Spisová služba

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

Popis funkce

Spisová služba je doplňkový modul sloužící k zachycení a organizaci písemností ve společnosti. Prostřednictvím tohoto doplňku můžete efektivně spravovat dokumentaci ve firmě. Funkce je tedy určena k evidenci došlé i odeslané pošty, k evidenci smluv, k evidenci směrnic, metodických pokynů, šablon a podobně, k evidenci různých zpráv a jiných dokumentů. Dokumenty jsou primárně rozděleny podle typů (smlouvy, pošta, směrnice a podobně).

U každého dokumentu můžete sledovat stav, termíny, úkoly z něj vyplývající a v neposlední řadě můžete řídit předávání dokumentu mezi jednotlivými pracovníky (nutnou podmínkou je pak mít přístupné „procesy“ a správné nastavení předávacích pravidel).

Všechny dokumenty jsou vedeny v číselných řadách. Každá číselná řada nese informace o typu dokumentu a zároveň množinu stavů, kterými dokument může procházet (např. „nový dokument“, „rozpracováno“, „vyřízeno“ a podobně.). Každá řada též určuje, jakým pracovním postupem se tyto dokumenty budou vyřizovat (workflow) a kde je umístěn originál dokumentu.

Každý dokument potom nese další podrobné informace,  především vazbu na obchodního partnera (například v případě smluv, došlé pošty a podobně), dále pak soupis úkolů, které plynou pro různé pracovníky z tohoto dokumentu, dále též vazbu na záznamy z jednání s obchodním partnerem a v neposlední řadě souhrn elektronických příloh (scan dopisu, elektronická kopie smlouvy, obrázkové přílohy, přílohy ve formátu word, excel, pdf a jiné). Dokumenty je možno připojit též k projektům a k výběrovým řízením (výběr zaměstnanců).

Součástí popisu funkce jsou tyto okruhy:

Řízení dokumentů – obsahuje hlavní evidenci a doprovodnou funkcionalitu
Změnové řízení – je pomocná funkce, která umožňuje sledovat historii změn na řízených dokumentech.
Přílohy – servisní nástroj pro správu a operace s binárními přílohami.

 

Funkce slouží k evidování všech dokumentů organizace, které nejsou systémem zpracovány jiným složitějším způsobem. Je tedy určena k evidenci došlé i odeslané pošty, k evidenci smluv, k evidenci směrnic, metodických pokynů, šablon a podobně, k evidenci různých zpráv a jiných dokumentů. V souladu s normami ISO 9001:2008 je evidence rozdělena pomocí vlastností číselných řad do těchto skupin:

 

Řady

Veškeré dokumenty k evidenci se zařazují do příslušných řad. Pro každou řadu je možné zvolit typ řady - došlá  / odeslaná pošta, dodavatelské / odběratelské smlouvy... Dále informace jakým způsobem se má dokumentu přistupovat (kategorizace).Každá řada obsahuje zařazení do jedné z výše uvedených kategorií. V programu lze evidovat více číselných řad jedné kategorie, nelze však v rámci jedné číselné řady evidovat více kategorií.

Každý dokument je tedy zařazen do určité číselné řady a je mu přiděleno interní číslo. Dokumenty obsahují textovou (RTF) poznámku a tzv. binární přílohy. Mimo to obsahují různé údaje o organizaci, která je odesílatelem, nebo příjemcem, vazby na kontaktní osoby, data platnosti a název. U dokumentů, které mohou podléhat změnám se eviduje historie změn a verze.

Každou změnu dokumentu program eviduje jako samostatný záznam. Seznam rozpracovaných změn je v samostatné evidenci „Změnové řízení“. Záznam o změně vytvoří obsluha a doplní nové vlastnosti nebo nový obsah dokumentu. Program přitom rozlišuje stavy změnového dokumentu:

Postup při prvotním nastavení

jako první je potřeba si rozmyslet jakou strukturu mají dokumenty, které budete evidovat. Vytvořte si pro různé kategorie dokumentů samostatné řady
vytvořit si číselník typů dokumentů
rozmyslet si jakým způsobem probíhá oběh dokumentů ve firmě, podle toho pak pro jednotlivé typy dokumentů nastavit schvalovací postupy
s tím souvisí další možnosti a to jakým způsobem a které dokumenty bude potřeba ochránit. Tedy zvolit jistou míru ochrany formou uzamykání formuláře evidence dokumentů
s předchozím budem navíc souvisí nastavení práv jednotlivých pracovníků k různým typům dokumentů

 

Změnové řízení dokumentů

Nebo-li  změny v dokumentech jou určené zvláště v případech dokumentů, které podléhají určitému způsobu ochrany, je potřeba sledovat a navíc kontrolovat změny provedené v těchto dokumentech. Směrnice, vzory smluv a podobně patří mezi tzv. "řízené dokumenty, podléhající změnám". Změny v nich lze provádět pouze řízeným způsobem. Každá změna musí projít návrhem, schválením, distribucí a uvedením v platnost. Program pohlídá provedení všech kroků a zařídí i rozeslání informací všem zúčastněným osobám. Při realizaci změn si program pamatuje historii změn a nemůže být tedy pochyb o tom, jak vypadala směrnice, nebo šablona smlouvy v určité době. Proces změny lze řídit efektivněji pomocí funkcionality „procesy“.

Míru ochrany zabezpečuje nastavení u řady dokumentů, kde se jednoznačně deklaruje, jak moc potřebujeme vložený dokument sledovat. Naopak může existovat typ dokumentu (např. dodavatelské smlouvy...), u kterého bude vždy potřeba zachovat původní stav, tak jak byl do systému zaveden.

Nastavení ochrany dokumentu v řadě

Podle toho jakou úroveň ochrany má dokument nastaven je využíváno změnové řízení dokumentů.

 

Návaznosti

Modul "spisová služba" umožňuje prostřednictvím dialogu „dokument“ prohlížet související prvky projektu, související záznamy v číselníku obchodních partnerů, související přijaté objednávky a vydané objednávky, související záznamy v TPV.

 

Související témata

Evidence dokumentů

Změnová řízení dokumentů

Vazby na ostatní části systému

Číselníky