Evidence souboru zboží

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění funkce

popis funkce

popis položek

stanovení prodejní ceny souboru zboží

 

Umístění funkce

Soubor zboží se definuje na kartě skladové položky, která je označená jako hlavní karta souboru zboží.

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží k evidenci souborů zboží, který definuje novela zákona o DPH zákonem 302/2008 Sb.:

Novela zákona o DPH zákonem 302/2008 Sb.
 
Pořízení souboru zboží
 
§ 47 odst.6:
Při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží, jako souboru zboží, se uplatní základní sazba daně, pokud alespoň jeden druh zboží ze souboru podléhá základní sazbě daně. Tímto ustanovením není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.

Příklad:

Plátce - obchodník s potravinami dodává hotové dárkové balíčky do obchodu s lahůdkami. Balíčky obsahují jak výrobky v základní sazbě daně (např. alkoholické nápoje), tak výrobky ve snížené sazbě (např. různé potraviny). Jestliže je odběratel plátcem daně, bude pravděpodobně pro obě strany jednodušší uplatnit u celého dárkového balíčku základní sazbu daně, zatímco v případě, kdy by odběratel nebyl plátcem (byl by například např. konečným spotřebitelem), bude výhodnější rozdělit dodávku na zboží se sníženou a se základní sazbou daně a uplatnit příslušnou sazbu.

 

Tato novela umožňuje (jak patrno z příkladu) fakturovat zboží jako tzv. soubor zboží.

Neplatí tedy již nutnost takovéto dovážené zboží zdanit automaticky vyšší sazbou DPH, pokud alespoň jedna její část je v této sazbě.

Důvodem pro tento krok je snížení ceny o rozdíl mezi DPH pro neplátce.

Funkce umožňuje evidovat skladovou položku jako soubor zboží - balík více druhů zboží, potažmo v různých sazbách DPH a při uskutečněném plnění využít jednotlivé "podkarty" pro výpočet dílčích částí DPH. Tato skladová položka je označena jako hlavní karta souboru zboží.

Označení položky jako hlavní karty souboru zboží

Na záložce "Součásti dodávky, doplňky, služby" lze zadat jednotlivé položky souboru zboží.

Soubor zboží definovaný na hlavní kartě

 

Ostatní funkce:

Způsob výpočtu celkové ceny souboru zboží. V tomto případě se cena souboru tvoří jako součet cen jednotlivých položek (viz. příklad 1)

Způsob výpočtu celkové ceny souboru zboží. Při přepočtu cen se vychází ze zadané ceny souboru a ceny jednotlivých položek se přepočtou v poměru, v jakém jsou ceny zadány.

Celková prodejní cena souboru zboží je buď tvořena jako součet prodejních cen jednotlivých položek nebo je pevně daná cena souboru zboží v hlavní kartě a prodejní ceny jednotlivých jsou vypočteny na základě poměru původních cen položek souboru zboží

 

Popis položek

Každá položka souboru zboží obsahuje tyto informace:

kód skladové položky
cenu s DPH
sazbu DPH
počet míst pro zaokrouhlení
řazení v rámci souboru zboží

Položka souboru zboží

Popis položek:

počet míst pro zaokrouhlení - v případě přepočtu ceny souboru zboží
cena s DPH - prodejní cena
řazení - řazení v rámci souboru zboží v jednotlivých dokumentech (objednávky, výdejky, faktury...)

 

Stanovení prodejní ceny souboru zboží

Stanovit cenu souboru zboží i jednotlivých položek lze 2 způsoby:

1.Ručním zadáním cen jednotlivých položek a použitím výsledné ceny jako prodejní ceny celého souboru zboží.
2.Zadáním poměru cen jednotlivých položek a následným "rozpuštěním" ručně zadané celkové ceny souboru zboží do jednotlivých položek.

 

Ruční zadání

 
Ceny položek zadané ručně

 
Po zadání ceny jednotlivých položek se stiskem tlačítka Převzít cenu položek do hlavní karty použije výsledná cena jako prodejní cena s DPH hlavní karty souboru zboží (tzn. celého souboru zboží).
 
Cena celého souboru zboží dle sumy cen položek

 
Prodejní cena hlavní karty souboru zboží = cena souboru zboží

 

 

Poměr cen jednotlivých položek a následné "rozpuštění"

Cena každé položky souboru zboží je zároveň vyjádřená jako procento z celkové ceny položek.
 
Poměr cen položek k celkové ceně položek

 
Pokud uživatel nezná skutečné ceny jednotlivých položek, ale zná jejich poměr, může zadat ceny jako "fiktivní ceny" právě pomocí jednotlivých poměrů.
(Rovněž lze použít nákupní ceny z dodacího listu, kterými jsou poměry cen opět jednoznačně určeny.)
 
Zadání cen položek jako poměrů k celkové ceně

 
Zadáním celkové ceny souboru zboží ručně a následným stiskem tlačítka Přepočítat ceny položek dle zadané ceny se ceny jednotlivých položek vypočítají dle zadaného procenta z celkové ceny souboru zboží.
 
Přepočet cen položek dle zadané ceny souboru

 

Je potřeba si uvědomit, že provedení přepočtu cen je funkce nevratná.

 

Příjem, výdej

Na skladě se přijímá a vyskladňuje vždy hlavní karta souboru zboží.

 

Fakturace

Při fakturaci se do fakturačních položek převezme hlavní karta souboru zboží a k ní se automaticky doplní i dílčí "podkarty".

Hlavní karta je v prohlížeči položek zvýrazněna tlustě, zatímco jednotlivé "podkarty" jsou zašedlé, aby dostatečně symbolizovaly, že jsou to pouze pomocné záznamy pro řádný výpočet DPH.

Každý soubor zboží je ve fakturačních položkách jednoznačně identifikován dvojicí sloupečků: ovydfaktit.packporadi a ovydfaktit.packdataid.

Řazení jednotlivých položek v rámci daného souboru zboží je uloženo ve sloupečku ovydfaktit.packrazeni.

 

Fakturace souboru zboží

Nulová cena hlavní karty souboru zboží

 

Fakturovaná cena hlavní karty souboru zboží je 0,-. V prohlížeči se zobrazuje jen vypočtená suma cen jednotlivých položek.
Skutečně fakturovanou částku určují ceny jednotlivých položek souboru zboží (každá v dané sazbě DPH).

 

Daňová rekapitulace

 

Související témata

Evidence skladových položek