Evidence skladových položek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

možnosti prohlížeče

popis položek

restrikce/oprávnění pro změnu karty

prodejní ceny
katalogové ceny

plánované ceny

pevné prodejní ceny

akční ceny

velkoobchodní ceny

 

Umístění

Funkce pro evidenci skladových položek je umístěna v menu Sklady | Skladové položky:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží pro evidenci skladových položek. Po spuštění se zobrazí okno se seznamem skladových položek. Evidence skladových položek je určena k zakládání, rušení či úpravě skladových položek, tedy všeho, co je uloženo na skladě.

 

Při zadávání nové skladové položky, pokud je v globálních parametrech MTZ nastavená volba "Při tvorbě skladových položek používat šablony", zobrazí se výběrový seznam šablon pro tvorbu unifikovaného kódu skladové položky a výběr základních údajů z vybraných šablon.

Při zakládání nové skladové karty se jako první zobrazí šablony nejvyšších úrovní. Jejich výběrem se zobrazí pro další výběr její podřazené šablony. Ve chvíli, kdy vybraná šablona nemá šablonu podřízenou, je ukončen výběr a do formuláře nové skladové položky je vygenerován kód dle zadání a jsou vloženy předdefinované údaje ze šablon.

Údaje pro novou skladovou kartu jsou postupně vybírány ze šablon a v případě, že podřazená šablona má vyplněný stejný údaj jako šablona nadřazená, bude tento údaj šablonou nižší úrovně přepsán.

Myšlenkou tohoto pravidla je to, že stačí šablonu předvyplnit na nejvyšší úrovni a případné odchylky se budou řešit na úrovních nižších. Po vybrání šablony z nejnižší úrovně dojde k vygenerování pořadového čísla tak, že se vyberou všechny kódy, které mají stejný základ, najde se nejvyšší hodnota, vezme se číselná část kódu a převede se na číslo (pokud to půjde) a nové číslo se vytvoří dle definice.

Aby měl uživatel možnost změnit druh skladové položky, je nutné nastavení restrikce oUpdMatDruh.

 

Možnosti prohlížeče

Přímo v prohlížeči skladových položek jsou umístěny funkce určené pro práci se záznamy skladových položek.

Funkce pro práci nad záznamy skladových položek

 

Popis jednotlivých funkcí:

Funkce je určena pro změnu skladu. Ten se používá např. pro zobrazení stavu a rezervací položek. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+S.

 Funkce je určena pro změnu informativního cenového systému. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F6.

Funkce je určena pro výpočet stavů na skladech. Tj. zobrazí stav zvolené skladové položky na skladě (dle vazeb na dodávky a evidenční ceny). Program vypíše informace: množství (aktuální stav), rezervace, požadavky (dodavatelé, výroba), objednáno, aktuální průměrná cena, průměrná cena a pevná cena. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Shift+F9.

 Funkce je určena pro zobrazení pohybů na skladové kartě. Zobrazí všechny pohyby skladové položky na skladě, je možné změnit sklad, na kterém chceme tyto pohyby sledovat. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves F4.

 Funkce je určena pro zobrazení kumulace příjmů a výdejů. Opět je možné zvolit sklad. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F3.

Funkce je určena pro zadání rezervace, požadavků a objednávek ve výrobě. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Shift+F8.

 Funkce provede změnu umístění na skladech. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+U.

 Funkce je určena pro změnu kódu skladové položky. Klasickou bezrozměrnou položku lze uložit jako novou položku matice, je ale nutné vybrat nadřazenou hlavičku matice a konkrétní kódy položek rozměrů. Jinak se typ skladové položky zachovává, hlavička matice se uloží jako hlavička matice, položka matice opět jako položka matice a bezrozměrná položka jako bezrozměrná položka. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+Z.

 Funkce je určena pro hromadné označení skladových položek jako vzájemné náhrady. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+N.

Příklad:

Po vyvolání funkce se např. pro kódy A, B, C uloží jednotlivé náhrady do tabulky (omnahrady):

 

 Funkce je určena pro hromadnou změnu prodejní ceny. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+C.

 Funkce je určena pro změnu pevné prodejní ceny na skladech. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+E.

 Funkce je určena pro hromadné nastavení DPH na položkách přijatých objednávek. Hromadně změní sazbu DPH na položkách přijatých objednávek (sníženou na základní a naopak). Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+P.

 Funkce provede kontrolu matic. Provede jednorázovou kontrolu existence všech položek matic dle odpovídajících položek rozměrů všech hlaviček matic. Akce vrátí seznam všech hlaviček matic, pro které neexistují některé položky matic dle odpovídajících položek rozměrů. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+K.

 Funkce je určena pro hromadné doplnění neexistujících položek matic. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+D.

 Funkce provede kontrolu  konverzních koeficientů MJ. Chybějící koeficienty budou pro základní MJ doplněny a pro výdejové MJ zobrazeny na speciálním formuláři s možností uložení do souboru. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+M.

Funkce dohledá skladovou položku dle EAN. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F8.

 Funkce provede změnu sazby DPH u označených položek. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy Shift+F11.

Funkce zobrazí souhrnné informace o poptávkovém řízení, nabídkách, objednávkách a stavech... Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Shift+F6.

 Funjce umožní založit záznam do knihy požadavků na nákup. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy Shift+F4.

Funkce pro vytvoření kopie skladové položky a kusovníku.

Pro vytvoření kopie vybrané skladové položky se používá standardní funkce prohlížeče "Duplikovat větu (Shift+Enter)".

Uživatel je zde vyzván k zadání nového kódu položky a po kontrole, zda v číselníku neexistuje skladová položka s tímto kódem, je provedena následující posloupnost kroků:

 

1. Do číselníku skladových položek (omater) se vloží nový záznam se zadaným kódem položky, přičemž hodnoty ostatních polí jsou zkopírovány z původní skladové položky
 
2. Zároveň se pro novou skladovou položku zkopírují následující hodnoty (podtabulky):
- konverze měrných jednotek (omkonvmj)
- aktuálně platná spotřební daň (omspdan)
- přiřazené kategorie (ompriraz)
- minimální a maximální množství na skladech (ommnoz)
- náhrady (omnahrady)
- doporučené doplňky (omdopln)
- rozšiřující parametry (obparamshodn)
- parametry vstupní kontroly (omlab)
- parametry v dřívějším formátu (omparams)
- další poznámky (ompozn)
 
3. Poté se nově vytvořená skladová položka otevře v režimu editace

 

Náhledy

Při prohlížení nebo jakékoliv práci s kartami skladových položek je možné mít v prohlížeči umístěn tzv. náhled, který umožňuje bez vstupu do karty mít některé informace okamžitě k dispozici.

Výběr náhledu

 

Pro karty skladových položek jsou určeny následující náhledy, mezi kterými se můžete přepínat:

 

ceny (posl. nákupní, průměrná, prodejní) - informace o poslední nákupní ceně, průměrné ceně a prodejní ceně (bez i včetně  DPH) označené skladové položky

- poslední nákupní cena je cena, za kterou byla položka naposledy nakoupena (tj. jedná se o nákupní cenu z poslední položky příjemky na daném skladě)

- průměrná cena je průměrná evidenční cena položky na daném skladě

- prodejní cena je základní prodejní cena z karty

- prodejní cena dle iCS je prodejní cena vypočtená dle informativního cenového systému nastaveného v prohlížeči skladových položek

 

ceny dle cenových hladin tabulkově

 

- viz Cenové systémy - cenové hladiny tabulkově

 

stavy, požadavky, objednané množství - pro daný sklad se zobrazuje množství na skladě, množství k výdeji, rezervace, požadavky na PO a objednané množství na VO
 

 

stavy, požadavky, objednané množství - více skladů - zobrazuje se množství na zadaných skladech, množství k výdeji, rezervace, požadavky na PO a objednané množství na VO
 

 

stavy na skladech - formou prohlížeče se zobrazují stavy položky na jednotlivých skladech (množství k výdeji, na skladě a rezervované množství)

 

 

Popis položek

Formulář pro zadání karet skladových položek se  skládá z více záložek:

Záložky formuláře skladové položky

základní údaje
konverze MJ, další údaje
parametry použití, matice
dodavatelé, odběratelé
ceníky
min./max. množství, náhrady
EAN, obaly
součásti dodávky, doplňky, služby
kategorie, WEB
náhled
parametry, vstupní kontrola
umisťování
poznámky, dokumenty

 

Přímo ve  formuláři skladových položek jsou umístěny funkce pro zobrazení informací souvisejících s aktuální kartou skladové položky.

 

Restrikce/oprávnění pro změnu karty skladové položky

Zakázat uživateli změnu hodnot na kartě skladové položky lze přiřazením restrikce "oUpdSklPol" (Uživatel nesmí měnit kartu skladové položky).

V případě, že uživatel má mít přesto možnost pracovat s vybranými detaily na kartě (např. s čárovými kódy, dodavateli...), lze tohoto dosáhnout přiřazením oprávnění "oUpdSklPolTab" (Uživatel může pracovat s vybranými detaily na skladové kartě i v případě přiřazené restrikce oUpdSklPol), kdy se do parametrů uvede výčet hlavních tabulek svázaných s odpovídajícími detaily. (Např. pro čárové kódy tabulka "omckody").

 

Seznam hlavních tabulek detailů na kartě:

omkonvmj - konverze MJ
omdod - dodavatelé
omodber - odběratelé
omprodcen - prodejní ceny (uživatel nesmí mít zakázáno měnit prodejní ceny - viz restrikce "oUpdProdCen")
omkatcen - katalogové ceny (uživatel nesmí mít zakázáno měnit prodejní ceny - viz restrikce "oUpdProdCen")
ompevcen - pevné prodejní ceny (uživatel nesmí mít zakázáno měnit prodejní ceny - viz restrikce "oUpdProdCen")
omspdan - spotřební daň (uživatel nesmí mít zakázáno měnit prodejní ceny - viz restrikce "oUpdProdCen")
omplancen - plánované ceny
ocsakce - akční ceny
omnahrady - náhrady
ommnoz - minimální a maximální množství na skladech
omckody - čárové kódy
omsoucdod - součásti dodávky
omdopln - doporučené doplňky
ompack - soubor zboží
gsluzbymat - fakturované služby
ompriraz - kategorie
omweb - webové odkazy
omlab - vstupní kontrola
obparamshodn - rozšiřující parametry
omumist - umisťovací pravidla
ompozn - další poznámky
omparams - parametry (dřívější verze)

 

Příklad použití:

 

Záložka základní údaje

Záložka základní údaje formuláře skladových položek

Popis položek:

kód položky - základní identifikace skladové položky. Položka je alfanumerická, k zadání je tedy možné použít číslic i písmen, popřípadě jejich kombinace. Délka pole je 100 znaků. Je vhodné před  zadáváním kódů skladových karet zvážit jakým způsobem je strukturovat, aby jejich vypovídací schopnost byla co nejvyšší.
měrné jednotky (základní, doplňková, pro výdej) - měrné jednotky slouží pro evidenci stavů skladové položky na skladě, pro objednávání, fakturaci...
vazba DMJ, koeficient ZMJ / DMJ při výdeji - volba určuje způsob výpočtu množství v doplňkové MJ při výdeji
 
Možnosti nastavení vazeb ZMJ, DMJ

 

Při výdeji skladové položky se  množství v DMJ počítá dle nastavení parametru "Vazba DMJ, koef. ZMJ/DMJ při výdeji":

 1. volná vazba, koef. z karty - vazba mezi DMJ a ZMJ je "volná", tj. uživatel může ručně zadat/změnit vydávané množství v DMJ - pokud hodnotu nezadá ručně, koeficient pro přepočet ZMJ na DMJ se použije z nastavení na kartě (dle konverzního koeficientu přepočtu ZMJ na DMJ v tab. "omkonvmj")

 2. hlídaná vazba, koef. dle dodávky - vazba mezi DMJ a ZMJ není "volná", uživatel nemůže ručně zadat vydávané množství v DMJ - toto se vypočítá přesně dle koeficientu mezi DMJ a ZMJ u konkrétní dodávky, ze které položka výdejky vznikla

 3. volná vazba, koef. dle akt. stavu - vazba mezi DMJ a ZMJ je "volná", tj. uživatel může ručně zadat/změnit vydávané množství v DMJ - pokud hodnotu nezadá ručně, koeficient pro přepočet ZMJ na DMJ se použije z aktuálního stavu položky na skladě v ZMJ a DMJ (poměr stavu v DMJ a ZMJ určí koeficient, který se na výdejce použije)

 

hmotnost - pro rozpouštění nákladů pořízení
objem - pro rozpouštění nákladů pořízení
ceny pro zvláštní účely (v domácí měně) - kalkulovaná cena, obvyklá prodejní cena, obvyklá prod. cena (s DPH), velkoobchodní cena
cenotvorba - zadaná základní prodejní cena je výchozí cenou pro výpočet prodejní ceny dle cenových systémů (pokud není jako výchozí cena nastavena pevná prodejní cena)
funkce "Vyplnit z ceníku" slouží k přednastavení cen dle již založeného ceníku (Měna, Sazba DPH, Prodejní cena (bez DPH), Prodejní cena (s DPH))
sp. daň fakturovat dle DMJ - je možné zadat, zda se má spotřební daň počítat dle hodnoty v DMJ. Při fakturaci se pak zjistí poměr aktuálního koeficientu DMJ/ZMJ ke koeficientu uvedenému v tabulce konverzí MJ dané položky. Tímto poměrným koeficientem se pak vynásobí spotřební daň uvedená na kartě, která odpovídá jednotkovému množství v ZMJ.

 

Příklad

ZMJ je kg, DMJ je laa (litr absolutního alkoholu)

 

Platí: 1 laa = 1,023582 kg a zároveň 1 laa = 265 Kč spotřební daně. Z toho vyplývá, že na kartě musí být        uvedena spotřební daň ve výši 258,8947 Kč (1 kg = 0,976961 laa ~ 0,976961 * 265 Kč = 258,8947 Kč)

 

Při výdeji 7 kg obsahujících 6,5 laa dostaneme: 258,8947 * 1,023582 / (7 / 6,5) = 246,0713866143 Kč        na 1 kg, tzn. že pro celou dodávku je to 7 * 246,0713866143 = 1722,50 Kč.

 

lihovitost , obsah lihu, kg a.a. - viz Sledování obsahu lihu na skladové položce
typ položky - materiál, zboží, vyráběná položka nebo norma (např. informace o tom, zda položka je vyráběná, slouží na přijaté objednávce k tomu, zda se mají automaticky nastavovat požadavky na výrobu nebo na dodavatele)
 
možnosti zadání

 

druh - položka je svázána s číselníkem "druh skladové položky", který umožňuje sloučení vlastnost podobných skladových položek z důvodů snadného vyhledávání, možnosti třídění, tisku sestav apod.
skupina - položka je svázána s číselníkem "skupina skladové položky", který se používá např. u cenových systémů (viz Cenové hladiny tabulkově)
minimální marže - viz Evidence minimální marže, slouží ke hlídání cen prodávaných položek
spotřební daň (v ZMJ) - aktuálně platná hodnota spotřební daně (v domácí měně a v základní MJ)
kód spotřební daně - ručně editovatelný kód (bez vazby na číselník), historii použitých kódů u skladové položky lze zobrazit pomocí tlačítka  (jakákoliv změna tohoto kódu na kartě skladové položky se zaznamená do historie - tab. "omspdankody")

 

 

Ostatní funkce

Funkce vyvolá speciální formulář pro "cenotvorbu", který umožňuje:

zadat/změnit aktuální rabat prodejní ceny dle průměrné ceny
zadat/změnit prodejní cenu (přímo nebo změnou aktuálního rabatu)
uložit danou prodejní cenu jako pevnou cenu skladě (s číslem pevné ceny dle skladu) - pomocí tlačítka F6

Formulář pro "cenotvorbu" vyvolaný z karty skladové položky

 

Uvedený dialog lze vyvolat pomocí funkce F11 i na jiných místech programu, kde má trochu změněné chování.

 

Formulář vyvolaný z položky příjemky navíc umožňuje:

uložit danou prodejní cenu jako základní prodejní cenu na kartě skladové položky - pomocí tlačítka F4 (pokud je zaškrtnuto "upravit rabat na kartě", uloží se zároveň hodnota aktuálního rabatu na kartu skladové položky)

Dialog pro "cenotvorbu" vyvolaný z položky příjemky

 

Formulář vyvolaný z položky nabídky, objednávky, výdejky, příp. faktury navíc umožňuje:

počítat rabat/prodejní cenu z výchozí ceny vypočtené dle cenového systému (místo průměrné ceny)
uložit danou prodejní cenu jako základní prodejní cenu na kartě skladové položky (pomocí F4 podobně jako u položky příjemky - i s ohledem na parametr "uložit rabat na kartě")

Formulář pro "cenotvorbu" vyvolaný z položky nabídky, objednávky, výdejky, faktury...

 

 Po aktivaci funkce a výběru záznamu z číselníku prodejních cen se doplní prodejní cena, její měna a sazba DPH na základě vybraného typu záznamu z číselníku.

 Funkce je určena pro vyvolání seznamu historie prodejních cen u karty skladové položky.

Historie prodejních cen z karty skladové položky

 

 

Záložka konverze MJ, další údaje

Záložka Konverze MJ, další

Popis položek:

konverze základní MJ  (ZMJ/VMJ) - jedná se o tabulku, která je určena pro pevné nastavení konverzí mezi jednotkami (základní/vydávaná) v případě, že na skladě je vedena skladová položka v jiné měrné jednotce, než v jaké je vydávána ze skladu
 
Formulář pro zadání přepočítacích koeficientů

 

celní sazebník
 
Celní sazebník

 
 Funkce zobrazí položku celního sazebníku pro výdej.
 Funkce zobrazí položku celního sazebníku pro příjem.

 

stát původu - pokud je vyplněný, kopíruje se do položek příjemky či předpříjemky bez ohledu na nastavení státu původu v hlavičce příjemky
minimální objednatelné množství - uplatňuje se při ručním pořizování položky přijaté objednávky, kdy nejde zadat menší objednané/potvrzené množství, než zde zadané (netýká se tvorby PO z jiných dokladů, importů, ani funkcí "Přidat hromadně" a "Rozdělit položku na 2 záznamy")
povolená korekce objednaného množství - uplatňuje se na položce výdejky, která vznikla z položky přijaté objednávky (přímo na dialogu položky výdejky lze speciálním tlačítkem změnit potvrzené objednané množství na položce PO - jak veliká může být tato změna, určuje právě nastavení povolené korekce)
 
Položka výdejky - funkce pro přímou změnu potvrzeného množství na položce přijaté objednávky

 
skupina recyklačních příspěvků - viz Automatický prodej s recyklačním příspěvkem
množstevní slevy - viz Množstevní slevy, prodejní ceny dle množstevních slev se zobrazí pomocí tlačítka
CZ-PRODCOM - jedná se o kód z číselníku CZ-PRODCOM
CZ-CPA - jedná se o kód z číselníku CZ-CPA

 

 

Záložka parametry použití, matice


 

Parametry použití

Záložka "parametry použití, matice"  formuláře skladových položek - parametry použití

 

Popis položek:

nepoužívat na ... - omezení použití položky na vybraných dokladech (přijaté objednávky, nabídky, vydané objednávky, příjemky, faktury, TPV normy spotřeby materiálu)
nenabízet k fakturaci - při ručním pořizování položek přijaté objednávky nebo výdejky se položka označí jako "nefakturovat"
zpřístupnit pro prodejní pokladnu - položku lze prodávat na prodejní pokladně
zpřístupnit na webu - týká se prodeje přes e-shop
používat sériová čísla - umožňuje pracovat se sériovými čísly (viz Evidence sériových čísel)
pracovat s lihovým saldem - viz Sledování obsahu lihu na skladové položce
vyžadovat vyplnění expirace - nelze uložit položku příjemky bez vyplněné expirace (viz Sledování expirací)
vyžadovat vyplnění šarže - nelze uložit položku příjemky bez vyplněné šarže (viz Sledování šarží)
kontrolovat unikátnost jiného rozlišení - systém nedovolí použít hodnotu "jiného rozlišení", které je už použito na jiné položce příjemky (viz Sledování šarží)
množství na dodávce je vždy 1 - při ručním pořizování položky příjemky se přednastaví přijímané množství na 1 bez možnosti změny
nelze uplatnit cenový systém - při zjišťování prodejní ceny položky (např. na prodejní pokladně) se neuplatní žádný cenový systém nebo speciální slevy - použije se vždy základní prodejní cena
nenačítat body za nákup položky na bonusovou kartu (např. iBOD) - týká se bonusových systémů
hlavní karta souboru zboží - viz Evidence souboru zboží, teprve pokud je parametr zatržený je umožněna práce se souborem zboží v záložce "součásti dodávky, doplňky, služby".
dodávka je nedělitelná - pokud je zaškrtnuto, musí se výběr dodávek při výdeji provádět vždy ručně - pak je zaručeno, že se dodávky nebudou při výdeji dělit

 

 

Matice

Záložka parametry použití, matice

 

Viz Evidence stejného zboží ve více velikostech, barvách a podobně

 

Záložka dodavatelé, odběratelé

Záložka obsahuje seznam dodavatelů resp. odběratelů do/z karty skladové položky. Dodavatele resp. odběratele lze vybrat z již uložených, v číselníku obchodních partnerů,  popřípadě dodat nového dodavatele resp. odběratele dané skladové položky.

Záložka dodavatelé, odběratelé  formuláře skladových položek

 

Při vložení nového dodavatele, resp. odběratele je nabídnut formulář pro zadání nutných údajů.

Více informací naleznete v částech:

Sledování dodavatelů
Sledování odběratelů

 

Záložka ceníky

Záložka obsahuje seznam jednotlivých cen na kartě skladové položky.

Celá problematika ohledně způsobu výpočtu a nastavení prodejních cen řeší kapitola a to "výpočet prodejní ceny podle různých cenových systému", kde je vysvětlen mechanismus automatického výpočtu prodejní ceny a popis jednotlivých metod je uveden v samostatné kapitole "cenové systémy".

Záložka Ceníky, SPD

 

Prodejní ceny

Číselník prodejních cen

Formulář pro zadání prodejní ceny

Prodejní ceny položky lze zadávat pro různé měny (EUR, USD, ...). Při zjišťování výchozí prodejní ceny dle cenových systémů se použije prodejní cena v požadované měně, pokud existuje.

Popis položek:

zadávat prodejní cenu včetně spotřební daně - podle zadání je zpřístupněna pro editaci buď položka prodejní cena bez DPH nebo prodejní cena včetně spotřební daně
spotřební daň (v ZMJ) - zobrazuje se aktuální spotřební daň (pro základní měrnou jednotku)

 

Tlačítkem "Historie prodejních cen" lze zobrazit historicky platné prodejní ceny (v domácí i cizí měně a to jak přímo z karty, tak z ceníku prodejních cen).

 

Katalogové ceny

Číselník katalogových cen

Formulář pro zadání katalogové ceny

Viz Katalogový prodej

 

Plánované ceny

Číselník plánovaných cen

Formulář pro zadání plánované ceny

Při oceňování skladu plánovanými cenami se jako evidenční ceny skladových položek na příjemkách používají plánované ceny (zadané k danému datu).

Pro každou plánovanou cenu položky se zadává začátek její platnosti.

Uvedení konce platnosti plánované ceny není povinné.

 

Pevné prodejní ceny

Číselník pevných prodejních cen

Formulář pro zadání pevné prodejní ceny

Pro výpočet prodejní ceny lze kromě jiného využít i tzv. pevné prodejní ceny. Ty se zadávají pro různé měny, přičemž každá pevná cena má přiřazeno číslo, dle kterého ji lze v cenových systémech identifikovat.

Číslo pevné ceny se zadává buďto přímo u skladu (pevné prodejní ceny dle skladu), nebo odpovídá skupině odběratele (pevné prodejní ceny dle skupiny odběratele).

 

Akční ceny

Formulář pro zadání akční ceny

 

Seznam případných akcí, vázaných přímo a jedině s kódem této skladové položky.

Oblast působnosti musí být nastavena na "kód".

Všechny ostatní akce, i kdyby podle výběru vyhovovaly jiné akce (interval kódů, druh či skupina skladových položek), se zde nebudou zobrazovat.

Význam jednotlivých polí i použití v cenových systémech viz. číselník akčních cen.

Akční cenu lze navíc omezit na konkrétní skupinu obchodních partnerů.

 

Velkoobchodní ceny

Velkoobchodní cenu (VOC) v domácí měně lze zadat přímo na kartě skladové položky v části "Ceny pro zvláštní účely":

 

VOC v cizí měně lze zadat na záložce "Velkoobchodní ceny".

Tlačítkem "Historie VOC" lze zobrazit historicky platné VOC (v domácí i cizí měně).

Číselník VOC v cizí měně

 

Spotřební daň

Formulář pro zadání spotřební daně

Spotřební daň se zadává vždy v domácí měně a pro základní MJ.

Pro určení období platnosti se zadává jenom začátek platnosti. Konec platnosti je určen začátkem platnosti nového záznamu (s novějším datem).

 

Záložka min./max. množství, náhrady

Záložka min./max. množství, náhrady  formuláře skladových položek

Minimální a maximální množství na skladech

Minimální a maximální množství se používají při výpočtu scházejícího množství na vydaných objednávkách (viz Evidence minimálního množství na skladě, Vytvoření VO hromadně pomocí zadaného filtru) a při tvorbě interních objednávek (viz Automatická tvorba interní objednávky).

Náhrady

Náhrady položek se používají na přijatých a vydaných objednávkách (viz Náhrada položky).

 

Záložka EAN, obaly

Záložka obsahuje seznam čárových kódů vázaných na použití s touto kartou skladové položky a informace o systému obalů.

Záložka EAN, obaly  formuláře skladových položek

Čárové kódy

- viz Evidence čárových kódů

Obaly

- viz Evidence obalů

 

Záložka součásti dodávky, doplňky, služby

Záložka součásti dodávky, doplňky, služby  formuláře skladových položek

 

Součásti dodávky

- viz Evidence součástí dodávek

Soubor zboží

- viz Evidence souboru zboží. Práce se seznamem "souboru zboží" je umožněna pouze když je tato skladová položka nastavena jako hlavní.

Doporučené doplňky

- jedná se o seznam doporučených doplňků k dané skladové položce

- nemá další speciální využití

Fakturované práce / služby

- viz Automatická fakturace služeb spolu s vyskladňovanou skladovou položkou

 

Záložka kategorie, WEB

Záložka kategorie, WEB  formuláře skladových položek

 

Jednotlivé kategorie jsou vázány na číselník kategorií skladových položek.

Více informací naleznete v části Kategorizace zboží.

 

Záložka náhled

Záložka obsahuje případný náhled na skladovou položku s možností práce (kopírování, vycentrování atd.) s obrázkem zde uloženým.

Záložka náhled  formuláře skladových položek

 

 

Záložka parametry, vstupní kontrola

Záložka parametry, vstupní kontrola  formuláře skladových položek

Parametry

Přidáním parametrů umožní rozšířit zadávané položky o libovolnou hodnotu, kterou je potřeba u skladové karty evidovat.

Více informací naleznete v části Rozšiřující parametry.

Formulář pro zadání parametru

Vstupní kontrola

Viz Parametry vstupní a výstupní kontroly.

Parametry (dřívější verze)

Již nepodporováno.

 

Záložka umisťování

Záložka umisťování  formuláře skladových položek

 

Viz Umisťování zboží na skladě.

 

Záložka poznámky, dokumenty

Záložka poznámky, dokumenty  formuláře skladových položek

 

Poznámka

Obsahuje dodatečné informace o skladové položce.

V rámci poznámky lze použít speciální formátovací znaky sloužící pro:

zobrazení vybraných informací na záložce "Základní údaje" - text uzavřený ve složených závorkách: {}
 
Zadání vybraných informací do poznámky

 
Zobrazení vybraných informací na záložce "Základní údaje"

 
zobrazení důležitých informací při výběru skladové položky při pořizování položky objednávky, příjemky, výdejky... - text uzavřený 3 vykřičníky: !!!

Text uzavřený 3 vykřičníky (!!!) se zobrazuje na položkách objednávek, příjemek, výdejek...

 
 
Zadání důležitých informací do poznámky

 
Zobrazení důležitých informací po výběru položky na přijaté objednávce

 

Poznámka pro WEB

Slouží pro zobrazení informací o položce např. na stránkách e-shopu.

Další poznámky

Slouží k evidenci dalších poznámek vázaných na speciální číselník poznámek. Při použití uživatel po výběru názvu poznámky zapíše samotný text poznámky.

Pořizování další poznámky

 

Pro jednu skladovou položku lze zadat několik různých poznámek z číselníku.

Další poznámky u skladové položky

 

V případě, že jsou u skladové položky použity poznámky s nastaveným parametrem "Zobrazit na PO" a daná položka se použije na přijaté objednávce, zobrazí se po jejím výběru informační okno se všemi poznámkami s uvedeným parametrem.

Zobrazení poznámky na položce přijaté objednávky

 

Dokumenty

Slouží pro připojení libovolného dokumentu.

 

Ostatní funkce v kartě skladové položky

Přímo ve formuláři skladových položek jsou umístěny funkce pro zobrazení informací souvisejících s aktuální kartou skladové položky.

Umístění funkcí

Popis funkcí:

 Funkce je určena pro zobrazení karty kusovníku. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F4.

 Funkce je určena pro výpočet stavů na skladech.

 Funkce je určena pro zobrazení pohybů na skladové kartě.

 Funkce je určena pro zobrazení kumulace příjmů a výdejů.

Funkce je určena pro zobrazení rezervací, požadavků a objednávek ve výrobě.

 Funkce zobrazí souhrnné informace o poptávkovém řízení, nabídkách, objednávkách a stavech...

 Funkce je určena pro zobrazení umístění na skladech.

 Funkce je určena pro nastavení množstevních slev.

 

Související témata

Skladová evidence