Konta

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

popis položek

Umístění

Funkce pro kumulace je umístěna v hlavním menu, Účetnictví | Konta:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce je určena především pro prohlížení a kontrolu stavů na jednotlivých stálých účtech (kontech). Poskytuje informace o účetních kontech k nastavenému měsíci( při přihlášení), tedy o hlavní knize, kde jsou stavy účtů k nastavenému měsíci.

Prohlížeč kumulace - konta

Prohlížeč kumulace - konta (posunuté vpravo)

Prohlížeč kumulace - konta (posunuté dále vpravo)

Popis zobrazovaných položek:

Účet - syntetický účet + analytika tak, jak je provedené jejich přiřazení ke kontu (sloupec konto)
Počátek - počáteční stav období
MD měs. - součet obratů strany má dáti za nastavený měsíc
Dal měs. - součet obratů strany dal za nastavený měsíc
MD-Dal měs. - součet obratů (má dáti - dal) za nastavený měsíc
MD min. - součet obratů má dáti k předchozímu měsíci, než je nastavený měsíc
Dal min - součet obratů dal k předchozímu měsíci, než je nastavený měsíc
MD-Dal min. - součet obratů (má dáti - dal) k předchozímu měsíci, než je nastavený měsíc
Stav - stav účtu k nastavenému měsíci( součet Počátek + MD-Dal min. + MD-Dal měs.)
Obrat MD od poč.roku
Obrat Dal od poč.roku
Obrat MD-Dal od poč.roku
Název účtu
Stálý účet - Stálý účet - kód účtu nezávislý na období
Kód - položka kód z číselníku účtová osnova, na kterou je účet navázán.
Strana - strana účtu nastavení v číselníku stálých účtů
Sleduje se - Sleduje se v saldokontech, ...
Měna - položka měna v číselníku stálých účtů
Zahr.měna - položka cizí měna v číselníku stálých účtů
Konto vaz - vztažný účet v číselníku účtový rozvrh
Čl1 -  organizační struktura (středisko) v číselníku účtový rozvrh
Strukt.čl. - úroveň organizační struktury v číselníku účtový rozvrh
Čl2 - činnost v číselníku účtový rozvrh
Čl3 - zakázka v číselníku účtový rozvrh
Čl4 - další v číselníku účtový rozvrh
Daňová kategorie - daňová kategorie v číselníku účtový rozvrh
Druh účtu - položka udruh v číselníku účtová osnova

 

Ostatní funkce

Filtr bez / včetně účtů IFRS

Funkce odebere všechny položky k měsíci ze zvolených účtů ze saldokont. Pokud je celkový stav účtu k aktuálnímu nastavenému měsíci a roku nulový, program umožní touto funkcí odebrat všechny jednotlivé položky ze sladování v saldokontech (nastaví saldruh na 7 = nesledovat).

 

Popis položek

Formulář pro prohlížení kumulace konta, záložka "stav účtu" obsahuje veškeré pohyby, které na kontě proběhly za celé účetní období s informacemi o agendě, řadě a dokladu, kdy záznamy vznikly včetně všech dalších informací z položek dokladu.

 

Formulář kumulace je tvořen následujícími záložkami:

Záložky formuláře a seznam položek

stav účtů
počáteční stav detail

a seznamu zaúčtovaných položek

 

Záložka stav účtu

Formulář s informacemi za zvolené konto

Popis položek :

jednotlivé položky obsahují sumární informace o kontu
seznam položek dokladů - seznam zaúčtovaných zápisů na zadané konto

 

 

Záložka počáteční stav detail

Detail počátečního stavu roku obsahuje položkově obsah tabulky UPOC, která tvoří počáteční stav roku. Je naplněna stavy účtů při účetní závěrce.

Pokud má uživatel povolení uPocEdit - "Uživatel může dělat změny do počátečního stavu roku", program umožní měnit (mimo zápisy provedené programem při závěrce) a doplňovat uživateli počáteční stav roku, tedy tabulku UPOC. Zápisy, které vloží program při závěrce mají v položce "původ" hodnotu 11. Ručně vložené zápisy mají v této položce hodnotu 0.

Při opakování závěrky program zruší pouze položky s hodnotou původ = 11, ostatní ponechá. Tj. ručně vložené položky při opakování závěrky program zachová, nezmění!

Seznam počátečního stavu roku

Při ručním vkládání a změnách položek s hodnotou původ=0 program nic nekontroluje a uživatel plně zodpovídá za správné naplnění hodnot formuláře

Formulář počátečního stavu roku

Ručně vložené položky při opakování závěrky program zachová, nezmění!

Související témata

Výkazy - rozbory

Finanční rozbory a plánování