Automatický prodej s recyklačním příspěvkem

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

recyklační příspěvky pro výrobce a dovozce (dle skupiny RP)

recyklační příspěvky pro přeprodeje (dle dodavatele)

přehledy fakturovaných recyklačních příspěvků

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Způsob výpočtu recyklačních příspěvků při prodeji na vydaných fakturách a prodejních pokladnách se nastavuje na dialogu skladové položky na záložce "Konverze MJ, další údaje".

 

Nastavení způsobu výpočtu RP na dialogu skladové položky

 

Popis funkce

Funkce slouží k prodeji zboží s recyklačním příspěvkem.

 

Co je to recyklační příspěvek?

13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech týkající se elektrických a elektronických zařízení.
Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží.
Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Na prodejních dokladech se tedy objeví zcela nová samostatná položka, která zákazníkům sdělí jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

 

 

Hodnota recyklačního příspěvku při prodeji na fakturách a dokladech z prodejních pokladen je součástí prodejní ceny, nicméně je zde evidován jako samostatná položka.

U fakturačních položek i položek pokladních dokladů je jeho hodnota uložena ve sloupečku "smluvní navýšení ceny" (ovydfaktit.snc, opokldokit.snc).

 

Recyklační příspěvek na fakturační položce

 

Recyklační příspěvek se na fakturačních položkách nepočítá pro následující fakturační hlediska:

vývoz
EU - zasílání zboží
EU - zboží a služby
EU - zboží prostřední osoba
EU - prodej dopravního prostředku
EU - registrace v jiném členském státě

 

Existují dva způsoby výpočtu recyklačních příspěvků při prodeji:

dle skupiny recyklačních příspěvků - týká se případů uvedení zboží na tuzemský trh (dovozci) a vlastní výroby (výrobci)
dle recyklačních příspěvků dodavatele - týká se přeprodejů zboží v rámci tuzemska

 

Recyklační příspěvky pro dovozce a výrobce (dle skupiny RP)

Tento způsob výpočtu recyklačních příspěvků se týká zboží uváděného na tuzemský trh - ať už ze zahraničí (dovozci) nebo z vlastní výroby (výrobci).

Recyklační příspěvky pro soubory "stejných" skladových položek jsou v systému Vision ERP sdruženy do skupin recyklačních příspěvků, které jsou přístupné v menu Číselníky | Skupiny recyklačních příspěvků:

Umístění skupin recyklačních příspěvků

Seznam skupin (prohlížeč skupin recyklačních příspěvků)

 

Každá skupina obsahuje historii platnosti odpovídajících recyklačních příspěvků, které jsou počítány buďto za kus nebo kilogram zařízení.

Formulář skupiny recyklačních příspěvků

 

Zároveň se u recyklačního příspěvku eviduje i příspěvek na historická elektrozařízení.

Formulář recyklačních příspěvků

 

Ke skladové položce se skupina recyklačních příspěvků přiřazuje na záložce "Konverze MJ, další údaje".

 

Přiřazení skupiny recyklačních příspěvků ke skladové položce

Rovněž se zde zadává, zda se recyklační příspěvek počítá dle váhy nebo dle kusů.
V případě, že se recyklační příspěvek počítá dle váhy, musí mít skladová položka na záložce "Základní údaje" uvedenou hmotnost.

Zadání hmotnosti skladové položky

 

Ke zjištění aktuálního recyklačního příspěvku lze v SQL dotazech využít funkci:

 function DBO.omater_getrecykl (@mat, @datum, @mena, @mj)

@mat - kód skladové položky
@datum - datum (nepovinná položka)
@mena - měna pro vyčíslení recyklačního příspěvku (nepovinná položka)
@mj - měrná jednotka pro vyčíslení recyklačního příspěvku (nepovinná položka)

 

Pro zjištění aktuálního recyklačního příspěvku (v CZK) položky 'MON' lze použít tyto dotazy:

SELECT dbo.omater_getrecykl ('MON', NULL, 'CZK', NULL)

SELECT dbo.omater_getrecykl ('MON', NULL, 'CZK')

SELECT dbo.omater_getrecykl ('MON')

 

 

V případě, že dané zboží je při prodeji určeno mimo tuzemský trh, lze na odpovídající položce výdejky nastavit parametr "Neuvádět recyklační příspěvek při prodeji". Při fakturaci z takové vydejky se provede prodej bez recyklačního příspěvku.

Parametr "Neuvádět recyklační příspěvek při prodeji"

 

Parametr je při pořizování položky výdejky nepřístupný a zpřístupní se až v režimu editace.

Na položkách výdejky se státem určení jiným než tuzemským se parametr "Neuvádět recyklační příspěvek při prodeji" nastavuje automaticky po uložení položky.

 

Recyklační příspěvky pro přeprodeje (dle dodavatele)

Tento způsob výpočtu recyklačních příspěvků se týká přeprodávaného zboží v rámci tuzemského trhu, kdy se při prodeji uvádí recyklační příspěvek, který byl zaplacen při nákupu daného zboží. Proto se konkrétní výše recyklačního příspěvku v tomto případě zadává na položce příjemky.

U skladové položky je nutné nastavit typ výpočtu "dle RP dodavatele" na záložce "Konverze MJ, další údaje". Rovněž se zde zadává, zda se recyklační příspěvek počítá dle váhy nebo dle kusů.

 
Pokud při prodeji nebude možné recyklační příspěvek zjistit z odpovídající dodávky (přesněji primární dodávky), a to ať už v případě historických dokladů, nebo pokud dodavatel potřebné informace při nákupu neposkytnul, lze recyklační příspěvek přednastavit přímo u skladové položky a jeho hodnotu pak použít při prodeji. Hodnota recyklačního příspěvku se zde zadává v domácí měně a týká se jednotkového množství položky v základní měrné jednotce bez ohledu na to, zda je nastaven výpočet dle váhy.

 

Nastavení výpočtu RP dle dodavatele, vč. přednastavení hodnoty pro prodej

 

V případě, že se recyklační příspěvek počítá dle váhy, musí mít skladová položka na záložce "Základní údaje" uvedenou hmotnost. Přepočet na váhu se zohledňuje v přehledu recyklačních příspěvků u přeprodejů.

Zadání hmotnosti skladové položky

 

Aby se při prodeji zboží (ať už na vydané faktuře nebo na prodejní pokladně) použil stejný recyklační příspěvek jako při jeho nákupu, je nutné recyklační příspěvek zadat již na položce příjemky.

Zadání recyklačního příspěvku při nákupu

 

Recyklační příspěvek se při prodeji použije z primární dodávky odpovídající položky výdejky. Zároveň se automaticky přepočítává dle měny a měrné jednotky fakturace.

Recyklační příspěvek se na položce příjemky zadává vždy v domácí měně a týká se jednotkového množství položky v základní měrné jednotce.
Pokud recyklační příspěvek nelze z primární dodávky zjistit, použije se přednastavená hodnota příspěvku z karty skladové položky.

 

Recyklační příspěvek lze na položce faktury doplnit ručně z primárních dodávek fakturovaných položek výdejek.

Výběr recyklačního příspěvku dle primárních dodávek

 

Podobně jako u recyklačních příspěvků dle skupin RP lze na položce výdejky nastavit parametr "Neuvádět recyklační příspěvek při prodeji". Pak se při následném prodeji recyklační příspěvek nebude počítat (uvádět).

 

Aby bylo možné použít při prodeji recyklační příspěvek zaplacený při nákupu, je nutné, aby prodeji předcházelo vyskladnění položky z odpovídající dodávky a teprve pak následovala její fakturace.

 

Povolené postupy:

přijatá objednávka - vyskladnění - zálohová fakturace - konečná fakturace
přijatá objednávka - vyskladnění - fakturace
vyskladnění - zálohová fakturace - konečná fakturace
vyskladnění - fakturace
dobropisování příjemky
 

Nepovolené postupy:

fakturace přijaté objednávky
fakturace předvýdejky
fakturace zálohové faktury, která nevznikla z výdejky

 

V případě prodeje na prodejní pokladně je nutné, aby na pokladně bylo nastaveno vyskladňování po každém pokladním dokladu. Jedině tak je možné okamžitě po prodeji zjistit správný recyklační příspěvek a ten uložit do položky pokladního dokladu ještě před tiskem účtenky. Pokud se vyskladňuje až při uzavření směny, uloží se během prodeje do položek pokladních dokladů přednastavené hodnoty recyklačních příspěvků z nastavení u skladových položek. U položek bez přednastavených hodnot se recyklační příspěvky doplní v okamžiku vyskladnění.

 

Přehledy fakturovaných recyklačních příspěvků

Přehled fakturovaných recyklačních příspěvků za účelem jejich odvodu lze zobrazit pomocí standardní sestavy Odbyt | Sklady | El. odpady | Odvod fakturovaných recyklačních příspěvků.

Sestava vrací seznam všech položek vydaných faktur a položek pokladních dokladů z prodejních pokladen s vyčíslenou částkou pro odvod recyklačního příspěvku. Parametrem sestavy je interval datumů. Odvody příspěvků se zobrazují jak pro jednotlivé položky dokladů, tak součtované za skupiny recyklačních příspěvků.

 

Přehled fakturovaných recyklačních příspěvků u přeprodejů v rámci tuzemska lze zobrazit pomocí standardní sestavy Odbyt | Sklady | El. odpady | Přehled recyklačních příspěvků u přeprodejů.

Sestava vrací seznam všech položek vydaných faktur a položek pokladních dokladů z prodejních pokladen, které se týkaly přeprodejů položek s recyklačním příspěvkem. Parametrem sestavy je interval datumů. Částky příspěvků se zobrazují pro jednotlivé položky dokladů.

 

Omezení, podmínky provozu

Na položkách výdejky se státem určení jiným než tuzemským se parametr "Neuvádět recyklační příspěvek při prodeji" nastavuje automaticky po uložení položky.
 
Fakturační položky fakturované z položek výdejek s nastaveným parametrem "Neuvádět recyklační příspěvek při prodeji" nebudou mít vyplněnou hodnotu "smluvní navýšení ceny".
 
Aby bylo možné použít při přeprodeji recyklační příspěvek zaplacený při nákupu, je nutné, aby prodeji předcházelo vyskladnění položky z odpovídající dodávky a teprve pak následovala její fakturace. (týká se RP dle dodavatele při přeprodeji)
 
V případě přeprodeje na prodejní pokladně je nutné, aby na pokladně bylo nastaveno vyskladňování po každém pokladním dokladu. Jedině tak je možné okamžitě po prodeji zjistit správný recyklační příspěvek a ten uložit do položky pokladního dokladu ještě před tiskem účtenky. (týká se RP dle dodavatele při přeprodeji)

 

Související témata

Cenové systémy

Výpočet prodejní ceny podle různých cenových systémů