Pracovní poměry

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

pracovní poměry trvalé

popis položek

pracovní poměry aktuální

zadání mateřské dovolené (MD)

karty (docházkové, stravovací, výrobní, přístupové...)

 

 

Umístění

Funkce  je umístěna v hlavním menu Personalistika a mzdy | Mzdy | Měsíční zpracování ... |  Pracovní poměry:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Pracovní poměry se dělí na trvalé a měsíční (pracovní poměry platné pro aktuálně nastavený měsíc). Při pořizování nového pracovníka se pořídí trvalý pracovní poměr, měsíční pracovní poměr se vytvoří automaticky při založení nového měsíce, naplní se daty z trvalého pracovního poměru.

Lze je zavádět teprve po zavedení osobních karet

V kartách pracovních poměrů soustřeďují informace o pracovním zařazení, platu a ostatní informace pro mzdovou agendu. Zde pracovník dostane přidělené osobní číslo.

Princip je takový, že trvalé pracovní poměry nesou informace trvalého stálého charakteru. Při založení nového mzdového období jsou vytvořena měsíční data na základě informací v osobních kartách a trvalých pracovních poměrů. Ty jsou určeny por výpočet mzdy. Pokud nedojde k žádným změnám, mzda se vypočítá podle informací v měsíčních datech. Ovšem pokud v takovémto období nastanou jednorázové změny platné pouze pro toto období, pak je nutné tyto změny promítnout do pracovních poměrů měsíčních či aktuálních.

V aktuálním (měsíčním) pracovním poměru jsou uloženy hodnoty, které platily při výpočtu mzdy za konkrétní období, zde tedy je možné případně sledovat historii výpočtu mezd.

Mimo výpočet mzdy slouží pracovní poměry aktuální k zobrazení a sledování historie, je možné dohledat, jaké bylo zařazení pracovníka, jeho mzda, úvazek, průměr apod.

 

Nastavení pracovních poměrů

1.změna trvalá  - jestliže potřebujete provést změnu trvalé povahy mající vliv pro další měsíce data, použijte pro úpravu změn v pracovních poměrech trvalých.  Změna bude uplatněna od založení dat pro následující měsíc.
2.změna platná pouze pro jeden měsíc - v případě, že se bude jednat o změnu, která se má projevit pouze v aktuálně nastaveném měsíci, použijte pracovní poměr platný pro aktuálně nastavený měsíc.
3.změnu trvalá platná v aktuálním měsíci - úpravu proveďte v trvalém pracovním poměru a potom použít funkci "Vložení pracovníka do aktuálního měsíce", pokud již byl měsíc založen. V případě, že nová měsíční data ještě nebyla založena,  přenesou se změny automaticky při založení měsíce. Také je možné provést změnu zároveň v trvalém i měsíčním pracovním poměru ručně, bez použití funkce pro vložení pracovníka do aktuálního

Rušení pracovního poměru je přístupné jen administrátorovi, zrušení záznamu zruší všechny záznamy, které mají stejné rodné číslo, osobní číslo a pracovní poměr  jako rušený záznam (srážky, měsíční data...).

 

Pracovní poměry roční (trvalé)

Umístění

Funkce je umístěna v hlavním menu programu v kapitole Personalistika a mzdy | Mzdy | Pracovní poměry |Pracovní poměry roční RRRR:

(kde RRRR je rok zpracování)

Umístění funkce

Tato funkce slouží k zobrazení, rušení, pořízení, vyhledávání a pro změny pracovních poměrů zaměstnanců.

Teprve založením pracovního poměru trvalého se stává člověk zaměstnancem organizace a je zařazen pro výpočet mzdy.

 

V pracovních poměrech trvalých zadáváme údaje, které se budou automaticky načítat do každého založeného období (měsíce), protože se z nich automaticky po založení období založí pracovní poměry pro aktuální měsíc a měsíční data. Je možné, aby zaměstnanec měl více než jeden pracovní poměr, ale vždy pouze tak, jak to umožňuje zákon.

Hodnoty z trvalého pracovního poměru nemají na výpočet mzdy vliv. Trvalý pracovní poměr vymezuje základní vlastnosti pracovního poměru

 

Možnosti prohlížeče

Tato funkce slouží k zobrazení, rušení, pořízení, vyhledávání a pro změny pracovních poměrů zaměstnanců. Pracovní poměry se dělí na trvalé a měsíční (platné pro aktuální měsíc). Při pořizování nového pracovníka se pořídí trvalý pracovní poměr, měsíční pracovní poměr se vytvoří automaticky při založení nového měsíce, naplní se daty z trvalého pracovního poměru.

Pro pořízení změny, která má trvalou platnost, použijte trvalé pracovní poměry, pro změnu, která se má projevit jen v nastaveném měsíci použijte pracovní poměr platný v nastaveném měsíci. Pro změnu, která má platit trvale a zároveň v aktuálním měsíci stačí provést změnu v trvalém pracovním poměru a potom použít funkci "Vložení pracovníka do aktuálního měsíce (Alt+V)" - pokud již byl měsíc založen (jinak se změny přenesou automaticky při založení měsíce).

Funkci pro vložení pracovníka do aktuálního měsíce je možné použít např. při nástupu pracovníka v době, kdy jsou měsíční data již založena. Pokud je pracovník již v měsíčních datech zařazen dojde k aktualizaci jeho měsíčního pracovního poměru hodnotami z trvalého pracovního poměru (všechny položky) i některých položek měsíčního dokladu (fond, odpracovaná doba, sazby příplatků, výplatní místo, členění - např. při opravě chybně zadaného datumu nástupu ho opravíte na jednom místě a Alt+V se přenese dál, včetně přepočtu odpracované doby dle nově zadaného nástupu). V případě používání docházky s terminály podporujícími přístupy, je možné zadávat pracovníkům přístupy do objektu. pracovníka do aktuálního měsíce je možné použít např. při nástupu pracovníka v době, kdy jsou měsíční data již založena. Pokud je pracovník již v měsíčních datech zařazen dojde k aktualizaci jeho měsíčního pracovního poměru hodnotami z trvalého pracovního poměru (všechny položky) i některých položek měsíčního dokladu (fond, odpracovaná doba, sazby příplatků, výplatní místo, členění - např. při opravě chybně zadaného datumu nástupu ho opravíte na jednom místě a Alt+V se přenese dál, včetně přepočtu odpracované doby dle nově zadaného nástupu). V případě používání docházky s terminály podporujícími přístupy, je možné zadávat pracovníkům přístupy do objektu.

 

Přímo v  záhlaví prohlížeči pracovních poměrů jsou  umístěny funkce pro práci s kartami trvalých pracovních poměrů

Prohlížeč karet pracovních poměrů - funkce pro práci nad kartami  pracovních poměrů

 

Popis funkcí

Funkce pro zadání srážek je umístěna v záhlaví prohlížeče karet trvalých pracovních poměrů. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves Alt + S.

Funkce pro prohlížení historie pracovních poměrů je umístěna v záhlaví prohlížeče karet trvalých pracovních poměrů. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves Alt + H

Funkce pro vložení pracovníka do pracovních poměrů aktuálně nastaveného měsíce je umístěna v záhlaví prohlížeče karet trvalých pracovních poměrů. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves ALT + V. Údaje z trvalého pracovního poměru se přenesou do měsíčního - aktuálního pracovního poměru dle nastaveného období, existující měsíční pracovní poměr se aktualizuje, neexistují je vložen (např. nový nástup po založení měsíčních dat).

Dodatečné vložení pracovníka do měsíčních dat

Funkce pro vytvoření mzdového listu je umístěna v záhlaví prohlížeče karet trvalých pracovních poměrů. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves Alt + M

Funkce pro prohlížení docházky od počátku období je umístěna v záhlaví prohlížeče karet trvalých pracovních poměrů. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves Alt + D

Funkce pro zadání resp. prohlížení věrnostního příplatku horníků je umístěna v záhlaví prohlížeče karet trvalých pracovních poměrů. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves Alt + P

Funkce pro vytvoření sestavy ELDP pro k aktuálně nastavenému pracovnímu poměru nebo pro více vybraných pracovních poměrů je umístěna v záhlaví prohlížeče karet trvalých pracovních poměrů. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves   Alt + E

Funkce hromadného sběru označených pracovníků do registrů pojištěnců OSSZ je umístěna v záhlaví prohlížeče karet trvalých pracovních poměrů. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves Alt + O

Funkce pro vytvoření přihlášek  označených pracovníků do registrů pojištěnců OSSZ je umístěna v záhlaví prohlížeče karet trvalých pracovních poměrů. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves Alt+ L

Funkce pro vytvoření odhlášek označených pracovníků do registrů pojištěnců OSSZ je umístěna v záhlaví prohlížeče karet trvalých pracovních poměrů. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves Alt + K

 

Popis položek

Základní informace

formulář pro zadání pracovního poměru - základní informace

Popis položek :

rodné číslo - NUTNO VYPLNIT, k dispozici je číselník zapsaných osobních karet, pokud ještě není osobní karta vypsána, je možné ji nyní do seznamu přidat. Rodné číslo je jednoznačná identifikace občana ČR. U cizích státních příslušníků je nutné zavést šestimístné číslování. Není možné vkládat znaky za lomítko, poněvadž kontrola správného zadání rodného čísla by neumožnila položku uložit. Pokud cizince zaměstnáváte, mají "rodné číslo" přiděleno. Položka se uvádí i na hlášení odesílané správám sociálního zabezpečení.

V systému Vision ERP je rodné číslo hlavním klíčem do všech agend, které souvisí s údaji o osobách jako jsou zaměstnanci, managementem, společníky, akcionáře  a ostatní.

pracovní poměr - NUTNO VYPLNIT, vybereme z číselníku, o který typ pracovního poměru se jedná. Program obsahuje předvyplněný číselník druhů pracovních poměrů. Druh pracovního poměru zásadně ovlivní způsob výpočtu pojištění, daně a mzdy. Druh pracovního poměru určí způsob výpočtu mezd. Program obsahuje předvyplněný číselník druhů pracovních poměrů.

Druh pracovního poměru zásadně ovlivní způsob výpočtu pojištění, daně a mzdy.

osobní číslo - je číslem, které dostane pracovník přiděleno pro mzdy a jejich výpočet.  Základním klíčem pro pracovní poměry je rodné číslo, druh pracovního poměru a osobní číslo. Při pořizování nového pracovníka program najde nejvyšší osobní číslo, které se v databázi vyskytuje a toto číslo zvýšené o 1 zobrazí; je možné ponechat nebo změnit, každá organizace číslování řídí odlišným způsobem. Po nástupu má pracovník přiděleno číslo, které platí po celou dobu zaměstnání. Je ale možno ho dodatečně změnit, změna čísla proběhne i ve všech dalších záznamech, které byly pracovníkovi pořízeny (děti, srážky, výplaty...).
číslo docházkové karty - položka je určena pro docházkovou část SW Vision ERP. Pokud modul docházka nepoužíváte, můžete tuto položku využít libovolně, ale stejná hodnota se nesmí vyskytnout u více pracovníků, duplicity nejsou povoleny. Čísla karet je možné psát ručně, doporučujeme však využít Čtečku čipových karet. Po přiložení karty ke čtečce je její číslo zobrazeno v této položce (za předpokladu, že je položka vybrána. Pokud je aktivní jiná položka formuláře, karta načtena nebude). Pokud je již číslo karty vyplněno, dojde k přepsání nově načtenou hodnotou až po kladné odpovědi na dotaz. Není možné přiřadit jedno číslo karty více pracovníkům, při pokusu o uložení bude hlášena chyba

Od verze 205 jsou karty řešeny na záložce Karty, jeden pracovník může mít neomezeně karet pro různé účely.

funkce - výchozí nastavení pro zadání pracovního poměru
kalendář - výchozí nastavení pro zadání pracovního poměru
datum nástupu - Datum vzniku pracovního poměru. Lze napsat, nebo vybrat z kalendáře po stisku klávesy F9. Má vliv na předvyplnění dnů dovolené, výpočet přepočtených stavů a výpočet mzdy (vyplnění pracovních dnů a hodin). Na výpočet zdravotního pojištění (krácení minimální mzdy podle kalendářních dnů) a výpočet vyměřovacího základu pro dávky nemocenského pojištění má vliv Datum vzniku pojištění a pro ukončení pracovního poměru mají vliv položky uvedené v záložce Vznik a ukončení PP.
datum výstupu - datum ukončení pracovního poměru. Lze napsat, nebo vybrat z kalendáře po stisku klávesy F9. Rozumí se poslední den, kdy pracovník ještě pracuje. Má vliv na dovolenou, výpočet přepočtených stavů, výpočet zdravotního pojištění (krácení minimální mzdy podle kalendářních dnů) a výpočet vyměřovacího základu pro dávky nemocenského pojištění společně s položkami uvedenými v záložce Vznik a ukončení PP.
vznik pojištění - položkou se přesně definuje datum od kterého vzniká pracovníkovi sociální a zdravotní pojištění. Pokud není vyplněna, je u každého pracovníka při uložení doplněna hodnota z položky "datum nástupu". Tato položka má vliv na výpočet sociálního a zdravotního pojištění a denního vyměřovacího základu pro dávky NP, počet pojištěných osob v hlášení pro OSSZ, podklady pro ELDP atd.  Položka byla doplněna z důvodu nejednotnosti výkladu paragrafu 7 zákona 54/1956 Sb., kde se hovoří o tom, že pojištění vzniká dnem vstupu do zaměstnání. Vzhledem k tomu, že vstup do zaměstnání definuje zákoník práce v paragrafu 33 jako den, který byl sjednán v pracovní smlouvě, měla by být tato položka shodná s datem nástupu. Tento postup se ale nezdá některým OSSZ, které tvrdí, že pojistný poměr vzniká až tehdy, kdy pracovník fyzicky přijde do práce, bez ohledu na datum v pracovní smlouvě. Např. při nástupu 1.1.1999 považuje za vznik pojištění den 4.1.1999 (svátek a sobota, neděle se nepočítá), proto z náhrady za svátek by nemělo být placeno pojištění a vyměřovací základ pro dávky NP by měl být počítán bez této náhrady a bez 3 kalendářních dnů. Pokud budete mít ze strany OSSZ problémy, je možné tuto položku začít používat. Je ale možné, že potom budete mít zase problémy se zdravotními pojišťovnami, které ve většině případů posuzují vznik pojistného vztahu podle pracovní smlouvy. Vznik pojistného je ale pro obě pojištění stanoven shodně, a to výše uvedeným paragrafem 7. Pokud tedy tato položka bude vyplněna jinak než datum nástupu, musíte upozornit pracovníky, že si za období "datum nástupu" až "den vzniku pojištění" musí zaplatit zdravotní pojištění jako osoby bez příjmů, a také z případné náhrady za svátek.

 

Položka je povinná i pro pracovní poměry, které nezakládají účast na nemocenském pojištění (např. dohody o provedení práce). V tomto případě hodnotu položky nechejte tak, jak byla vyplněna programem, t.j. shodně s datem nástupu.

 

Ostatní funkce

Funkce "přístupy" je určena pro nastavení slouží k propojení s modulem docházka. Vyvolání funkce se provede stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce přístupy.

Přístupy (otevírání dveří) přes docházkové terminály je možné nastavovat pro konkrétní kartu přímo z pracovních poměrů po vyplnění čísla docházkové karty tlačítkem "Přístupy". Je možné zvolit pro každý terminál časové rozpětí, kdy bude přístup pro tuto kartu povolen. Není nutné přímé propojení s terminály, údaje jsou zapsány do databáze a do terminálů se načítají každou hodinu.

 

Formulář pro zadání pracovních poměrů trvalých se kromě základních údajů  skládá z více záložek :

evidenční stav
dovolená, OSSZ
plat
průměry
odpočty, ZP
zařazení
srážky
vznik / zánik PP ( pracovního poměru )
historie
měsíční data
poznámky
karty (docházkové, stravovací, výrobní, přístupové...)

 

Záložka evidenční stav

Funkce je určena položkou, která společně s druhem pracovního poměru určí způsob výpočtu mezd v sociálním a zdravotním pojištění, daní (ze závislé činnosti nebo zvláštní sazby), ... . Pokud pracovník pracuje (evidenční stav 0), není třeba vyplňovat, záznam bude vložen automaticky programem. Je třeba vyplnit pouze pro důchodce, mateřské, učně apod.

Pro evidenční stav = 0 není nutné vyplňovat, informace je automaticky doplněna programem dle data nástupu

 

Záložka je určena pro sledování historie evidenčních stavů. Pro pracovníka, který pracuje (evidenční stav = 0) není nutné evidenční stav vyplňovat, program jej automaticky doplní podle datumu nástupu. Pro jiné evidenční stavy je třeba záznam doplnit ručně. Evidenční stav má význam pro výpočet mzdy.

Je třeba evidenční stavy zadávat důsledně chronologicky za sebou, žádné přeskakování a doplňování zpětně není možné. V rámci roku uvádět jen ty evidenční stavy, které do tohoto roku zasahují. Je nepřípustné je zadávat dopředu či z minulých let. Jak nastane změna evidenčního stavu u pracovníka, tak ji okamžitě zadat. Aktuální evidenční stav NESMÍ být ukončen ("datum do" nevyplněno), ukončí se automaticky po zadání nového evidenčního stavu dnem od kterého začíná nový evidenční stav mínus jeden den. Z roku do roku se přenáší poslední evidenční stav, tj. ten posledně zapsaný, při dodržení výše uvedeného tedy vždy ten aktuální. Při nedodržení uvedeného postupu nelze zaručit korektní vytvoření ELDP či správné výpočty výplaty.

 

Je zajištěno automatické ukončování neukončeného evidenčního stavu při zadání nového a to datumem o 1 den menším než je "datum od" nového evidenčního stavu

Odpočty zdravotního pojištění jsou prováděny jen pokud příslušný evidenční stav trvá celé rozhodné období (viz Zákon o všeobecném zdravotním pojištění).

Příklad

Důchodce nastoupí v polovině měsíce (a byl důchodcem již dříve), tak je třeba do evidenčního stavu v položce "datum od" uvést první den měsíce, jinak odpočet na ZP nebude proveden.

 

Popis položek

Formulář pro zadání evidenčního stavu

Popis položek :

evidenční stav - je přednastaveno 19 základních evidenčních stavů, jejich změna je povolena jen administrátorovi. Nové je možné libovolně přidávat. Pro každý evidenční stav je možné nastavit, jestli je plátcem zdravotního pojištění i stát, jestli pro něj platí minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, jestli má být zařazen do výpočtu mzdy, výši minimální mzdy, jak se má počítat příspěvek na odbory a jestli se má zahrnout do evidenčního počtu pracovníků.  Evidenční stav má význam pro výpočet mzdy.

Seznam evidenčních stavů

 

 

Záložka dovolená, OSZS

Dovolená od 1.1.2021.

Novelou ZP provedenou zákonem 285/2020 Sb. se zásadně mění koncepce výpočtu a čerpání dovolené od 1. ledna 2021.

Výměra dovolené zůstává v § 212 odst. 1 až 3 ZP i nadále v délce nejméně 4 týdny, u státních zaměstnanců 5 týdnů a u pedagogických a akademických pracovníků 8 týdnů. Nově se však dovolená nebude poskytovat ve dnech ale v hodinách. Zaměstnavatelé podnikatelské sféry můžou i nadále prodloužit dovolenou navýšením její výměry v týdnech nebo ve dnech převedených na část týdne.

Při zakládání období 1/2021 se zobrazí dialog s parametry dovolené, ve kterém zadáte výměru dovolené v týdnech (i na desetinná místa, např. 5,2 apod.). Dovolená do roku 2021 bude převedena v hodinách podle změny provedené v odst. 1 § 213 kde zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru konal u něho práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené. Dovolená bude nastavena v celkovém nároku na rok (případně méně, dle datumu výstupu). Stanovená týdenní pracovní doba se pro každého pracovníka automaticky vypočítá, pokud má kalendář, tak je to týdenní pracovní doba z kalendáře. Pokud kalendář nemá, tak je to jeho hodinový úvazek vynásobený 5. Pokud nemá ani denní úvazek, tak je to týdenní pracovní doba v organizaci z parametrů mezd. Pokud u některých pracovníků výše uvedený výpočet stanovené týdenní pracovní doby není vyhovující (individuální pracovní doba, zkrácené úvazky apod.), je možné ji jim zadat ručně, pracovní poměry roční byly rozšířeny o položku "Stanovená týdenní pracovní doba". V případě vyplnění má přednost před automatickým zjištěním stanovené týdenní pracovní doby (je třeba ji vyplnit ještě před založením 1/2021).

Podle přechodného ustanovení č. 2 k zákonu 285/2020 Sb. právo na dovolenou, které vzniklo před 1. lednem 2021 a její čerpání se řídí dosavadní právní úpravou (nikoliv tedy novelou ZP). V roce 2021 se tak budeme setkávat s čerpáním „staré dovolené“ ve dnech a nové již v hodinách. V měsíčních datech jsou proto zvláštní položky pro dovolenou ve dnech a dovolenou v hodinách.

Podle dostupných výkladů k této problematice skoro všichni autoři uvádí, že „stará dovolená“ by se měla čerpat ve dnech a nová v hodinách. I když... Podle § 4a ZP nesmí být odchylná úprava práv nebo povinností nižší nebo vyšší, než stanoví ZP nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. K odchylné úpravě může dojít smlouvou nebo vnitřním předpisem. Zde je možné podle našeho názoru se odchýlit, protože nedojde k poškození ani jedné strany pracovněprávního vztahu, když zaměstnanci s pracovní dobou 40 hod. týdně, poskytneme místo 5 dnů dovolené 40 hod. dovolené… Někteří zaměstnavatelé si již tento způsob (čerpání dovolené v hodinách) sjednali ve vnitřním předpisu za trvání současného ZP. Převod i staré dovolené na hodiny je umožněn, ve výše uvedené dialogu parametrů dovolené je třeba zatrhnout "Převést starou dovolenou z roku 2020 do roku 2021 v hodinách".

Přepočet dovolených

Formulář pro zadání dovolené

Popis položek :

dovolená řádná,  nárok - zákonný počet dní nároku na řádnou dovolenou (včetně případného zvýšení). Zákonný počet dní je dán zákoníkem práce a případně podnikovou směrnicí. Při vložení nového pracovníka se automaticky doplní z hodnoty "Konfigurace mezd - Počet dnů dovolené v organizaci" a upraví se podle datumu nástupu (krácení podle Zákoníku práce). Je možno ručně upravit. Do roku 2021, od roku 2021 jsou hodiny dovolené.
dovolená dodatková, nárok - počet dní nároku na dodatkovou dovolenou. Počet dní dodatkové dovolené je dán Vaší směrnicí v souladu se zákonem (hornictví, stavebnictví). Navýšení řádné dovolené o týden se zapíše přímo do řádné dovolené, v tomto případě se nejedná o dodatkovou dovolenou. Do roku 2021, od roku 2021 jsou hodiny dovolené.
dovolená řádná, zůstatek - počet dní zůstatku řádné dovolené. Rozumí se aktuální zůstatek dovolené. Při vyčerpání určitého počtu dní dovolené v měsíci je tento zůstatek programem aktualizován. Při vložení nového pracovníka se automaticky doplní z hodnoty "Konfigurace mezd - Počet dnů dovolené v organizaci" a upraví se podle datumu nástupu (krácení podle Zákoníku práce). Je možno ručně upravit. Krátí se dle Zákoníku práce (100 dní 1/12, dalších 21 dní 1/12). Do roku 2021, od roku 2021 jsou hodiny dovolené.
dovolená dodatková, zůstatek - počet dní zůstatku dodatkové dovolené. Rozumí se aktuální zůstatek dovolené. Při vyčerpání určitého počtu dní dovolené v měsíci je tento zůstatek programem aktualizován. Krátí se o 1/12 za každých 21 zameškaných dnů. Pokud je uvedena, program odečítá vybranou dovolenou z této položky dříve než ze řádné dovolené. Do roku 2021, od roku 2021 jsou hodiny dovolené.
dovolená stará - zbytek nevyčerpaných dnů řádné dovolené z minulého roku. Při vybírání  dovolené v  měsíci  má  tento údaj přednost, t.j. nejdříve se odečítají vybrané dny z této položky a teprve potom z předchozí. Do roku 2021, od roku 2021 jsou hodiny dovolené.
zameškané pracovní dny pro krácení dovolené (100) - Dovolená se krátí podle Zákoníku práce za 100 dnů o 1/12 a za každých dalších 21 dnů o 1/12. V této položce se počítá prvních 100 dnů, po jejich dosažení se dosadí hodnota 200 a dále se krátí podle hodnoty následující položky, ve které se sleduje 21 zameškaných dnů. Položka je aktualizována programem při založení nového měsíce (přičtou se k ní pracovní dny nemoci a dny neplaceného volna z předchozího měsíce) a zároveň dojde k případnému pokrácení dovolené o 1/12. Položku je možné v odůvodněných případech změnit ručně (např. přechod z jiného systému v průběhu roku). Do roku 2021, od roku 2021 se nepoužívá, je jiný výpočet dovolené.
zameškané pracovní dny pro krácení dovolené (21) - dovolená se krátí podle Zákoníku práce za 100 dnů o 1/12 a za každých dalších 21 dnů o 1/12. V této položce se počítá 21 dnů (po dosažení 100 zameškaných dnů v předchozí položce). Položka je aktualizována programem při založení nového měsíce (přičtou se k ní pracovní dny nemoci a dny neplaceného volna z předchozího měsíce) a zároveň dojde k případnému pokrácení dovolené o 1/12, v tomto případě se položka sníží o již uplatněných 21 dnů. Položku je možné v odůvodněných případech změnit ručně (např. přechod z jiného systému v průběhu roku). Do roku 2021, od roku 2021 se nepoužívá, je jiný výpočet dovolené.
zameškané pracovní dny pro krácení dodatkové dovolené - dodatková dovolená se krátí podle Zákoníku práce za každých 21 dnů o 1/12.  Položka je aktualizována programem při založení nového měsíce (přičtou se k ní pracovní dny nemoci a dny neplaceného volna z předchozího měsíce) a zároveň dojde k případnému pokrácení dovolené o 1/12, v tomto případě se položka sníží o již uplatněných 21 dnů. Položku je možné v odůvodněných případech změnit ručně (např. přechod z jiného systému v průběhu roku). Do roku 2021, od roku 2021 se nepoužívá, je jiný výpočet dovolené.
pro OSSZ, OSSZ 2009 - kód činnosti pro přihlášky, odhlášky, ELDP od roku 2009 a předchozí roky, hodnoty platné pro rok 2009:

 

 

 

Záložka průměry

Záložka obsahuje údaje o průměrných částkách výdělku a nástroje určené k přepočtům těchto průměrů. Průměry jsou potom rozhodující pro vyplácení náhrad jako dovolené, nemocenských dávek, příplatků počítaných z průměru apod. Průměry jsou počítány automaticky při změně čtvrtletí. Zde je možné nastavit průměry pro stávající pracovníky (při přechodu na Vision ERP), v tomto případě nesmí být zatržena položka přepočítat průměr. Při pořízení nového pracovníka je ale třeba položku přepočítat průměr zatrhnout (přednastaveno).

Formulář pro zadání průměrů

Popis položek:

přepočítat průměr - pokud nastoupí nový zaměstnanec a my u něj chceme vypočítávat tzv. pravděpodobný průměr, necháme, tak jak je implicitně nastaveno, zaškrtnuté políčko Přepočítat průměr, což nám zaručí přepočet průměru u těchto nově nastoupených zaměstnanců každý měsíc, a to do doby, než je průměr přepočítán automaticky programem, pak je pole automaticky odškrtnuto.
hodinový průměr na dovolenou - průměrná mzda je použita pro náhrady za dovolenou
průměrná hrubá měsíční mzda - určena pro  stanovení průměru pro  výpočet dovolené a náhrad
denní vyměřovací základ pro dávky NP - určeno pro výpočet nemocenské dávky. Výpočet provádí automaticky výpočet při založení nového období
vyměřovací základ pro NP za rozhodné období - výpočet provádí program automaticky při založení nového období
průměrná čistá měsíční mzda -  v této položce je zobrazena průměrná čistá měsíční mzda podle Zákoníku práce par. 275, odst.3.
měsíc poslední změny průměru - v položce je zaznamenán měsíc, při jehož zakládání naposledy došlo k přepočtu průměrů.
pro průměr I. - IV. čtvrtletí - zde jsou uvedeny částky, které budou započteny při výpočtu průměrů za uvedená čtvrtletí. Započte se poměrnou částí podle odpracovaných hodin, jedná se např. o čtvrtiny ročních podílů. Program sám částky aktualizuje, při výpočtu průměrů již použité čtvrtletí vynuluje. Částky je možné ručně upravit a doplnit (např. při přechodu z jiného systému).

 

Záložka odpočty, ZP

Uplatnění daně zaměstnance včetně slev a zdravotní pojištění

Formulář pro zadávání odpočtů a zp

 

Popis položek :

odpočet - sleva na dani, podle nastavení se bude provádět roční zúčtování daně

 Možnosti zadání odpočtu daně

 

neuplatňovat slevy v měsíci nástupu - pokud byla sleva uplatněna u minulého zaměstnavatele, je vhodné položku zatrhnout. Při jejím zatržení již není nutné myslet na změnu přepínače pro následující měsíce. Při vložení pracovníka do měsíčních dat (období shodné s obdobím nástupu) nebudou slevy počítány, při založení dalšího měsíce se zatržení zruší a slevy budou uplatněny.
ZP při NV - Zde určíte, jak se bude pracovníkovi počítat zdravotní pojištění při neplaceném volnu. Při neplaceném volnu poskytnutém na základě žádosti zaměstnance hradí zaměstnanec 4,5%, organizace 9%. Mohou se však dohodnout jinak, např. že zaměstnanec uhradí celých 13,5%.
zdravotní pojišťovna - Vyberte z číselníku zdravotní pojišťovnu, u které je pracovník pojištěn. Pokud není vyplněna, tak zdravotní pojištění není počítáno.
kód pro VZP - se vyplňuje jen v případě, že pracovník je pojištěn u VZP a předáváte data VZP na disketě. Není třeba vyplňovat, program již využívá novou funkci pro hlášení změn zdravotním pojišťovnám.Výstup pro zdravotní pojišťovny (přihlášky, odhlášky, změny)
výpočet zdravotního pojištění - zde je možné nastavit výpočet zdravotního pojištění odlišně od základního nastavení pro pracovní poměr, ve kterém je pracovník zařazen. Standardně je výpočet zdravotního pojištění nastaven v číselníku pracovních poměrů. Zde je možné toto nastavení změnit a tato změna má přednost. Má význam u častých změn, kdy není vhodné měnit druh pracovního poměru.

 

Příklad

Výpočet zdravotního pojištění:

Pracovník je zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti a nikde jinde nemá pracovní poměr, platí tedy z minimální mzdy. Další měsíc se v jiné organizaci zaměstná a platí tam z minimální mzdy, u nás má platit z dosažené mzdy. Po dvou měsících u jiné organizace ve zkušební době pracovní poměr ukončí a u nás opět musí začít platit z minimální mzdy. Další měsíc opět uzavře u jiné organizace hlavní pracovní poměr atd.

 

Záložka plat (Mzda)

V této záložce je možné zadat základní mzdu a stálé prémie. Je možné rozhodnout, zda pracovník bude mít základní mzdu měsíční nebo hodinovou, pokud má organizace zavedené platové třídy a stupně lze vybírat z číselníku, nebo je možné zadat částku základní mzdy případně i částku osobního ohodnocení, dále je možné rozhodnout způsob výplaty stálých prémií, zadat procento prémií, stálý příplatek k základnímu platu, případně i příplatek1, nebo příplatek2. Tyto příplatky se liší, příplatek k základu se uvádí částku na měsíc (krátí se podle odpracované doby), příplatek 1 a 2 se zadávají částkou na 1 hodinu (násobí se odpracovanými hodinami).

Formulář pracovních poměrů - záložka plat

Popis položek:

hodinová mzda -Přepínač, který určí, zda se jedná o hodinovou nebo měsíční mzdu. Je-li položka zatržená, do položky "Základní plat/mzda" se uvede mzda za 1 hodinu. Není-li položka zatržena, uvede se do položky "Základní plat/mzda" mzda za 1 měsíc.
platový stupeň, třída - pokud má organizace zavedené platové třídy a stupně lze je vybírat z číselníku, po výběru se vyplní i "Základní plat/mzda".
základní plat / mzda  -  uvede mzda za 1 hodinu nebo za měsíc dle nastavení přepínače "Hodinová mzda". U měsíční mzdy při zkráceném úvazku lze zadávat měsíční částku pokrácenou dle úvazku (např. plný úvazek 10000, poloviční 5000), případně nepokrácenou ( např. 10000 ) v závislosti na nastavení hodnoty na řádku 39 v parametrech mezd "Plat na plný fond". V prvním případě musí "Plat na plný fond" obsahovat hodnotu 0, ve druhém 1.
osobní hodnocení -uvede osobní hodnocení za 1 hodinu nebo za měsíc dle nastavení přepínače "Hodinová mzda".
limit hodin do kterých se neplatí přesčas - zadaná hodnota v trvalém pracovním poměru se přenáší do měsíčního pracovního poměru při založení měsíce, pro výpočet mzdy je podstatná hodnota uvedená v měsíčním pracovním poměru. Pokud je tato položka vyplněna, tak do počtu hodin v ní uvedených nepřísluší příplatek za přesčas ani se základní mzda nezvyšuje o přesčasové hodiny. Při výpočtu mzdy je porovnávána hodnota této položky se všemi přesčasovými hodinami pracovníka v rámci roku až po aktuální měsíc, začnou se proplácet až přesčasové hodiny, které přesáhnou uvedený limit. Je tedy třeba uvádět přesčasové hodin do první položky v měsíčních datech určené pro přesčasy, zároveň je třeba, aby se odpracované hodiny o tento přesčas navýšily. Při výpočtu mzdy se odpracované hodiny sníží o hodiny přesčasů a tyto se vynulují (nebo jen sníží, dle výše limitu a odpracovaných přesčasových hodin). Na výplatním lístku i mzdovém listu budou ale uváděny všechny odpracované hodiny i hodiny přesčas, i když nebudou propláceny. Uvedené snížení proběhne jen při výpočtu mzdy, potom se hodnoty vrátí do původního stavu, evidence hodin bude dle skutečnosti. Poznámka -pro běžné použití nemá význam, položka byla doplněna na základě požadavku jednoho uživatele.
prémie čtvrtletní -při prémiích vyplácených čtvrtletně je třeba položku zatrhnout, při měsíčním vyplácení se nezaškrtává.
příplatky - příplatek k základu se uvádí částku na měsíc (krátí se podle odpracované doby), příplatek 1 a 2 se zadává částkou na 1 hodinu pro hodinovou mzdu (násobí se odpracovanými hodinami), nebo částkou na měsíc pro měsíční mzdu (krátí se podle odpracované doby).
způsob výplaty - zde se nastaví způsob výplaty požadovaný pracovníkem. Při převodu na účet je nutné zadat pracovníkovi účet, na který bude mzda poukazována.
na desetikoruny - při zatržení bude mzda vypočtena na celé desetikoruny, nevyplacené mince se pozdrží do příští výplaty.
odbory -  přepínač, který  určuje, zda pracovník  přispívá na odbory nebo ne. Pokud je zatržen, pak  bude  program  automaticky  srážet z platu odborový příspěvek procentem z čisté mzdy či pevnou částkou dle nastavení v evidenčním stavu, do kterého je pracovník zařazen (standardně pracovníci v evidenčním stavu platí 1% čisté mzdy, pracovníci mimo evidenční stav např. mateřská platí udržovací příspěvek pevnou částkou).
záloha - celková měsíční pravidelná částka zálohy na mzdu.
denní úvazek -Denní úvazek pracovníka v hodinách (např. 7.5, 8). Pokud položka není vyplněna, tak program automaticky počítá s pětinou týdenní pracovní doby v organizaci (Konfigurace mezd - parametry - řádek č. 37).
skupina prací - pokud tarifní mzda není stanovena nejméně ve výši zaručené mzdy podle Zákoníku práce § 111 a nařízení vlády 567/2006, je možné program nastavit tak, aby počítal doplatky do minimální mzdy ve výši zaručené mzdy. Pokud bude skupina prací ve zpracovávaném měsíci u pracovníka vyplněna, bude při výpočtu doplatku do minimální mzdy použita příslušná částka z číselníku zaručené mzdy místo doposud používané minimální mzdy v organizaci. Pokud bude výše zaručené mzdy v číselníku menší než je minimální mzda v organizaci, použije se minimální mzda. Výpočet je shodný s výpočtem doplatku do minimální mzdy, použije se stejné procento (např. 75% u ČID, 50% u ID, dle procenta minimální mzdy zadaného v příslušném evidenčním stavu), do mzdy se při porovnání se zaručenou mzdou nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatky ze svátek, noční práci, sobotu a neděli, ztížené prostředí. Při vyplnění bude i průměrná mzda od 1.7.2020 z důvodu novely Zákoníku práce § 357 odst. 1 nejméně ve výši zaručené mzdy.

 

 

Záložka zařazení

V této záložce pracovního poměru se uvádějí informace o pracovním zařazení. Pokud je potřeba v organizaci sledovat změny mezd, úvazku, středisek, prémií apod. k určitému datu.....atd"

Formulář pro zadání zařazení

Popis položek :

pracovní kategorie - výběr z číselníku. Dle pracovních kategorií lze sledovat mzdové náklady na jednotlivé pracovní kategorie, řídit různé tiskové sestavy apod. Kategorie si určíte libovolně, dle Vašich zvyklostí. V číselníku je možno pro každou kategorii nastavit, zda se mají vyplňovat hodiny časové, úkolové nebo nic, jestli se má vyplňovat fond pracovních hodin a odpracované dny. Pokud zvolíte, že se má vyplňovat fond pracovních hodin, odpracované dny a hodiny, tak měsíční doklad bude vyplněn, jako by pracovník celý měsíc (případně jeho část při nástupu nebo výstupu v průběhu měsíce) pracoval. V měsíčním dokladu potom stačí zadávat jen neodpracovanou dobu (dovolená, neplacené volno...), program automaticky zkrátí odpracované dny i hodiny o zadanou neodpracovanou dobu. Také je možné zvolit, že dny ani hodiny se vyplňovat nemají, potom je třeba měsíční doklad vyplňovat celý ručně.
členění, činnost, zakázka, další - zařazení pracovníka v organizaci. Dle členění jsou tříděny výstupní sestavy, účtovány mzdy. U členění je zobrazeno jméno vedoucího střediska (pokud je zadáno v číselníku členění).
výplatní místo - označení výplatního místa, pokud se v organizaci vyplácí mzda na více místech. Dle výplatního místa jsou tříděny výstupní sestavy (výplatní lístky, podpisové listiny, výčetky platidel). Není nutné používat.
požadovaná praxe - uvádí se údaj v letech
skutečná praxe - uvádí se údaj v letech, při založení nového roku se o 1 zvýší
požadované vzdělání - je třeba vyplnit v případě zařazení organizace do statistického šetření o mzdách (ISPV)
dosažené vzdělání - je třeba vyplnit v případě zařazení organizace do statistického šetření o mzdách (ISPV)
KZAM-R - klasifikace zaměstnání, je třeba vyplnit v případě zařazení organizace do statistického šetření o mzdách (ISPV) do roku 2010
CZ-ISCO - klasifikace zaměstnání, je třeba vyplnit v případě zařazení organizace do statistického šetření o mzdách (ISPV) od roku 2011. Při první aktualizaci programu v roce 2011 bude položka automaticky naplněna konverzí položky KZAM-R přes převodový můstek
funkce, poznámka - libovolný text
vedoucí pozice - tlačítko slouží k zobrazení vedoucích pozic pracovníka. Zobrazí se prohlížeč se středisky, kde je pracovník vedoucím. Zde je umožněno přidat další střediska, kde je vedoucím, ale také ho z některého střediska jako vedoucího odebrat. V závorce na tlačítku je zobrazen počet vedoucích pozic pracovníka. Pokud pracovník vedoucím není, závorka se nezobrazí.

 

Pokud je potřeba v organizaci sledovat změny mezd, úvazku, středisek, prémií apod. k určitému datu, je možné používat i historii zařazení. Pokud postačuje měsíční historie a nikoliv konkrétní datum, tak není třeba historii zařazení používat. Položky odpovídají položkám z pracovního poměru, je možné je předvyplnit načtením údajů z pracovního poměru či provedené změny naopak přenést do pracovního poměru. Je možné formulář vyplnit i dopředu, pokud v položce "platí od" bude první den zakládaného měsíce, budou při založení tohoto měsíce všechny údaje ze zařazení přeneseny do pracovního poměru (původní budou přepsány) a budou použity při výpočtu mzdy. Údaje ze zařazení jsou použity při tisku mzdového výměru (sestava je přiřazena k prohlížeči zařazení v hlavním menu personalistika a mzdy), tiskne se i poznámka, je tedy možné do poznámky uvést jakékoliv doplnění pro konkrétního pracovníka do standardního mzdového výměru.

Zařazení

Položky odpovídají položkám z pracovního poměru, je možné je předvyplnit načtením údajů z pracovního poměru či provedené změny naopak přenést do pracovního poměru.

Popis položek :

pracovní kategorie - výběr z číselníku. Dle pracovních kategorií lze sledovat mzdové náklady na jednotlivé pracovní kategorie, řídit různé tiskové sestavy apod. Kategorie si určíte libovolně, dle Vašich zvyklostí. V číselníku je možno pro každou kategorii nastavit, zda se mají vyplňovat hodiny časové, úkolové nebo nic, jestli se má vyplňovat fond pracovních hodin a odpracované dny. Pokud zvolíte, že se má vyplňovat fond pracovních hodin, odpracované dny a hodiny, tak měsíční doklad bude vyplněn, jako by pracovník celý měsíc (případně jeho část při nástupu nebo výstupu v průběhu měsíce) pracoval. V měsíčním dokladu potom stačí zadávat jen neodpracovanou dobu (dovolená, neplacené volno...), program automaticky zkrátí odpracované dny i hodiny o zadanou neodpracovanou dobu. Také je možné zvolit, že dny ani hodiny se vyplňovat nemají, potom je třeba měsíční doklad vyplňovat celý ručně.
výplatní místo - označení výplatního místa, pokud se v organizaci vyplácí mzda na více místech. Dle výplatního místa jsou tříděny výstupní sestavy (výplatní lístky, podpisové listiny, výčetky platidel). Není nutné používat.
požadované vzdělání - je třeba vyplnit v případě zařazení organizace do statistického šetření o mzdách (ISPV)
dosažené vzdělání - je třeba vyplnit v případě zařazení organizace do statistického šetření o mzdách (ISPV)
KZAM-R - je třeba vyplnit v případě zařazení organizace do statistického šetření o mzdách (ISPV)
funkce, poznámka - libovolný text
hodinová mzda - přepínač, který určí, zda se jedná o hodinovou nebo měsíční mzdu. Je-li položka zatržená, do položky "Základní plat/mzda" se uvede mzda za 1 hodinu. Není-li položka zatržena, uvede se do položky "Základní plat/mzda" mzda za 1 měsíc.
platový stupeň, třída - pokud má organizace zavedené platové třídy a stupně lze je vybírat z číselníku, po výběru se vyplní i "Základní plat/mzda".
základní plat / mzda  -  uvede mzda za 1 hodinu nebo za měsíc dle nastavení přepínače "Hodinová mzda". U měsíční mzdy při zkráceném úvazku lze zadávat měsíční částku pokrácenou dle úvazku (např. plný úvazek 10000, poloviční 5000), případně nepokrácenou ( např. 10000 ) v závislosti na nastavení hodnoty na řádku 39 v parametrech mezd "Plat na plný fond". V prvním případě musí "Plat na plný fond" obsahovat hodnotu 0, ve druhém 1.
osobní hodnocení -uvede osobní hodnocení za 1 hodinu nebo za měsíc dle nastavení přepínače "Hodinová mzda".
prémie čtvrtletní -při prémiích vyplácených čtvrtletně je třeba položku zatrhnout, při měsíčním vyplácení se nezaškrtává.
příplatky - příplatek k základu se uvádí částku na měsíc (krátí se podle odpracované doby), příplatek 1 a 2 se zadává částkou na 1 hodinu (násobí se odpracovanými hodinami).
záloha - celková měsíční pravidelná částka zálohy na mzdu.
kalendář - výchozí nastavení pro zadání pracovního poměru
denní úvazek - denní úvazek pracovníka v hodinách (např. 7.5, 8). Pokud položka není vyplněna, tak program automaticky počítá s pětinou týdenní pracovní doby v organizaci (Konfigurace mezd - parametry - řádek č. 37).

 

 

Ostatní funkce

 Funkce načte údaje z pracovního poměru.

Naopak, po provedených změnách tyto uloží kromě do zařazení i do pracovního poměru.

Zařazení  je možné zadávat od určitého data. Pro usnadnění vyplnění lze načíst aktuální hodnoty z pracovního poměru a třeba jen některé z nich změnit. Vše lze  přenést do pracovního poměru, pokud je potřeba aby to v něm bylo hned a ne až od datumu platnosti zařazení. Proto jsou ve formuláři zařazení tyto dvě uvedené funkce.

 

Záložka srážky

Záložka obsahuje seznam srážek z platu.

 

Záložka vznik a ukončení pracovního poměru

Formulář pro zadání trvání pracovního poměru

Popis položek :

praxe ke dni - program automaticky vyhodnotí dobu praxe na základě data prvního nástupu
forma vzniku PP - je třeba vyplnit v případě zařazení organizace do statistického šetření o mzdách (ISPV)
datum výpovědi - má význam při výpočtu slev na pojistném od 1.8.2009, pro účely slevy na pojistném program kontroluje hodnotu v položce "datum výpovědi"

 

 

Pro výpočet mzdy nemají údaje v tomto formuláři žádný význam.

 

Záložka historie

Zde je možné prohlédnout historii pracovních poměrů pracovníka v nastaveném roce. Již uzavřené měsíce jsou nepřístupné pro změny, jsou zbarveny šedě.

Záložka obsahuje jednotlivé aktuální měsíční pracovní poměry.

 

Záložka měsíční data

Zde je možné prohlédnout historii měsíčních dat pracovníka v nastaveném roce. Již uzavřené měsíce jsou nepřístupné pro změny, jsou zbarveny šedě.

 

Záložka poznámky

Záložka obsahuje seznam případných poznámek pro konkrétního pracovníka. Je možné poznámku libovolně pojmenovat, rozhodnout, zda má být uživatel na existenci poznámky upozorněn při výstupu pracovníka a zadat libovolný text poznámky. Může sloužit např. k evidenci věcí zapůjčených pracovníkovi, např. nářadí, mobilní telefon, klíče apod., které musí být při ukončení pracovního poměru vráceny.

Formulář pro zadání poznámky

Pokud bude zatržena položka "upozornit při ukončení...", tak při zadání datumu výstupu bude uživatel upozorněn:

 

Záložka kalendáře

Záložka obsahuje plán a historii kalendářů. Při zakládání měsíce se použijte ten kalendář, který je aktivní k prvnímu dni zakládaného měsíce. Má význam pouze pro pracovníky, kteří přechází v průběhu roku mezi jednotlivými kalendáři a mají přesně určený plán směn.

Zadání kalendáře viz popis položek.

 

 

 

Záložka Karty

Funkce umožňuje přiřadit jednomu pracovníkovi neomezené množství karet pro různé účely a definovat u každé karty její účel.

 

V dialogu karty je možné nastavit také přístupy pro jednotlivé terminály

 

U karet se nesmí překrývat platnost, není možné pořídit aktivní kartu souběžně více pracovníkům. Každá karta každý den může být přiřazena pouze jednomu pracovníkovi. Karty není možné smazat (z důvodu sledování historie karet), lze jim pouze ukončit platnost zadáním "Platí do". Ukončenou kartu je možné přiřadit od následujícího dne jinému pracovníkovi. Je však možné zrušit karty, které byly zadány omylem, např. "platnost od" je aktuální datum, případně mají platnost nastavenou až někdy v budoucnu, dále ukončené karty (kde platnost od je shodná s platností do), tj. ty karty, u kterých je jistota, že nebyly použity. U přístupů je možné chybně zadaný přístup smazat, pokud ještě nebyl načten terminálem. V případě, že by již načten byl, tak jedině ve správě přístupů smazat kartu z terminálu.

 

Od verze 205.xxx byl formulář pracovních poměrů byl rozšířen o záložku „Karty“, původní „Číslo docházkové karty“ i tlačítko „Přístupy“ bylo znepřístupněno:

 

Pracovní poměry měsíční (aktuální)

Předpokladem pro vznik pracovního poměru aktuálního (platného pro aktuální měsíc) je  zavedená osobní karta pracovníka a trvalý pracovní poměr. Teprve po vyplnění a uložení osobní karty je možné vložit osobní kartu prostřednictvím položky rodné číslo do pracovních poměrů.

Ostatní položky nutné pro zadání pracovního poměru je možné zadávat prostřednictvím jednotlivých záložek.

Aktuální pracovní poměr slouží k výpočtu mzdy. Při výpočtu mzdy jsou použity údaje uvedené v aktuálním měsíčním pracovním poměru, hodnoty z trvalého pracovního poměru nemají na výpočet mzdy vliv. Trvalý pracovní poměr slouží pouze pro naplnění hodnot do aktuálního pracovního poměru při zakládání období.  V aktuálním pracovním poměru jsou uloženy hodnoty, které platily při výpočtu mzdy za konkrétní období.

Mimo výpočet mzdy slouží pracovní poměry aktuální k zobrazení a sledování historie, je možné dohledat, jaké bylo zařazení pracovníka, jeho mzda, úvazek, průměr apod. v kterémkoliv měsíci.

V části pracovní poměry pro aktuální měsíc najdeme částečnou kopii pracovních poměrů trvalých, kterou si můžeme upravit libovolným způsobem pro výpočet mzdy pro tento daný měsíc. Je možné změnit např. plat, zdravotní pojišťovnu atd.. Provedené změny v aktuálním měsíci  neovlivní údaje, které se vytvoří založením dalšího období (měsíce), protože ty se vytvoří opět z pracovních poměrů trvalých, které my neměníme.

Pracovní poměry aktuální  nesou informaci o historii a vývoji mezd

 

Umístění

Funkce je umístěna v hlavním menu programu v kapitole Personalistika a mzdy | Mzdy | Pracovní poměry | Pracovní poměry měsíční MM/RRRR:

(kde MM je aktuálně zpracovávaný měsíc a RRRR je aktuálně zpracovávaný rok)

Umístění funkce

 

Možnosti prohlížeče

Tato funkce slouží k zobrazení, rušení, pořízení, vyhledávání a pro změny měsíčních pracovních poměrů zaměstnanců.  Při zrušení pracovníka v tomto prohlížeči dojde zároveň k jeho smazání z měsíčních dat (v měsíčních datech je rušení záznamů zakázáno, měsíční data je možné zrušit jen zrušením měsíčního pracovního poměru).

Případná změna zde provedená (např. zvýšení platu) se projeví jen v aktuálním měsíci, změny, které mají trvalou platnost je třeba provádět v pracovní poměrech trvalých.

 

Přímo v  záhlaví prohlížeči pracovních poměrů jsou  umístěny funkce pro práci s kartami pracovních poměrů

Prohlížeč karet aktuálních pracovních poměrů

 

Popis funkcí

 Funkce pro zadání srážek je umístěna v záhlaví prohlížeče aktuálních pracovních poměrů. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro aktivaci funkce nebo stiskem kombinace kláves ALT + S.

 

Založení aktuálního pracovního poměru

Položky v trvalém pracovním poměru jsou shodné s položkami v aktuálním (měsíčním) pracovním poměru, aktuální pracovní poměr vznikne při založení nového měsíce  funkcí Období přenesením údajů z trvalého pracovního poměru.

Funkci na vložení pracovníka do aktuálního měsíce je možné použít např. při nástupu pracovníka v době, kdy jsou měsíční data již založena. Pokud je pracovník již v měsíčních datech zařazen dojde k aktualizaci jeho měsíčního pracovního poměru hodnotami z trvalého pracovního poměru (všechny položky) i některých položek měsíčního dokladu (fond, odpracovaná doba, sazby příplatků, výplatní místo, členění - např. při opravě chybně zadaného datumu nástupu ho opravíte na jednom místě a  přenese se dál, včetně přepočtu odpracované doby dle nově zadaného nástupu).

 

Popis položek

Formulář pro zadání pracovních poměrů aktuálních = měsíčních  obsahuje identické položky s formulářem pracovních poměrů trvalých, pouze jejich platnost je omezena na jeden konkrétní měsíc. Při generování nového období a tím kartotéky měsíčních pracovních poměrů jsou jednotlivé položky naplněny podle zadání v evidenci trvalých pracovních poměrů.

 

Zadání mateřské dovolené (MD)

V této záložce evidenční stav ve formuláři trvalých pracovních poměrů se zadává mateřská dovolená jako druh evidenčního stavu.

Postup při zadávání MD :

zadat nástup na MD v PP trvalých na záložce evidenční stav
v měsíčních datech pořídit náhradu MD a to do evidence náhrad za pracovní neschopnost. ( druh dávky = 3 ), tuto „nemoc“ pořizujete každý měsíc po celou dobu MD (další měsíce zakliknete volbu „stará“ , tj. pokračování nemoci)
na OSSZ odešlete Žádost o výplatu ND

 

Související témata

Osobní karty

Měsíční data

Výpočet mzdy

Přepočet dovolených