Číselníky modulu Sklady

Top  Previous  Next

Seznam témat:

seznam číselníků

sklady

skupiny skladů

typy pohybů

pohyby

typy skladových míst

typy expedičních dávek

druhy skladových položek

kategorie skladových položek

kategorie nabídkových položek

šablony pro tvorbu kódu

práce a služby

typy pořizovacích nákladů

obaly

poznámky

řady poptávkového řízení

řady požadavků na nákup

 

Seznam číselníků

sklady
skupiny skladů
typy pohybů
pohyby
typy skladových míst
typy expedičních dávek
druhy skladových položek
kategorie skladových položek
struktura kategorií skladových položek
kategorie nabídkových položek
struktura kategorií skladových položek
šablony pro tvorbu kódu
práce a služby
typy pořizovacích nákladů
obaly
poznámky
řady poptávkového řízení
řady požadavků na nákup

 

Cenové systémy

katalogy
akční ceny
speciální kódy pro metodu SELECT
cenové hladiny
cenové hladiny tabulkově
množstevní slevy (cenové intervaly)
množstevní slevy
skupiny obchodních partnerů
skupiny skladových položek
skupiny recyklačních příspěvků

 

Sklady

Číselník skladů je umístěn v menu Číselníky | Sklady | Sklady:

Umístění číselníku skladů

 

Popis funkcí skladu a skladové evidence naleznete v části Skladová evidence.

 

Skupiny skladů

Číselník skupin skladů je umístěn v menu Číselníky | Sklady | Skupiny skladů:

Umístění číselníku skupin skladů

 

Roztřídění skladů do skupin se používá zejména při práci s rezervacemi na skladech a při zjišťování scházejícího množství na vydaných objednávkách.

Skupina skladů v řadě PO definuje seznam skladů, na kterých lze provádět rezervace.

Skupina skladů v řadě VO definuje seznam skladů, ze kterých se zahrnují stavy a minimální množství při výpočtu scházejícího množství.

 

Popis položek

Skupina skladů

 

Seznamu skladů obsahuje jako doplňkový parametr prioritu skladu pro rezervace materiálu z výroby:

Výběr skladu

 

V formuláři v záložce Výroba je možnost nastavení parametrů pro rezervaci, příjem a výdej materiálů a polotovarů (možnost zadat vlastní SQL dotaz k příslušné skupině skladů) - více viz automatický příjem polotovarů.

Formulář "skupiny skladů"

 

Typy pohybů

Jedná se o jednoznačně danou tabulku, na základě které jsou rozčleněny pohyby na skladě. Podle nastavené akce se nabízí množina typů pohybů určená pro příslušnou akci.

Číselník není určen pro uživatelský přístup, obsah tabulky je součástí implementace databáze.

 

Příjem

Seznam typů pohybů pro příjem

 

Výdej

Seznam typů pohybů pro výdej

 

Převod

Seznam typů pohybů pro převod

 

Fakturace

Seznam typů pohybů pro fakturaci

 

Pohyby

Číselník pohybů je umístěn v menu Číselníky | Sklady | Pohyby:

Umístění číselníků pohybů

 

Tento číselník je určen pro práci v evidenci skladu, a to pro nastavení parametrů a souvztažností pro účtování pohybů na jednotlivých skladech, příp. pro fakturaci.

Všechny pohyby na skladě se při použití ihned účtují a je proto nezbytně nutné vytvořit předpoklady pro správné účtování, což je definice souvztažnosti.

Všechny pohyby jsou vázány na typ skladu.

Je nutné nadefinovat tolik pohybů, aby se obsáhlo veškeré používané účtování, přičemž několik pohybů může mít přiřazenu stejnou souvztažnost.

 

Počet pohybů představuje klíč pro třídící základnu výstupů, dle specifických požadavků účetní jednotky, které jsou dané potřebou sledovat různé druhy příjmů na sklad (nákup materiálu, zboží, odvádění výrobků a polotovarů vlastní výroby, storno příjmu, aktivace, apod.), výdejů ze skladu (výdej přímého materiálu, režijního materiálu, zboží pro prodej, výdej pro vlastní potřebu, stornování výdeje, apod.) a fakturace (prodej zboží, materiálu, HIM, NIM, poskytování služeb, apod.).

 

Definice pohybu pro převod je komplikovanější o jeden krok a to náhradní souvztažnost pro příjem. Pohyb s typem převod je jediný, který bude mít vyplněnu i náhradní souvztažnost pro příjem, přičemž se počítá s tím, že jako první krok nastává výdej ze skladu 1 a poté teprve příjem na sklad 2. V případě, že náhradní souvztažnost pro příjem není uvedena, použije se na příjmové části převodky "obrácená" souvztažnost z výdejové části.

Pokud se používá účtování skladových zásob dle druhů skladové položky, je potřeba nastavit správně i "Parametry".

 

Popis položek

Formulář pro zadání pohybu

 

Popis položek:

akce - určuje, kde je možné pohyb použít a jakým způsobem se bude účtovat:
 
Akce

 

typ pohybu - výběr z číselníku typu pohybů (seznam se filtruje na zadanou "akci"); číselník typu pohybů je jednoznačně určen a nelze jej uživatelsky měnit
 
Akce a typ pohybu

 

Při použití typu pohybu 112 - Příjem vratného materiálu z výroby - umožňuje přijímat na sklad materiálu z výrobního příkazu. Jde o to, že součástí výrobního příkazu je tzv. vedlejší vratný produkt, což je vlastně materiál, který zůstane navíc při výrobě daného výrobku a lze jej použít později.

 

účetní souvztažnost - všechny pohyby na skladě se při použití ihned účtují a je proto nezbytně nutné vytvořit předpoklady pro správné účtování, což je definice souvztažnosti
 
náhradní souvztažnost pro příjem - týká se účtování příjmové části převodu mezi sklady; pokud není nastavena, použije se "obrácené" nastavení souvztažnosti z výdejové části

 

parametry - jednotlivé parametry jsou zpřístupněné dle nastavení výběru pohybu (pro některé typy pohybů nemají význam)
 
účty z druhu skladové položky - umožňují nahradit účtování na účty zadané u skladu, příp. v souvztažnosti, účty uvedenými u druhu skladové položky, které se účtování týká
 
Pokud není u druhu skladové položky vyplněn účet skladu (zásob), nebo je-li u skladu nastaveno "účet ze skladu", použije se při účtování účet ze skladu

 

 

Typy skladových míst

Číselník typů skladových míst je umístěn v menu Číselníky | Sklady | Typy skladových míst:

Umístění číselníku typů skladových míst

 

Každé skladové místo patří k nějakému typu skladových míst, dle kterých se definuje způsob automatického umisťování na skladech, tzv. pravidla umisťování.

 

Popis položek

Formulář pro zadání typu skladového místa

 

Popis položek:

nosnost - informativní hodnota o nosnosti skladového místa (v kg)
způsob generování umísťovacího pravidla při vzniku skladových položek - pokud je nastaveno automatické generování umisťovacích pravidel, při pořizování nové skladové položky se automaticky založí odpovídající umisťovací pravidla s danou prioritou (nízká/střední/vysoká)

 

Ostatní funkce:

Funkce je určena pro vygenerování umísťovacích pravidel u všech existujících skladových položek podle zadaných parametrů. Funkci lze využít např. při dodatečném vytvoření nového typu skladových míst. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F3.

 

Typy expedičních dávek

Číselník typů expedičních dávek je umístěn v menu Číselníky | Sklady | Typy expedičních dávek:

Umístění číselníku typů expedičních dávek

 

Typ expediční dávky umožňuje definovat způsob automatického generování čísel jednotlivých expedičních dávek - zadává se prefix a celková délka generovaného kódu (max. 10 znaků).

 

Popis položek

Formulář typu expedičních dávek

 

Popis položek:

prefix - definuje první znaky generovaného kódu expedičních dávek
délka - délka generovaného kódu včetně prefixu
hmotnost - informativní hodnota hmotnosti expediční dávky (v kg)
používat - pokud parametr není zaškrtnutý, nebude se daný typ již dále nabízet pro použití

 

Příklad generování čísel expedičních dávek:

Pro prefix "BTX" a délku 7 se budou postupně generovat čísla expedičních dávek BTX0001, BTX0002, ...

 

 

Druh skladové položky

Číselník druhů skladových položek je umístěn v menu Číselníky | Sklady | Druhy skladových položek:

Umístění číselníku druhů skladových položek

 

Číselník druhů skladových položek je určený ke sloučení vlastnostmi podobných skladových položek z důvodů snadného vyhledávání, možnosti třídění, tisku sestav apod.

Číselník navíc umožňuje určení účtu skladových položek pro jednotlivé druhy skladových položek. Při splnění dalších podmínek pro zaúčtování příjmu a výdeje je pak ignorován účet uvedený u příslušného skladu, příp. u souvztažnosti, a použije se účet uvedený u konkrétního druhu skladové položky. Viz účty z druhu skladové položky v nastavení pohybů.

 

Poznámka:

Pokud je však parametr skladu "Účet ze skladu (= upřednostnit před účtem z druhu skl. položek)" zapnutý, je účet druhu skladových položek ignorován.

Nastavení parametru ve formuláři skladu

 

Pokud je potřeba pro příjem, výdej nebo fakturaci pro některé druhy pohybů použít účet dle druhů skladových položek, je možné definovat položky v oblasti účtů (Jedná se o účet příjmu, výdeje a výnosu) a v číselníku druhů pohybů zatrhnout parametr "Účet z druhů skladových položek". Této vlastnosti je možné použít i samostatně (např. pouze pro příjem, výdej nebo fakturaci).

 

Popis položek

Formulář pro zadávání druhů skladových položek

 

Popis položek:

účty - viz účty z druhu skladové položky v nastavení pohybů
 
- účet skladu (zásoby) - vztažný účet pro účtování zásob (příjemky, výdejky)
- účet příjmu (pořízení) - protiúčet pro účtování skladové (evidenční) ceny na příjemce
- účet výdeje (spotřeba) - protiúčet pro účtování skladové (evidenční) ceny na výdejce
- účet výnosu - protiúčet pro účtování výnosů na fakturách
 
výnosové účty lze definovat pro konkrétní hlediska dokladů uskutečněného plnění - ty pak mají přednost před výnosovým účtem ze sekce "účty"

 

analytika souvztažnosti skladové ceny - umožňuje nahradit analytiku skladové ceny standardního účtu zásob pro různé skladové položky zvlášť
analytika souvztažnosti skladové ceny se z druhu skladové položky použije v případě, že je nastaven odpovídající parametr souvztažnosti:
 
Nastavení parametru "analytika skladové ceny z druhu skladové položky" u souvztažnosti

 
 
Příklad použití analytiky skladové ceny z druhu skladové položky

V souvztažnosti je uveden účet skladové ceny 111 000 a zároveň nastaven parametr "analytika skladové ceny z druhu skladové položky".
U druhu skladové položky je nastavena analytika skladové ceny 200:
Při účtování skladové ceny se použije účet 111 200. (Původní analytika 000 se zamění za hodnotu 200.)

 

možná nulová cena příjmu - standardně nelze přijímat za nulovou cenu; nastavením parametru se kontrola vynechá u daného druhu položek
režijní materiál - použití v modulu "Výroba"
prioritní sklad, kontrolovat příjem - v případě příjmu skladové položky daného druhu na jiný než nastavený prioritní sklad (při zapnutém parametru "kontrolovat příjem") nedovolí systém položku příjemky uložit - vyvolá se chyba "Danou položku je možné přijmout pouze na sklad ..."

 

Výnosové účty dle hlediska uskutečněného plnění

Zde zadané výnosové účty mají přednost před zadáním výnosového účtu v sekci "účty".

 

Zadání hlediska a výnosového účtu

 

Zadává se hledisko dokladů uskutečněného plnění, pro které se použije daný výnosový účet.
 

 

Kategorie skladových položek

Funkce pro práci s číselníkem kategorií skladových položek jsou umístěny v menu:

Číselníky | Sklady | Kategorie skladových položek | Kategorie skladových položek a

Číselníky | Sklady | Kategorie skladových položek | Struktura kategorií skladových položek:

Umístění číselníků kategorií skladových položek

 

Kategorizace skladových položek slouží k uspořádání položek dle vybraných charakteristik. Používá se např. při prodeji přes e-shop.

 

Kategorie skladových položek

Formulář číselníku kategorií skladových položek

 

Popis položek:

zobrazovat na webu - zpřístupňuje danou kategorii skladových položek na webu (např. v e-shopu)
RTF -  Rich Text Format. Je to značkovací jazyk k formátování textu. Soubor RTF je normální textový soubor, ve kterém je spousta formátovacích příkazů (zapni tučné písmo, ukonči odstavec, přepni na Arial apod.). Formátu RTF rozumí spousta textových editorů, i mimo Windows.  Soubory RTF umí načítat například MS Word. Protože RTF je textový formát, dá se konvertovat do jiného formátu mnohem snadněji než binární formáty.
referenti - seznam referentů svázaných s danou kategorií skladových položek (použití např. při tvorbě vydaných objednávek pomocníky). Referentem se zde myslí uživatele systému Vision ERP.

 

Ostatní funkce:

 Funkce provede konverzi RTF textu do HTML formátu. Výsledek konverze program uloží do položky "Text". Vyvolání funkce se provede stiskem  klávesy F3.

 

Struktura kategorií skladových položek

Formulář číselníku struktura kategorií skladových položek

 

Struktura kategorií je daná hierarchií nadřazená - podřazená.

Kategorie, která není ve struktuře kategorií zadaná s nějakou jí nadřazenou kategorií, je v hierarchii "nejvýše".

 

Kategorie nabídkových položek

Číselník kategorií nabídkových položek je umístěn v menu Číselníky | Sklady | Kategorie nabídkových položek:

Umístění číselníku kategorií nabídkových položek

 

Číselník slouží k nadefinování kategorií nabídkových položek.

 

 

Šablony pro tvorbu kódu

Číselník šablon je umístěn v menu Číselníky | Sklady | Šablony pro tvorbu kódu:

Umístění číselníku šablon

 

Číselník je určen pro zadání předlohy při zadávání skladových položek. Slouží pro smysluplné a jednotné zadávání skladových položek a ulehčení zadávání stejných údajů pro opakované vytváření položek. Šablony mají hierarchii nadřazená - podřazená, a tak se taky postupně vybírají při vytváření nové skladové položky. Pokud je v globálních parametrech MTZ nastavená volba "Při tvorbě skladových položek používat šablony", zobrazí se výběrový seznam těchto šablon při vytváření nové skladové položky.

 

Popis položek

Formulář pro zadání šablony

 

viz. Generování skladové položky dle šablony

 

Číselník prací a služeb

Číselník prací a služeb je umístěn v menu Číselníky | Sklady | Služby, práce, kooperace:

umístění funkce

 

Číselník se využívá v evidencích přijatých objednávek, vydaných objednávek, ve výrobě, plánu oprav, u projektů, uskutečněného plnění...

Zda a kde se bude příslušný zápis z číselníku prací a služeb používat, vychází z nastavení záznamu.

 

Popis položek

Formulář pro zadání číselníku prací a služeb - základní údaje

 

Popis položek:

typ - nastavení typu služby, dle kterého se mění chování programu při práci s danou službou
 
Možnosti nastavení

 
potvrzení převzetí kooperace - její aktivace způsobí, že při pokusu o přijetí dané kooperace v prohlížeči řízení kooperací si vynutí zápis do evidence potvrzení o převzetí služby v odpovídající vydané objednávce
 
používat v modulech - definuje oblast použití dané služby
 
Možnosti nastavení

 
cena bez DPH, měna - základní prodejní cena služby bez DPH (v dané měně)
 
sazba DPH - zadání sazby DPH: 0%/snížená sazba/základní sazba
 
členění - středisko, činnost...
 
INTRASTAT - nastavení, zda se má služba zahrnout do hlášení INTRASTAT pro odeslání, příp. přijetí

 

 

Formulář se skládá ze základních údajů, které specifikují záznam v číselníku a z následujících záložek:

Záložky formuláře pro zadání číselníku prací a služeb

pohyby
operace
výnosové účty
dodavatelé
prodejní ceny

 

Pohyby

Zadání pohybů pro účtování na dokladech uskutečněného plnění v jednotlivých účetních obdobích.

Výběr pohybu je určen typem pohybu "fakturace".

 

Operace

Zadání a výběr operace

 

Popis položek:

kód operace - výběr z číselníku operací
typ operace - úkolová (zadává se počet operací) nebo hodinová (zadává se celkový čas trvání operace a časová jednotka)
cena celkem - celková prodejní cena operace
středisko - vazba na číselník středisek

 

 

Výnosové účty dle hlediska uskutečněného plnění

Zadání hlediska a výnosového účtu

 

Podobně jako u výnosových účtů druhů skladových položek se zadávají výnosové účty pro konkrétní hlediska dokladů uskutečněného plnění.

Zadává se hledisko dokladů uskutečněného plnění, pro které se použije daný výnosový účet (výběr konta z účetního rozvrhu).

 

 

Dodavatelé

Seznam je navázán na evidenci obchodních partnerů.

Zadání dodavatele

 

Popis položek:

interní název a kód - název a kód služby v evidenci dodavatele
dodací lhůta - "dodací" lhůta provedení služby (ve dnech)
priorita - nízká/normální/vysoká/primární dodavatel
kvalita - kvalita provedení služby dodavatelem (neznámá/nízká/střední/vysoká)
hodnocení - subjektivní hodnocení provedení služby vyjádřené číselnou hodnotou
cena, měna - cena dodávané služby (v dané měně)

 

Prodejní ceny

Seznam měn a příslušné výše prodejní ceny v udané měně.

 

Typy pořizovacích nákladů

Číselník pořizovacích nákladů je umístěn v menu Číselníky | Sklady | Typy pořizovacích nákladů:

Umístění číselníku pořizovacích nákladů

 

Typy pořizovacích nákladů umožňují definovat účty pro účtování vedlejších pořizovacích nákladů na příjemkách.

Více informací naleznete v části Rozpouštění nákladů na příjemce.

 

Obaly

Číselníky týkající se obalů jsou umístěny v menu Číselníky | Obecné | Obaly, resp. Číselníky | Obecné | Typy obalů:

Umístění číselníku obalů

 

Číselník obalů slouží primárně k evidenci obalů u skladových položek.

 

Popis položek

Formulář pro zadání obalu

 

Popis položek:

kód obalu - jednoznačná identifikace obalu (max. 15 znaků)
popis - popis/název obalu
typ obalu - typ obalu z uživatelsky definovatelného číselníku typů obalů (lze využít pro identifikaci obalů dle ČSN 77 0052-2, resp. ČSN 77 0053)
úroveň - úroveň, na které se obal používá u skladových položek (hodnoty 1-4)
hmotnost - hmotnost obalu v kg
vratný - informace, zda se jedná o vratný nebo nevratný obal
zpoplatněno - informace, zda je obal zpoplatněn
ceny - seznam prodejních cen obalu (s DPH) v různých měnách, včetně  sazby DPH (0%, snížená nebo základní)

 

Poznámky

Číselník poznámek je přístupný v menu Číselníky | Sklady | Poznámky:

Umístění číselníku poznámek

 

Číselník obsahuje seznam často používaných textů - poznámek. Při použití (např. u skladové položky) uživatel po výběru názvu poznámky zapíše samotný text poznámky.

 

Popis položek:

název - jednoznačný kód
oblast použití - tj. kde se poznámka nabízí k použití (skladové položky/nabídkové položky/kusovníky)
další parametry - informace o tom, zda zobrazovat poznámku na přijaté objednávce
 

Poznámka z číselníku

 

Řady poptávkového řízení

Funkce pro práci s číselníkem řad nabídek je umístěna v hlavním menu Nákup | Poptávkové řízení | Řady poptávkového řízení:

Umístění funkce

 

Popis položek

Formulář pro zadání řady poptávkového řízení

 

Popis položek:

parametry - při vytváření poptávky lze předvyplnit nabídky dodavatelů (t.j. oslovit dodavatele) automaticky dle číselníku dodavatelů jednotlivých skladových položek,
formulář poptávky - sestava, kterou je možné vygenerovat zároveň s oslovením dodavatele
schvalovací postup - vazna na schvalovací postup svázaný s konkrétní řadou poptávek, kterým je možné řídit proces poptávkového řízení
záhlaví poptávky  - rtf text, který je možné použit při tvorbě  sestavy pro oslovení potenciálních dodavatelů
pata poptávky  - rtf text, který je možné použit při tvorbě  sestavy pro oslovení potenciálních dodavatelů

 

Řady požadavků na nákup

Funkce pro práci s číselníkem řad nabídek je umístěna v hlavním menu Nákup | Kniha požadavků na nákup | Řady  požadavků na nákup:

Umístění funkce

 

Popis položek

Formulář pro zadání řady požadavků na nákup

Popis položek:

identifikace - vlastní řada požadavků a název řady,
výchozí vlastnosti - pro generování PŘ a VO z požadavku na nákup z dané řady,
seznam restrikcí/oprávnění - Přidělení práv běžným uživatelům (neadministrátorům) k popisované činnosti dané řady,
schvalovací postup - vazba na schvalovací postup, kterým je možné řídit proces požadavku na nákup

 

Související témata

Parametry

Cenové systémy

Skladová evidence

Evidence skladových položek

Výpočet prodejní ceny podle různých cenových systémů