výpočet, datum úhrady  mínus datum splatnosti minus dny „kolik dnů po splatnosti ignorovat“ je počet dnů k penalizaci. Program musí mít označeny úhrady, které již byly penalizované.

procento penále - % obecného úroku z prodlení

pro výpočet penále ignorovat dnů - pro účel výpočtu penále se počet dnů prodlení sníží o tuto hodnotu

od roku vzniku pohledávky - do penalizace se zařadí pohledávky, které nejsou starší, než uvedený rok.

limit prodlení - do penalizace se zařadí pohledávky, které mají počet dnů prodlení větší nebo rovno uvedené hodnotě

limit penále - pro pohledávky, které mají navržené penále menší, než uvedený limit se nastaví penalizovat dočasně na 0

penalizovat i zálohové faktury - možnost zvolit, zda se do návrhu penalizace mají zařadit i zálohové faktury. Standardně se zařadí jen faktury účetní.

 

odkud brát členění - parametr určuje, odkud se má brát členění pro doklad penalizační faktury a její vztažný

účet

 

zobrazení penalizací v sestavách upomínek - parametr určuje tisk a způsob přístupu k penalizacím na sestavách upomínek.

 

 Parametr v sestavě

 

 

 

 - Zobrazovat, pro mimosmluvní penalizace nepoužívat Repo sazbu - penalizace jsou na sestavu vytištěny, pro výpočet mimosmluvních penalizací je využito nastavených hodnot (na úrovni vydané faktury/nastavení firmy/globálního parametru).

 - Zobrazovat, pro mimosmluvní penalizace používat Repo sazbu - penalizace jsou na sestavu vytištěny, pro výpočet mimosmluvních penalizací je využito Repo sazeb.

 - Nezobrazovat - v případě zvolení tohoto parametru, nebudou na sestavách upomínek penalizace vytištěny vůbec.

Záložka  kurzy

V menu parametrů účetnictví Období použití pevných kurzů je možné nastavit pevné kurzy dle Vaší organizační směrnice pro účtování. Zde je možné nastavit platnost kurzů dle kurzového lístku dle data kurzů pro období od data, do data.

Zadání parametrů pro pevné kurzy

Jednotlivé parametry určují, kdy se má používat nastavené pevné kurzy (viz následující, číselník pevných kurzů).

Parametr Rozhodné datum pro zjištění kurzu posunout o x dní zpět: posune datum kurzu, který se má najít o zadaný počet dnů zpět. Tím lze např. stanovit, aby se vždy bral kurz k předchozímu dni

Ostatní funkce

Funkce je určena pro aktivaci číselníku období použití pevných kurzů. Vyvolání funkce se provede  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku.

Formulář pro zadání období použití pevných kurzů

Existuje možnost nastavení použití pevných kurzů s tím, že se nastaví datum kurzového lístku a použití od. Lze nastavit datum platnosti do. V případě tohoto nastavení se budou pro data od 1.2.2009 do případného dalšího nastavení nebo, bude - li zadáno datum do, používat kurzy k 31.3.2009.

Číselník je přístupný pouze z tohoto formuláře, nemá vlastní příkaz v menu

 

Záložka IFRS

Zadání parametrů pro účtování IFRS

Záložka výkazy

Zadání parametrů

 

Povolit "Pomocný konsolidační přehled" - Umožní vytvářet pomocný konsolidační přehled. Po změně nastavení je nutné restartovat Vision ERP.
Nesumarizovat podle IČ (jen Slovensko) -

Záložka ISDOC import

Nastavení parametrů pro využívání nástroje pro export a import tuzemských elektronických faktur v standardizovaném formátu elektronické fakturace pro ČR - ISDOC (Information System Document). Další informace naleznete přímo na www.isdoc.cz.

Je možné nastavit si přímo otevírání konkrétní účetní knihy pro zaúčtování přijatých faktur ve formátu ISDOC.

Zadání parametrů pro import faktur ve formátu ISDOC

 

Popis položek:

Účetní kniha  - pro zaúčtování přijatých faktur ve formátu ISDOC.:
oobsluha může vytvořit speciální účetní knihu pro účtování přijatých faktur importovaných z ISDOC s vlastností „Přijatá zdanitelná plnění“, kterou uloží do parametrů pluginu  - v tabulce sdílených parametrů („globals“) této hodnotě odpovídá záznam s identifikátorem „u_isdoc_agenda“.
opokud obsluha nechce mít speciální knihu pro účtování přijatých plnění importovaných z formátu ISDOC, tento parametr pluginu ponechá prázdný. V takovém případě se program před každým účtováním dotáže nejprve na účetní knihu, potom řady.

Pro účetní knihu (knihy), kam se budou účtovat přijaté faktury importované ve formátu ISDOC, je nutné vytvořit alespoň jednu řadu s druhem plnění „přijatá“ a hlediskem „Tuzemsko“ a nebo „Tuzemsko výpočet shora“, případně "režim přenesení DPH", dále alespoň jednu řadu pro zálohové nedaňové faktury (Základní účet musí odpovídat zálohám)

Adresář importních souborů ISDOC - obsluha může nastavit adresář, odkud bude importovat soubory faktur ve formátu ISDOC.
Ocenění cizí měnou  -  uživatel může stanovit, jakým způsobem bude při účtování dokladů ISDOC oceněno přijaté plnění v cizí měně. Standardní nastavení je "Ponechat kurz importního souboru", tomu odpovídá metoda do verze 167.318.
opokud zvolí obsluha "Ocenit kurzem účetní jednotky k datu dle param. Datum", program přepočítá částku v domácí měně dle kurzu účetní jednotky k datu faktury.
ov případě hlediska        Tuzemsko program vypočítá z cizí měny celkem částku v domácí měně celkem a rozdíl mezi částkou celkem v domácí měně a součtem základů daní a daní vloží do zaokrouhlení.
ov případě hlediska Tuzemsko výpočet shora" program vypočítá částky v domácí měně z částek v cizí měně pro sazbu základní i sníženou samostatně,        potom znovu vypočte DPH a základy daní metodou shora, dále vypočte celkem v domácí měně z částky celkem v cizí měně a do zaokrouhlení vloží rozdíl mezi částkou celkem v domácí měně a součtem základů daní a daní.
Metoda odečítání zdaněných záloh z vyúčtování -
oZúčtovat dle DD na úplatu (při existenci a stejné měně) - zaúčtuje se podle daňového dokladu na úplatu
oVždy zdaněnou zálohu do sazby=0 a ZD a DPH jen rozdíl - Zdaněná záloha se zaúčtuje do sazby 0% a do základu a daně se uvede rozdíl
Datum dokladu -
o"Dle importního souboru" - zaúčtuje fakturu s datem uvedeným v importním souboru
o"Aktuální" - zaúčtuje fakturu s datem ke dni importu
Datum případu -
o"Dle importního souboru" - zaúčtuje fakturu s datem uvedeným v importním souboru
o"Aktuální" - zaúčtuje fakturu s datem ke dni importu
Jak naplnit variabilní symbol dobropisu, vrubopisu
oVS dokladu, pokud není, max.10 posledních cifer z čísla faktury
oVS dokladu, pokud není, max.10 prvních cifer z čísla faktury
oZ čísla pův.dokladu max.10 posledních cifer, není-li, VS dokladu, pokud není, max.10 posledních cifer čísla faktury
oZ čísla pův.dokladu max.10 prvních cifer, není-li, VS dokladu, pokud není, max.10 prvních cifer čísla faktury

Poznámka:

Pro větší přehlednost doporučujeme importované doklady ISDOC účtovat do samostatné účetní knihy.

Záložka pokladní kniha

Zadání parametrů - pokladní kniha

Popis položek :

Sestava pro pokladní doklad - vybírá se sestava, která se bude automaticky tisknout po uložení pokladního dokladu.
Generovat variabilní symbol dle data - při převodu peněz mezi pokladnami je možné automaticky generovat variabilní symbol (povinná položka) ve tvaru RRRRMMDDCC, kde RRRR je rok, MM měsíc, DD den a CC pořadové číslo převodu v rámci dne.
Mobile Vision ERP, Definice přímého tisku - pro tisk pokladních dokladů na zařízeních, které nepodporují tisk dokumentů pdf z webového prohlížeče:

 

  Definuje se zvlášť hlavička dokladu (= 1 záznam z dba.upokldokl) a v případě úhrady pohledávek jejich seznam.

  Aplikace obsahuje doporučený vzor (klik na text "Naplnit doporyčeným vzorem"), který může sloužit pro tvorbu vlastního formuláře účtenky.

  Identické nastavení je také v číselníku účetních knih - zde je navíc možnost kopírovat z globálního nastavení.

  Princip funkčnosti je takový, že na tiskárnu se odešle řádkový text uvedený v poli „Hlavička“.

  Proměnné pro údaje z databáze (= názvy polí z datasetu generovaného procedurou "dba.upokldokl_tktisk") jsou uzavřeny do složených závorek.

  Pro různé druhy písma jsou povoleny sekvence ve špičatých závorkách:

 

  <H1>        = středně velké písmo                </H1>        = konec středně velkého písma

  <H2>        = velké písmo                                </H2>        = konec velkého písma

 

  Pro případný seznam hrazených pohledávek (tj. obdoba poddetailu) slouží proměnná:

 

  {payments}

 

  Položky pohledávek se definují analogickým způsobem jako údaje hlavičky do pole „Pohledávky“.

  Jako zdroj dat pro pohledávky slouží procedura "dba.upokldokl_tktiskpohled", která vrací příslušná data včetně záhlaví sloupců.

Parametry - osobní

Funkce nastavení parametrů je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace účetnictví | Parametry účetnictví - sdílené:

Umístění funkce

Tyto parametry ovlivňují funkci programu pouze pro daného přihlášeného uživatele a neovlivňují ostatní uživatele. To znamená, že každý uživatel může mít tyto parametry jinak.

Formulář parametry účetnictví osobních, jednotlivé záložky

 

Formulář pro zadání sdílených parametrů se skládá z více záložek :

dialog účetního dokladu
dialog přijatého plnění
souhrnný doklad přijatého plnění
dialog převodního příkazu
saldokonta
bilance
platební kalendář schvalování
pohledávky - barvy kategorií

 

Záložka dialog účetního dokladu

Záložka pro nastavení parametrů

Popis položek :

Funkčnost dialogu - automatické dohledání účtu - Tento parametr ovlivňuje automatické dohledávání finančního účtu z číselníku ve formuláři účetního dokladu a přijatého plnění.
Výběr vázaného dokladu - Ukázat součty stran za doklad - při výběru vázaného dokladu ukáže program součty stran za doklad.
Při výběru účtu zobrazit jejich účetní stavy - POZOR! Zpomalí odezvu databáze - Zobrazí obraty a stavy účtů při výběru účtu v účetních dokladech, přijatých a uskutečněných plněních a souvisejících. Zobrazení obratů a stavů vede k vysoké zátěži SQL serveru.

 

Po změně data případu přepsat u položek - Tlačítkem "Nastavit pro účetní řady" lze změnit chování programu po změně data případu u běžných účetních dokladů.

 

 

Záložka Dialog přijatých plnění

Parametr Přeskakovat bankovní účet dodavatele:

Tento parametr umožňuje ovlivnit průběh fokusu v dialogu přijatých plnění

Pro rutinní vkládání dokladů přijatých plnění může vadit řízené "přeskakování" bankovního účtu obchodního partnera. Je proto možné tímto parametrem řídit pořadí fokusu (přeskakování) v rámečku obchodního partnera, tj. přeskakovat nebo ne-přeskakovat bankovní účet obch. partnera.

Podrobněji

Pokud je parametr nastaven, v případě, že firma má jeden účet nebo více účtů a přitom má jeden z nich označený jako výchozí, program naplní banku a bankovní účet a přesune fokus na datum splatnosti.

Pokud parametr není nastaven, program provede naplnění shodně jako v předchozím bodě, ale fokus bude vždy přesunut na banku obchodního partnera.

Specifický symbol se nyní "přeskakuje" vždy.

Po zvolení souvztažnosti nebo účtu vyr. vyplnit účel názvem - po zvolení souvztažnosti nebo účtu vyrovnání se vyplní účel názvem souvztažnosti nebo účtu vyrovnání.
Používat částky bez daně - parametr určuje, které částky bez daně v dialogu se nemají přeskakovat. Pokud je nastaveno, že se má jistá položka přeskakovat, lze se na ni dostat poklepáním myší.

Záložka souhrnný doklad přijatého plnění

Toto nastavení ovlivní formulář funkce souhrnný doklad přijatého plnění. Zvolené položky je možné vkládat. Parametr má význam především pro rychlost vkládání tak, aby uživatel nemusel procházet položky formuláře, které nepoužívá. Položky, které nejsou označené se přeskakují. Pokud je nastaveno, že se má jistá položka přeskakovat, lze se na ni dostat poklepáním myší.

Formulář pro zadání  osobních parametrů

Záložka dialog převodního příkazu

záložka pro nastavení parametrů

Zvolením tohoto parametru se při výběru úhrad z platebního kalendáře do převodního příkazu zobrazuje také položka členění 1 z hlavičky účetního dokladu předpisu. Při velkém počtu položek v platebním kalendáři může tento parametr výrazně ovlivnit odezvu.

Záložka saldokonta

záložka pro nastavení parametrů

Při použití funkce párování lze přednastavit hodnotu tolerance pro hledání podle částky.

Záložka bilance

záložka pro nastavení parametrů

Náhled platební bilance firmy součtuje platební bilanci podle nastavení tohoto parametru. Pokud není nastaven, program součtuje za všechna účetní období. Parametr může výrazně ovlivnit dobu odezvy.

Záložka platební kalendář schvalování

Záložka pro nastavení parametrů

Zvolením tohoto parametru se ve funkci platební kalendář schvalování bude zobrazovat i částka likvidace. Zvolení parametru má za následek složitější dotaz a může ovlivnit dobu odezvy.

 

Záložka Pohledávky - barvy kategorií

Nastavení barev, tak jak se budou zobrazovat v jednotlivých prohlížečích (kategorie opravných položek, historie jednání....)

Záložka pro nastavení parametrů

Sbírka souvztažností

Funkce nastavení parametrů je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace účetnictví | Sbírka souvztažností:

Umístění funkce

Tento číselník je součástí konfigurace účetnictví. Funkce není zatím implementována.

Sbírka účetních souvztažností je databáze možností účtování v jednotlivých účetních případech v podvojném účetním zápisu. Program obsahuje možnosti kontroly podvojného účtování na správnost dle účetních souvztažností.

Formulář pro práci s číselníkem souvztažností

Účetní osnova

Funkce nastavení parametrů je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace účetnictví | Účetní osnova:

Umístění funkce

Informační systém Vision ERP obsahuje směrnou účtovou osnovu. Účty směrné účtové osnovy je možné přiřadit stálému účtovému rozvrhu (stálé účty).

Tato organizace účtů má několik důvodů:

informační systém Vision ERP obsahuje standardní výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Cash Flow, které jsou navázány na směrnou účtovou osnovu. Poněvadž sestavení stálého účtového rozvrhu je funkce uživatelská, je zachována naprostá volnost při jeho sestavování, pouze je nutné přiřadit stálým účtům účet ze směrné účtové osnovy dle jeho charakteru a způsobu účtování. Tím je potom zachována vazba na výkazy.
stálý účtový rozvrh platný pro všechny účetní období (pro více let) je vhodné z důvodů rozborů v porovnání s minulými léty a ještě důležitější pro správné vyhodnocení a sledování jednotlivých případů saldokonta.

Výkazy rozbory

Funkce nastavení parametrů je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace účetnictví | Výkazy rozbory:

Umístění funkce

Touto funkcí je možné sestavit různé výkazy, kumulovaná účetní data a pod.

Související témata

Číselníky

Organizační členění, zakázky, další, činnosti