Evidence zásilek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

postup

Umístění

Funkce je umístěna v přídavném modulu EvidenceZasilek.bpl. Funkce se spouští z podmenu menu Sklady a jsou viditelné pouze v případě, že přídavný modul je uložen v podsložce Plugins.

V funkce svázané se zásilkami jsou  umístěny v hlavním menu v sekci Sklady | Evidence zásilek ...:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží pro vytváření, správu a odesílání zásilek typu balík v elektronické podobě na portály přepravních společností (PPL, TOPTRANS, Česká pošta...).

Zásilky jsou tvořeny z výdejek, u nichž je nastaven druh dopravy směrovaný na evidenci zásilek a které ještě nejsou všemi položkami obsažené v zásilkách.

 

Pro úspěšné fungování je třeba správně provést několik nastavení:

Číselník způsobů dopravy
Číselník přepravců
Funkční připojení k internetu, případně funkční odesílání emailů

Číselník způsobů dopravy

Číselník se nachází v menu Číselníky | Uskutečněné plnění | Způsoby dopravy.

Pokud je v systému přítomen plugin Evidence zásilek, pak je možno nastavit příznak Evid.zásilek. Pro vytváření zásilek jsou vybírány jen ty výdejky, u nichž je na záložce Obch.podmínky, Intrastat, poznámky nastaven Způsob dopravy na jeden s nahozeným příznakem Evid.zásilek:

Prohlížeč číselníku způsobů dopravy

Číselník přepravců

Číselník přepravců je umístěn v hlavním menu Sklady | Evidence zásilek | Parametry přepravců. Pro každého přepravce, kterému je třeba posílat el.informace o zásilkách, musíme nastavit některé nutné parametry.

Prohlížeč číselníku (parametry) přepravců

 

Formulář pro zadání parametrů přepravce

Popis položek:

Přepravce - výběr z přepravců, které lze aktuálně použít
Používat - aktivní přepravce
Testovací režim - XML data jsou odesílána do testovací větve příslušného portálu přepravce, případně v jiném testovacím režimu
Logovat XML - při odesílání XML dácek přepravci jsou tyto zapisovány do systémového logu jako pomůcka pro případné řešení sporů s přepravcem (typ = ezDavka; ezOdezva)
Uživatel, heslo - identifikační údaje uživatele, jsou-li třeba. Údaje se pořizují skryté, v databázi jsou uloženy kódované
Existuje dobírkový účet v EUR, PLN - parametr platný pouze pro PPL. Pokud uživatel odesílá dobírky v EUR (PLN), musí mít takový účet registrovaný u přepravce. Patřičná měna se pak nabízí kromě CZK ve výběru měn na zásilce.
Hmotnost vždy 3 kg (pouze pro ČP ) - je-li příznak nastaven, pak se jako hmotnost zásilky uvedou vždy 3 kg, v opačném případě hmotnost uvedená u zásilky. Pokud hmotnost zásilky překročí 30 kg, bude automaticky doplněna služba 29.

 

Ve způsobech zpracování informací o zásilkách jsou mezi jednotlivými přepravci rozdíly. Zatímco PPL a TOPTRANS umožňují on-line zasílání dávek informací o zásilkách, Česká pošta komunikuje pomocí textových souborů v kódování CP852 zasílaných na určené emailové adresy poboček ČP.

Před uvedením komunikace do provozu je třeba si u daného přepravce vyžádat parametry komunikace a to jak pro produkční větev, tak pro testovací provoz. To se obvykle děje ve spojení s obchodním oddělením přepravce. Testovací provoz slouží k odladění odesílaní dat o zásilkách před spuštěním ostrého provozu a někteří přepravci ho vyžadují jako validaci před spuštěním ostrého provozu.

U ČP je třeba si ke každému používanému typu balíku vyžádat tzv. technologické číslo (Číslo podatele), které je pak obsaženo v názvu odesílaného souboru.

 

Záložka Depa

Informace o jednotlivých depech - dále se používají pro vytvoření zásilky.

Formulář - depo přepravce (viz číselní Depo)

Každému přepravci lze nadefinovat skupinu dep, z nichž jsou zásilky odesílány adresátům. Konkrétní depo se vybírá ze seznamu všech dep přepravce dle PSČ.

Záložka přehled Depa přepravce dle PSČ

 

Depa přepravce dle PSČ

 

Přepravce většinou definuje svoje typy balíků, které sebou nesou některé parametry. Jedná se o číselník všech možností pro přepravce (např. PPL).

Používané typy balíků

 

Typ balíku - detail

 

Popis položek:

Přepravní listy - používá Toptrans. Pokud je zaškrtnuto, jde tzv. Přepravní list, který může sdružovat několik zásilek. Typ balíku pro zásilky mají tento parametr prázdný.
Zásilka je typu dobírka - pokud má zásilka nastaven typ balíku, kde je tento parametr zaškrtnutý, pracuje se se zásilkou jako s dobírkou. Je tedy možno vybrat cenu dobírky a její měnu v závislosti na výše uvedených parametrech pro dobírkové účty.

 

U typu balíku je pro ČP třeba zadat navíc i testovací a produkční Číslo podatele (je pak obsaženo v názvu datového souboru) a Požadované služby vybrané z číselníku služeb ČP spojené znaménkem + (např. 7 + A1. Výčet používaných služeb: 7 - udaná cena; 41 - bezdokladová dobírka; 1A - dopolední doručování; 1B - odpolední doručování)

 

Záložka číselné řady zásilek

Číselné řady určuje přepravce, systém se pak automaticky pohybuje v zadaném intervalu a automaticky při nové zásilce zvyšuje číslo o 1.

Záložka číselné řady zásilek

 

Číselné řady zásilek - detail

 

Přepravci definují směrem k uživatelům číselné řady zásilek, přičemž každý podle svých pravidel.

PPL

Rozeznává balíky různých typů (PPL PARCEL CZ PRIVATE, PPL PARCEL CZ BUSINESS, ...) a pro každý takový typ přidělí uživateli samostatnou číselnou řadu. Číslo z této řady pak určuje typ zásilky. Po vyčerpání intervalu přidělí přepravce další. Pokud má vzniknout tzv. sdružená zásilka, je řešena variabilním symbolem na sdružovaných zásilkách.

TOPTRANS

Přiděluje uživateli jednu řadu pro zásilky a jednu řadu pro tzv. přepravní listy. Jeden přepravní list může obsahovat několik zásilek, viz. sdružená zásilka.

 

Typ balíku - detail

 

Popis položek:

Poslední zásilka/PL - poslední použité číslo zásilky/přepravního listu v rámci typu.

 

ČESKÁ POŠTA

V tomto režimu je možno zpracovávat některé typy zásilek z číselníku české pošty (dále jen ČP), a to "DR nedobírkový / dobírkový odpolední" (DR - balík do ruky)

 

Postup

Práce s modulem se uskutečňuje v několika krocích.

1. Tvorba zásilek z výdejek

Formulář nabídne všechny výdejky, z nichž lze v daný okamžik vytvořit zásilky.

Výdejky pro zásilky

 

Jsou vybrány výdejky, které:

- mají nastaven Způsob dopravy, který je navázán na Přepravce a Typ balíku

- dosud nebyly odeslány v rámci zásilky přepravci

Pak je možno vybrat jednu nebo více výdejek a vytvořit z nich Zásilku za podmínky, že:

- žádná z vybraných výdejek nebyla už celá zařazena v jiné zásilce

- u všech vybraných se shoduje adresa Příjemce

2. Správa zásilek

Formulář umožní editaci vytvořených Zásilek.

Zásilky

- objednání přepravce (informace o zásilce jsou elektronicky odeslány na portál přepravce)

- nastavení čísel přepravních listů u označených zásilek: co zásilka, to přepravní list (pouze TOPTRANS)

- sdružení označených zásilek do jednoho přepravního listu (pouze TOPTRANS). Použije se, pokud odchází několik balíků na jednu adresu za jedno doběrečné.

- vyřadí vybrané zásilky z přepravních listů

 

S prohlížečem zásilek jsou distribuovány některé užitečné varianty pohledů na zásilky:

Varianty prohlížeče

 

Pro každého přepravce je možno vytisknout jím požadované přepravní štítky. Štítky je možno tisknout jednotlivě nebo skupinově z vybraných zásilek:

 

 

 

Sdružená zásilka

Jedná se o doručení několika balíků na společnou dodací adresu, přičemž adresát platí pouze jedno společné doběrečné. Přepravní společnosti mají řešeno různě:

PPL: všechny zásilky, které je třeba sdružit, musí mít stejný Variabilní symbol a částka doběrečného musí být uvedena u první zásilky

TOPTRANS: přepravce definuje tzv. Přepravní list, v rámci nějž může být 1 nebo několik zásilek. Uživatel dostane přidělenu číselnou řadu Přepravních listů a číselnou řadu Zásilek. Jak je vidět na obr. 14 je v rámci přepravního listu 20250779 doručována zásilka 9002000889.

Detail zásilky

 

Detail zásilky povolí vyplnit pouze ta pole, která mají pro daného přepravce smysl.

Připravenost zásilky k odeslání indikuje pole Stav, které může nabývat následujících hodnot:

Stavy zásilek

Pokud je stav = Objednán přepravce, je zásilky zablokována vůči editaci.

Ve spodní části jsou zobrazeny vazby na položky výdejek, které jsou obsahem zásilky. Je pak možno určit, zda ta která výdejka je celá nebo částečně obsahem nějaké zásilky. Případně je možno před objednávkou přepravce změnit odesílané množství.

Detail vazby na položku výdejky

 

3. Uzavření dne - hromadné odeslání zásilek

Formulář pro uzavření dne

 

Formulář slouží k hromadnému odeslání zásilek vybranému přepravci za vybraný den. Vytváří se obvykle na konci pracovní směny, kdy se poptá doprava pro balíky ve stavu Připraveno k naložení.

Pomocí volby přepravce a datumu zpracování je možno po stisknutí tlačítka Filtrovat vybrat skupinu zásilek ke zpracování. Přednastaveno je aktuální datum. V případě TOPTRANS se v seznamu ukazují přepravní listy, nikoliv jednotlivé zásilky. Položky v zásilce pak zobrazují všechny položky za všechny zásilky v tomto přepravním listu obsažené.

Po úspěšném zpracování - tzn. PPL a TOPTRANS on-line potvrzení správného přijetí, u ČP vytvoření a odeslání souborů s daty - jsou odeslané záznamy nastaveny do stavu Odesláno.

Související témata

Přídavné moduly