Číselníky účetnictví

Top  Previous  Next

Seznam témat :

účtový rozvrh

stálé účty

účtová osnova

účtové třídy

účtové skupiny

syntetické účty

rozvrh jiné účetní soustavy

období použití pevných kurzů

bankovní účty vlastní

banky

pobočky bank

konstantní symboly

platební tituly

banky převody - počet dnů převodu mezi bankami

souvztažnosti

řádky výkazu

cizí měna ( měna, kurzy, celní kurzy, Euro denominace, kurzy IFRS )

původ

kategorie opravných položek pohledávek

 

Seznam  číselníků účetnictví

stálé účty
účtový rozvrh
účtová osnova
účtové třídy
účtové skupiny
syntetické účty
rozvrh jiné účetní soustavy
období použití pevných kurzů
bankovní účty vlastní
banky
pobočky bank
konstantní symboly
platební tituly
banky převody - počet dnů převodu mezi bankami
souvztažnosti
řádky výkazu
cizí měna ( měna, kurzy, celní kurzy, Euro denominace, kurzy IFRS )
kategorie opravných položek pohledávek

 

K dalším číselníkům patří zadání organizačních struktur a číselníku s nimi spojenými :

organizační členění
zakázky
činnosti
další
struktura organizace
skupiny členění organizace
původ

 

Účtový rozvrh

Funkce pro práci s číselníkem účtový rozvrh jsou umístěna v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Účtový rozvrh:

Umístění funkce

 

Funkce účtový rozvrh je jednou z povinných účetních knih.

 

 

Funkce účtový rozvrh obsahuje množinu stálých účtů a účtů, které se používají pro účtování účetních případů během daného účetního období.

Účtový rozvrh je tvořen 2 číselníky: "Stálými účty" a vlastním "účtovým rozvrhem". Pro řadu funkcionalit ve Vision ERP je nutné mít seznam používaných účtů a jejich základní vlastnosti. K tomu slouží číselník stálých účtů. Číselníku stálých účtů je podřízen číselník vlastního účtového rozvrhu, který zavádí stálý účet do použití v přihlášeném období a nastavuje další vlastnosti účtu pro aktuální období. To znamená, že účet lze v účetnictví použít pouze tehdy, pokud má záznam v číselníku stálých účtů a dále má záznam ve vlastním účtovém rozvrhu pro období, ve kterém má být používán.

Účtový rozvrh není nutné začátkem účetního období ihned detailně rozpracovat, je možné během účetního období do účtového rozvrhu přidávat a koncem účetního období přehodnotit nastavené účty a případně zrušit účty, na něž nebylo v průběhu účetního období účtování a současně neměly stav na počátku účetního období. Systém nepovolí zrušit účet který byl použitý pro účtování.

Stálé účty

Před  nastavením účtového rozvrhu pro aktuální období, při prvním použití programu, je nutné nastavit stálé účty, tedy číselník kódů na které se účtuje v průběhu všech účetních období. Stálé účty nesou základní informace a nastavení příslušného účtu.

V rámci stálých účtů je nutné zadat účtového rozvrhu pro aktuální období.

Formulář pro zadání stálých účtů

viz také ochrana citlivých údajů z mezd v účetnictví

Přiřazení kódu osnovy ve Vision ERP

Základním číselníkem pro tvorbu stálých účtů resp. účtového rozvrhu je existence účtové osnovy.

Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Cash Flow jsou navázány na směrnou účtovou osnovu. Protože sestavení stálého účtového rozvrhu je funkce uživatelská, je zachována naprostá volnost při jeho sestavování, pouze je nutné přiřadit stálým účtům účet ze směrné účtové osnovy dle jeho charakteru a způsobu účtování. Tím je zachována vazba na výkazy. Stálý účtový rozvrh platný pro všechny účetní období (pro více let) je vhodné z důvodů rozboru v porovnání s minulými léty a ještě důležitější pro správné vyhodnocení a sledování jednotlivých případů saldokonta.

Popis položek :

Přiřazení kódu osnovy  - vychází se z číselníku účtová osnova. Vazba určí základní vlastnosti účtu a pro podnikatele vazbu na výkazy. Funkce programu se řídí touto vazbou.
strana účtování - položkou je možné definovat účtování jen na MD, jen na DAL, nebo na obou stranách. Pokud je účtování omezeno jen na MD nebo na DAL, druhá strana účtu není nabízena při účtování a obsluha je tak donucena účtovat jen na povolenou stranu účtu se znaménkem + nebo -. Jestli ve Vaší účetní jednotce není povoleno u účtů nákladových účtovat na Dal, nebo u účtů výsledkových účtovat na MD, je možné tuto položku použít a omezit tak případné nesprávné účtování.
název účtu - při výběru typu účtu ze směrné účtové osnovy je automaticky název účtu přenesen resp. nabízen z tohoto číselníku. Obsluha má možnost pojmenovat účet libovolně.  Při tisku sestav je možné vypisovat jednotlivé záznamy buďto na dva řádky při uvedení celého názvu účtu, nebo je možné název účtu při tisku zkrátit. K detailnímu popisu účtu v závislosti na použitých účetních standardech je možné v textové části rozepsat co a za jakých okolností bude ve Vaší účetní jednotce na daném analytickém účtu účtováno. Popisy je potom možné vypisovat sestavami a ukládat do Vaší směrnice pro účetnictví. Stejně jako název účtu i tento popis účtu se přenáší z účtové osnovy s možností popis přepsat dle svých potřeb.
sleduje se - sledování saldokonta určí se u účtů závazků a pohledávek, zda bude sledování předpisu proti úhradě, zda bude na účtu probíhat platební styk (převodní příkazy) a u účtů likvidace přijatého plnění (040,041,042,111,131,395) sledování faktury proti zúčtování (zařazení majetku do používání, příjemek na sklad, zúčtování režií).
sledování cizí měny - doporučujeme sledovat cizí měnu na všech účtech v případě nastavení položky na hodnotu "vede se". Program umí sledovat cizí měnu i na účtech nákladů a výnosů, což se hodí zejména pro konsolidace, pro vyhodnocení tržby v cizích měnách. apod. Nastavení položky na hodnotu "konto valut" (určeno pro účty peněz) je možné stanovit i měnu, ve které je účet vedený. Pokud je stanovená měna účtu, program zamezí účtování na tento účet v jiných měnách. Účty peněz mají potom návaznosti na účtování banky ve valutách a pokladny valutové. Konto valut však nemusí být určeno pro vedení jen jedné měny, je možné vést konta valut v různých měnách. V takovém případě je ale doporučujeme nastavit číselné řady dle měn pro přehlednost.
měna - pokud na účtu je nastaveno sledování cizí měny a na účtu má být jen jedna měna (bankovní účet v cizí měně nebo valutová pokladna v jedné měně).
řádek výkazu -  navazuje na číselník řádky výkazu. Nastavení se provede výběrem z definovaného číselníku a přiřazením k účtům účtového rozvrhu prostřednictvím stálých účtů. Pro účetní jednotky podnikatelů je možné číselník a přiřazení účtům použít pro různé vykazování.
Pomocný konsolidační přehled - Přiřazení kódů pro pomocný konsolidační přehled
automatické párování výpisů -  je určeno pro povolené pro účty, u kterých se sleduje platební styk.  Jen přesné - při párování bankovního výpisu se pro tento účet bude hledat podle přísnějších kriterií. Je pravděpodobné, že obsluha bude víc položek dohledávat, ale sníží se možnost nesprávného párování. Nepárovat prázdný VS - při párování bankovního výpisu pro tento účet se nebude vyhledávat, je - li ve výpisu prázdný VS.
nepoužívat restrikce mzdy - program neomezuje přístup uživatelům, kteří nemají povolený přístup do tabulky mezd.
Vystavovat upomínky k pohledávkám při hromadném vystavení - možnost omezit hromadné vystavování upomínek u účtu
Neprovádět kaskádní změnu při změně saldo-klíče u předpisu saldokonta - U saldokont na tomto účtu neprovádět změnu v celém saldokontním případu po změně saldo-klíče u předpisu saldokonta
Při kaskádní změně saldokontního klíče v uzavřených obdobích kontrolovat jen účet - Při kaskádní změně saldo-klíče se bude kontrolovat změna pouze účtu v uzavřených obdobích, nebude se kontrolovat změna IČ a id firmy, ani VS, VS2, má-li uživatel právo změn v uzavřených obdobích
poznámka - mimo názvu účtu je ve spodní části zobrazený detailní popis položky, který má význam v popsání účtování na zadaném účtu. Tyto informace lze sdružovat ve směrnici pro účtování.
položky účtového rozvrhu - stálé účty pro jednotlivá účetní období
Typ účtu - může být účetní, IFRS nebo statistický

 

K detailnímu popisu účtu, v závislosti na použitých účetních standardech,  je možné v textové části rozepsat co a za jakých okolností bude ve Vaší účetní jednotce na daném analytickém účtu účtováno. Popisy je potom možné vypisovat sestavami a ukládat do Vaší směrnice pro účetnictví. Stejně jako název účtu i tento popis účtu se přenáší z účtové osnovy s možností popis přepsat dle svých potřeb.

Účtová osnova

Funkce pro práci s číselníkem účetních skupin je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace účetnictví | Účtová osnova:

Umístění funkce

Informační systém Vision ERP obsahuje směrnou účtovou osnovu, kterou nastavila a udržuje naše firma, uživatel ji nemůže měnit. Účty směrné účtové osnovy je možné přiřadit stálému účtovému rozvrhu .

Organizace účtů má několik důvodů:

informační systém Vision ERP obsahuje standardní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztrát, Cash Flow, které jsou navázány na směrnou účtovou osnovu. Poněvadž sestavení stálého účtového rozvrhu je funkce uživatelská, je zachována naprostá volnost při jeho sestavování, pouze je nutné přiřadit stálým účtům účet ze směrné účtové osnovy dle jeho charakteru a způsobu účtování. Tím je potom zachována vazba na výkazy a dána další funkčnost programu.
stálý účtový rozvrh platný pro všechna účetní období je vhodné z důvodů rozborů v porovnání s minulými léty a ještě důležitější pro správné vyhodnocení a sledování jednotlivých případů saldokonta.

Formulář pro zadání záznamu v účetní osnově

Číselník dodává a udržuje naše firma, uživatel nemá nic měnit ani doplňovat.

 

Popis položek :

kód - jednoznačný kód, zpravidla odpovídá syntetice účtu podle zvyklostí
strana saldo předpisu  - strana, na kterou se účtuje předpis z hlediska saldokonta
druh - specifikace z hlediska funkce programu.

     možnosti zadání položky druh

   

druh 1 - bližší specifikace z hlediska funkce programu.
udruh - položka, která jednoznačně vymezuje typ účtu. Toto označení je pak použito s operacemi nebo výběry záznamů pro jednotlivé akce. Např. NDM zde znamená označení účtu jako nehmotný dlouhodobý majetek apod. Toto označení vychází z potřeb vnitřního uspořádání systému Vision ERP.

 Možnosti nastavení položky "udruh"

 

použití - pokud se účet v průběhu účetního období nebude dále používat a byl použitý, není možné jej zrušit. Pokud položka "povolit použití" není zaškrtnutá, program při pořizování dokladů nebude účet nabízet.

Sledování saldokonta

Každý majetkový účet může být sledovaný v saldokontech.

Sledování jednotlivých položek z hlediska saldokont se provádí podle klíče stálý účet , variabilní symbol 1, variabilní symbol 2, IČO a kód multi v rámci číselníku firem.  Pokud v rámci tohoto klíče jsou záznamy MD-DAL=0, je saldokontní případ vyhodnocen jako spárovaný.

Saldokontní případ je jednoznačně určen položkami stálý účet , variabilní symbol 1, variabilní symbol 2, IČO, kód multi.

párování saldokont se provádí podle stálého účtu , variabilního symbolu 1, variabilního symbolu 2, IČO a kódu multi

 

Program hodnotí předpis saldokonta dle námi nastavené účtové osnovy podle položky strana předpisu saldokonta.

Druhy sledování saldokont

Do záznamu ke stálému účtu je možné zadat vztah k vyhodnocení saldokonta do položky sledování saldokonta.

možnosti nastavení položky pro sledování saldokonta

nic - saldokonto se na účtu nesleduje.
saldokonto - účet se bude sledovat v saldokontech, ale nebude zařazen pro převodní příkazy, i když bude účetní případ vyhodnocen jako předpis k úhradě..
platební styk -účet  se bude sledovat v saldokontech a současně na něm sledovat platební styk. To znamená, že každý předpis k úhradě je současně nabízený k úhradě do převodních  příkazů, pokud je předpis k úhradě vyhodnocený u účtů pasivních a přechodných zaúčtovaných na +DAL, nebo u účtů aktivních na -MD.
likvidace - rozumí se likvidace přijatého plnění, tedy položkové sledování přijatého plnění proti příjmu na sklad, zařazení investice do používání, přiřazení čísla investice, pokud je pořizovaná delší dobu, rozpis režijních faktur, je-li realizován například prostřednictvím účtu 395 (s úspěchem lze při obsazení tohoto účtu pro jiné potřeby použít i účty 394, 396, 397).
Povolit vsym - Program umožní plnění položky variabilní symbol v účetních dokladech a souvisejícím

Výkaznictví IFRS

Veškeré výkaznictví týkající se  vykazování dlouhodobých hmotných aktiv v Mezinárodních standardech pro finanční výkaznictví IFRS se provádí na kontech, které je nutné označit typem konta = "IFRS"

Nastavení konta IFRS

Konta je dobré navíc odlišit nejen významově (typ konta), ale je dobré doplnit libovolné označení. Zde např. je za konto doplněn znak "x", aby bylo okamžitě zřejmé o jaký typ konta jde:

Konta - označení kont typu IFRS

Panel (dříve náhled)

V prohlížeči  stálých účtů je k dispozici panel, který zobrazuje informace Informace o zadání stálého účtu včetně okamžitých obratů za aktuálně nastavené období.

náhled v prohlížeči stálých účtů

Seznam syntetických účtů

Funkce pro práci s číselníkem účetních skupin je umístěna v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Účty:

Umístění funkce

Při sestavování účtového rozvrhu obsluha přiřadí stálému účtu ( určenému kódem "konto") pro dané účetní období syntetický účet z tohoto číselníku a dále analytiku účtu ( která už svůj číselník nemá). V prohlížečích, dialozích, sestavách a pod. se potom zobrazuje tento přiřazený syntetický účet a analytika a ne kód (konto).

Formulář pro zadání syntetických účtů

Popis položek :

účet - syntetický účet
název - název syntetického účtu (tento název je podřadný, v dialozích a sestavách se bere zpravidla název u stálého účtu v číselníku stálých účtů)
cizojazyčný název - lze vložit název syntetického účtu v různých jazycích

 

 

Účtové skupiny

Funkce pro práci s číselníkem účetních skupin je umístěna v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Účtové skupiny:

Umístění funkce

nebo je možné funkci vyvolat ze společného menu určenému k pořízení stálých účtů a číselníků k tomu určených.

Účtová skupina je daná prvními dvěma ciframi zleva označení účtové osnovy.

Formulář pro zadání účtových skupin

Účtové třídy

Funkce pro práci s číselníkem účtových tříd je umístěna v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Účtové třídy:

Umístění funkce

Seznam účtových tříd je určený pro součtové výpisy za účtové třídy k získání názvů účtových tříd. Účtové skupiny musí vždy vázat na první řád syntetických účtů.

Číselník je samostatný pro každé účetní období.

Popis položek

Formulář pro zadání účetního rozvrhu

Popis položek:

stálý účet - položce věnujte zvýšenou pozornost, má význam pro všechna dostupná účetní období. Pokud zakládáte účet o významu již existujícím, který již v některých minulých obdobích byl využíván, je vhodné prohledat stálé účty nepřiřazené k danému účetnímu období a případně vyhledaný účet použít. Samozřejmě může mít pro různá účetní období přiřazený jiné syntetické a analytické účty.
analytika - jedná se o definici pořadového čísla analytického účtu.
sledování organizačního členění - je možné definovat pro každý číselník organizačního členění samostatně, a to i možnost nastavení povinného členění. Pokud je členění nastaveno jako povinné, je možné ještě nastavit stupeň organizační struktury
použití - pokud se účet v průběhu účetního období nebude dále používat a byl použitý, není možné jej zrušit. Pokud položka "povolit použití" není zaškrtnutá, program při pořizování dokladů nebude účet nabízet.
kalkulační položka - má vazbu na číselník kalkulačních položek v sekci finanční rozbory a plánování, pomocí nich lze sestavovat výstupy organizačních jednotek v kalkulačním členění.
vztažný účet - zajišťuje vazbu na účty, které jsou v programu hodnoceny jako vztažné pro některé automatizované přeúčtování, například pro přeúčtování podrozvahové evidence zálohových faktur při jejich úhradě na příslušný účet záloh. Jsou nabízeny jen tam, kde je v účtové osnově definovaná vazba.
daňové kategorie - zajistí u nákladových a výnosových účtů vazbu na přiznání k daním z příjmů.
sada kalkulační položky - v sekci finanční rozbory a plánování - musí být pro tento účel vždy "sada_pro_puvod_kalkp"
kalkulační položky - v sekci finanční rozbory a plánování

 

Příklad nastavení organizační struktury

Účetní jednotka sleduje závody a střediska

V číselníku organizační struktury nastaví dva stupně (počet znaků pro závod a počet znaků pro středisko).

Pokud se budou např. účty rozvahové sledovat organizačně jen na závody, nastaví se stupeň 1. Nastavení se projeví v účetních dokladech, kdy se umožní zadávat jen určená část členění.

 

 

Výkaznictví IFRS

Aby bylo jednoduché vždy rychle rozlišit o jaký účetní záznam jde, je nutné označit též analytiku. Nejlépe stejným znakem jaké je v označení konta:

Konta - označení kont typu IFRS

Panel (Náhled)

Panel prohlížeče položek záznamů účetního rozvrhu obsahuje kumulované informace vázané s příslušným kontem, další informace ze záznamu o kontu.

Informace v panelu prohlížeče účetního rozvrhu

 

Jiné účetní soustavy

Funkce pro práci s číselníkem účtových tříd je umístěna v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Jiné účetní soustavy:

Umístění funkce

Podmínkou pro použití funkce je naplnit číselník Jiné účetní soustavy a číselník Období jiných účetních soustav.

Číselník jiné účetní soustavy

Popis položek  :

jiná účetní soustava - vložte jednoznačný kód jiné účetní soustavy
stát - můžete vložit stát, ke kterému přísluší jiná účetní soustava.
název, cizí název a popis k jiné účetní soustavě.

 

Funkce "Jiné účetní soustavy" slouží k přiřazení kódů účtů jiných účetních soustav k účtovému rozvrhu. Na základě přiřazení potom program umožní zobrazovat mnohé účetní údaje podle nastavených rozvrhů jiných účetních soustav.

Období jiných účetních soustav

Určuje rozsah jednotlivých období jiných účetních soustav. Jednotlivá období se nemusí shodovat s účetními obdobími.

Formulář pro číselník období jiných účetních soustav

Popis položek

jiná účetní soustava - zvolit z číselníku jiných účetních soustav
datum od a datum do - rozsah platnosti období jiné účetní soustavy

Účtové rozvrhy jiných účetních soustav

Funkce pro práci s číselníkem účetních skupin je umístěna v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Jiné účetní soustavy | Rozvrh jiné účetní soustavy.

Při výběru pro prohlížení a opravy číselníku jiných účetních soustav je možné zvolit filtr pro výběr jednotlivých jiných účetních soustav.

výběr jiné účetní soustavy

zde je možné nastavit vazbu pro zobrazování a nastavení účtového rozvrhu jiné účetní soustavy (např. při nutnosti účtovat a vykazovat s účty cizí účetní soustavy). Pro účel vedení účetnictví i podle rozvrhů jiných účetních soustav byly zavedeny číselníky pro účetní rozvahy

Popis položek :

jiná účetní soustava - k této účetní soustavě náleží zobrazená položka rozvrhu jiné účetní soustavy
období jiné účetní soustavy - období jiné účetní soustavy, ke kterému je přiřazena položka rozvrhu jiné účetní soustavy
kód - kód účtu rozvrhu jiné účetní soustavy
stálý účet -stálý účet, ke kterému je v daném období jiné účetní soustavy přiřazen účet (Kód) rozvrhu jiné účetní soustavy.

 

Zde je možné nastavit vazbu pro zobrazování a nastavení účtového rozvrhu jiné účetní soustavy (např. při nutnosti účtovat a vykazovat s účty cizí účetní soustavy). Pro účel vedení účetnictví i podle rozvrhů jiných účetních soustav byly zavedeny číselníky pro účetní rozvahy

Bankovní účty vlastní

Funkce pro práci s číselníkem bankovních účtů vlastních je umístěn v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Bankovní účty vlastní:

Umístění funkce

Číselník je určený k pořízení bankovních účtů účetní jednotky na které přijímají platby, ze kterých platí závazky a bankovní účty o kterých účtují. Při pořizování dat je nutné zadávat bankovní účet vlastní. To však neznamená, že platba musí být uskutečněna z tohoto účtu.

Popis položek

Tip:

Abyste nemuseli vyplňovat vlastní účet u přijatého plnění je možné přiřadit účet i k číselné řadě dokladů. V případě přiřazení účtu u přijatého plnění to ještě neznamená, že závazek musí být zaplacený z tohoto účtu.  V převodních příkazech je možné toto ovlivnit.

Formulář pro zadání vlastního účtu

Popis položek :

kód - pro snadnější manipulaci s vlastním bankovním účtem je pro název účtu vložena tato položka a má význam jako zkrácený název účtu. Tuto položku při zadávání vlastního účtu pojmenujte jednoduše- např. OB pro obchodní banku, máte-li více účtů, pak OB1, ...
používá se - zaškrtávací políčko, které se použije při zrušení bankovního účtu, pokud ho nebudete dále používat. (Pokud je navázaná nějaká položka deníku na daný kód účtu, tento nepůjde zrušit).  V tomto případě pak je možné místo zrušení používání účet můžete jednoduše přepsat novým účtem.
číslo bankovního účtu - do těchto položek uveďte číslo bankovního účtu a kód banky. Číslo bankovního účtu je nutné zadat podle pravidel pro zadávání účtů. To znamená, že účet, který má předčíslí, musí mít uvedeno předčíslí před pomlčkou, v kmeni účtu se již pomlčka nepíše.
specifický symbol - má význam pouze pro účty, které mají toto rozšíření a je závislé na bance, ve které je účet vedený
Bankovní účet úvěru - Vložte bankovní účet kontokorentu, potom řádky bankovního výpisu s tímto účtem se označí jako zaúčtované a nebudou se nadále zpracovávat. Závisí ještě na nastavení "Účtovat kontokorent" v řadě účetního dokladu, kam se účtuje výpis, je-li nastaven, potom se řádky bankovního výpisu s tímto účtem se neoznačují jako zaúčtované.
měna účtu - nastavení měny vlastního bankovního účtu. Dle této měny bude nastaveno účtování cizí měny.
název účtu -  při výběru typu účtu ze směrné účtové osnovy je automaticky název účtu přenesen (nabízen) z tohoto číselníku. Obsluha má možnost pojmenovat účet libovolně. K pojmenování účtu je možno zapsat až 60 znaků. Při tisku sestav je možné vypisovat jednotlivé záznamy buďto na dva řádky (při uvedení celého názvu účtu), nebo je možné název účtu při tisku zkrátit.
IBAN - formát čísla účtu stanovený standardem EBS204
Pobočka banky
Banka - IČO, MULTI - pro zjednodušení případného účtování poplatků

IBAN - mezinárodní číslo účtu

IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu stanovený standardem EBS204, který vydala ECBS (European Committee for Banking Standards). Je založen na mezinárodní normě ISO13616. Podrobnosti o IBANu lze nalézt na webových stránkách ECBS - www.ecbs.org.

Standard stanovuje mezinárodní formát čísla účtu takto:

IBAN může obsahovat číslice a velká písmena a má následující strukturu :

2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku)
2 znaky - kontrolní číslice - umožňuje programovou kontrolu čísla - ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu) max. 30 znaků - kód banky a číslo účtu v rámci banky

 

Každá země si určí vlastní strukturu tak, že pevně stanoví pozice, na kterých je kód banky popř. pobočky banky  a  pozice, na kterých je uvedeno číslo účtu.

Důvodem zavádění IBANu je podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů a snížení chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.

Po vstupu ČR do Evropské unie mají všechny banky povinnost uvádět číslo účtu ve formátu IBAN a BIC kód banky na výpisu z účtu. Dále je banka povinna sdělit tyto údaje svému klientovi, pokud o ně požádá. Tyto povinnosti bank jsou dány v EU  "Nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech".

IBAN - MEZINÁRODNÍ ČÍSLO ÚČTU (BANKOVNÍ SPOJENÍ) v ČR

 

Příklad:

Příklad IBANu pro Českou republiku:

tuzemské bankovní spojení:                    19-2000145399/0800

IBAN - elektronická forma:                    CZ6508000000192000145399

IBAN - písemná forma:                    CZ65 0800 0000 1920 0014 5399

Mzdy

Pro jednodušší komunikaci mezi modulem mzdy a účetnictvím resp. vytvořením převodního příkazu je dobrý si jeden z účtů označit kódem 'mzdy'. Tento účet pak bude primárně určen pro doplnění účtu k těm srážkám mezd, u kterých účet nebude vyplněn.

Banky

Funkce pro práci s číselníkem souvztažností je umístěn v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Banky:

Umístění funkce

Směrovými kódy bank jsou rozlišeny různé peněžní ústavy.  Směrový kód banky je povinná součást bankovního účtu. Aby nemohlo docházet k omylům a byla možná kontrola správnosti zadaného účtu, jsou směrové kódy bank uváděny samostatně a kontrolovány na číselník.

Směrový kód banky je povinná součást bankovního účtu

Popis položek

Formulář pro zadání informací k bance

Význam jednotlivých položek je dán strukturou číselníku bank u ČNB, viz http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/.

Popis položek:

kód banky - jednoznačné interní určení banky

Význam dalších položek je určen strukturou u ČNB

Platební tituly

Funkce pro práci s číselníkem platebních titulů je umístěn v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Platební symboly:

Umístění funkce

Číselník obsahuje seznam platebních titulů, které lze následně vybírat do údajů platebního styku. Jsou určeny pro potřeby statistického vykazování bank a rozlišení jednotlivých plateb při zahraničním platebním styku.

Konstantní symboly

Funkce pro práci s číselníkem souvztažností je umístěn v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Konstantní symboly:

Umístění funkce

Konstantní symbolu plateb jsou určeny pro potřeby statistického vykazování bank a rozlišení jednotlivých plateb.

Banky - doby převodů

Funkce pro práci s číselníkem souvztažností je umístěn v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Banky převody -Počty dnů převodu mezi bankami:

Umístění funkce

Číselník slouží k výpočtu datumu provedení z data splatnosti, kdy se závazek nabídne do převodního příkazu. Další použití je pro stanovení data splatnosti položky převodního příkazu při exportu.

Formulář pro zadání převodů mezi bankami

Pobočky bank

Funkce pro práci s číselníkem souvztažností je umístěn v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Pobočky bank:

Umístění funkce

 

Číselník je určený k nastavení styku s bankou pomocí software banky. Tj. pokud banka podporuje možnosti propojení a vy se rozhodnete, že data budete předávat elektronicky prostřednictvím kompatibilních médií. V případě využití těchto možností je nutné nastavit i parametry pobočky banky.

Popis položek

Význam jednotlivých položek je variabilní podle konkrétní banky a konkrétního formátu. Většina položek má historický význam především pro ABO formát a Best KB. Pro další druhy formátů přev a výpisů se využívají jen z části.

Po vložení nového záznamu a povinných položek doporučujeme nastavit druhu formátu převodního příkazu a druhu formátu výpisů a doplnit povinné položky v horní části formuláře.

Formulář pro zadání poboček bank

 

Popis položek:

banka - Kód banky (jednoznačné interní určení banky) součást primárního klíče tabulky
pobočka - jednoznačný kód pobočky alfanumerický řetězec max 10 znaků, součást primárního klíče tabulky
domácí měna - Domácí měna státu banky. Jen pro případ bankovního účtu v zahraničí. Pro domácí banky ponechat prázdný.
název klienta (zkrácený) - používá se zpravidla do hlavičky exportovaného převodního příkazu. Podle druhu formátu výpisu to je nebo není povinný údaj. Doporučujeme vyplnit vždy!
id. klienta - identifikační číslo klienta, používá se zpravidla do hlavičky exportovaného převodního příkazu. Podle druhu formátu výpisu to je nebo není povinný údaj.
identifikace pro převodní příkazy ( číslo karty ) - používá se zpravidla do hlavičky exportovaného převodního příkazu. Podle druhu formátu výpisu to je nebo není povinný údaj.
identifikace pro výpisy - pouze pro ABO, podřadná informace
dat. posledního PP, pořadové číslo souboru PP, denní pořadové číslo PP - slouží ke stanovení pořadových údajů při exportu převodních příkazů, pokud je nastavený druh formátu PP a banka vyžadují.
adresáře - určují, kam se ukládají exportované převodní příkazy nebo kde se hledají výpisy pro import.
importovat jen účty obsažené v bankovních účtech vlastních - při importu se do výpisů dostanou jen účty, které jsou k této pobočce banky v číselníku bankovních účtů vlastních. Lze tak omezit import výpisů, pokud banka dodává výpisy k účtům, které přísluší různým pobočkám firmy.
přesouvat zdrojový soubor do /zprac po importu výpisů - po úspěšném importu přesunout zdrojový textový soubor výpisu do podadresáře adresáře pro zpracování
podepsat platební příkaz certifikátem - umožní při exportu platebního příkazu tento podepsat kvalifikovaným certifikátem vydaným bankou (ČSOB). Takto připravený platební příkaz je v případě ČSOB zpracovatelný programem Business Connector. Ten ho je schopen importovat přímo do bankovního systému jako příkaz připravený k úhradě. Není proto nutné spouštět webového klienta, importovat platební příkaz v textové podobě do tzv.Čekárny a následně ho certifikátem nebo mobilní aplikací povrdit a přesunout mezi příkazy čekající na úhradu. Akce výzarně šetří čas obsluhy. Zatím je tento postup implementován pouze v součinnosti s ČSOB a jejich programem Business Connector. Pro správnou funkčnost je třeba mít zaregistrován ve Vision ERP certifikát banky (typ "Certifikát pro podpis platebního příkazu ČSOB").

 

Nastavení způsob vytvoření data splatnosti pro export převodního příkazu

formáty pro export - nastavení specifických požadavků pro jednotlivé banky
formáty pro import - nastavení specifických požadavků pro jednotlivé banky

Druh formátu pro export a import

Formát  pro export a  pro import může být odlišný.

 

U některých formátů je potřeba dodat doplňující informace.

ABO

Podrobně nastavení importu a exportu ve formátu ABO

Upřesnění pro export

Jednotlivé položky nastavte podle nápovědy. (Když kurzor myši zastavíte nad položkou, zobrazí se nápověda)

Ke správnému nastavení potřebujete znát přesně specifika bankovního styku od Vaší banky.

Upřesnění pro import

Výpisy ve formátu ABO mohou mít bankovní účet v tzv. edičním formátu nebo tzv. vnitřním - sdělí banka.

MT940

Podrobně nastavení exportního a importního ve formátu MT940

Upřesnění pro export převodních příkazů

Upřesnění pro export

Jde o upřesnění exportního formátu převodních příkazů, nastavte podle sdělení banky a verze Multicash. V některých případech bude nutné vyzkoušet různé možnosti nastavení.

 

Pro banku ČSOB a elektronické bankovnictví domácí i zahraniční převodní příkazy doporučujeme upřesnění 11

 

Upřesnění pro import bankovních výpisů

Upřesnění pro import

Jde o upřesnění importního formátu pole 86.

Implicitní - Pole 86 má každá banka svůj formát a je nutné ho naprogramovat individuálně. U toto nastavení se formát pole 86 řídí kódem banky v tomto číselníku, pokud je specifický formát pro danou banku do Vision ERP implementován.
nestruturované pole 86 - je formát pole 86, který je stejný pro každou banku, která jej podporuje. Je dobré v prvé řadě ověřit tento formát a jen pokud banka nepodporuje, hledat jiné možnosti.
ČSOB - formát pole 86, který podporuje ČSOB. Lze také použít u některých bank. Nutné vyzkoušet.

Kódování diakritiky importního souboru

CP852
UTF-8
CP 1250

GEMINI

Podrobně nastavení importu a exportu ve formátu Gemini

Upřesnění pro export

Lze nastavit, co se bude exportovat do převodních příkazů jako priorita plateb a další upřesnění.

Upřesnění pro import

Nastavení těchto položek závisí na konkrétní bance a verzi Gemini, nutno vyzkoušet.

BEST_KB

Podrobně nastavení importu a exportu ve formátu Best-KB

Upřesnění pro export

Ostatní funkce

 Zvolením funkce denní počítadla se zobrazí prohlížeč denních počítadel s možností opravy a vložení nového záznamu. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro denní počítadlo.

Tento nástroj je určen pro firmy, které mají více poboček, posílají převodní příkazy ve formátu BEST KB .

Formát BEST KB pro převodní příkazy vyžaduje pro každý řádek PP pořadové číslo, které má být jednoznačné za celou organizaci a den. Nastavením mezí lze určit počáteční a nejvyšší povolené pořadové číslo pro danou instanci Vision ERP. Pokud má firma více poboček, kde některé mají právo posílat PP, je nutné pomocí mezí rozlišit množiny pořadových čísel pro jednotlivé pobočky firmy.

Formulář pro zadání počitadla

 

ELTRANS2000

Zatím se podporuje pouze Živnobanka.

Účetní souvztažnosti

Funkce pro práci s číselníkem souvztažností je umístěn v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Účetní souvztažnosti:

Umístění funkce

Funkce je určena k pořízení číselníku účetních souvztažností, dle kterých jsou účtovány jednotlivé účetní případy.

Pro účetní souvztažnost platí, že účet celkové částky a účty DPH jsou brány u účetních knih (číselných řad) přijatého a uskutečněného plnění a skladů z účetní knihy nebo řady.

Účet pro skladovou cenu nebo účet pro základy daní je nutné vložit do účetní souvztažnosti. U skladů a uskutečněného plnění jsou nabízeny jednotlivé položky pro účtování, u přijatého plnění je pro zjednodušení nabízený přímo pomocník pro sestavení SQL dotazu, kdy je možné jednotlivé položky sloučit.

Popis položek

Při výběru knihy účetního deníku je nabízený formulář dle vlastnosti knihy.

Souvztažnosti jsou rozděleny takto:

účetní souvztažnosti pro přijaté plnění.
účetní souvztažnosti pro uskutečněné plnění a skladovou evidenci.
účetní souvztažnosti pro skladovou evidenci
účetní souvztažnosti pro zaúčtování mezd jsou nastavovány funkcí konfigurace mezd ( účetní předpis a popisy )
účetní souvztažnosti pro zaúčtování evidence majetku jsou nastavovány funkcí číselníkem třídy pohybů.

Vložení nové účetní souvztažnosti

Před otevřením vlastního dialogu účetní souvztažnosti se program dotáže na účetní knihu a následně řadu zvolené účetní knihy.

Zde je nutné upozornit na nutnost zkontrolovat / zvolit typ souvztažnosti a druh plnění, protože vlastní dialog se pro některé typy a plnění liší. Tato nastavení se před-nastavují podle typu právě aktuální řady v prohlížeči řad.

Program v případě druhu přijatého plnění nepřipustí v typu souvztažnosti nic jiného, než přijaté plnění.

Toto nastavení se potom přenese do dialogu souvztažnosti a není dál přístupné.

Aktuální řádek obsahuje řadu běžného účetního dokladu

Aktuální řádek obsahuje řadu uskutečněného plnění

Aktuální řádek obsahuje řadu přijatého plnění

Souvztažnosti pro přijatá plnění

při volbě řady nové souvztažnosti je v Druh plnění "Přijaté".

Kromě kódu souvztažnosti (Souvztažnost) je nutné zvolit okruh hledisek, pro která se bude souvztažnost používat (Pro hlediska).

Položka Pro hlediska může nabývat hodnot:

SQL
Tuzemsko, dovoz, EU odpočet DPH v jiném čl. státě
JCD
EU

Hodnota SQL slouží ke zpětné kompatibilitě s dříve pořízenými souvztažnostmi do verze 191 a nižší, nebo pro nějaké zvláštní výpočty s použitím SQL dotazu.

Další hodnoty představují okruh položek hodnot přijatého plnění, které lze zahrnout do výpočtu částky souvztažnosti. Podle tohoto nastavení se potom řídí varianta dialogu položky souvztažnosti.

Vložení položky souvztažnosti

Popis položek :

účet - je možné vybrat z účtového rozvrhu. Do souvztažnosti zadáváte buďto nákladový účet, nebo účty 041,042,111,131,... jen pro zaúčtování MD základů daní. Účty DPH jsou uvedeny v číselné řadě a stejně účet celkové částky.
vztažný - není přístupný. U přijatého / uskutečněného plnění je vztažný účet nastavený v číselné řadě. Položka slouží při vytváření vazeb mezi řádky účetního dokladu tak, aby byl stanoven účetní případ, t.j. svázaná množina položek, které mají součet MD a Dal shodný má jednu položku vztažnou, k níž se všechny ostatní odkazují. V případě přijatého / uskutečněného plnění se případ vždy vztahuje ke vztažnému účtu určeného v přijatém / uskutečněné plnění, možnost přednastavit v řadě.
strana účtu - může nabývat hodnot:

0 +Má dáti

1 +Dal

2 -Má dáti

3 -Dal

4 Dle znaménka

5 Inv. dle znaménka

6 -Dle znaménka

7 -Inv. dle znaménka

8 Vyrovnat doklad - výhradně jen pro přijaté plnění, jinak je tato položka souvztažnosti ignorována.

 Toto nastavení zajistí vyrovnání účtovaného dokladu z přijatého plnění.

(u přijatého plnění nastavit na +MD)

členit -  pokud je některá z položek členit 1 - 4 nastavena na členit, automaticky při tvorbě dokladu se bude předpokládat členění podle příslušného účetního případu, kde 1=organizační členění, 2=činnosti, 3=zakázky, 4=další
případ - V případě přijatého plnění ponechat hodnotu 0
Seznam polí pro výpočet částky - Do tohoto seznamu je potřeba zvolit jednotlivá pole (z přijatého plnění) z levého sloupce s nastavením žádaného znaménka.

  Nahoře je nutné zvolit skupinu polí

 

Dole se zobrazuje Výsledný výpočet částky k zaúčtování.

 

Souvztažnosti obecně

Formulář pro zadání záhlaví souvztažností

 

Popis položek :

souvztažnost - označení souvztažnosti, může obsahovat libovolný kód
typ - Program nastavuje automaticky dle vybrané agendy a řady, je určen k rozlišení souvztažností pro běžný doklad, přijaté plnění, uskutečněné plnění a pod.

 

Popis souvztažností (přijatá plnění)

Do seznamu položek je možné zadat libovolné množství položek podle potřeby příslušné knihy a řady.

Formulář pro zadání jednotlivých souvztažností

Popis položek :

účet - je možné vybrat z účtového rozvrhu. Do souvztažnosti zadáváte buďto nákladový účet, nebo účty 041,042,111,131,... jen pro zaúčtování MD základů daní. Účty DPH jsou uvedeny v číselné řadě a stejně účet celkové částky.
vztažný - nezatrhávat, u přijatého / uskutečněného plnění je vztažný účet nastavený v číselné řadě. Položka slouží při vytváření vazeb mezi řádky účetního dokladu tak, aby byl stanoven účetní případ, t.j. svázaná množina položek, které mají součet MD a Dal shodný má jednu položku vztažnou, k níž se všechny ostatní odkazují. V případě přijatého / uskutečněného plnění se případ vždy vztahuje ke vztažnému účtu určeného v přijatém / uskutečněné plnění, možnost přednastavit v řadě.
strana účtu - může nabývat hodnot:

0 +Má dáti

1 +Dal

2 -Má dáti

3 -Dal

4 Dle znaménka

5 Inv. dle znaménka

6 -Dle znaménka

7 -Inv. dle znaménka

8 Vyrovnat doklad - výhradně jen pro přijaté plnění, jinak je tato položka souvztažnosti ignorována.

 Toto nastavení zajistí vyrovnání účtovaného dokladu z přijatého plnění.

(u přijatého plnění nastavit na +MD)

členit -  pokud je některá z položek členit 1 - 4 nastavena na členit, automaticky při tvorbě dokladu se bude předpokládat členění podle příslušného účetního případu, kde 1=organizační členění, 2=činnosti, 3=zakázky, 4=další
případ - V případě přijatého plnění ponechat hodnotu 0

 

 Funkce pomocník SQL je určena pro ostatní možnosti účtování přijatého plnění. Zde můžete vybrat položky základů daní, ostatní jen pro stanovení předpisu souvztažnosti, jak vypočítat částku.

Zadání ostatního přeúčtování

Můžete označit položky, zvolit operaci a stisknout tlačítko vložit a tak postupně vytvářet výpočet částky.

Označení a význam položek pro umístění do souvztažnosti

dsdov -  Dan snížená dovoz (EU služby)
dstuz -  dan snížená tuzemsko (EU zboží)
dzdov -  dan základní dovoz (EU služby)
dztuz -  dan základní tuzemsko (EU zboží)
ddocpouz -  dan rež. doc. použití
zsclo -  ZD snížené clo(dovoz), EU služby
zstuz -  ZD snížená tuzemsko, EU zboží
zzclo -  ZD základní clo (dovoz), EU služby
zztuz -  ZD základní tuzemsko, EU zboží
z0osv -  základní 0% osvobozené dle p 25 služby, EU osvobozeno
z0neodp -  základní 0% bez nároku na odpočet dle p.19/4
z0dov -  základní 0% p.43/5 dovoz
z0nepl -  základní 0% neplátci
z0mdopr -  základní 0% mezinárodní doprava
nedph -  pro tuzemsko, Není předmětem DPH; pro Dovoz - Zdanitelné (bude JCD)
celkem -  celkem v tuzemské měně
zsspd -  spotřební dan snížená sazba DPH,EU zboží
zzspd -  spotřební dan základní sazba DPH, EU zboží
dphsdov -  Dan snížená dovoz evidence obsahuje dan v případe koeficientu=2-bez odpočtu DPH
dphstuz -  dan snížená tuzemsko evidence obsahuje dan v případe koeficientu=2-bez odpočtu DPH
dphdocpouz -  dan rež. doc. použití evidence obsahuje dan v případe koeficientu=2-bez odpočtu DPH
dphztuz -  dan základní tuzemsko evidence obsahuje dan v případe koeficientu=2-bez odpočtu DPH
dphzdov -  dan základní dovoz evidence obsahuje dan v případe koeficientu=2-bez odpočtu DPH
zsspds -  spotřební dan snížená sazba DPH EU služby
zzspds -  spotřební dan základní sazba DPH  EU služby
zaokrouhleni -  Zaokrouhlení
zzjsd -  JSD - clo základní sazba
zsjsd -  JSD - clo snížená sazba
z0osvjsd -  JSD - osvobozeno od DPH
d48 -  řádek 48 dan
zd48 -   řádek 48 ZD
dsdov2 -  Dan druhá snížená dovoz (EU služby)
dstuz2 -  dan druhá snížená tuzemsko (EU zboží)
zsclo2 -  ZD druhá snížené clo(dovoz), EU služby
zstuz2 -  ZD druhá snížená tuzemsko, EU zboží
zsspd2 -  spotřební dan druhá snížená sazba DPH,EU zboží
dphsdov2 -  Dan druhá snížená dovoz evidence obsahuje dan v případe koeficientu=2-bez odpočtu DPH
dphstuz2 -  dan druhá snížená tuzemsko evidence obsahuje dan v případe koeficientu=2-bez odpočtu DPH
zsspds2 -  spotřební dan druhá snížená sazba DPH EU služby
zsjsd2 -  JSD - clo druhá snížená sazba

Cizí měna

Funkce pro práci s číselníky cizích měn jsou umístěna v hlavním menu Číselníky | Cizí měna:

Umístění funkce

Informační systém Vision ERP přepočítával měny patřící k denominacím EUR prostřednictvím kurzu EUR. Proto do kurzového lístku stačilo pro tyto denominace zadat jen kurz EUR. Nyní se používají pouze pro rekonstrukce účetnictví

Měny
Kurzy měn
Celní kurzy
Denominace EUR
Kurzy IFRS

 

Měny

Číselník měn je určený k přepočtům měn, výpočtu kurzového rozdílu a zaznamenání účtovaných částek v cizích měnách. Měny jsou rozlišovány na denominance EUR (pro rekonstrukce účetnictví) a ostatní měny. kurzové přepočty mezi denominacemi euro probíhají prostřednictvím přepočítacích koeficientů, denominance eura při přepočtu na tuzemskou měnu probíhají přes EUR.

Kurzové rozdíly je nutné účtovat vždy se zadáním příslušné měny, částky v měně 0 a částky v Kč=kurzovému rozdílu. Vision ERP přepočítává saldokonta vždy do měny předpisu. Proto i kurzový rozdíl zaúčtovaný v Kč je přepočtený do měny předpisu a i když bude v Kč vyhodnocený případ jako "spárovaný", bude vždy hodnocený v cizí měně jako nespárovaný

 

Formulář pro zadání měny

Popis položek :

nová měna - Pouze pro případ změny národní měny
datum změny - Pouze pro případ změny národní měny
přepočítací koeficient - Pouze pro případ změny národní měny

V současné době použito pro přechod Slovenska z SKK na EUR.

příklad pro zadání přechodu na jinou měnu ( SKK na EUR )

 

Kurzy měn

Číselník kurzů je určený k zachycení kurzových lístků.

Kurzy můžete používat jak pevné tak denní. Způsob používaných kurzů je na základě nastavení parametrů sdílených, na základě číselníku se zadáním platnosti data od do.  I při použití pevných kurzů je možné použít ocenění i jiným kurzem na základě Vaší organizační směrnice přepsáním položky v dokladu. Kurzové lístky lze stahovat ze serveru ČNB automaticky pomocí Internet download kurzového lístku a to buď s roční historií nebo denní kurzový lístek. Podobně kurzy EUR, pokud je váš stát členem eurozóny.

Možnosti prohlížeče

Funkce pro práci se záznamy číselníku kurzů měn jsou umístěny v záhlaví prohlížeče kurzů měn.

Umístění funkcí

 

 Funkce pro import kurzů z ČNB provede naplnění číselníku kurzů, tj. provede stažení aktuálního kurzového lístku ČNB. Funkci aktivujete stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro import.

 Funkce pro import kurzů ECB provede naplnění číselníku kurzů.  Funkci aktivujete stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro import kurzů ECB. Má význam pro státy eurozóny.

Funkce pro import kurzů PLN Polsko

Otevře číselník období použití pevných kurzů

Import kurzů

Funkce je určena pro naplnění aktuálních kurzů ať už pro kurzového lístku z ČNB nebo kurzového lístku ECB.

Formulář pro zadání importu kurzů

Popis položek :

počet kurzových lístků zpětně - naimportovat zadaný počet vydaných denních kurzových lístků.
typ prováděné akce - zde můžete co potřebujete provést. Buď stáhnout kurzový lístek a hned provést aktualizaci tabulku kurzových lístků. Nebo pouze stáhnout aktuální kurzový lístek a uložit do souboru. Pokud jste již kurzový lístek stáhli, ale neprovedli obnovu tabulky kurzových lístků, použijete poslední možnost, která použije k aktualizaci naposledy uložený kurzový lístek

 

 

Popis položek

Formulář pro zadání kurzů

Popis položek :

měna - cizí měna
dne - den kurzu
činitel - množství jednotek cizí měny (např. za 100 SKK)
kurz - částka v tuzemské měně za množství jednotek cizí měny uvedené v činitel

 

Ostatní funkce

Funkce je určena ke kontrole. Funkci aktivujete stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro kontrolu kurzu.

 

Období použití pevných kurzů

Funkci je možné vyvolat z formuláře pro parametry sdílené

Umístění funkce

 

Ostatní funkce

 Funkce je určena k zadání období použití pevných kurzů. Funkci aktivujete stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro číselník období pevných kurzů.

Formulář pro zadání období pevných kurzů

Zde je možné nastavit použití pevných kurzů s tím, že se nastaví datum kurzového lístku a použití od. Lze nastavit datum platnosti do. V případě tohoto nastavení se budou pro data od 1.2.2009 do případného dalšího nastavení nebo, bude - li zadáno datum do, používat kurzy k 31.3.2009.

Interval data od a data do nesmí zasahovat do více období

 

Celní kurzy

Číselník celních kurzů je používaný ve výkazech pro Intrastat a pro ocenění základu pro výpočet DPH při dovozu.

Číselník celních kurzů je umístěn v hlavním menu Číselníky | Cizí měna | Celní kurzy:

Umístění funkce

Je určen k evidenci celník kurzů, které používá přijaté plnění s hledisky Dovoz zboží (ze zemí mimo EU) - JSD včetně celního kurzu, t.j. pro zadávání dokladů JSD (jednotný správní doklad) u přijatých plnění ze třetích zemí přímo do dokladu zahraniční faktury.

 

Doporučujeme tyto webové stránky:

http://www.cs.mfcr.cz/ - informace o celních kurzech

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-EC68F319/mfcr/hs.xsl/dane_a_cla.html  - nové stránky MF ČR pro oblast daní a cel.

 

Možnosti prohlížeče

V záhlaví prohlížeče celních kurzů jsou umístěny funkce pro práci s celními kurzy

Umístění funkce

 

Ostatní funkce

 Funkce je určena pro import - aktualizace celních kurzů.

Popis položek

Pro ruční naplnění kurzů jen těch měn, které daná společnost používá. Konkrétní hodnoty zveřejňuje Celní správa České republiky na adrese www.cs.mfcr.cz  v sekci Kurzovní lístky.

Formulář pro zadání celních kurzů

Popis položek :

měna - cizí měna
dne - den kurzu
činitel - množství jednotek cizí měny (např. za 100 SKK)
kurz - částka v tuzemské měně za množství jednotek cizí měny uvedené v činitel

Naplnění číselníku můžete provést  dvojím způsobem:

hromadný import z webových stránek Ministerstva financí ČR
ruční naplnění kurzů jen těch měn, které daná společnost používá. Konkrétní hodnoty zveřejňuje Celní správa České republiky na adrese www.cs.mfcr.cz <http://www.cs.mfcr.cz/>  v sekci Kurzovní lístky

 

Aktualizace celních kurzů

Funkce je pro naplnění číselníku celních kurzů je umístěna v hlavním menu Nástroje | Import a export | Aktualizace celních kurzů:

Umístění funkce

 

Tato úloha stáhne soubor aktuálních celních kurzů z webových stránek Ministerstva financí ČR. K tomu, aby bylo možné vůbec funkci aktualizace spustit, je nutné  mít aktuální verzi pluginu ImpCelKurz

Formulář pro stažení celních kurzů

EURO denominace

Měny, které jsou denominancemi EUR jsou v informačním systému Vison ERP  přepočítávány přes EUR. V tomto číselníku jsou uvedeny přepočítací koeficienty s udáním doby platnosti daty od do. Nyní má již jen historický význam z doby přechodu států EU na EUR ve fázi zafixovaného kurzu staré domácí měny k EUR.

 

Kurzy IFRS

Funkce je pro naplnění číselníku celních kurzů je umístěna v hlavním menu Nástroje | Import a export | Kurzy IFRS:

Umístění funkce

V tomto číselníku program hledá kurzy pro účely vykazování dle IFRS, které použije k přepočtu pohledávek a závazků dle IFRS. Patří sem tedy požadované kurzy devizy nákup a devizy prodej dle kurzového lístku té banky, kde má účetní jednotka hlavní účet.

Kurz pro účely vykazování IFRS

Kurzy pro účely vykazování IFRS lze snadněji vyplnit ve funkci Účtování kurzových rozdílů z kurzových přepočtů.

Poznámka

Kurz střed není nutné vyplňovat, program jej zatím nepoužívá.

 

Řádky výkazu

Funkce pro práci s číselníkem řádků účtů je umístěna v hlavním menu Číselníky | Účetnictví | Řádky účtů:

Umístění funkce

Číselník je určený pro výkazy finančních institucí a dalších účetních jednotek pro nastavení čísla řádku účetních výkazů.

 

 

Číselník původů

Číselník je dostupný v hlavní nabídce Číselníky | Účetnictví | Účtový rozvrh a související číselníky | Původ položek dokladů:

Umístění funkce

 

Číselník slouží kromě přehledu také k nastavování názvu v položce dokladu v případě, že je nenulový, tj. vznikl jinak, než ručním vložením.

Popis položek:

Původ: číslo původu
Název: Název položky původ
Nastavit popis v položce účetního dokladu: Nastavení, zda se má popis účetní operace tohoto původu přenášet do názvy položky účetního dokladu.
Popis účetní operace: tento text se při splnění podmínek přenáší do názvu položky účetního dokladu.

 

Kategorie opravných položek pohledávek

Číselník je dostupný v hlavní nabídce  Účetnictví | Saldokonto | Práce s pohledávkami | Kategorie opravných položek pohledávek:

Umístění funkce

nebo v hlavní nabídce Číselníky | Účetnictví | Kategorie opravných položek pohledávek:

Umístění funkce

 

Číselník kategorií se vygeneruje automaticky na pozadí pokud pro daný kalendářní rok není k dispozici. Na uživateli pak zůstává povinnost doplnit jednotlivá konta na která se bude účtovat.

Příklad zadání

V novém roce se číselník pak vygeneruje i s konty, pokud jsou takové záznamy v předchozích letech nalezeny. Barvy pro jednotlivé kategorie je možné nastavit v osobních parametrech účetnictví.

Přehled záznamů

Související témata

Správa číselníků

Číselníky obecné