Varianta BJS

Top  Previous  Next

Použití funkce

Funkce slouží k vytvoření výdejky z předvýdejky pomocí off-line datového terminálu. Aplikace pracuje s datovým terminálem Motorola Symbol MC3000 (obr.1)

Obr. 1 Datový terminál Motorola Symbol MC3000

Popis funkce

Funkce sestává z několika po sobě jdoucích kroků:

1. Export předvýdejky do terminálu

V tomto kroku program vyexportuje označené předvýdejky do textového souboru a následně spustí komunikační software, který tento soubor přenese do terminálu. Nastavení parametrů přenosu je podrobněji popsáno v oddíle Omezení, podmínky provozu.

Vlastní export lze spustit buď přímo z formuláře předvýdejky (tlačítkem Funkce... nebo klávesovou zkratkou Ctrl-F4 - viz obr. 2) pro jednotlivou předvýdejku, nebo z prohlížeče výdejek pro všechny označené záznamy (tlačítko pro Export položek dokladů nebo kombinací kláves Ctrl+Alt+C - viz obr. 3).

Obr. 2 Umístění tlačítka pro export na dialogovém okně výdejky

Obr. 3 Umístění tlačítka pro export položek dokladu do čtečky pro vybrané záznamy

 

2. Práce se čtečkou

Po exportu předvýdejky do terminálu je možné z plochy terminálu spustit zástupce programu v32_vydej. V okamžiku spuštění se do této aplikace v32_vydej načtou data exportovaná z předvýdejky (soubor vydej.exp). Nyní je možné načítat kódy artiklů a kódy palet v tomto pořadí. Program v32_vydej při práci s terminálem upozorňuje zvukovým signálem v těchto případech:

při načtení neplatného kódu
při opětovném načtení stejného kódu palety
při nesprávném pořadí načítání typů kódu
při načtení plného počtu palet daného artiklu
při načtení plného počtu palet všech artiklů

V posledním případě upozornění zvukovým signálem program v32_vydej zobrazí hlášku o načtení všech kódů palet a po potvrzení dané informace se aplikace ukončí. V okamžiku ukončení aplikace v32_vydej se vygeneruje soubor (export.imp) pro import dat z terminálu do počítače.

 

3. Import načtených dat z terminálu do počítače

V tomto kroku program spustí komunikační software, který přenese data z terminálu do textového souboru na klientském počítači. Poté program tento soubor zpracuje a na základě načtených údajů provede výdej.

Vlastní funkce se spouští nad prohlížečem výdejek (obr. 3) pomocí tlačítka Import položek dokladů ze čtečky nebo kombinací kláves Ctrl+Alt+V.

Omezení, podmínky provozu

Nastavení parametrů přenosu

Aby program mohl komunikovat s terminálem, je potřeba správně nastavit parametry pro přenos - cestu ke komunikačnímu software, adresář v počítači, do které se uloží textový soubor pro export a adresář v terminálu, kam se daný soubor nakopíruje.

Pokud má program ukládat kopii exportovaného/importovaného souboru, je potřeba nastavit cestu do požadovaného adresáře v parametru Kopie zpracovaných souborů. Po vyplnění tohoto parametru program po exportu uloží do vybraného adresáře soubor Vydej_XXXX.exp, kde XXXX značí číslo dávky. Analogicky po importu dat ze čtečky uloží do stejného adresáře soubor Vydej_XXXX.imp.

V případě, že chcete, aby program po úspěšném importu výdejky vymazal čtečku, je třeba zadat do parametru Dávka pro vymazání čtečky po importu výdejky cestu k .bat (případně .cmd) souboru, ve kterém bude volání komunikačního software se čtečkou s požadavkem na smazání vybraných souborů.

Soubor pro export z počítače to terminálu se jmenuje VYDEJ.EXP, soubor pro import z terminálu do počítače VYDEJ.IMP

Obr. 4 Nastavení parametrů pro práci s datovým terminálem

 

Podmínky pro import a export dat do a z terminálu

Seznam podmínek pro fungování importu a exportu dat z a do terminálu:

Operační systém počítače kde je připojen terminál: Windows XP
Nainstalovaný software pro komunikaci s terminálem Microsoft ActiveSync
Nakopírované soubory cecopy.exe a rapi.dll (ve stejném adresáři a tuto cestu zadat v parametrech přenosu) v daném PC

Návaznosti

Při exportu více označených předvýdejek ("hromadný" výdej) program vysoučtuje stejné kódy materiálu tak, aby v terminálu byla každá materiálová položka pouze jedenkrát. Při importu pak program přiřadí načtené palety s materiálem odpovídajícím předvýdejkám.

Pro zaznamenání pohybů materiálu jsou použity sloupce tabulky bjs_obaly_ser_num:
predvydej_poradi .. obsahuje ID položky předvýdejky, se kterou je daná paleta spárována
vydej_id_poradi .. obsahuje ID vytvořené položky výdejky
dávka .. obsahuje pořadové číslo exportované dávky (dávka je jedna nebo více exportovaných předvýdejek)