Vyúčtování - nájemné

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

popis položek

položky vyúčtování

způsob vyúčtování

souvztažnosti

 

 

Umístění

Funkce určená pro vyúčtování nájemného je umístěna v hlavním menu Nájemné | Vyúčtování:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Vyúčtováním se zde rozumí rozpočítání skutečných nákladů na jednotlivé uživatele

 

Funkce je určena pro vyúčtování podle:

1.plochy - libovolnou programem evidovanou plochu
2.spotřeb
3.počtu osob
4.za byt

Program umožňuje provést vyúčtování podle plochy , spotřeb, počtu osob a na byt. Nejprve je třeba nastavit číselníku v způsobů vyúčtování. Tento číselník je pevný a nelze jej měnit.

Pro vyúčtování je důležité nastavení číselníku způsob vyúčtování

 

Obdobně jako u předpisů nájemného jsou položky vyúčtování zařazeny do okruhů a kód položky vyúčtování má tedy stejnou strukturu jako kód položky předpisu, první dva znaky okruh další dva znaky kód položky. Jak je vidět je možné (a vhodné, nikoliv však nutné) stejné položky předpisu a položky vyúčtování označit stejným kódem jak je vidět např. u položky Výtah, Osvětlení atp.

Vyúčtování lze pořídit v libovolném období (nejčastěji  za rok), lze provést libovolný počet vyúčtování na jeden dům (hospodářské středisko). Lze provést vyúčtování na jeden vchod v domě nebo pro vybrané, případně všechny vchody. U vyúčtování lze zvolit položky které mají být vyúčtovány a u vybraných uživatelů můžou být některé položky vyřazeny z vyúčtování (např. výtah u uživatelů bydlících v přízemí atp.).

Na základě předpisů jsou uživatelům domů, bytů či jiných služeb vystavovány zálohy. Vyúčtování pak probíhá jako rozdíl mezi zaplacenými zálohami  předpisy ) a skutečnými spotřebovanými službami ( spotřebované energie ) či nájemného.

Příklad

Např. vyúčtovává se osvětlení a přiřadí se že uživatelé platili vyúčtovávanou položku Osvětlení položkou předpisu Osvětlení. Z této položky se potom načtou všechny zaplacené zálohy uživatele.

 

Popis položek

Formulář, který řeší vyúčtování je rozdělen do několika záložek:

definice
vchody / uživatelé
vyúčtování
přeplatky
nedoplatky
zaúčtování

Záložka definice

Zadání definice vyúčtování

Popis položek:

číslo vyúčtování - libovolně zvolený kód ( např. číslo domu + období.... )

 

Položky k vyúčtování

Formulář pro zadání položek

Popis položek:

položka – položka z číselníku položek vyúčtování, tedy typ vyúčtování
vyúčtovat dle – položka z číselníku způsobů vyúčtování, jakým způsobem budou položky rozpočítávány (TS – znamená „topné sezóny“, klimatu – podle %tabulky klimatické náročnosti). Pro  vyúčtování "dle spotřeb"je možné použít odečty z měřidel
plocha – pokud je jako způsob vyúčtování zvoleno podle plochy potom zde vybereme podle které plochy bude položka vyúčtována
měřidlo – pokud bylo jako způsob vyúčtování zvoleno „podle spotřeb“ a jsou známy odečty měřidel zvolíme druh měřidla
zálohy – pokud byly na položku vyúčtování placeny zálohy předpisem nájemného zvolíme položku předpisu
účet (záloha) – účet na který budou zaúčtovány zálohy při účtování vyúčtování
náklady – celkové náklady na položku vyúčtování. Zadává se účet, případně účty na kterém jsou náklady na položku evidovány v účetnictví a příslušná částka. Pokud jsou již patřičné náklady na tomto účtu zaúčtované je možné je pomocí tlačítka Načíst vložit a není tedy třeba položku vyplňovat ručně. Položka Náklady celkem potom zobrazuje součet všech zadaných účtů nákladů.
zadat hodnotu - pouze pro způsob vyúčtování dle spotřeb, buď se zadá hodnota spotřeb nebo se načtou odečty měřidel

 

 Vyúčtování dle spotřeb

 

Ostatní funkce

Funkce provede součet veškerých položek na uvedených kontech v jednotlivých položkách rozúčtování nákladů a uloží do položky "náklady celkem".

 

Rozúčtování nákladů

Formulář pro zadání rozúčtování

Popis položek :

účet - konto, na které se účtují náklady za jednotlivé spotřeby od dodavatelů. Konto je pro každý náklad a fakturační místo jedinečné
náklady - pomocí funkce "načíst" se do položky uloží celková hodnota nákladů na daný náklad ( osvětlení, teplo, voda.... ). Tj. na uvedeném kontě jsou zaúčtovány faktury od dodavatelů

 

Každý náklad a fakturační místo má přiřazené vlastní specifické konto, které jednoznačně určuje celkovou hodnotu nákladů

 

Ostatní funkce

 Funkce provede součet veškerých položek na kontě uvedeného u položky rozúčtování nákladů a uloží do položky "náklady".

 

Záložka svázat s

Nemusí vždy souhlasit jednoznačně, že jedna faktura od dodavatele pokryje jedno fakturační místo ( dům, vchod.... ) a pak je nutné spojit více fakturačních míst a rozložit fakturované hodnoty mezi uživatele.

Svázání fakturačních míst

 

Tyto informace musí být uvedeny u všech svázaných fakturačních místech.

 

 

Záložka vchody / uživatelé

V záložce je nutné uvést vchody které chceme do vyúčtování zahrnout. Po potvrzení program automaticky vloží všechny uživatele z vybraných bytů

Formulář vyúčtování - záložka vchody / uživatelé

V dolní části obrazovky jsou zobrazení všichni uživatelé z vybraných vchodů a jak je vidět u zvýrazněných uživatelů, jsou dopočítány i měsíce případně dny, dny topné sezóny a %klimatické náročnosti, po které uživatel byt v rámci období vyúčtování bydlel (v uvedeném příkladu došlo k výměně uživatelů).

Ostatní funkce

 Funkce umožní náhled či tisk libovolného formuláře vázaného s uživatelem, kterého si zadáte do seznamu zde nabízených sestav ( formulářů ). Vyvolání funkce provedete stiskem levého tlačítka myši. Jednotlivé sestavy ( formuláře ) přidáte resp. uberete ze seznamu pomocí funkce "přiřadit sestavu..."

Seznam sestav

 

Záložka vyúčtování

Pomocí funkce "zálohy" se načtou  zálohy z předpisů uvedených u uživatelům a pomocí funkce "vyúčtovat"  se zjistí rozdíly mezi zaplacenými zálohami a skutečnými náklady.

Formulář vyúčtování - záložka vyúčtování

 

Ostatní funkce

  Funkce načte u vybrané položky pro vyúčtování hodnotu předpisu u uživatelů.

Funkce rozpočítá celkové náklady  podle zvolené metody ( dle plochy, počtu osob.... ) na jednotlivé uživatele.

Funkce načte u vybrané položky pro vyúčtování zadané odečty u příslušných měřidel.

 

Spotřeby

Funkce pro načtení odečtů měřidel je viditelná a použitelná pouze u položek které se vyúčtovávají podle spotřeb tj. v nastavení způsobu rozúčtování mezi uživatele v položce vyúčtování.

Výběr možností u funkce "spotřeby"

 

Popis nabízených možností :

načíst spotřeby - uloží k jednotlivým uživatelům informace o spotřebě z odečtu u příslušných měřidel
upravit spotřebu - možnost změnit výši odečtu
uložit spotřeby - hodnoty spotřeby na základě odečtů se uloží do sloupečku "spotrpuv", na základě těchto hodnot je možné rychleji pracovat s případnými úpravami spotřeb
obnovit spotřeby - obnoví změny provedené ve spotřebách ze sloupečku "spotrpuv"

Nastavení spotřeby

Popis položek :

záloha - suma zaplacených záloh
spotřeba - spotřeba dle měřidel
náklad - vypočtený náklad
nezahrnout do celkové spotřeby - spotřeba vybraného uživatele nebude zahrnuta do celkové spotřeby všech uživatelů
počítat s celým obdobím - pokud je zaškrtnuto je při vypočtu vyúčtování ignorováno období kdy uživatel v bytě bydlí ale počítá se s celým obdobím vyúčtování. Např. když uživatel bydlí v bytě jen 10měsíců z celkových 12měsíců vyúčtování, počítá se jako kdyby bydlel po celé období.

 

 

Záložka přeplatky

 

Ostatní funkce

Funkce je určena k nastavení banky pro příjem přeplatků. A to buď  pro Českou spořitelnu nebo Českou poštu.

Nastavení výstupu

V parametrech pro jak pro Českou spořitelnu, tak pro Českou poštu jsou uvedeny základní informace pro vytvoření soubor pro komunikaci s bankami, jeho umístění , dále pak další specifické informace, které vyžadují konkrétní banky

Parametry pro výstup pro Českou spořitelnu

Popis položek :

předčíslí - přiděluje spořitelna
číslo účtu pro zaúčtování celkové platby - přiděluje spořitelna (číslo sběrného účtu u spořitelny)
kód banky - z čísla sběrného účtu (0800)
pořadové číslo souboru - zadává uživatel,  nesmí se opakovat nejméně po dobu 100 dnů
přidělené číslo podniku - přiděluje spořitelna
název podniku - přiděluje spořitelna
datum vytvoření - zadává uživatel, přednastaveno aktuální datum
výstupní soubor - zvolí uživatel. Je tvořen z čísla sběrného účtu a A. Např. číslo účtu 1234567890, potom výstupní soubor je 12345678.90A. Názvu souboru musí předcházet disketová mechanika (např. A,B) následovaná dvojtečkou a lomítkem, t.j A:\12345678.90A.
kód obratu - přiděluje spořitelna
vlastní variabilní symbol - možnost zvolit, co bude uvedeno ve variabilním symbolu (v závislosti na přepínači Variabilní symbol)
volitelný text běžného záznamu - možnost zvolit, co bude uvedeno v textu (např. mzda, spoření)
konstantní symbol - přiděluje spořitelna
kódování češtiny - zadejte dle podmínek spořitelny
variabilní symbol - zde zvolíte, co bude uvedeno ve variabilním symbolu
text běžného záznamu - zde zvolíte, co bude uvedeno v textu běžného záznamu
Kč za položku v rámci 0800 - poplatek určí spořitelna
Kč za položku do jiné banky - poplatek určí spořitelna
banky zařazené do výstupu - zde určíte banky, které chcete zahrnout do výstupu pro spořitelnu. Jednotlivé kódy oddělujete čárkou (0800,0100 atd.)
nepoužívat výstup pro ČS a.s. - při zvolení této možnosti nebude výstup aktivní

 

Parametry pro výstup pro Českou poštu

Popis položek :

číslo podavatele  - šestimístný numerický údaj, určující jednoznačnost podavatele. Číslo přidělí pošta podavateli při uzavření dohody.
výstupní soubor - zde zvolíte název a umístění výstupního souboru, výstupní soubor by měl mít jméno BPxxxxxx.TXT, kde : xxxxxx - je  číslo podavatele.
poplatky - ve sloupci "částky" uvedete částky a ve sloupci "sazby" odpovídající poplatek za zaslání částky ze sloupce "částky".
účet částek  - i sazeb při platbě z jednoho účtu
číslo banky - čtyřmístný numerický údaj, určující číslo peněžního ústavu, ve kterém má podavatel veden účet, ze kterého provedl převod platby (např."0100" - pro Komerční banku).
předčíslí čísla účtu - šestimístný numerický údaj, obsahující předčíslí čísla účtu podavatele, ze kterého provedl převod platby.
číslo účtu - desetimístný numerický údaj, obsahující vlastní číslo účtu podavatele, ze kterého provedl převod platby.
konstantní symbol - maximálně čtyřmístný numerický údaj, který odpovídá typu služby. Konstantní symbol je uveden v dohodě o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání.
specifický symbol - desetimístný  numerický údaj  sloužící pro bližší specifikaci  převáděné platby. Údaj obsahuje číslo okresního razítka výpočetního centra odštěpného závodu. Specifický symbol je uveden v dohodě o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání.
variabilní symbol - desetimístný numerický údaj, obsahující variabilní symbol převodu platby. Je složen ze tří částí. Tvar údaje je XXXXYYYYZZ , kde: - XXXX - je druhá část čísla podavatele

 - YYYY - je datum výstupu

 - ZZ   - je pořadové číslo výstupu

účet sazeb - jen při platbě ze dvou účtů
číslo banky - čtyřmístný numerický údaj, určující číslo peněžního ústavu, ve kterém má podavatel veden účet, ze kterého provedl převod úhrnu sazeb. Tento údaj musí být uveden při způsobu placení ze dvou účtů, v opačném případě se nevyplňuje.
předčíslí čísla účtu - šestimístný numerický údaj, obsahující předčíslí čísla účtu podavatele, ze kterého provedl převod úhrnu sazeb. Tento údaj musí být uveden při způsobu placení ze dvou účtů, v opačném případě se nevyplňuje.
číslo účtu - desetimístný numerický údaj, obsahující číslo účtu podavatele, ze kterého provedl převod úhrnu sazeb. Tento údaj musí být uveden při způsobu placení ze dvou účtů, v opačném případě se nevyplňuje.
konstantní symbol - čtyřmístný numerický údaj, obsahující konstantní symbol, pod kterým podavatel provedl převod  úhrnu sazeb. Tento údaj musí být uveden při způsobu placení ze dvou účtů, v opačném případě se nevyplňuje.
specifický symbol - desetimístný  numerický údaj  sloužící pro bližší specifikaci převodu plateb. Údaj obsahuje číslo okresního razítka výpočetního centra odštěpného závodu. Specifický symbol je uveden v dohodě o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání.

 

 Funkce u označených položek nastaví příznak "k odeslání".

 

Záložka nedoplatky

Seznam nedoplatků

 

Ostatní funkce

 Funkce umožní náhled či tisk složenek či jiného vyúčtování, kterého si zadáte do seznamu zde nabízených sestav ( formulářů ). Vyvolání funkce provedete stiskem levého tlačítka myši. Jednotlivé sestavy ( formuláře ) přidáte resp. uberete ze seznamu pomocí funkce "přiřadit sestavu..."

 

Záložka zaúčtování

 

Ostatní funkce

Funkce zaúčtuje

Funkce pro prohlížení již vytvořeného dokladu.

 

Způsob vyúčtování

Funkce pro práci s číselníkem je umístěna v hlavním menu Nájemné | Způsob vyúčtování:

Umístění funkce

Číselníku způsoby vyúčtování je pevný a nelze jej měnit. Musí obsahovat tyto záznamy způsobů vyúčtování:

podle plochy
podle spotřeb
podle počtu osob
podle za byt

Položky pro vyúčtování

Číselník je jednoznačně určen a MUSÍ obsahovat zde uvedené položky

 

Nyní již můžeme začít položky vyúčtovávat. V číselníkovém poli „položka“ vybereme položku vyúčtování. Pomocí tlačítka Zálohy načteme zaplacené zálohy z předpisů k uživatelům a tlačítkem Vyúčtovat provedeme vyúčtování.

Obdobně postupujeme u dalších položek. Pokud se vybraná položka vyúčtovává dle spotřeb a bylo zadáno měřidlo včetně odečtů měřidel, lze tyto spotřeby načíst tlačítkem Spotřeby.

 

Souvztažnosti

Způsob zaúčtování předpisu určuje druh členství uživatele a zvolená účetní souvztažnost pro tento druh členství.

Jednotlivé položky vkládáme podle účtů a předpisy identifikujeme podle kódů předpisu. Příklad číselníku předpisů je uveden dále. Souvztažnost se vkládá pomocí SQL dotazu. Této struktury se nemusíme bát ani jí nemusíme rozumět protože program obsahuje nástroj na generování SQL dotazu, takže nám stačí pouze znát účet,stranu a položky předpisů které chceme zaúčtovat na vybraný účet.

 

Související témata

Uživatelé

Výstupy

Předpisy a platby