Parametry MTZ a odbytu

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

parametry MTZ a odbytu sdílené

parametry MTZ a odbytu osobní

 

 

Umístění

Funkce nastavení parametrů je umístěna v menu Konfigurace | Konfigurace MTZ a odbytu:

umístění funkce

 

Popis funkce

Podle nastavených parametrů program pracuje a komunikuje s uživatelem. Nastavení parametrů by mělo předcházet samotné práci s modulem "Sklady".

Parametry mohou ovlivňovat jednotlivé výpočty, nebo slouží ke zjednodušení práce se stále se opakujícími funkcemi, případně slouží pro implicitní nastavení v jednotlivých evidencích.

 

Parametry lze rozdělit do několika sekcí:

podle toho, které oblasti se týkají - tj. podle evidencí (zakázky, skladové položky...)
dále podle omezení působnosti v čase - parametry vázané s obdobím nebo platnost parametrů není ovlivněna časem a jsou platné po celou dobu zadání
nastavení komunikace nebo nastavení pravidel pro určité chování některých funkcí způsobí specifické chování modulu

 

Dalším aspektem náhledu na parametr je rozsah působnosti:

parametry sdílené - ovlivňují chování modulu "Sklady", přičemž platí pro všechny uživatele (tj. jedná se o parametry globální)
parametry osobní - nastavení pouze pro přihlášeného uživatele (do této oblasti spadá nastavení komunikace či pravidel)

 

Parametry MTZ a odbytu sdílené

Parametry ovlivňující způsob práce

Zadání parametrů

 

Popis nastavení jednotlivých parametrů:

pracovat s doplňkovými MJ - zda kromě základní měrné jednotky umožnit práci i s jinými jednotkami, ve kterých lze evidovat skladové položky na skladě (viz. příjemky)
pracovat s obaly - umožňuje evidovat obaly u skladových položek
přepočítávat množství na obaly - pokud je nastaveno, tak se zadané množství skladové položky automaticky přepočítává na odpovídající množství obalů (týká se položek přijatých a vydaných objednávek, příjemek, výdejek...)
pracovat s prodejní cenou MO (na příjemkách) - umožňuje zadávat prodejní cenu na položkách příjemky a účtovat o ní (týká se maloobchodních skladů)
pracovat se spotřební daní - umožňuje evidovat spotřební daň na příjemkách a výdejkách u firem, které jsou vedeny jako plátci spotřební daně
pracovat se součástmi dodávek - umožňuje pracovat se součástmi dodávek na nabídkách, přijatých objednávkách, výdejkách a fakturách
v cenových hladinách jsou procenta - určuje, zda jsou v nastavení vybraných cenových systémů (cenové hladiny, cenové hladiny tabulkově, množstevní slevy, množstevní slevy dle cen...) uvedeny procenta nebo koeficienty
název položek matic nedoplňovat o názvy položek rozměrů - standardně se název položek matic doplňuje automaticky o název/kód položek rozměrů (např. "Tričko.L.Zelená"); nastavením parametrů se zajistí, že názvy položek matice budou odpovídat názvu hlavičky matice
automaticky zpřístupňovat ručně pořizované skladové položky pro prodejní pokladny - při ručním pořizování skladových položek se automaticky nastaví parametr "zpřístupnit pro prodejní pokladnu"
 
Zpřístupnit položku pro prodej na prodejní pokladně

 
účetní doklady v marketingových akcích vázat přes členění 4 (další) - již nepodporováno...
převádět rezervace při příjmu z výdeje s vazbou na PO (v hlavičce příjemky bez ručního výběru sériových čísel) - viz Automatické vytvoření příjemky pomocí výdejky
výběr příjemek při rychlém výdeji z hlavičky výdejky omezit dle IČ odběratele - viz Vytvoření výdejky z příjemky
nově pořizované položky metody SELECT přidávat na začátek seznamu - určuje, zda se nově pořizované položky metody SELECT přidávají na začátek nebo na konec seznamu (viz pořadí/priorita záznamů v cenovém systému "SELECT")
nově pořizované položky akčních cen přidávat na začátek seznamu - určuje, zda se nově pořizované položky akčních cen přidávají na začátek nebo na konec seznamu
při tvorbě skladových položek používat šablony - slouží pro smysluplné a jednotné zadávání skladových položek a ulehčení zadávání stejných údajů pro opakované vytváření položek; šablony mají hierarchii nadřazená - podřazená, a tak se taky postupně vybírají při vytváření nové skladové položky; pokud je tento parametr zaškrtnut, zobrazí se výběrový seznam těchto šablon při vytváření nové skladové položky
při tvorbě vydaných objednávek započítávat do objednaného množství i položky neschválených objednávek - týká se zejména tvorby objednávek s využitím pomocníků (standardně se do objednaného množství započítávají jenom položky schválených objednávek, příp. objednávek, u kterých se schvalování nesleduje)
při tvorbě VO z PO 1:1 nastavit termín dodání (na VO) na datum X dnů před termínem zahájení (z PO) - týká se funkce v prohlížeči přijatých objednávek určenou pro tvorbu vydaných objednávek 1:1 z označených objednávek přijatých  - na vygenerované vydané objednávce se nastaví termín dodání o zadaný počet dnů dříve, než je termín zahájení uvedený v hlavičce přijaté objednávky
př. pokud má být na VO nastaven termín dodání o 1 den dříve, než je termín zahájení na PO, zadá se zde hodnota 1; pokud mají být oba termíny shodné, zadá se hodnota 0.

 

 

Interní čísla obchodních partnerů

Zadání parametrů

Viz Funkce automatického číslování u obchodních partnerů.

 

 

Dodavatelský ceník

Zadání parametrů

 

Popis nastavení jednotlivých parametrů:

zdroj dodavatelské ceny - určuje priority zjišťování dodavatelské (nákupní) ceny na vydaných objednávkách, příjemkách apod.:

  - základní cena dodavatele - jako dodavatelská cena se použije vždy základní cena dodavatele bez ohledu na platnost i na dodavatelský ceník
  - 1. dodavatelský ceník, 2. základní cena dodavatele - nejdříve se zjistí cena ze standardního dodavatelského ceníku, pokud neexistuje, použije se základní cena dodavatele (bez ohledu na platnost)
 

standardní dodavatelský ceník (přímé ceny "bez výpočtu") - nastavením parametru se u dodavatelského ceníku omezí zadávání nových záznamů pouze na variantu "bez výpočtu" (tj. standardní dodavatelský ceník), čímž se práce s ceníkem značně zpřehlední, protože nebude možné zadávat informativní ceny dle odebraného množství, resp. finančního objemu

 

Dlužníci

zadání parametrů

 

Popis nastavení jednotlivých parametrů:

upozorňovat na dlužníky při pořizování PO, V , VF a při prodeji na prodejní pokladně - při nastavení parametru se provádí kontrola při výběru firmy v hlavičce přijaté objednávky, v hlavičce výdejky, v hlavičce vydané faktury a při prodeji na prodejní pokladně, kdy dlužníci v zobrazeném seznamu firem mají červeně zvýrazněn název a IČ (podobně je tomu u prohlížeče obchodních partnerů)
zahrnovat do pohledávek i přijaté objednávky - nastavením parametru se do pohledávek zahrne i nevyexpedované množství z nefakturovaných položek přijatých objednávek
zahrnovat do pohledávek i výdejky - nastavením parametru se do pohledávek zahrnou i nefakturované položky výdejek
položky výdejek s vazbou na fakturu v hlavičce výdejky považovat za fakturované - standardně obsahuje fakturovaná položka výdejky přímou vazbu na položku faktury, kterou byla fakturována; v případě, že faktura vznikla jiným způsobem než přímou fakturací výdejky a vazba na fakturu byla do hlavičky výdejky přidána dodatečně, lze tímto parametrem zajistit, aby se položky takové výdejky považovaly za fakturované
dlužníkem je i zákazník s pohledávkou po splatnosti - nastavením parametru se za dlužníky považují i zákazníci s jakoukoliv pohledávkou po splatnosti (bez ohledu na přidělený kredit)
vyžadovat potvrzení informace o dlužníkovi stiskem OK - uživatel musí potvrdit zobrazenou informaci pomocí tlačítka OK (tlačítko Storno je v tomto případě nefunkční)
kontrolovat oprávnění pro práci s dlužníky - nastavením parametru lze omezit práci uživatelů s dlužníky využitím oprávnění oDebtorPObj, oDebtorVydej, oDebtorFakt a oDebtorPokl
při kontrole oprávnění zohledňovat i vytvářený doklad (PO, V, VF) - umožňuje při kontrole oprávnění pro práci s dlužníky zohledňovat i aktuálně vytvářený doklad (týká se to přijaté objednávky, výdejky a faktury)

 
Další informace naleznete v části Hlídání kreditů, dlužníci.

 

Zákazníci v konkurzu, likvidaci a insolvenci

zadání parametrů

Viz Firmy v konkurzu, likvidaci, insolvenci

 

Další nastavení

zadání parametrů

 
Popis nastavení jednotlivých parametrů:

zaokrouhlení u cenových systémů - určuje, jak se zaokrouhlují ceny vypočtené v cenových systémech
 
Způsoby zaokrouhlení CS

 
výchozí sazba DPH (skl. položky) - přednastavení sazby DPH u nově pořizovaných skladových položek (0%/snížená sazba/základní sazba)
limit lihového salda - limitní množství lihu vyjádřené v litrech absolutního alkoholu na 100 kg - větší množství přijatého (vydaného) lihu než tato hodnota se započítá (odečte) v lihovém saldu
reklamační lhůta (dny) - počet dnů standardní reklamační lhůty (vyšší prioritu má nastavení reklamační lhůty přímo u odběratele)
oddělovač rozměrů (u matic) - viz Evidence stejného zboží ve více velikostech...
prefix kódu EAN13 pro váhy - zadání prefixu (prvních 2 znaků) kódu EAN13 pro zboží prodávané přes váhy na prodejní pokladně
- každý kód EAN13 začínající daným prefixem znamená, že odpovídající položka byla prodána přes váhu
- zadat lze jakýkoliv výraz, který vyhovuje této SQL podmínce: LEFT (ean, 2) LIKE cast (:prefix as char)

Příklad zadání prefixu

hodnota "2[789]" znamená tyto prefixy: 27, 28 a 29

 

 

Názvy parametrů u kontaktů

U každého kontaktu lze nastavit jeden z 5 doplňkových zaškrtávacích parametrů. Tyto jsou obecně pojmenovány "p1", "p2", "p3", "p4" a "p5", přičemž uživatelé si je můžou libovolně pojmenovat s ohledem na vlastní použití.

Pojmenování parametrů je nepovinné (parametry lze používat i bez zadaného názvu) a provádí se právě ve sdílených parametrech MTZ a odbytu.

Zadání názvů doplňkových parametrů kontaktů

Použití uživatelsky definovaných parametrů u kontaktu

 

Hodnoty parametrů jednotlivých kontaktů jsou uloženy v tabulce gfkontakt ve sloupečcích p1, p2, ..., p5.

 

Parametry MTZ a odbytu osobní

Formulář pro zadání osobních parametrů umožňuje nastavit chování programu pro každého uživatele zvlášť.

Skládá se z více záložek:

Formulář parametrů pro zadání osobních parametrů - záložky formuláře

zakázky
přijaté a interní objednávky
vydané objednávky
příjemky
výdejky
uskutečněné plnění
skladové položky
obchodní partneři
čtečka
přídavné moduly (pluginy)

a z ostatních parametrů umístěných v dolní části formuláře

 

 

Zakázky

Formulář osobních parametrů  - záložka zakázky

 

Zaškrtnutím jednotlivých políček se v prohlížeči zakázek zobrazí další vypočítané sloupečky obsahující požadované informace:

výčet (zálohových) faktur - dle fakturačních položek, které vznikly fakturací předpokládaného materiálu nebo požadovaných služeb
 
substring ((SELECT list (DISTINCT f.rada_id || substring ('000000', 1, 6 - length (f.dokl_id)) || f.dokl_id)
FROM DBA.ovydfaktit as f
WHERE f.cl3_id = z.id_cl3 AND (f.pobjporadi_id IS NOT NULL OR f.sluzporadi IS NOT NULL)), 1, 255) as _fakt
 
výčet konečných faktur - dle fakturačních položek, které vznikly fakturací spotřebovaného materiálu (na výdejkách nebo předvýdejkách) nebo realizovaných služeb
 
substring ((SELECT list (DISTINCT f.rada_id || substring ('000000', 1, 6 - length (f.dokl_id)) || f.dokl_id)
FROM DBA.ovydfaktit as f
WHERE f.cl3_id = z.id_cl3 AND f.pobjporadi_id IS NULL AND f.sluzporadi IS NULL AND
(f.sluzrealporadi IS NOT NULL OR
EXISTS (SELECT * FROM DBA.osklvydejit as v WHERE v.faktdataid = f.data_id AND v.faktporadi = f.id_poradi) OR
EXISTS (SELECT * FROM DBA.osklvydejpred as v WHERE v.faktdataid = f.data_id AND v.faktporadi = f.id_poradi))), 1, 255) as _faktreal
 
kalkulace zakázky (dle položek součástí zakázky) - celková cena předpokládaného materiálu a požadovaných služeb
 
(SELECT sum (isnull ((SELECT sum (i.mnozpop*i.cena) FROM DBA.opobjit as i WHERE h.rada_id = i.rada_id AND h.id_dokl = i.dokl_id), 0) +
            isnull ((SELECT sum (s.mnoz*s.cena) FROM DBA.opobjsluz as s WHERE h.rada_id = s.rada AND h.id_dokl = s.dokl), 0))
FROM DBA.opobjhd as h, DBA.opobjrady as r
WHERE h.rada_id = r.id_rada AND r.souczak = 1 AND h.cl3 = id_cl3) as _kalkulace
 
výčet třídících hledisek - třídící hlediska z hlaviček součástí zakázky
 
substring ((SELECT list (DISTINCT h.sort)
FROM DBA.opobjhd as h, DBA.opobjrady as r
WHERE h.rada_id = r.id_rada AND r.souczak = 1 AND h.cl3 = id_cl3), 1, 255) as _sort
 
výčet termínů vyrobení (dle položek součástí zakázky) - termíny vyrobení z položek objednávek s předpokládaným materiálem
 
substring ((SELECT list (DISTINCT substring (dateformat (i.terminvyr, 'Dd.Mm.yyyy'), 1, 10))
FROM DBA.opobjit as i, DBA.opobjhd as h, DBA.opobjrady as r
WHERE h.rada_id = i.rada_id AND h.id_dokl = i.dokl_id AND h.rada_id = r.id_rada AND r.souczak = 1 AND h.cl3 = id_cl3), 1, 255) as _terminvyr
 
výčet hodnot členění 4 ("Další") - členění "Další" z hlaviček součástí zakázky
 
substring ((SELECT list (DISTINCT h.cl4)
FROM DBA.opobjhd as h, DBA.opobjrady as r
WHERE h.rada_id = r.id_rada AND r.souczak = 1 AND h.cl3 = id_cl3), 1, 255) as _cl4

 

řazení podzáložek - u záložek, které obsahují podzáložky s hlavičkami a položkami je řazení podzáložek - první jsou vždy "položky" a až pak "hlavičky". Parametrem se nastavujekterá z těch podzáložek bude aktivní při otevření dialogu

 

Příklad:

 

 

Přijaté a interní objednávky

formulář osobních parametrů  - záložka přijaté, interní objednávky

 

Zaškrtnutím jednotlivých políček se v prohlížeči přijatých (příp. interních) objednávek zobrazí další vypočítané sloupečky obsahující požadované informace:

 

množství - celkové potvrzené množství skladových položek
zbývající množství - zbývající nedodané potvrzené množství skladových položek
cena - celková cena potvrzeného množství skladových položek a celková cena požadovaných služeb
cena zbývajících položek - celková cena zbývajícího nedodaného potvrzeného množství skladových položek
hmotnost - celková hmotnost potvrzeného množství skladových položek
hmotnost zbývajících položek - celková hmotnost zbývajícího nedodaného potvrzeného množství skladových položek
existence nevyfakturované výdejky - pokud existuje nevyfakturovaná výdejka s položkou, která vznikla vyskladněním položky dané objednávky, zobrazí se hodnota 1, jinak 0
 
IF EXISTS (SELECT * FROM DBA.osklvydejit as i WHERE i.pobjrada_id = h.rada_id AND i.pobjdokl_id = h.id_dokl AND
(SELECT fdokl_id FROM DBA.osklvydejhd as v
WHERE v.obd_id = i.obd_id AND v.age_id = i.age_id AND v.rada_id = i.rada_id AND v.dokl_id = i.dokl_id AND v.druhdokl = i.druhdokl) IS NULL)
THEN 1 ELSE 0 ENDIF as nevyfaktvydej
 
výčet vazeb na výrobní příkazy (v rezervacích)
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.vprikrada_id || '/' || i.vprikcislo_id)
FROM DBA.opobjit as i
WHERE h.rada_id = i.rada_id AND h.id_dokl = i.dokl_id AND i.vprikrada_id IS NOT NULL), 1, 255) as _vp
 
počet položek - počet položek předpokládaného materiálu, požadovaných služeb a realizovaných služeb
zajištění dopravy - stav zajištění dopravy:
 
0 - bez dopravy
1 - nezajištěná
2 - částečně zajištěná
3 - kompletně zajištěná
4 - potvrzená
5 - realizovaná
 
(SELECT convert (integer,
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM DBA.opobjit as i WHERE i.rada_id = h.rada_id AND i.dokl_id = h.id_dokl AND i.sdopravou = 1) THEN 0
ELSE
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM DBA.opobjit as i WHERE i.rada_id = h.rada_id AND i.dokl_id = h.id_dokl AND i.sdopravou = 1 AND i.dopravadataid IS NOT NULL AND i.dopravaporadi IS NOT NULL) THEN 1
ELSE
IF EXISTS (SELECT * FROM DBA.opobjit as i WHERE i.rada_id = h.rada_id AND i.dokl_id = h.id_dokl AND i.sdopravou = 1 AND(i.dopravadataid IS NULL OR i.dopravaporadi IS NULL)) THEN 2
ELSE
IF EXISTS (SELECT * FROM DBA.opobjit as i, DBA.oplandopr as d WHERE i.rada_id = h.rada_id AND i.dokl_id = h.id_dokl AND i.dopravadataid = d.data_id AND i.dopravaporadi = d.poradi AND d.stav in (0, 1)) THEN 3
ELSE
IF EXISTS (SELECT * FROM DBA.opobjit as i, DBA.oplandopr as d WHERE i.rada_id = h.rada_id AND i.dokl_id = h.id_dokl AND i.dopravadataid = d.data_id AND i.dopravaporadi = d.poradi AND d.stav = 2) THEN 4
ELSE 5
ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF)) as _doprava
 
výčet vazeb na faktury (přes výdejky/realizované služby) - dle fakturačních položek, které vznikly fakturací spotřebovaného materiálu (na výdejkách nebo předvýdejkách) nebo realizovaných služeb (tj. s přímou vazbu na součást zakázky)
 
IF _xfaktreal <> '' THEN _xfaktreal ELSE h.frada_real || substring ('000000', 1, 6-length (h.fdokl_real)) || h.fdokl_real ENDIF as faktreal,
 
substring (
(IF r.souczak = 1 THEN
 (SELECT list (DISTINCT f.rada_id || substring ('000000', 1, 6 - length (f.dokl_id)) || f.dokl_id)
 FROM DBA.ovydfaktit as f
 WHERE f.souczakrada = h.rada_id AND f.souczakdokl = h.id_dokl AND f.pobjporadi_id IS NULL)
ELSE
 (SELECT list (DISTINCT xxx.rada_id || substring ('000000', 1, 6 - length (xxx.dokl_id)) || xxx.dokl_id)
 FROM
 ( SELECT f.rada_id, f.dokl_id
   FROM DBA.ovydfaktit as f, DBA.osklvydejit as v
   WHERE v.pobjrada_id = h.rada_id AND v.pobjdokl_id = h.id_dokl AND v.faktdataid = f.data_id AND v.faktporadi = f.id_poradi AND f.pobjporadi_id IS NULL
 UNION
   SELECT f.rada_id, f.dokl_id
   FROM DBA.ovydfaktit as f, DBA.osklvydejpred as v
   WHERE v.pobjrada_id = h.rada_id AND v.pobjdokl_id = h.id_dokl AND v.faktdataid = f.data_id AND v.faktporadi = f.id_poradi AND f.pobjporadi_id IS NULL)
 as xxx)
ENDIF), 1, 255) as _xfaktreal
 
název2 objednávajícího (dle historie názvů)
název objednávkové řady
interní číslo objednávajícího - viz Funkce automatického číslování
identifikace konečného příjemce (dle historie názvů) - název a adresa konečného příjemce
rezervované množství na výrobních příkazech - dle zbývajícího rezervovaného množství položek VP
 
(SELECT sum (vr.rezervovano - vr.splneno)
FROM DBA.vprikazypolrez as vr, DBA.opobjit as i
WHERE vr.obj_data_id = i.data_id AND vr.obj_poradi_id = i.id_poradi AND i.rada_id = h.rada_id AND i.dokl_id = h.id_dokl AND
(SELECT vp.material_id FROM DBA.vprikazypol as vp WHERE vp.id_poradi = vr.poradi_id AND vp.data_id = vr.pol_data_id) = i.material_id AND
(SELECT vp.stav_vp FROM DBA.vprikazy as vp WHERE vp.rada_id = vr.prikaz_rada_id AND vp.id_cislo = vr.cislo_id) < 4) as _rezVP
 
množství v odvádění z výrobních příkazů
 
(SELECT sum (o.vyrobeno)
FROM DBA.vodvadeni as o, DBA.vprikazypolrez as vr
WHERE vr.prikaz_rada_id = o.prikaz_rada_id AND vr.cislo_id = o.cislo_id AND vr.poradi_id = o.poradi_id AND vr.pol_data_id = o.prikaz_data_id AND vr.obj_rada_id = h.rada_id AND vr.obj_cislo_id = h.id_dokl) as _odvVP
 
výčet vazeb na výdejky/předvýdejky - předvýdejky se zobrazují v závorkách < a >:
 

 
substring ((SELECT list (DISTINCT v.rada_id || substring ('000000', 1, 6-length (v.dokl_id)) || v.dokl_id)
FROM DBA.opobjit as i, DBA.osklvydejit as v
WHERE h.rada_id = i.rada_id AND h.id_dokl = i.dokl_id AND
v.pobjrada_id = i.rada_id AND v.pobjdokl_id = i.dokl_id AND v.pobjdata_id = i.data_id AND v.pobjporadi_id = i.id_poradi), 1, 128)
|| ' ' ||
substring ((SELECT list (DISTINCT '<' || v.rada_id || substring ('000000', 1, 6-length (v.dokl_id)) || v.dokl_id || '>')
FROM DBA.opobjit as i, DBA.osklvydejpred as v
WHERE h.rada_id = i.rada_id AND h.id_dokl = i.dokl_id AND
v.pobjrada_id = i.rada_id AND v.pobjdokl_id = i.dokl_id AND v.pobjdata_id = i.data_id AND v.pobjporadi_id = i.id_poradi), 1, 124) as _vydej
 
nepřijaté množství v odvádění z výrobních příkazů
 
(SELECT sum (o.vyrobeno - o.prijato)
FROM DBA.vodvadeni as o, DBA.vprikazypolrez as vr
WHERE vr.prikaz_rada_id = o.prikaz_rada_id AND vr.cislo_id = o.cislo_id AND vr.poradi_id = o.poradi_id AND vr.pol_data_id = o.prikaz_data_id AND vr.obj_rada_id = h.rada_id AND vr.obj_cislo_id = h.id_dokl) as _odvneprijVP
 
objednané množství na vydaných objednávkách - dle položek vydaných objednávek s vazbou na danou přijatou objednávku
 
(SELECT sum (v.mnoz)
FROM DBA.ovobjit as v
WHERE v.pobjrada_id = h.rada_id AND v.pobjdokl_id = h.id_dokl) as _objedVO

 

Další parametry ovlivňující práci s přijatými objednávkami:

Další parametry práce s přijatými objednávkami

zobrazovat stavy na skladech při výběru položky PO - týká se výběru skladové položky při ručním pořizování položky objednávky; pokud je na formuláři položky objednávky vybrán prioritní sklad, zobrazuje se stav položek na tomto skladě, pokud vybrán není, zobrazuje se stav na všech skladech
 
zobrazovat stavy pro hlavičky matic - zobrazení stavů i pro hlavičky matic může zpomalit výběr položky objednávky
 
zobrazovat stavy pro doplňkové MJ - zobrazení stavů na skladech pro DMJ
 
zobrazovat cenu včetně  SPD a celkem s DPH v prohlížeči položek PO - standardně se zobrazuje jenom cena bez DPH (a bez SPD)
nezahrnovat množství v předvýdeji do zobrazovaného zbývajícího množství - viz zobrazení zbývajícího množství v prohlížeči PO
kontrolovat, zda skladová položka v PO existuje - uživatel je o existenci skladové položky v dané objednávce informován okamžitě po výběru skladové položky (při ručním pořizování položky objednávky)
nabízet sklad, ze kterého se expedují rezervace, i v případě, že je jediným v daném výběru - při expedování rezervací z objednávky (ať už z hlavičky objednávky, ze zakázky nebo prohlížeče objednávek...) se nabízí seznam skladů, na kterých jsou položky objednávky zarezervované; pokud se jedná jenom o 1 sklad, tak se seznam standardně nenabízí a pokračuje se dál, jako kdyby uživatel sklad vybral ručně; nastavením parametru se zobrazuje seznam vždy - i s jediným skladem
nepoužívat rychlé dohledání (HotSearch) při výběru skladové položky na přijaté objednávce - umožňuje vypnout funkci "HotSearch", která způsobuje, že po napsání prvních x znaků se automaticky doplňuje kód první položky, která začíná danými znaky
počet dnů, pro které se kontroluje, zda zákazník již objednával - zadává se počet dnů, pro které se zpětně kontroluje existence objednávky od daného zákazníka (po výběru zákazníka v hlavičce objednávky); pokud se kontrola nemá provádět, zadá se hodnota 0
při hromadné rezervaci položek (z prohlížeče objednávek) likvidovat požadavky - způsob rezervace položek objednávek při hromadném likvidování požadavků (dle termínu dodání nebo dle datumu přijetí)

 

Vydané objednávky

formulář osobních parametrů  - záložka vydané objednávky

 

Zaškrtnutím jednotlivých políček se v prohlížeči vydaných objednávek (schválených i neschválených) zobrazí další vypočítané sloupečky obsahující požadované informace:

 

množství - celkové množství objednaných skladových položek a služeb
potvrzené množství - celkové potvrzené množství skladových položek a služeb
 
isnull ((SELECT sum (mnozp) FROM DBA.ovobjitp as p WHERE h.rada_id = p.rada AND h.id_dokl = p.dokl), 0) as mnozp_celkem,
isnull ((SELECT sum (mnozp) FROM DBA.ovobjits as p WHERE h.rada_id = p.rada AND h.id_dokl = p.dokl), 0) as mnozpsluz_celkem
 
přijaté množství - celkové přijaté (zaskladněné) množství skladových položek a realizovaných služeb
 
isnull ((SELECT sum (mnozdod) FROM DBA.ovobjitp as p WHERE h.rada_id = p.rada AND h.id_dokl = p.dokl), 0) as mnozprijato_celkem,
isnull ((SELECT sum (mnozr) FROM DBA.ovobjits as p WHERE h.rada_id = p.rada AND h.id_dokl = p.dokl), 0) as mnozprijatosluz_celkem
 
cena - celková cena objednaných skladových položek a služeb
cena potvrzených položek - celková cena potvrzeného množství skladových položek a služeb
 
isnull ((SELECT sum (isnull (mnozp, 0) * isnull (cenap, 0)) FROM DBA.ovobjitp as p WHERE h.rada_id = p.rada AND h.id_dokl = p.dokl), 0) as cenap_celkem,
isnull ((SELECT sum (isnull (mnozp, 0) * isnull (cenap, 0)) FROM DBA.ovobjits as p WHERE h.rada_id = p.rada AND h.id_dokl = p.dokl), 0) as cenapsluz_celkem
 
hmotnost - celková hmotnost objednaných skladových položek a služeb
hmotnost potvrzených položek - celková hmotnost potvrzeného množství skladových položek a služeb
počet položek - celkový počet objednaných skladových položek a služeb
množství v předpříjemkách - celkové množství objednaných skladových položek zaskladněné v předpříjemkách
 
isnull ((SELECT sum ((1-2*p.druhdokl)*p.mnoz) FROM DBA.osklprijempred as p WHERE p.vobjrada_id = h.rada_id AND p.vobjdokl_id = h.id_dokl), 0) as mnozprijpred_celkem

 

Další parametry ovlivňující práci s vydanými objednávkami:

Další parametry práce s vydanými objednávkami

zobrazovat stavy na skladech při výběru položky VO - týká se výběru skladové položky při ručním pořizování položky objednávky
 
zobrazovat stavy pro hlavičky matic - zobrazení stavů i pro hlavičky matic může zpomalit výběr položky objednávky
 
kontrolovat, zda skladová položka ve VO existuje - uživatel je o existenci skladové položky v dané objednávce informován okamžitě po výběru skladové položky (při ručním pořizování položky objednávky)

 

Příjemky

formulář osobních parametrů  - záložka příjemky

 

Zaškrtnutím jednotlivých políček se v prohlížeči příjemek zobrazí další vypočítané sloupečky obsahující požadované informace:

 

množství - celkové množství položek příjemky
nákupní cena - celková nákupní cena položek příjemky
evidenční cena - celková evidenční cena položek příjemky
sleva - celková sleva položek příjemky
clo - celkové clo u položek příjemky
náklady - suma nákladů na pořízení všech položek příjemky
 
isnull ((SELECT sum (i.mnoz*(1-2*i.storno) * isnull((SELECT sum (n.castka) FROM DBA.osklprijemitnakl as n
WHERE n.obd = i.obd_id AND n.age = i.age_id AND n.rada = i.rada_id AND n.dokl = i.dokl_id AND
n.druhdokl = i.druhdokl AND n.data_id = i.data_id AND n.poradi = i.id_poradi), 0))
FROM DBA.osklprijemit as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0), 0) as naklady_celkem
 
hmotnost - celková hmotnost položek příjemky
existence předpříjemky - informace, zda existují položky předpříjemky (0 - neexistují, 1 - existují)
popis typu pohybu - název (popis) typu pohybu použitého v hlavičce příjemky
stav likvidace došlých faktur - použité konto likvidace a jeho stav (MD - DAL)
 
(SELECT FIRST i.konto
FROM DBA.udokit as i, DBA.ukonta as k
WHERE i.obd = d.obd AND i.age = d.age AND i.rada = d.rada AND i.dokl = d.id_dokl AND k.id_konto = i.konto AND k.saldo = 3) as _likvkonto,
 
(SELECT isnull (sum (i.md), 0) - isnull (sum (i.dal), 0)
FROM DBA.udokit as i
WHERE i.ico = d.ico AND i.multi = d.multi AND i.vsym = d.vsym AND i.konto = _likvkonto) as _likv
 
suma částek MD a DAL - suma částek MD a DAL položek účetního dokladu
 
(SELECT sum (isnull (i.md, 0))
FROM DBA.udokit as i, DBA.ukonta as k, DBA.uosn as o
WHERE i.obd = d.obd AND i.age = d.age AND i.rada = d.rada AND i.dokl = d.id_dokl AND
k.id_konto = i.konto AND o.id_ukod = k.ukod AND o.druh in (0, 1, 2, 3, 4)) as mdsum,
 
(SELECT sum (isnull (i.dal, 0))
FROM DBA.udokit as i, DBA.ukonta as k, DBA.uosn as o
WHERE i.obd = d.obd AND i.age = d.age AND i.rada = d.rada AND i.dokl = d.id_dokl AND
k.id_konto = i.konto AND o.id_ukod = k.ukod AND o.druh in (0, 1, 2, 3, 4)) as dalsum
 
počet položek - celkový počet položek příjemky
výčet vazeb na vydané objednávky - dle vazeb na položkách příjemky i předpříjemky
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.vobjrada_id || substring ('000000', 1, 6-length (i.vobjdokl_id)) || i.vobjdokl_id)
FROM DBA.osklprijemit as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.vobjdokl_id IS NOT NULL), 1, 255) as _vydobj,
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.vobjrada_id || substring ('000000', 1, 6-length (i.vobjdokl_id)) || i.vobjdokl_id)
FROM DBA.osklprijempred as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.vobjdokl_id IS NOT NULL), 1, 255) as _vydobjpred'
 
výčet vazeb na interní objednávky - dle vazeb na položkách příjemky i předpříjemky
 
substring ((SELECT list (DISTINCT p.rada_id || substring ('000000', 1, 6-length (p.dokl_id)) || p.dokl_id)
FROM DBA.osklprijemit as i, DBA.opobjit as p
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.iobjporadi IS NOT NULL AND p.data_id = i.iobjdataid AND p.id_poradi = i.iobjporadi), 1, 255) as _intobj,
 
substring ((SELECT list (DISTINCT p.rada_id || substring ('000000', 1, 6-length (p.dokl_id)) || p.dokl_id)
FROM DBA.osklprijempred as i, DBA.opobjit as p
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.iobjporadi IS NOT NULL AND p.data_id = i.iobjdataid AND p.id_poradi = i.iobjporadi), 1, 255) as _intobjpred
 
výčet vazeb na výrobní příkazy - dle vazeb na položkách příjemky
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.vprikrada_id || substring ('000000', 1, 6-length (i.vprikcislo_id)) || i.vprikcislo_id)
FROM DBA.osklprijemit as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.vprikcislo_id IS NOT NULL), 1, 255) as _vyrprik
 
počet vyhovujících položek předpříjemky - počet položek předpříjemky, které jsou dle vstupní kontroly označeny jako "vyhovující" nebo vůbec položky vstupní kontroly neobsahují
 
(SELECT count (*) FROM DBA.osklprijempred as p
WHERE d.obd = p.obd_id AND d.age = p.age_id AND d.rada = p.rada_id AND d.id_dokl = p.dokl_id AND p.druhdokl = 0 AND
(p.stav = 1 OR NOT EXISTS (SELECT * FROM DBA.osklprijempredlab as l WHERE l.dataid = p.data_id and l.poradi = p.id_poradi))) as _predprijemOK
 
množství na předpříjemce - celkové množství na položkách předpříjemky
název zakázky (členění 3) - název dle číselníku zakázek
název střediska (členění 1) - název dle číselníku středisek
název činnosti (členění 2) - název dle číselníku činností
název "další" (členění 4) - název dle číselníku členění "další"
výčet pohybů na položkách příjemky - použité pohyby na položkách příjemky
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.pohyb_id)
FROM DBA.osklprijemit as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0), 1, 255) as _pohyby
 

 

Další parametry ovlivňující práci s příjemkami:

Další parametry práce s příjemkami

rozpouštení nákladů a slev v hlavičce (před)příjemky - určuje způsob rozpouštění nákladů a slev

 

Výdejky

formulář osobních parametrů  - záložka výdejky

 

Zaškrtnutím jednotlivých políček se v prohlížeči výdejek zobrazí další vypočítané sloupečky obsahující požadované informace:

 

množství - celkové množství položek výdejky
prodejní cena - celková prodejní cena položek příjemky (ve měně výdejky)
prodejní cena (v domácí měně) - celková prodejní cena položek výdejky (v domácí měně)
evidenční cena - celková evidenční cena položek výdejky
hmotnost - celková hmotnost položek příjemky
existence předvýdejky - informace, zda existují položky předvýdejky (0 - neexistují, 1 - existují)
popis typu pohybu - název (popis) typu pohybu použitého v hlavičce výdejky
výčet vazeb na výrobní příkazy - dle vazeb na položkách výdejky
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.vprikrada_id || substring ('000000', 1, 6-length (i.vprikcislo_id)) || i.vprikcislo_id)
FROM DBA.osklvydejit as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.vprikcislo_id IS NOT NULL), 1, 255) as _vp
 
suma částek MD a DAL - suma částek MD a DAL položek účetního dokladu
 
(SELECT sum (isnull (i.md, 0))
FROM DBA.udokit as i, DBA.ukonta as k, DBA.uosn as o
WHERE i.obd = d.obd AND i.age = d.age AND i.rada = d.rada AND i.dokl = d.id_dokl AND
k.id_konto = i.konto AND o.id_ukod = k.ukod AND o.druh in (0, 1, 2, 3, 4)) as mdsum,
 
(SELECT sum (isnull (i.dal, 0))
FROM DBA.udokit as i, DBA.ukonta as k, DBA.uosn as o
WHERE i.obd = d.obd AND i.age = d.age AND i.rada = d.rada AND i.dokl = d.id_dokl AND
k.id_konto = i.konto AND o.id_ukod = k.ukod AND o.druh in (0, 1, 2, 3, 4)) as dalsum
 
počet položek - celkový počet položek výdejky
výčet vazeb na součásti zakázek - dle vazeb na položkách výdejky i předvýdejky (vazby přes předvýdejky se zobrazují v závorkách < a >)
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.souczakrada || substring ('000000', 1, 6-length (i.souczakdokl)) || i.souczakdokl)
FROM DBA.osklvydejit as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.souczakdokl IS NOT NULL), 1, 128)
|| ' ' ||
substring ((SELECT list (DISTINCT '<' || i.souczakrada || substring ('000000', 1, 6-length (i.souczakdokl)) || i.souczakdokl || '>')
FROM DBA.osklvydejpred as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.souczakdokl IS NOT NULL), 1, 123) as _souczak
výčet vazeb na přijaté objednávky - dle vazeb na položkách výdejky i předvýdejky (vazby přes předvýdejky se zobrazují v závorkách < a >)
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.pobjrada_id || substring ('000000', 1, 6-length (i.pobjdokl_id)) || i.pobjdokl_id)
DBA.osklvydejit as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.pobjdokl_id IS NOT NULL), 1, 128)
|| ' ' ||
substring ((SELECT list (DISTINCT '<' || i.pobjrada_id || substring ('000000', 1, 6-length (i.pobjdokl_id)) || i.pobjdokl_id || '>')
FROM DBA.osklvydejpred as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.pobjdokl_id IS NOT NULL), 1, 123) as _prijobj
 
množství na předvýdejce - celkové množství na položkách předvýdejky
název zakázky (členění 3) - název dle číselníku zakázek
název střediska (členění 1) - název dle číselníku středisek
název činnosti (členění 2) - název dle číselníku činností
název "další" (členění 4) - název dle číselníku členění "další"
výčet vazeb na faktury (dle přijatých objednávek) - dle položek přijatých objednávek, ze kterých se vyskladňovalo, příp. se generovaly položky předvýdejky (vazby přes předvýdejky se zobrazují v závorkách < a >)
 
substring ((SELECT list (DISTINCT f.rada_id || substring ('000000', 1, 6-length (f.dokl_id)) || f.dokl_id)
FROM DBA.osklvydejit as i, DBA.ovydfaktit as f
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.pobjrada_id = f.pobjrada_id AND i.pobjdokl_id = f.pobjdokl_id AND i.pobjdata_id = f.pobjdata_id AND i.pobjporadi_id = f.pobjporadi_id), 1, 128)
|| ' ' ||
substring ((SELECT list (DISTINCT '<' ||f.rada_id || substring ('000000', 1, 6-length (f.dokl_id)) || f.dokl_id || '>')
FROM DBA.osklvydejpred as i, DBA.ovydfaktit as f
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.pobjrada_id = f.pobjrada_id AND i.pobjdokl_id = f.pobjdokl_id AND i.pobjdata_id = f.pobjdata_id AND i.pobjporadi_id = f.pobjporadi_id), 1, 123) as _faktprijobj
 
výčet vazeb na faktury (dle položek výdejky/předvýdejky) - dle vazeb na položkách výdejky i předvýdejky (vazby přes předvýdejky se zobrazují v závorkách < a >)
 
substring ((SELECT list (DISTINCT f.rada_id || substring ('000000', 1, 6-length (f.dokl_id)) || f.dokl_id)
FROM DBA.osklvydejit as i, DBA.ovydfaktit as f
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.faktdataid = f.data_id AND i.faktporadi = f.id_poradi), 1, 240)
|| ' ' ||
substring ((SELECT FIRST '<' || f.rada_id || substring ('000000', 1, 6-length (f.dokl_id)) || f.dokl_id || '>'
FROM DBA.osklvydejpred as i, DBA.ovydfaktit as f
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.faktdataid = f.data_id AND i.faktporadi = f.id_poradi), 1, 13) as _faktvydej
 
zbývající množství k fakturaci (t.j. bez vazby na fakturu) - množství z položek výdejky označených jako "fakturovat", ale bez existující vazby na fakturu
 
isnull ((SELECT sum (i.mnoz*(1-2*i.storno))
FROM DBA.osklvydejit as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.fakturovat = 1 AND i.faktdataid IS NULL AND i.faktporadi IS NULL), 0) as mnoz_faktzbyva
 
identifikace konečného příjemce (dle historie názvů) - název a adresa konečného příjemce
výčet pohybů na položkách výdejky - použité pohyby na položkách výdejky
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.pohyb_id)
FROM DBA.osklvydejit as i
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0), 1, 255) as _pohyby
 
výčet dodavatelů z odpovídajících dodávek - seznam dodavatelů položek dle dodávek, ze kterých se na výdejce vydávalo
 
substring (replace (replace ((SELECT list (DISTINCT (SELECT FIRST replace (f.nazev1, ',', '~') || ' ' || f.obec
FROM DBA.gfinfo as f WHERE f.ico = pd.ico AND f.multi = pd.multi AND f.platiod <= pd.datprip AND (f.platido >= pd.datprip OR f.platido IS NULL)))
FROM DBA.osklvydejit as i, DBA.osklprijemit as p, DBA.udokhd as pd
WHERE d.obd = i.obd_id AND d.age = i.age_id AND d.rada = i.rada_id AND d.id_dokl = i.dokl_id AND i.druhdokl = 0 AND
i.prijemdoddata_id = p.data_id AND i.prijemdodporadi_id = p.id_poradi AND
pd.obd = p.obd_id AND pd.age = p.age_id AND pd.rada = p.rada_id AND pd.id_dokl = p.dokl_id), ',', ' :: '), '~', ','), 1, 255) as _dodavatele

 

 

Další parametry ovlivňující práci s výdejkami:

Další parametry práce s výdejkami

zobrazovat stavy na skladě pro hlavičky matic - zobrazení stavů i pro hlavičky matic může zpomalit výběr položky výdejky
zobrazovat stavy na skladě pro doplňkové MJ - u položek, které se evidují i v doplňkových MJ lze zobrazit i stav v těchto DMJ
nabízet jenom položky, které jsou na skladě - položky, které jsou v číselníku skladových položek, ale na daném skladě nejsou skladem, se nebudou při výběru nabízet

 

Uskutečněné plnění

formulář osobních parametrů  - záložka uskutečněné plnění

 

Zaškrtnutím jednotlivých políček se v prohlížeči dokladů uskutečněného plnění zobrazí další vypočítané sloupečky obsahující požadované informace:

 

cena celkem za doklad (všechny druhy plnění) - celková prodejní cena (včetně  DPH) za všechny druhy plnění v rámci dokladu
 
(SELECT sum (h2.celkem_ciz - h2.xcelkem_ciz - h2.xkuhrade_ciz)
FROM DBA.ovydfakthd as h2
WHERE d.obd = h2.obd_id AND d.age = h2.age_id AND d.rada = h2.rada_id AND d.id_dokl = h2.dokl_id) as celkemdokl
 
suma částek MD a DAL - suma částek MD a DAL položek účetního dokladu
 
(SELECT sum (isnull (i.md, 0))
FROM DBA.udokit as i, DBA.ukonta as k, DBA.uosn as o
WHERE i.obd = d.obd AND i.age = d.age AND i.rada = d.rada AND i.dokl = d.id_dokl AND
k.id_konto = i.konto AND o.id_ukod = k.ukod AND o.druh in (0, 1, 2, 3, 4)) as mdsum,
 
(SELECT sum (isnull (i.dal, 0))
FROM DBA.udokit as i, DBA.ukonta as k, DBA.uosn as o
WHERE i.obd = d.obd AND i.age = d.age AND i.rada = d.rada AND i.dokl = d.id_dokl AND
k.id_konto = i.konto AND o.id_ukod = k.ukod AND o.druh in (0, 1, 2, 3, 4)) as dalsum
 
suma částek předpis a úhrada
 
(SELECT s.predpis
FROM DBA.usal as s
WHERE s.konto = d.kontovzt AND s.ico = d.ico AND s.multi = d.multi AND s.vsym = d.vsym AND s.vsym2 = d.vsym2 AND s.menad = _menas) as sumpredpis,
 
(SELECT s.uhrada
FROM DBA.usal as s
WHERE s.konto = d.kontovzt AND s.ico = d.ico AND s.multi = d.multi AND s.vsym = d.vsym AND s.vsym2 = d.vsym2 AND s.menad = _menas) as sumuhrada
 
typ řady a způsob fakturace
 
- způsob fakturace: z položek nebo z rekapitulace
- typ řady:
 
Typ řady

 
počet položek - celkový počet fakturačních (netextových) položek
výčet vazeb na přijaté objednávky
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.pobjrada_id || substring ('000000', 1, 6-length (i.pobjdokl_id)) || i.pobjdokl_id)
FROM DBA.ovydfaktit as i
WHERE h.obd_id = i.obd_id AND h.age_id = i.age_id AND h.rada_id = i.rada_id AND h.dokl_id = i.dokl_id AND h.druhpln = i.druhpln AND
i.pobjdokl_id IS NOT NULL), 1, 255) as _prijobj
 
výčet vazeb na součásti zakázek
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.souczakrada || substring ('000000', 1, 6-length (i.souczakdokl)) || i.souczakdokl)
FROM DBA.ovydfaktit as i
WHERE h.obd_id = i.obd_id AND h.age_id = i.age_id AND h.rada_id = i.rada_id AND h.dokl_id = i.dokl_id AND h.druhpln = i.druhpln AND
i.souczakdokl IS NOT NULL), 1, 255) as _souczak
 
výčet vazeb na součásti zakázek (dle pož. prací a služeb)
 
substring ((SELECT list (DISTINCT s.rada || substring ('000000', 1, 6-length (s.dokl)) || s.dokl)
FROM DBA.ovydfaktit as i, DBA.opobjsluz as s
WHERE h.obd_id = i.obd_id AND h.age_id = i.age_id AND h.rada_id = i.rada_id AND h.dokl_id = i.dokl_id AND h.druhpln = i.druhpln AND
i.sluzporadi IS NOT NULL AND s.dataid = i.sluzdataid AND s.poradi = i.sluzporadi), 1, 255) as _sluzby
 
výčet vazeb na součásti zakázek (dle real. prací a služeb)
 
substring ((SELECT list (DISTINCT sr.rada || substring ('000000', 1, 6-length (sr.dokl)) || sr.dokl)
FROM DBA.ovydfaktit as i, DBA.opobjsluzreal as sr
WHERE h.obd_id = i.obd_id AND h.age_id = i.age_id AND h.rada_id = i.rada_id AND h.dokl_id = i.dokl_id AND h.druhpln = i.druhpln AND
i.sluzrealporadi IS NOT NULL AND sr.dataid = i.sluzrealdataid AND sr.poradi = i.sluzrealporadi), 1, 255) as _realsluzby
 
výčet vazeb na příjemky (pro dobropisy)
 
substring ((SELECT list (DISTINCT i.prijemrada || substring ('000000', 1, 6-length (i.prijemdokl)) || i.prijemdokl)
FROM DBA.ovydfaktit as i
WHERE h.obd_id = i.obd_id AND h.age_id = i.age_id AND h.rada_id = i.rada_id AND h.dokl_id = i.dokl_id AND h.druhpln = i.druhpln AND
i.prijemdokl IS NOT NULL), 1, 255) as _prijem
 
výčet vazeb na výdejky/předvýdejky
 
substring ((SELECT list (DISTINCT v.rada_id || substring ('000000', 1, 6-length (v.dokl_id)) || v.dokl_id)
FROM DBA.ovydfaktit as i, DBA.osklvydejit as v
WHERE h.obd_id = i.obd_id AND h.age_id = i.age_id AND h.rada_id = i.rada_id AND h.dokl_id = i.dokl_id AND h.druhpln = i.druhpln AND
i.data_id = v.faktdataid AND i.id_poradi = v.faktporadi), 1, 128)
|| ' ' ||
substring ((SELECT list (DISTINCT '<' || v.rada_id || substring ('000000', 1, 6-length (v.dokl_id)) || v.dokl_id || '>')
FROM DBA.ovydfaktit as i, DBA.osklvydejpred as v
WHERE h.obd_id = i.obd_id AND h.age_id = i.age_id AND h.rada_id = i.rada_id AND h.dokl_id = i.dokl_id AND h.druhpln = i.druhpln AND
i.data_id = v.faktdataid AND i.id_poradi = v.faktporadi), 1, 123) as _vydej
 
název zakázky (členění 3) - název dle číselníku zakázek
název střediska (členění 1) - název dle číselníku středisek
název činnosti (členění 2) - název dle číselníku činností
název "další" (členění 4) - název dle číselníku členění "další"
nadřazená organizace - nadřazená organizace odběratele
výčet pohybů na fakturačních položkách - použité pohyby na položkách faktury
identifikace dokladu stornovaného do jiného dokladu - původní stornovaný doklad
 
IF d.stornod = 1 THEN
 (SELECT FIRST dx.obd || ' ' || dx.age || ' ' || dx.rada || substring ('000000', 1, 6-length (dx.id_dokl)) || dx.id_dokl
  FROM DBA.udokhd as dx WHERE dx.id = d.sid AND dx.data_id = d.sdata)
ELSE
 NULL
ENDIF as _origstorno
 

 

Další parametry ovlivňující práci s vydanými fakturami

Další parametry práce s vydanými fakturami

přednastavená pozice kurzoru při pořizování fakturačních položek - pozice, na které se přednastaví kurzor při ručním pořizování položek faktury:
 
typ fakturační položky "textová"

 
typ fakturační položky "bez číselníku"

 
kód skladové položky

 
kód práce a služby

 
název položky bez číselníku

 
text textové položky

 

 

Skladové položky

formulář osobních parametrů  - záložka skladové položky

 

Zaškrtnutím jednotlivých políček se v prohlížeči skladových položek zobrazí další vypočítané sloupečky obsahující požadované informace:

stavy na vybraném skladě - stav položky na vybraném skladě, rezervované množství a volné množství k výdeji
 
isnull ((SELECT sum (d.mnoz) FROM DBA._osklstavdod as d WHERE d.sklad_id = _sklad AND d.material_id = m.id_material AND d.vydano = 0), 0) as nasklade,
 
isnull ((SELECT sum (r.mnoz) FROM DBA.opobjitrez as r, DBA.opobjit as o WHERE r.sklad_id = _sklad AND o.material_id = m.id_material AND
o.rada_id = r.rada_id AND o.dokl_id = r.dokl_id AND o.data_id = r.data_id AND o.id_poradi = r.poradi_id), 0) as rezerv,
 
nasklade - rezerv as kvydeji
 
množství v předpříjmu na vybraném skladě - množství položky v předpříjemkách na vybraném skladě
 
(SELECT sum (pp.mnoz) FROM DBA.osklprijempred as pp, DBA.osklprijemhd as ph
WHERE pp.material_id = m.id_material AND ph.sklad_id = _sklad AND
pp.obd_id = ph.obd_id AND pp.age_id = ph.age_id AND pp.rada_id = ph.rada_id AND pp.dokl_id = ph.dokl_id AND ph.druhdokl = 0 AND ph.zruseno = 0) as _predprijem
 
stavy (resp. množství v předpříjmu) v doplňkových MJ - v případě, že se zobrazují stavy nebo množství v předpříjmu, zobrazují se zároveň i hodnoty v DMJ (u položek, které se evidují i v doplňkových MJ)
 
stavy (resp. množství v předpříjmu) přepočtené na obaly 1. úrovně - v případě, že se zobrazují stavy nebo množství v předpříjmu, zobrazují se zároveň tyto hodnoty přepočtené na obaly 1. úrovně
 
(IF m.obalmnoz <> 0 THEN kvydeji/m.obalmnoz ELSE 0 ENDIF) as _kvydeji_obal1,
(IF m.obalmnoz <> 0 THEN nasklade/m.obalmnoz ELSE 0 ENDIF) as _nasklade_obal1,
(IF m.obalmnoz <> 0 THEN rezerv/m.obalmnoz ELSE 0 ENDIF) as _rezerv_obal1,
 
(IF m.obalmnoz <> 0 THEN _predprijem/m.obalmnoz ELSE 0 ENDIF) as _predprijem_obal1
 
množství v předvýdeji na vybraném skladě - množství položky v předvýdejkách na vybraném skladě
 
(SELECT sum (vp.mnoz) FROM DBA.osklvydejpred as vp, DBA.osklvydejhd as vh
WHERE vp.material_id = m.id_material AND vh.sklad_id = _sklad AND
vp.obd_id = vh.obd_id AND vp.age_id = vh.age_id AND vp.rada_id = vh.rada_id AND vp.dokl_id = vh.dokl_id AND vh.druhdokl = 0 AND vh.zruseno = 0) as _predvydej
 
požadavky z přijatých objednávek - požadavky na dodavatele a na výrobu z objednávek ve stavu "Objednávka", "Potvrzená" a "Rozpracovaná"
 
(SELECT isnull (sum (o.mnozdodav), 0) FROM DBA.opobjit as o, DBA.opobjhd as oh
WHERE o.material_id = m.id_material AND oh.rada_id = o.rada_id AND oh.id_dokl = o.dokl_id AND oh.stav in (1, 2, 4)
 
bez požadavků z interních objednávek:
 AND 0 = (SELECT r.interni FROM DBA.opobjrady as r WHERE r.id_rada = o.rada_id)
 
jenom požadavky z objednávkových řad, kde skupina skladů pro rezervaci obsahuje vybraný sklad:
 AND _sklad = ANY (SELECT ss.sklad FROM DBA.oskladskupit as ss, DBA.opobjrady as r WHERE ss.skup = r.skladskup AND r.id_rada = o.rada_id)
 
) as pozdodav,
 
(SELECT isnull (sum (o.mnozvyr), 0) FROM DBA.opobjit as o, DBA.opobjhd as oh
WHERE o.material_id = m.id_material AND oh.rada_id = o.rada_id AND oh.id_dokl = o.dokl_id AND oh.stav in (1, 2, 4)
 
bez požadavků z interních objednávek:
 AND 0 = (SELECT r.interni FROM DBA.opobjrady as r WHERE r.id_rada = o.rada_id)
 
jenom požadavky z objednávkových řad, kde skupina skladů pro rezervaci obsahuje vybraný sklad:
 AND _sklad = ANY (SELECT ss.sklad FROM DBA.oskladskupit as ss, DBA.opobjrady as r WHERE ss.skup = r.skladskup AND r.id_rada = o.rada_id)
 
) as pozvyr
 
objednané nedodané množství na vydaných objednávkách
 
omater_getobjednano (m.id_material) as _mnozobjed
 
aktuální průměrná cena na vybraném skladě
 
omater_getprumcena (_sklad, m.id_material) as _prumcena
 
množství ve výrobě - zbývající "neodvedené" množství na položkách VP
 
SELECT SUM (vp.mnozstvi-vp.odvedeno) FROM DBA.vprikazypol as vp JOIN DBA.vprikazy as v
ON vp.prikaz_rada_id = v.rada_id AND vp.cislo_id = v.id_cislo
WHERE vp.material_id = m.id_material AND v.stav_vp <= 2) as _navp
 
minimální množství na vybraném skladě - viz Evidence minimálního množství na skladě
 
(SELECT minmnoz FROM DBA.ommnoz as mm WHERE mm.mat = m.id_material AND mm.sklad = _sklad) as _minmnoz
 
interní kód a název u primárního dodavatele - viz Sledování dodavatelů
 
(SELECT FIRST cizikod FROM DBA.omdod as d WHERE d.material_id = m.id_material AND d.priorita = 3) as _primdodkod,
(SELECT FIRST cizinazev FROM DBA.omdod as d WHERE d.material_id = m.id_material AND d.priorita = 3) as _primdodnazev
 

 

Další parametry ovlivňující práci se skladovými položkami:

Další parametry práce se skladovými položkami

nezobrazovat položky matic v hlavním prohlížeči skladových položek - pokud je nastaveno, zobrazují se v prohlížeči jenom hlavičky matic a "bezrozměrné" položky

 

 

Obchodní partneři

formulář osobních parametrů  - záložka obchodní partneři

 

Zaškrtnutím jednotlivých políček se v prohlížeči obchodních partnerů zobrazí další vypočítané sloupečky obsahující požadované informace:

lihové saldo - týká se sledování lihového salda u vybraných obchodních partnerů (s povolením nákupu lihu bez spotřební daně)
 
Lihové saldo

 
l.datum as _ldatum, l.povoleni as _lpovoleni, l.mnoz as _lmnoz,
 
isnull ((SELECT sum ((1-2*p.storno)*p.mnozdopln) FROM DBA.osklprijemit as p, DBA.udokhd as u
       WHERE u.obd = p.obd_id AND u.age = p.age_id AND u.rada = p.rada_id AND u.id_dokl = p.dokl_id AND p.druhdokl = 0 AND p.zruseno = 0 AND
       p.lihovesaldo = 1 AND datepart (year, u.datprip) = l.rok and u.datprip >= l.datum AND u.ico = l.ico AND u.multi = l.multi), 0)
-
isnull ((SELECT sum ((1-2*v.storno)*v.mnozdopln) FROM DBA.osklvydejit as v, DBA.udokhd as u
       WHERE u.obd = v.obd_id AND u.age = v.age_id AND u.rada = v.rada_id AND u.id_dokl = v.dokl_id AND v.druhdokl = 0 AND v.zruseno = 0 AND
       v.lihovesaldo = 1 AND datepart (year, u.datprip) = l.rok and u.datprip >= l.datum AND  u.ico = l.ico and u.multi = l.multi), 0) as _cerpano,
 
l.mnoz + _cerpano as _zustatek
 
 
rozšíření klauzule WHERE u SQL dotazu prohlížeče:
 
LEFT OUTER JOIN DBA.gflih as l ON l.ico = f.id_ico AND l.multi = f.id_multi AND l.rok = (SELECT year FROM DBA._gusers)
nadřazená organizace - nadřazená organizace uvedená (nepovinně) na kartě obchodního partnera
 
Nadřazená organizace

 
 
pomocné řetězce s1-s12 - retězce zadávané na speciálním dialogu, který se vyvolává funkcí Pomocné údaje (F3) na kartě obchodního partnera
 
Pomocné údaje

 
 

 

Další parametry ovlivňující práci s obchodními partnery:

Další parametry práce s obchodními partnery

zvýrazňovat dlužníky v prohlížeči... - viz Hlídání kreditů, dlužníci

 

 

 

Čtečka

formulář osobních parametrů  - záložka čtečka

 

Popis nastavení jednotlivých parametrů čtečky čárových kódů:

port - číslo sériového portu, na který je čtečka připojená
přenosová rychlost
počet ignorovaných znaků zprava - počet znaků, které čtečka posílá za čárovým kódem, ale které nejsou jeho součástí (tj. musí se "ořezat")
zpoždění (ms) - zpoždění pro načítání z bufferu (v milisekundách) zajišťuje načtení kompletního čárového kódu
zobrazovací pole pro testování - umožňuje testovat správné nastavení a funkčnost čtečky (zobrazují se zde znaky načtené čtečkou)
používat čtečku čárových kódů - zapnutí/vypnutí používání čtečky

 

Toto nastavení se netýká prodeje na prodejních pokladnách.
Tam se nastavení všech periferií (včetně  čtečky čárových kódů) zadává přímo pro každou prodejní pokladnu zvlášť.

 

Přídavné moduly (pluginy)

formulář osobních parametrů  - záložka přídavné moduly

 

Popis nastavení jednotlivých parametrů  pro přídavný modul "HromadnePOaV.bpl":

zobrazované informace v prohlížeči položek pro tvorbu PO - zobrazení doplňkových informací u skladových položek v prohlížeči pro hromadné přidání položek objednávky (po stisku tlačítka Přidat hromadně (Ctrl+F10) v hlavičce objednávky):
 
stavy - množství na skladě, rezervace a volné množství k výdeji (vše na skladě, který je uveden v objednávkové řadě jako "sklad pro cenový systém")
 
požadavky na dodavatele - požadavky na dodavatele ze všech objednávek ve stavu "Objednávka", "Potvrzená" a "Rozpracovaná"
 
požadavky na výrobu - požadavky na výrobu ze všech objednávek ve stavu "Objednávka", "Potvrzená" a "Rozpracovaná"
 
zobrazované informace v prohlížeči položek pro tvorbu výdejky - zobrazení doplňkových informací u skladových položek v prohlížeči pro hromadné přidání položek výdejky (po stisku tlačítka Přidat hromadně (Ctrl+F10) v hlavičce výdejky):
 
požadavky na dodavatele - požadavky na dodavatele ze všech objednávek ve stavu "Objednávka", "Potvrzená" a "Rozpracovaná"
 
požadavky na výrobu - požadavky na výrobu ze všech objednávek ve stavu "Objednávka", "Potvrzená" a "Rozpracovaná"
 

 

Parametry ostatní

zadání parametrů - ostatní

Popis nastavení jednotlivých parametrů:

skladové položky třídit dle názvu - pokud není nastaveno, třídí se seznam skladových položek dle kódu (týká se všech výběrů a prohlížečů skladových položek, které neumožňují definovat varianty)
práce a služby třídit dle názvu - pokud není nastaveno, třídí se seznam služeb dle kódu (týká se všech výběrů a prohlížečů služeb, které neumožňují definovat varianty)
třídění položek rozměrů matic - způsob třídění položek rozměrů matic (při zobrazení v prohlížečích)
ukládat rabat při updatu prodejní ceny dle "výchozí" ceny - při otevření "dialogu pro cenotvorbu" se automaticky zaškrtne parametr "upravit rabat na kartě" (netýká se otevření dialogu ze skladové položky)
upozorňovat na prodej pod minimální marží - pokud je položka prodána s cenou pod minimální marží (na PO, výdejce, faktuře nebo prodejní pokladně), uživatel je o tom automaticky informován
upřednostňovat cenu z informativního cenového systému - pokud se skladová položka vybírá přímo z prohlížeče skladových položek přes tlačítko Shift+F9 místo standardního výběru přes F9 (při pořizování položky PO, VO, příjemky, výdejky, vydané faktury...) a uživatel má v tomto prohlížeči nastaven informativní cenový systém, použije se cena vypočtená tímto informativním CS namísto ceny vypočtené standardním cenovým systémem
automaticky nabízet dialog pro zadávání množství položek matice - standardně se pro zadání množství jednotlivých položek matice (na PO, VO, příjemce, výdejce a vydané faktuře) musí použít tlačítko Shift+F12; nastavením parametru se stisknutí tohoto tlačítka provede automaticky hned po výběru hlavičky matice
 
Tlačítko pro zadání množství položek matice

 

Související témata

Parametry účetnictví

Parametry CRM

Parametry výroby