Organizační členění, zakázky, další, činnosti

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

členění

struktura organizace - nastavení

činnosti

zakázky

další

skupiny členění organizace

 

Umístění

Číselníky pro nastavení a práci s organizační strukturou jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Členění:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Před samotným zadávání jednotlivých záznamů do číselníků organizační struktury je možné nejprve nastavit organizační strukturu organizace . Touto funkcí lze definovat obsah názvů a délku označení = kódů v číselníků členění.

Číselník lze poté nastavit například číselným kódem s dodržením zásad uvedených v konfiguraci.

Funkce souvisí s účtovým rozvrhem, kde lze u každého účtu nastavit, jakým způsobem při účtování bude zadáváno organizační členění (cl1), činnosti, zakázky a další.

Formulář - účtový rozvrh

 

1.Nečlení se - Při účtování na předmětný účet nebude nabízena položka zakázka.
2.Člení se - Při účtování na předmětný účet bude nabízena položka zakázka.
3.Povinné - Při účtování na předmětný účet bude kontrolováno, že položka zakázka je vyplněna.

 

Členění

Číselník členění je seznam organizačních členění firmy.

Formulář pro zadání členění - střediska

Popis položek :

středisko -libovolný kód organizační jednotky, max délka 25
použít - povolí použití daného členění
skupina - pomocí skupin lze sdružovat jednotlivé záznamy číselníku do celků. U položky je nadefinovaná nepovinná vazba na číselník skupiny členění organizace
činnost - druh činnosti, pokud organizační jednotka souvisí s činností
místo dle NUTS4 pro statistiku - ISPV (první 2 znaky pro OSSZ stát výkonu činnosti) - místo dle klasifikace NUTS4 pro potřeby mzdové statistiky - ISPV
použít v obdobích - povolit použití v jednotlivých účetních obdobích (má přednost před "použít")

 

Použití členění dle období

Položka použít povolí / nepovolí použití bez ohledu na účetní období. Pod-číselník použít v obdobích umožňuje povolit použití v jednotlivých účetních obdobích a má přednost před "použít".

Výběr období

 

Struktura organizace - nastavení

Funkce je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace programu sdílené | Nastavení struktury organizace:

Umístění funkce

Parametrem Organizační struktura lze u každého účtu nastavit, jakým způsobem při účtování bude zadáváno organizační členění (cl1).

Slouží k nastavení modelu organizačního členění. Je možné vytvořit v podstatě neomezenou hierarchickou strukturu organizačního členění. Znamená to, že každá z položek číselníku organizačního členění se může stát nadřazenou, nebo podřízenou složkou.

Nastavení struktury členění určuje, že pozice 1 až "délka" představuje složku organizační struktury.

Jednotlivé položky číselníku jsou jednoznačně rozlišeny obdobím( obd )  a pořadovým číslem (poradi). Každá z položek číselníku organizačního členění může být představitelem uzlu součtování.

Příklad: 

Nastavení organizační struktury

 

Pro období 1.1.2009 budou první 3 znaky organizačního členění představovat pobočku, znaky 1 až 4 středisko, znaky 1 až 7 pracoviště.

214 pobočka

2147 středisko

2147324 pracoviště

Další, související nastavení je u účtového rozvrhu, kde se určuje, zda se účet nečlení / člení / povinně na střediska; pokud se účet člení / povinně, je možné navíc v položce Složka org. struktury nastavit stupeň zadávaného členění.

 

Činnosti

Formulář číselníku činností

Popis položek :

činnost - kód činnost max 5 znaků
používá se - povolit použití

 

Účetní jednotka mimo členění na organizační jednotky může ještě členit vybrané účty v účtovém rozvrhu na činnosti. Tyto činnosti může rozlišovat buďto dle živnostenských listů, nebo dle vlastních potřeb. V zemědělství je možné tímto sledovat výkony, v rozpočtových a příspěvkových organizacích je možné tímto členěním sledovat činnosti.

 

Zakázky

Funkce je určena ke sledování jednotlivých zakázek :

výrobní zakázky, kdy např. položkám přijatých objednávek je přiřazeno (buďto v části odbyt nebo v části výroba) číslo zakázky, zakázka je kalkulovaná a na základě kalkulace se stanoví cena na potvrzení objednávky, zakázka ve výrobě se rozloží ve výrobní příkazy, sleduje se průběh výroby, po dokončení výroby se odvede zakázka do skladu hotových výrobků a z něj se expeduje. Vision ERP potom automaticky projde zakázku i v účetnictví, kde je možné sledovat náklady a výnosy ze zakázky, nebo i zůstatky nedokončené výroby dle zakázek.
zakázky jen v účetnictví, kdy jsou účtovány jen účetními doklady náklady a výnosy dle zakázek (i z výdejek a z fakturovaných prací, ...), je možné sledovat i nedokončenou výrobu a podobně.
zakázky oprav a jiných výkonů, kdy je nutné sledovat od přijetí zakázky materiál z výdejek a provedené práce a to až po vystavení účtu.
zakázky kalkulované dle platných ceníků, které zahrnují v kalkulaci jak práci, tak materiál a posléze je účtováno buďto dle

 

Další

Samostatný číselník pro další sledování nákladů a výnosů za označené účty.

Formulář číselníku členění další

 

Skupiny členění organizace

Funkce je umístěna v hlavním menu Číselníky | Členění | Skupiny členění organizace:

Umístění funkce

Skupiny členění se vztahují se k organizačnímu členění 1 - střediskovému členění. Je možné vytvořit nadřízený stupeň členění. Například Divize - Středisko. Do dat je potom vkládána jedinečná položka střediskového členění a nad tímto číselníkem jsou položky členění 1 sdružovány pomocí tohoto číselníku. Lze toho využít zvláště v případech, kdy je potřeba vazby i zpětně operativně měnit. (například pro účely controllingu). Další použití v sestavách.

Položky tohoto číselníku můžete vkládat k větám střediskového členění. Vazba není povinná.

 

Související témata

Souvztažnosti a jejich nastavení a použití

Účtování běžných účetních dokladů