Výpočet průměrů

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

popis položek

 

 

Umístění

Funkce pro zadávání průměrů je umístěna v záložce formuláře pro pracovních poměry trvalé

Umístění funkce

a v záložce formuláře pro pracovní poměry aktuální

Umístění funkce

 

Popis funkce

Průměry  si program automaticky počítá a hlídá sám.

Pravidelně se při založení měsíců 1,4,7,10 se ptá, zda přepočítat průměry. Před založením nového období 1,4,7,10 se na dotaz provedou přepočty průměrů

Dotaz na přepočet

Možnost NE je dobré použít pro přechod z jiných systémů, kdy jsou průměry již nastaveny a není vhodné je přepočítat.

Po přepočtu průměrů program vytvoří sestavu (kontrolní výpis průměrů) starých a nových průměrů, a to jak na dovolenou tak na nemocenské dávky. Průměry pro pracovně právní účely jsou počítány čtvrtletně, denní vyměřovací základy pro dávky nemocenského pojištění jsou počítány měsíčně.

Sestava je součástí zpracování a není možné ji uživatelsky během zpracování měnit.

 

Popis položek

Záložka "průměry" ve formuláři pro zadání pracovních poměrů trvalých resp. aktuálních  obsahuje údaje o průměrných částkách výdělku a nástroje určené k přepočtům těchto průměrů. Průměry jsou potom rozhodující pro vyplácení náhrad jako dovolené, nemocenských dávek, příplatků počítaných z průměru apod.

Průměry jsou počítány automaticky při změně čtvrtletí.

Zadání průměrů - formulář pracovních poměrů (trvalé, aktuální)

Průměrná čistá mzda je nově v Zákoníku práce § 356 odst.3

 

Ostatní funkce

Funkce pro přepočet průměrů. Vyvolání funkce se provede stiskem levého tlačítka myši na tlačítku "přepočítej". Pokud nastoupí nový zaměstnanec a my u něj chceme vypočítávat tzv. pravděpodobný průměr, necháme, tak jak je implicitně nastaveno, zaškrtnuté políčko "přepočítat průměr",

Položka "přepočítat průměr"

což nám zaručí přepočet průměru u těchto nově nastoupených zaměstnanců každý měsíc, a to do doby, než je průměr přepočítán automaticky programem na stálý, pak je pole automaticky odškrtnuto. Při výpočtu pravděpodobného průměru se mimo základní plat, osobní hodnocení a prémie započtou i položky "příplatek 1" a "příplatek 2" z pracovních poměrů.

 

Hodinový průměr na dovolenou

Průměrná mzda na 1 hodinu vypočtená z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Používá se pro výpočet náhrad za dovolenou, jiné zákonné překážky v práci, náhrad za svátek a hodinových náhrad.

Průměrnou mzdu za 1 hodinu je možné také zadat ručně. Provedené změny program uloží po dotazu.

Při zakládání nového měsíce na měsíce 1,4,7,10 je průměr automaticky vypočítán za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Tento údaj musí být vyplněn u všech pracovníků.

 

Průměrná mzda je použita pro náhrady za dovolenou.

Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek. Dříve mohl být používán i průměrný výdělek denní (směnový), od 1. 1. 2007 to může být jen průměrný hodinový výdělek. Průměrný ani pravděpodobný výdělek nesmí být nižší než minimální mzda. Pokud by vyšel průměrný výdělek nižší, je třeba jej zvýšit na výši odpovídající minimální mzdě (program provádí automaticky).

 

Průměrná hrubá měsíční mzda

Tato  položka odpovídá  hrubé mzdě, používané při stanovení průměru pro  výpočet dovolené a náhrad. Lze zadat ručně nebo  stiskem tlačítka "Přepočítej" vypočítat, program se dotáže, zda provedené změny uložit. Je počítána z hodinové průměrné mzdy. Při zakládání nového měsíce na měsíce 1,4,7,10 je průměr automaticky vypočítán za předchozí kalendářní čtvrtletí. Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok má pro tento účel 365,25 dne ((365+365+365+366):4). Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou a koeficientem 4,348 (365,25:7:12). Tento koeficient vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Jako týdenní pracovní doba zaměstnance je použit jeho denní úvazek vynásobený 5, v případě použití kalendáře a vyplněném indexu pracovní doby se použije týdenní pracovní doba z kalendáře násobená indexem pracovní doby.

Od roku 2007 se v parametrech mezd změní řádek 38 (doposud koeficient dnů - 21.74) na 365.25, průměrný počet dnů v průměrném roce (pro přepočet hodinového průměru na měsíční). 

 

Průměrná čistá měsíční mzda

Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tak, že od hrubého výdělku odečteme pojistné na SZ, pojistné na VZP a zálohu na daň z příjmů vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje (Zákoník práce § 356 odst.3).

 

Související témata

Osobní karty

Pracovní poměry

Výpočet mzdy

Měsíční data