Rozpouštění nákladů na příjemce

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Funkce je přístupná na 2 místech:

1. v prohlížeči příjemek pomocí Ctrl+N (účinná je na všechny vybrané příjemky)
 
Umístění funkce v prohlížeči příjemek

 

2. na dialogu konkrétní příjemky na záložce "Položky příjemky"
 
Umístění funkce v hlavičce příjemky

 

Popis funkce

Tato funkce slouží k automatickému rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů. Smysl funkce je v tom, aby uživatel nebyl nucen vypočítávat samostatně pro každou položku vedlejší pořizovací náklady v případech, kdy dodací list obsahuje základní nákupní ceny a náklady na dopravu jsou vyjádřeny na jiném dokladu. Program umožní zpětně k existující příjemce promítnout náklady a to i v případě, že pro jedinou příjemku existuje několik dokladů s vedlejšími náklady. Program umožní položkovou evidenci všech těchto nákladů rozdělených po jednotlivých dodavatelích. Vedlejší náklady lze vhodným nastavením účetních souvztažností účtovat samostatně. Vedlejším efektem je to, že program si zapamatuje jak původní cenu, tak výši jednotlivých nákladů na pořízení na jednotlivých položkách příjemky. Tuto automatickou funkci může uživatel využít v okamžiku pořizování příjemky nebo zpětně na všechny existující již pořízené položky příjemky.  Z pohledu oceňování skladových zásob je výchozí hodnotou vždy cena evidenční, která je součtem ceny nákupní, poskytnuté slevy, cla, spotřební daně a vedlejších pořizovacích nákladů.

Funkce pro pořízení vedlejších nákladů umožňuje uživateli náklady pořizovat částkou nebo procentem. Umožňuje rozpustit náklady poměrem dle ceny položek příjemky nebo dle hmotnosti nebo dle objemu. Funkce umožňuje vybrat náklady přímo z evidence došlých faktur (program vybírá doklady, které jsou účtovány na účtu pořízení a jsou zatím nezlikvidované).

Příklad:

Příkladem  rozpuštění nákladů na pořízení je situace, kdy vám k několika dodávkám (které máte zadány několika příjemkami) dojde faktura za dopravu.

 

 

Funkce umožní zadat částku z faktury, která připadá na vedlejší pořizovací náklady (též náklady na pořízení) a tuto cenu rozpustit mezi vybrané příjemky.
Funkce nerozlišuje, jestli jsou příjemky od jednoho nebo více dodavatelů, stejně tak je možno vedlejší pořizovací náklady pořizovat postupně, tak jak vznikají.
Funkce je omezena na případy, kdy z položky příjemky již bylo vydáváno. Potom již evidenční cenu nelze měnit a při použití této funkce jsou takové položky vynechány z výpočtu. Rozpustit náklady i na položky, ze kterých se vydávalo, umožňuje funkce "Přecenění příjemky, ze které se vydávalo (039 PrecenPrijem)".

 

Náklady na pořízení jsou v systému evidovány samostatně, ale na položce příjemky jsou znázorněny sumární hodnotou, která je vztažena k jednotce množství.

Náklady na pořízení u položky příjemky

 

 

Po vyvolání funkce "Rozpustit náklady" systém nabídne dialog pro zadání nákladů na pořízení a způsobu rozpuštění.

Zadání hodnot pro rozpuštění nákladů

 

Náklady lze zadat:

částkou (zadává se celková částka a procenta, která se z ní mají rozpustit)
procenty z nákupní ceny položek

 

Stávající náklady lze:

přepsat nově rozpouštěnými náklady
připočítat k nově rozpouštěným nákladům
zrušit všechny náklady

 

Náklady lze rozpustit dle:

ceny položek
hmotnosti položek
objemu položek

 

Funkce "Zpřístupnit seznam došlých faktur" nabídne seznam nezlikvidovaných faktur. Pokud bude rozpuštěna celá faktura (např. za dopravu), po použití funkce "Použít zbývající částku faktury (F3)" se fakturovaná hodnota z aktuálně nastavené faktury přenese do položky "Náklady na pořízení".

Seznam došlých faktur


 

Po použití funkce pro rozpuštění nákladů se změní hodnota nákladů i evidenční ceny u všech položek vybraných příjemek a tyto příjemky se automaticky přeúčtují.

 

Nastavení způsobu zadání nákladů (částkou nebo procenty) a počet desetinných míst pro zaokrouhlení se pamatuje pro každého uživatele zvlášť a při příštím spuštění funkce se dané hodnoty automaticky předvyplní.

To, zda je rozpouštění nákladů účinné na všechny nebo jenom vybrané položky dané otevřené příjemky, lze nastavit v osobních parametrech MTZ-odbytu:

Nastavení parametrů pro rozpouštění nákladů a slev

 

V případě, že se rozpouštění provádí dotazem, zobrazí se uživateli následující dialog:

 

Všechny uplatněné pořizovací náklady jsou zobrazeny na položce příjemky na záložce "Náklady a jiné vazby".

 

U rozpuštěných nákladů lze dodatečně měnit jak VS, tak obchodního partnera:

 

Rozpuštěné náklady se projeví i v zaúčtování příjemky, což je vidět na položkách účetního dokladu.

Zaúčtování rozpuštěných nákladů

 

Způsob zaúčtování je na celé situaci nejdůležitější. Umožňuje totiž evidenční cenu zboží rozpustit na více řádků účetního deníku. Hlavním efektem je tedy možnost účetní likvidace faktury za dopravu (účtované například na účet 131 nebo 111) proti všem účetním dokladům příjemek. Z tohoto důvodu je nutné, abyste správně zadali variabilní symbol v dialogu "rozpouštění nákladů". Podmínkou je též správné nastavení číselníku "typ nákladů".

Typ pořizovacích nákladů

 

Pokud chcete využít likvidačních mechanismů, musíte mít u daného konta (zde 131) nastaveno, že se na něm sleduje likvidace.

Nastavení "sledování likvidace" u konta

 

 

Související témata

Příjemky

Rozpouštění slevy na příjemce