Parametry Vision32.exe v příkazové řádce

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

Zde je popis publikovaných parametrů, které je možné uvádět v příkazové řádce spouštějící Vision32.exe. Všechny parametry jsou "case-insensitive" a nezáleží u nich na pořadí, v jakém jsou uváděny. Lomítko před vlastním parametrem lze nahradit pomlčkou.

 

/ACT:action_id

Po úspěšném přihlášení spustí zadanou aplikační akci. Podparametr "action_id" je číslo, které lze zjistit zvolením dané akce při aktivním servisním režimu (viz parametr /SM).

 

/ALLMODULES

Zavede všechny dostupné základní i přídavné moduly bez ohledu na privátní nastavení. Zůstávají však zohledněna práva k modulům definovaná ve Správci uživatelů.

 

/DSN:odbc_dsn

V přihlašovacím dialogu předvyplní zadaný datový zdroj ODBC.

 

/FORCEDSN:odbc_dsn

V přihlašovacím dialogu vynutí zadaný datový zdroj ODBC. Pokud je použit, neuplatní se eventuelní parametr /DSN:

 

/DRIVER:driver1;driver2;...

V přihlašovacím dialogu budou nabídnuty pouze ty datové zdroje ODBC, které patří zadaným ovladačům.

 

/IL

Povolí režim integrovaných loginů, kdy se přebírá přihlašovací účet z operačního systému serveru. V databázi musí existovat mapování systémových účtů na databázové uživatele.

 

/NOMODULES

Ignoruje všechny základní a přídavné moduly (kromě povinných) bez ohledu na privátní nastavení.

 

/NP

Při startu aplikace je potlačen dialog pro zadání účetního období (je použito posledně zvolené období daného uživatele). Pokud se uživatel přihlašuje poprvé, je parametr ignorován.

 

/NS

Při startu aplikace je potlačeno okno s logem (splashscreen)

 

/PWD:password

Zadá přihlašovací heslo. Pokud je parametr uveden spolu s /UID a /DSN, zcela se potlačí úvodní přihlašovací dialog.

 

/SM

Zapne servisní režim aplikace, kdy jsou zobrazovány různé vnitřní informace. Tento režim lze zvolit rovněž v dialogu sdílených možností programu (pro administrátory). Servisní režim trvá do jeho ručního vypnutí nebo do ukončení aplikace a je platný jen pro danou konexi.

 

/DBSM

Zapne servisní režim aplikace určený pro ladění databázových problémů. Tento režim lze zvolit rovněž v dialogu sdílených možností programu (pro administrátory). Servisní režim trvá do jeho ručního vypnutí nebo do ukončení aplikace a je platný jen pro danou konexi.

 

/S

Aktivuje provádění plánovaných úloh řízených časovým plánovačem. Obvykle se parametr uvádí pouze u aplikačního serveru.

 

/SID:identifikátor

Určuje nepovinný řetězcový identifikátor pro časový plánovač. Plánované úlohy řízené časovým plánovačem budou vykonány pouze v případě, že mají ve svých vlastnostech uveden stejný (nebo žádný) identifikátor. Má smysl uvádět pouze ve spojení s parametrem /S. Obvykle se parametr uvádí pouze u aplikačního serveru.

 

/UID:user_name

V přihlašovacím dialogu předvyplní zadané jméno uživatele.

 

/LNG:language

Předdefinuje jazykovou mutaci. V adresáři, odkud se aplikace spouští musí být přítomny příslušné jazykové soubory. Např. pro angličtinu lze zadat /LNG:EN (musí být přítomny soubory *.EN).

 

/ONE

Zajistí, že případné pokusy o vícenásobné spuštění klientské aplikace Vision ERP budou ignorovány (bude vždy aktivována stávající běžící instance).

 

/PRN:printer_name

Nastaví pro aplikaci zadanou tiskárnu jako výchozí. Název tiskárny je case-sensitive a pokud obsahuje mezery, musí být celý parametr uzavřen do uvozovek. Parametr umožňuje předefinovat výchozí tiskárnu nabízenou oper. systémem, což může pomoci v případech, kdy tato tiskárna logicky selhává (terminálové služby, citrix).

 

/RDP

V režimu práce přes vzdálenou plochu potlačí některé funkce, se kterými jsou v tomto režimu občas problémy. Například vypne postranní panel ve standardním dialogovém okně pro výběr souboru.

 

/RECONNECT

Při ztrátě spojení s databázovým serverem se aplikace automaticky (bez dotazu) pokusí o obnovení konexe.

 

Související témata