Číselníky mezd a personalistiky

Top  Previous  Next

Seznam témat :

seznam číselníků

volitelné složky

kalendáře

účty

evidenční stavy

pracovní poměry

pracovní kategorie

platové stupně a třídy

funkce

věrnostní příplatek horníků

úkolové normy

zaručená mzda

stavy hodnocení zaměstnanců

sady hodnotících metrik

číselníky personalistiky

Seznam  číselníků

Číselníky mezd

volitelné složky
kalendáře
účty
evidenční stavy
pracovní poměry
pracovní kategorie
platové stupně a třídy
funkce
věrnostní příplatek horníků
úkolové normy
zaručená mzda
stavy hodnocení zaměstnanců
sady hodnotících metrik

 

Umístění číselníků

Číselníky mezd naleznete buďto v sekci číselníky (Číselníky | Mzdy |.... resp.  zde Číselníky | Personalistika |....)

Umístění funkce

nebo přímo u mezd (Personalistika a mzdy | Personalistika |Číselníky | ...   resp.  zde Personalistika a mzdy | Mzdy |Číselníky |... ).

 

Volitelné složky

Funkce pro práci s číselníkem volitelných složek je umístěna v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Volitelné složky mzdy:

Umístění funkce

 

Číselník volitelných složek mezd je určen pro zadání způsobu výpočtu mzdy a způsob jejího zdanění. Touto funkcí pořídíte číselník libovolných mzdových složek, které potřebujete vyplácet. U každé složky určíte její název a způsob výpočtu.

 

Popis položek

U každé volitelné složky máme možnost nastavit si její výpočet a způsob zdanění tak, jak potřebujeme. Volitelné složky jsou dvojího druhu, jednorázové a opakovatelné (kód je v rozmezí 900a výše).

Formulář pro zadání záznamu do číselníku volitelných složek

Popis položek :

kód složky -  rozlišení o jakou složku jde se provede zadáním kódu složky u volitelné složky rozmezím kódu 1-899 pro opakovatelné musí být kód zadán 900 a výše.
položka již se nepoužívá -        pokud je zaškrtnuta, znamená to, že se v minulosti používala, ovšem do budoucna se nemá nabízet, nadále se nebude zobrazovat pro výběr z číselníku.
použít v docházce - zatržením položky používat v docházce bude možné tuto volitelnou složku používat i v docházce
připočítat k - u všech volitelných složek které mají nastaven způsob výpočtu "Připočítat k" se hodiny zobrazují na výplatním lístku. Co se týká dnů, tak ty se zobrazují jen u těch položek, u kterých to má smysl (připočítat k základnímu platu, úkolové mzdě), u ostatních, které se sledují pouze a výhradně v hodinách (příplatky za noční, odpolední, přesčasy...) se dny na výplatním lístku nezobrazují, protože k těmto položkám ani dny neexistují v měsíčních datech.
způsob výpočtu - jakým způsobem bude volitelná složka začleněna do mzdy
snižovat dny a hodiny v měs. dokladu -  odpracovaná doba s sníží o dny a hodiny zadané v této volitelné složce
započítat dny do nároku na dovolenou -  dny zadané v této volitelné složce se budou počítat jako odpracované pro nárok na dovolenou
vyloučit při výpočtu minimální mzdy -  částka zadaná v této volitelné složce nebude mít vliv na výpočet minimální mzdy
přenášet do dalších měsíců -  volitelná složka se bude i s částkou přenášet pracovníkovi do dalších měsíců, slouží pro pravidelné dlouhodobé výplaty stejných částek. Následujícími datumy lze omezit dobu, po kterou se bude přenášet.

 

 

 bezúplatné plnění                    slouží k evidenci bezúplatného plnění, které poskytuje zaměstnavatel pracovníkům,

                                                     např. příspěvek na stravenky. Nikam se nepočítá, neovlivní výpočet mzdy, částka

                                                               bude pouze zobrazena na výplatním lístku a mzdovém listu, protože nepeněžní benefity

                                                               poskytované zaměstnavatelem je dle § 38j zákona o daních z příjmů nutné uvádět na

                                                               mzdový list

 

U bodů 1-5,8,11,12,13,14 je možno následující položkou určit, zda se má počítat sociální a zdravotní pojištění.
U bodů 1,2,3,4,5,8,11,12,13,14 je možno určit, zda se položka zahrne do průměru a jak. Bod 1 "danit s platem 1" jde do průměru vždy, je možné ho jen rozpočítat, ale ne z průměru vyloučit. Myšlen je průměr pro pracovně právní účely. Započítání položky do průměru pro nemocenskou je dáno tím, že je zatrženo "Započítat do základu sociální pojištění".

 

započítat do - Pokud označíte jednu nebo obě možnosti, bude sráženo příslušné pojištění. Když nebude žádná z obou možností vybrána, pojistné se srážet nebude.
kolik procent (částka) - pokud ve způsobu výpočtu je zvoleno procentem (5 - danit procentem, 11 - procentem průměru, 12 - procentem tarifu), musíte zde uvést, kolika procenty se má počítat. V jiných případech není třeba uvádět. Při volbě 13 - hodinový příplatek nebo 14 - měsíční příplatek se místo procent vyplní částka na hodinu nebo na měsíc.
pro výpočet průměru - jak se má mzdová složka započítávat do průměru si nastavíte zde. Pokud je přepínačem nastaveno, že se má započítat celá částka do průměru, jsou pro výpočet průměru použity nejen koruny, ale i případné hodiny a dny, které uvedete pracovníkovi v měsíčních datech.
počítat podle odpracovaných hodin - zde určíte, zda se bude mzdová složka počítat podle odpracovaných časových hodin. Např. pořídíte volitelnou složku "osobní příplatek", který budete chtít krátit podle odpracovaných hodin. Pracovníkovi zadáte 500,- Kč tohoto příplatku. Pokud odpracuje celý fond pracovních hodin, obdrží 500,- Kč, při menším počtu odpracovaných hodin se částka zkrátí, při vyšším naopak zvýší.

 

Souvztažnosti

Zadání souvztažností je totožné se zadáním u účetních předpisů. Ke každé položce je možné určit účetní souvztažnosti pro výstup do účetnictví. Je třeba uvést stranu MD i DAL. U položek, které jsou obsaženy v hrubé mzdě (nastavení ve způsobu výpočtu volitelné položky "danit s platem 1") jen stranu MD, na DAL je již účtována v hrubé mzdě. Položky s vytvořenou účetní souvztažností se již neuvádějí do účetního předpisu pro zaúčtování, jsou účtovány automaticky. Mzdové složky zde vytvořené můžete pracovníkům zadávat v měsíčních datech (plusem i mínusem) v záložce "volitelné složky".

Při vyplnění konkrétní členění bude příslušná položka účtována na zadané konkrétní členění bez ohledu na zadání přepínače "člení se - nečlení se". Ale i toto konkrétní členění lze omezit podle délky zadáním organizační struktury.

 

 

Kalendáře

Funkce pro práci s číselníkem volitelných složek je umístěna v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Kalendáře:

Umístění funkce

V organizaci může být zavedena různá směnnost. Pokud používáte modul evidenci docházky Vision, je nutné jednotlivým pracovníkům přiřadit do pracovního poměru číslo kalendáře dle průběhu jeho směny. Kalendáře je možné využívat i bez docházky, pokud má pracovník přiřazen kalendář, jsou jeho měsíční data vyplněna dle tohoto kalendáře (fond pracovních hodin, odpracované dny a hodiny, dny náhrad za svátky, hodiny příplatků za svátky). Jelikož může být potřebné definovat několik různých kalendářů dle směnnosti, je nutné definovat Číslo kalendáře. Tato položka se potom přiřadí do pracovního poměru určeným zaměstnancům.

Kalendáře jsou vhodné i pro vícesměnné nebo nepřetržité provozy, nerovnoměrnou pracovní dobu apod. Je možné přesně nadefinovat pro každý typ pracovní doby v jaké dny je směna a případně jaká (ranní, odpolední,noční), kdy je volno, kolik hodin se v jaký den pracuje apod. Tyto údaje se přenáší do měsíčních dokladů pracovníků při založení měsíce, t.j. program předvyplní odpracovanou dobu podle kalendáře. Pro organizace s pracovní dobou pondělí - pátek, které nepoužívají Evidenci docházky Vision, není nutné vyplňovat.

 

Popis položek

Formulář pro zadání kalendáře

Popis položek :

název kalendáře - číslo kalendáře je možné pojmenovat položkou "název kalendáře".
pracovní doba  - k určení druhu pracovní doby.
počet hodin týdně -  se uvede týdenní pracovní doba v hodinách.
maximální konec - při nastavení NE se do odpracované doby i hodin navíc započte celá odpracovaná doba, i když přesáhne maximální konec pracovní doby. Při nastavení na ANO se započítá doba jen do maximálního konce pracovní doby bez ohledu na skutečný odchod. Má význam jen pro modul Evidenci docházky Vision.
přestávka po - rozumí se doba od začátku pracovní doby, po uplynutí které program automaticky doplní přestávku všem pracovníkům, kteří mají příchod do práce a mají přidělen tento kalendář. Položku je třeba vyplnit ve formátu HH.MM, podle zákoníku práce by položka měla mít hodnotu 4.30 (čtyři a půl hodiny).  Musí být současně vyplněny i následující položka, jinak přestávka nebude doplněna. Přestávka bude doplněna i vícekrát za směnu, např. u dvanáctihodinových směn dvakrát (např.:4.5 práce-0.5 přestávka-4.5 práce-0.5 přestávka atd). Pokud již byla přestávka pořízena ručně (snímač, obsluha počítače), i v jinou dobu, případně byl záznam ručně upraven (např. smazáním přestávky), tak přestávka nebude doplněna automaticky, ruční zásah má přednost před automatickým zpracováním. Při vkládání měsíčních dat se fond pracovní doby snižuje o přestávku, přestávka se do odpracované doby nepočítá. Při vyplnění začátku v 8:00 a konce v 16:00 je pracovní doba 8 hodin, při vyplnění přestávky je odpracovaná doba 7.5 hodiny. Vyplnění přestávky má vliv i na měsíční data (fond pracovních hodin, odpracované hodiny).
délka přestávky -rozumí se délka přestávky, po uplynutí které program automaticky ukončí přestávku (doplní příchod do práce) všem pracovníkům, kterým byla doplněna přestávka a mají přidělen tento kalendář. Položku je třeba vyplnit ve formátu HH.MM, podle zákoníku práce by položka měla mít hodnotu 0.30 (půl hodiny). Musí být současně vyplněna i předchozí položka, jinak přestávka nebude doplněna.
kód přestávky - z číselníku akcí docházky. Má význam jen pro evidenci docházky Vision.
index pracovní doby - má význam pro více výpočtů: 1) pro výpočty přepočtených stavů,  při hodnotě 0 (standardně předvyplněno) kalendář nemá vliv na výpočet přepočtených stavů, při hodnotě větší než 0 má kalendář vliv na přepočtené stavy (např. 1 = plný úvazek, 0.5 = poloviční úvazek), pokud není index pracovní doby vyplněn, tak pracovníci zařazeni v tomto kalendáři jsou při výpočtu přepočtených stavů započteni podle odpracovaných hodin. 2) Má vliv i na výpočet průměrné hrubé měsíční mzdy, denní úvazek, který se používá pro přepočet průměrné hodinové mzdy na měsíční, je vypočten z kalendáře takto: úvazek=hodiny týdně/5*index pracovní doby. 3) Slouží i při výpočtu hlášení pro ÚP. Pokud je index pracovní doby různý od 0, tak je při výpočtu přepočtených stavů pro ZPS použit jako fond pracovních hodin za rok "počet hodin týdně" děleno 5 krát počet pracovních dnů v roce. Tento výpočet je vhodný pro organizace, které mají více druhů pracovních dob (jednosměnný i vícesměnný provoz), výpočet přepočtených stavů pro ZPS proběhne pro každý typ pracovní doby zvlášť.

 

 

Při příchodu pracovníka s takovýmto kalendářem program pozná, jestli se jedná o ranní, odpolední či noční směnu, pak začátky a konce všech směn musí být vyplněny v úvodní obrazovce kalendáře. Každý den, kdy pracovník přijde, je mu doplněn fond pracovních hodin, vloženy přestávky dle nastavení v kalendáři a vypočtena docházka. Dny, kdy pracovník nepřijde, jsou považovány za nepracovní volné dny. Vzhledem k tomu, že nejsou v kalendáři vyplněny jednotlivé dny, není možné pro pracovníky s takovýmto kalendářem automaticky vkládat neukončené akce na další den. Další den není nikde definován, je to vlastně až ten den, kdy pracovník přijde opět do práce. Tedy ani při založení měsíce ve mzdách nejsou doplněny dny, hodiny ani fond, tj. přenáší se hodnoty z docházky.

V kalendáři je možné zaškrtnout položku obecný kalendář a navíc také mít vyplněny i jednotlivé dny. Při založení měsíčních dat ve mzdách se použije nastavení z jednotlivých dnů kalendáře, pracovníkovi se vyplní dny, hodiny, svátky, fond. Docházka ale bude pracovat podle úvodní obrazovky kalendáře, nikoliv podle nastavení jednotlivých dnů. Při příchodu pracovníka s takovýmto kalendářem program pozná, jestli se jedná o ranní, odpolední či noční směnu (začátky a konce všech směn musí být vyplněny v úvodní obrazovce kalendáře). Tento obecný kalendář je vhodné použít pro pracovníky, kteří pracují na směny a mají pevně stanovený turnus, ale dochází k častému prohazování směn mezi pracovníky (místo na ranní pracovník přijde na odpolední apod.).

Při otevření měsíčního souhrnu docházky se provede kontrola na vyplnění jednotlivých dnů v kalendářích a pokud existují nevyplněné kalendáře, zobrazí se upozornění s uvedením kalendářů, které je třeba doplnit. Stejné upozornění se zobrazí i při otevření prohlížeče kalendářů. Tím by mělo být zabráněno opomenutí, kdy uživatel nenastavil kalendáře pro další období. Od verze 163 existuje neveřejný parametr, který rozhoduje o kontrole obecných kalendářů. Standardně nebudou kontrolovány obecné kalendáře, zapnout jejich kontrolu lze takto:

update dba.globals set value=1 where name='Do_kontrola_dnu_v_obec_kal'

vypnout takto:

update dba.globals set value=0 where name='Do_kontrola_dnu_v_obec_kal'

 

Jednotlivé dny

Formulář pro zadání pro jednotlivé dny

Popis položek :

obecný kalendář - Pokud v kalendáři nejsou uvedeny jednotlivé dny, tak se jedná o obecný kalendář. V tomto případě zaškrtnutí položky obecný kalendář není nutné, bez jednotlivých dnů je kalendář vždy obecný. Takový kalendář je možno přiřadit pracovníkům, u kterých se dopředu neví,kdy přijdou do práce (např. nepravidelná výpomoc).
nepočítat nedělní příplatek - položka má význam jen v docházce. Slouží k tomu, že někteří uživatelé započítávají nástup v neděli na noční jako pondělní směnu a za hodiny odpracované v neděli nenáleží nedělní příplatek.
vyplnění času  - po zadání datumu se automaticky předvyplní den v týdnu, směna i začátky a konce směn se načtou z posledního uloženého dne.

 

Ostatní funkce

Funkce kopírování jednotlivých dnů v určeném intervalu je určena pro usnadnění vyplnění délky pracovní doby v průběhu celého roku. Není nutné pořizovat ručně celý rok, ale stačí vyplnit první ucelený blok (např. od pondělí 31.12.2001 do neděle 6.1.2002) a zbytek kopírovat (např. od pondělí 7.1.2002 do konce roku 31.12.2002). Je možné kopírování opakovat, nejprve vždy dojde ke zrušení případných existujících záznamů v požadovaném intervalu a potom teprve k novému vložení.

 

 

Svátek

Svátek je možno zadat jedním ze tří způsobů:

zatrhnout "svátek" a "volno", hodiny začátku a konce nevyplňovat. Tento způsob je doporučen v případě, že svátek připadá na volný den   (např. sobota a neděle),  tento den se nikam nepočítá, tj. nezvyšuje se fond pracovních hodin ani odpracovaná doba. Jen pokud pracovník přijde, bude mít vyplněny hodiny navíc.

Zadáním "svátek" a "volno"

zatrhnout "svátek" a některou ze směn "ranní-odpolední-noční", hodiny nevyplňovat. Tento způsob je doporučen, když svátek připadá na den, kdy má pracovník normálně pracovat, ale kvůli svátku nepracuje. Svátek je přenesen do mezd jako náhrada za svátek, fond pracovních hodin (rozumí se včetně svátků) je zvýšen o hodiny, které připadly na svátek. Pracovníkům s měsíční mzdou se mzda nekrátí, pracovníci s hodinovou mzdou dostanou náhradu. Pokud je poslední pracovní den před svátkem neukončená akce (např. dovolená), je tato akce ve svátek ignorována a doplní se až další pracovní den, ovšem pouze v případě, že pracovník nepřijde do práce.

Zadáním "svátek" a "směna"

zatrhnout "svátek" a některou ze směn "ranní-odpolední-noční" a také vyplnit hodiny. Tento způsob slouží pro nepřetržité provozy, které pracují i ve svátek. Za práci ve svátek jim přísluší příplatek. Tímto způsobem zadaný svátek zvýší fond pracovních hodin, odpracované hodiny a vyplní se i hodiny příplatku za svátek. Pokud v takto označený den pracovník nepřijde, tak je u něj otazník. Pokud je poslední pracovní den před svátkem neukončená akce (např.dovolená), je tato akce doplněna i ve svátek , ovšem pouze v případě, že pracovník nepřijde do práce.

Upozornění k hlášení pro ÚP - pracovníci se ZPS: Pokud je index pracovní doby různý od 0, tak je při výpočtu přepočtených stavů pro ZPS použit jako fond pracovních hodin za rok "počet hodin týdně" děleno 5 krát počet pracovních dnů v roce. Tento výpočet je vhodný pro organizace, které mají více druhů pracovních dob (jednosměnný i vícesměnný provoz), výpočet přepočtených stavů pro ZPS proběhne pro každý typ pracovní doby zvlášť.

 

Docházka

Do položky Automaticky naplňovat  je možné vybrat volitelnou složku mzdy (jen povolenou v docházce, viz předchozí bod),

Formulář číselníku "volitelné složky mzdy" - nastavení pro používání v modulu "docházka"

která bude automaticky generována pracovníkům dle odpracovaných hodin podle tohoto kalendáře.

Zadání z číselníku "volitelné složky mzdy"

Příklad

Např. je možné mít v číselníku volitelnou složku mzdy pro turnusové příplatky (hodinový příplatek), její kód vložit do položky Automaticky naplňovat a první den následujícího měsíce v 0:15 budou všem pracovníkům všechny odpracované hodiny v tomto kalendáři vloženy do turnusového příplatku i s hodinovou sazbou z číselníku a vypočtena hodnota příplatku (sazba z číselníku krát odpracované hodiny).

Pokud bude zatržena položka Nepočítat příplatky za odpolední, tak nebudou počítány příplatky za odpolední. Jinak se příplatky počítají za období "Začátek" - "Konec".

 

 

Účty        

Funkce pro práci s číselníkem volitelných složek je umístěna v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Účty:

Umístění funkce

Důležitý číselník ve mzdách, je to vlastně číselník srážek. Tomuto číselníku je třeba věnovat trochu více pozornosti. Obsahuje seznam srážek, které je možné přiřadit jednotlivým zaměstnancům, ale také seznam bankovních účtů sociálních úřadů a zdravotních pojišťoven, na které posíláme sociální či zdravotní pojištění, ale také účty pro odvody daní pro konkrétní organizaci.

Tento číselník je nutné udržovat stále v aktuálním stavu, aby nedošlo k zaslání plateb na nesprávné bankovní účty.

 

Popis položek

U číselníku srážek je důležitý kód srážky, který jednoznačně vymezuje o jakou srážku půjde. Mimo povinné údaje je možno doplnit ještě volitelné srážky ze mzdy pracovníka (do čísla 38), více účtů podnikových a další zdravotní pojišťovny.

kód účtu - kód je pro běžného uživatele (v rozmezí 0-38) zadýmený a není možné jej editovat. Toto je umožněno pouze uživateli s právy administrátora.

Povinné druhy srážek

 

999 Ostatní -  pro potřeby ČSSZ

Kódy povinných  srážek nelze rušit ani měnit

 

Názvy srážek pracovníků (0-38) jsou vypisovány do sestav (výplatní lístky, rekapitulace mezd) a je u nich možno nastavit účetní souvztažnosti pro zaúčtování do účetnictví.

Pro každou položku v číselníku je možno vyplnit kód srážky, její název, název peněžního ústavu, účet, na který je srážka poukazována, variabilní symbol převodního příkazu, konstantní symbol převodního příkazu, specifický symbol a den splatnosti. Dále je možno vyplnit, z jakého účtu má být příslušná srážka uhrazena (v případě více podnikových účtů je možno např. daň uhradit z jiného účtu než zdravotní pojištění), není-li účet vyplněn, je platba prováděna z účtu podniku s kódem 'mzdy' (účetnictví - bankovní účty vlastní).

Formulář pro zadání účtů

Popisy položek:

název srážky pracovníků (0-38) - názvy jsou vypisovány do sestav (výplatní lístky, rekapitulace mezd) a je u nich možno nastavit účetní souvztažnosti pro zaúčtování do účetnictví.
platba z účtu - při vyplnění účtu odkud má být příslušná srážka uhrazena např. při více podnikových účtů je možno daň uhradit z jiného účtu než zdravotní pojištění. Není-li účet vyplněn, je platba prováděna z účtu podniku (číselník bankovní účty vlastní) s kódem 'mzdy' nebo z účtu vlastního zadaného v parametrech pro zaúčtování mezd. Vyšší prioritu má nastavení účtu v parametrech pro zaúčtování
splatnost ke dni - pokud nebude nastaveno, splatnost bude odpovídat datu vystavení dokladu (zaúčtování mezd)
analytika pro zaúčtování zdravotního pojištění - pro rozúčtování zdravotního pojištění je umožněno na různé analytiky - pokud členění podle firem nevyhovuje. U každé zdravotní pojišťovny (v číselníku účtů mezd) je možno doplnit jinou "analytiku pro zaúčtování zdravotního pojištění". Ta bude použita u účtu 336. Pokud doplníte analytiku, která ještě neexistuje v účetním rozvrhu, je třeba ji do účetního rozvrhu (v účetnictví) doplnit k účtu 336. Seznam účtů, ke kterým je třeba doplnit novou analytiku se zobrazí přímo ve formuláři červeně. Pokud nebude účetní rozvrh (v účetnictví) doplněn o nově pořízené analytiky, nepůjde zaúčtovat mzdy do účetnictví.

 Zadání analytiky pro zdravotní pojišťovny

 

do VS2 RRRRMM - do variabilního symbolu 2 přidat rok + měsíc.
exekuce bonusu - při zatržení je srážka určená pro exekuci daňového bonusu přikázáním jiné peněžité pohledávky, na kterou se neuplatňují nezabavitelné částky, bonus se sráží celý. Možno použít u srážky s jiným kódem než 0-5, 8-15 a >=39. Při výpočtu mzdy se vloží daňový bonus (v případě výplaty ročního vyrovnání daně i doplatek na bonusu) automaticky pracovníkům s touto srážkou do měsíční částky ke sražení. Od verze 185.115 se jedná o exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky, nejen bonusu, ale i ročního vyrovnání daně. Lze zatrhnout, zda je exekuce na bonus, roční vyrovnání daně, nebo obojí.

Nastavení variabilního symbolu 2 je určeno pro označení číselníku účtů s kódem 39 a výše.

Jedná se o možnost uživatelsky přidělit vsym2 (ve tvaru PPPPRRRRMM) při zaúčtování daní, sociálního a zdravotního pojištění... Praktický význam je pouze u replikačních systémů. Pokud se položka "Do VS2 RRRRMM" zaškrtne, tak se zároveň zpřístupní i položka "Prefix", automaticky naplněná hodnotou "0000". V případě potřeby lze prefix libovolně přepsat, zleva bude doplněn nulami na celkový rozsah 4 místa. V případě zaškrtnutí položky "Do VS2 RRRRMM" se do variabilního symbolu 2 doplní zadaný prefix, rok a měsíc ve tvaru PPPPRRRRMM, kde PPPP je prefix (předpona), RRRR rok a MM měsíc.

prefix - doplňovat do variabilního symbolu 2 předponu. Umožněno pouze v případě doplnění roku a měsíce

 

Konkrétní členění

Vyplněním položky "konkrétní členění" v zadání souvztažností, bude příslušná srážka účtována na zadané konkrétní členění bez ohledu na zadání přepínače "člení se - nečlení se". Ale i toto konkrétní členění lze omezit podle délky zadáním organizační struktury. Je možné použít nejen pro konkrétní nákladové středisko při zaúčtování zákonného pojištění organizace, ale pro jakýkoliv jiný účetní případ.

Zadání členění k souvztažnosti srážky

 

Zákonné pojištění organizace

V číselníku účtů je pro pojištění organizace vyhrazen kód 100. Po doplnění bankovního spojení a účetních souvztažností bude při zaúčtování mezd za měsíce 3, 6, 9 a 12 vypočtené zákonné pojištění organizace přeneseno do účetnictví a následně do platebního kalendáře. V účetních souvztažnostech vyplníte účty pro MD a DAL, v položce "Konto MD pro zaúčtování na konci účetního období" vyplníte účet výdajů příštího období (účet 383), vyplnění ale není povinné. Pokud bude účtován poslední měsíc účetního období (např. při nastaveném účetním období na kalendářní rok je to měsíc 12) a položka "Konto MD pro zaúčtování na konci účetního období" bude vyplněna, bude strana MD účtována na konto uvedené v této položce.

 

Souvztažnosti

Účetní souvztažnosti je možné nastavit POUZE pro účty s kódem 0-38

Zadání souvztažností je u účtů rozšířené o zadání variabilního symbolu 2. A to pouze v případě, kdy se budou položky dokladu tvořit jednotlivě.

Formulář souvztažností

 

Popis položek:

při účtování nahradit VS hodnotou vsym2 - v položce Variabilní symbol bude hodnota autoinkrementu (jednoznačné určení záznamu), srážky + označení měsíce a roku.

 

 

Toto nastavení se týká  s kódem 8 "výplata na účet" a dalších srážek kde má význam při dodržování zásad nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - verze 187 a výš

Číselník účtů - kód 8

 

Evidenční stavy

Funkce pro prohlížení a úpravy číselníku pracovních poměrů jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Evidenční stavy:

Umístění funkce

Funkce číselník evidenčních stavů má význam pro výpočet mzdy. Pořízením hodnot v tomto číselníku a jejich přiřazením konkrétním pracovníkům je zásadně ovlivněn způsob výpočtu jejich mzdy.

 

Popis položek

V číselníku je přednastaveno 19 základních evidenčních stavů, jejichž změna je povolena pouze administrátorovi.

Formulář pro zadání evidenčních stavů

Popis položek :

evidenční stav - je přednastaveno 19 základních evidenčních stavů, jejich změna je povolena jen administrátorovi. Nové je možné libovolně přidávat. Pro každý evidenční stav je možné nastavit, jestli je plátcem zdravotního pojištění i stát, jestli pro něj platí minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, jestli má být zařazen do výpočtu mzdy, výši minimální mzdy, jak se má počítat příspěvek na odbory a jestli se má zahrnout do evidenčního počtu pracovníků.  Evidenční stav má význam pro výpočet mzdy.

kódy přednastavených evidenčních stavů

 

 

Položky číselníku 0 - 19 jsou nastaveny programem pevně. Jejich význam je totožný s položkami systému Oskar. Položky od 20 je možné definovat uživatelsky.

 

je plátcem ZP i stát? - tímto přepínačem se rozliší, zda je plátcem zdravotního pojištění i stát, např. u důchodců, mateřské...
platí minimální vyměřovací základ ZP? - zde lze nastavit, jestli pracovníci zařazeni v tomto evidenčním stavu platí zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy).
zařadit do výpočtu - tímto přepínačem lze nastavit, zda pracovníci zařazení v tomto evidenčním stavu budou vloženi do měsíčních a bude jim vypočtena výplata (ano), nebo nebudou v měsíčních datech vůbec zařazeni (ne), případně budou v měsíčních datech vloženi, ale jejich měsíční doklad bude mít nulové dny i hodiny.
výše minimální mzdy v procentech - standardní hodnota je 100, pro invalidního důchodce 50, pro částečně invalidního důchodce 75, je možné zadat i 0, potom nebude počítán doplatek do minimální mzdy.
příspěvek na odbory - má význam jen pro pracovníky, kteří jsou členy odborů. Přepínačem lze nastavit, zda se odbory platí procentem z čisté mzdy, nebo pevnou částkou (např. ženy na mateřské platí pevný udržovací poplatek). V závislosti na tomto přepínači se do vedlejší položky uvede příslušné procento či pevná částka. U pracovníků, kteří nejsou členy odborů, nemá toto nastavení vliv, členství v odborech se pro každého pracovníka označí v jeho pracovním poměru.
zahrnout do evidenčního počtu - tento přepínač má význam pro výstupy pro statistiku, hlášení o zaměstnávání osob se ZPS pro úřad práce, přepočtené stavy apod. Pracovníci zařazeni v evidenčním stavu, který má tento přepínač nastavený na "Ne", nebudou zahrnuti ve statistických hlášeních.

 

Dovolená a evidenční stav 2 a 3: Při zakládání nového roku bude nastaven nárok a zůstatek dovolené pracovnicím na neplacené mateřské dovolené (v evidenčním stavu 3) na 0, do staré dovolené bude přenesen zůstatek z uzavíraného roku včetně případné nevyčerpané staré dovolené. Při přechodu z mateřské dovolené (evidenční stav 2) na neplacenou mateřskou dovolenou (evidenční stav 3) bude krácena dovolená za neodpracované dny, za prvních 100 dnů o 1/12, za každých dalších 21 dnů o 1/12. Při nástupu do zaměstnání (evidenční stav 0) z neplacené mateřské dovolené (evidenční stav 3), případně nástupu na mateřskou (evidenční stav 2) při narození dalšího dítěte, bude vypočten nárok a zůstatek dovolené dle zameškaných dnů do datumu nástupu do zaměstnání, resp. nástupu na mateřskou dovolenou. K výpočtu dovolené dojde pouze v případě vložení nového evidenčního stavu (0, 2), jemuž předchází evidenční stav 3. Před výpočtem se nejprve zobrazí dotaz, zda dovolenou nastavit, při kladné odpovědi se záložka "Dovolená" v pracovních poměrech aktivuje a v ní se vloží nové stavy dovolené.

Pracovní poměry

Funkce pro prohlížení a úpravy číselníku pracovních poměrů jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Ččíselník pracovních poměrů:

Umístění funkce

Funkce číselník pracovník poměrů je určen k výpočtu mzdy, statistice, odlišení různých typů pracovních poměrů. Číselník je přednastaven pro nejobvyklejší typy pracovních poměrů, jednotlivé přepínače jsou nastaveny podle platné legislativy pro konkrétní pracovně právní vztah. Další pracovní poměry je možné uživatelsky přidávat a nastavovat v nich způsoby výpočtu. Jednotlivé typy pracovních poměrů je možné sledovat samostatně v sestavách (např. rekapitulace mezd), je možné každý typ i samostatně účtovat na zvláštní účet - analytiku.

Číselník pracovních poměrů je součástí instalační databáze, se zadanými položkami

 

Popis položek

Způsoby výpočtu zdravotního pojištění, sociálního pojištění a doplatku do minimální mzdy pro jednotlivé pracovní poměry může změnit jen administrátor. Doplnění nových pracovních poměrů a jejich nastavení je přístupné každému uživateli.

Popis formuláře pro zadávání číselníku pracovních poměrů

Popis položek :

pracovní poměr -jednoznačně zadané kódy

typy a označení pracovních poměrů

druh pracovně právního vztahu - nový ZP již neupravuje vedlejší pracovní poměr a vedlejší činnost, které byly řešeny v §§ 69 až 71 starého ZP. Z tohoto důvodu byl upraven číselník pracovních poměrů. Všechny dosavadní možnosti zůstaly zachovány kvůli návaznosti na minulé roky, ale od roku 2007 by se již neměly používat druhá a třetí možnost z "Druhu pracovně právního vztahu" (vedlejší a souběžný pracovní poměr). V roce 2007 je třeba převést pracovníky z těchto pracovních poměrů na jiné, nikoliv změnou přepínače, ale vložením nového pracovního poměru do číselníku a jeho přiřazení konkrétním pracovníkům v trvalých pracovních poměrech roku 2007. V roce 2006 a starších tedy budou pracovníci zařazeni stejně jako byli v okamžiku výpočtu výplaty, v roce 2007 již budou zařazeni v jiném druhu pracovně právního vztahu. Pokud se jejich dřívější souběžný či vedlejší pracovní poměr změnil na normální pracovní poměr, tak u nového pracovního poměru přepnete přepínač na první možnost. Pokud došlo ke změně souběžného či vedlejšího pracovního poměru na dohodu, tak zvolíte poslední možnost (dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr). V tomto případě se aktivuje "zaškrtávátko" "Je uzavřen i pracovní poměr". Tuto volbu zvolte v případě, že tato nová dohoda nahrazuje původní souběžný pracovní poměr - vedlejší činnost, výpočet mzdy bude potom stejný jako v minulosti, zdanění těchto dohod proběhne společně na jednom výplatním lístku hlavního pracovního poměru.
doplácet do minimální mzdy nemá od roku 2007 žádný význam, doplatky do minimální mzdy je nutné provádět i u dohod, i zaměstnancům činným na základě dohod mimo pracovní poměr je třeba poskytovat odměnu nejméně ve výši minimální mzdy (§ 111 odst. 1)

 

Odpočet základní nezdanitelné částky lze ovlivnit pomocí položky odpočet.

 

 

Druh pracovně právního vztahu

Nastavení položky "Druh pracovně právního vztahu" záleží na době vzniku pracovního poměru.

Do roku 2006

Pro nastavení položky  "Druh pracovně právního vztahu" platí všechny možnosti bez omezení.

 

Od roku 2007

nový ZP již neupravuje vedlejší pracovní poměr a vedlejší činnost, které byly řešeny v §§ 69 až 71 starého ZP. Z tohoto důvodu byl upraven číselník pracovních poměrů. Všechny dosavadní možnosti zůstaly zachovány kvůli návaznosti na minulé roky, ale od roku 2007 by se již neměly používat druhá a třetí možnost z "Druhu pracovně právního vztahu" (vedlejší a souběžný pracovní poměr). V roce 2007 je třeba převést pracovníky z těchto pracovních poměrů na jiné, nikoliv změnou přepínače, ale vložením nového pracovního poměru do číselníku a jeho přiřazení konkrétním pracovníkům v trvalých pracovních poměrech roku 2007.

Úprava vedlejších a souběžných pracovní poměrů pro rok 2007 - vytvořit NOVÉ pracovní poměry podle nových pravidel a převést příslušné pracovníky na tento nový pracovní poměr

 

V roce 2006 a starších tedy budou pracovníci zařazeni stejně jako byli v okamžiku výpočtu výplaty, v roce 2007 již budou zařazeni v jiném druhu pracovně právního vztahu. Pokud se jejich dřívější souběžný či vedlejší pracovní poměr změnil na normální pracovní poměr, tak u nového pracovního poměru přepnete přepínač na první možnost.

Pokud došlo ke změně souběžného či vedlejšího pracovního poměru na dohodu, tak zvolíte poslední možnost (dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr). V tomto případě se aktivuje "zaškrtávátko" "Je uzavřen i pracovní poměr". Tuto volbu zvolte v případě, že tato nová dohoda nahrazuje původní souběžný pracovní poměr - vedlejší činnost, výpočet mzdy bude potom stejný jako v minulosti, zdanění těchto dohod proběhne společně na jednom výplatním lístku hlavního pracovního poměru.

 

Pracovní kategorie

Funkce pro prohlížení a úpravy číselníku pracovních kategorií jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Číselník pracovních kategorií:

Umístění funkce

Číselník  pracovních kategorií určuje zda se nám do měsíčních dat po založení měsíce vyplní automaticky odpracované hodiny, fond pracovních hodin a odpracované dny, což nám později při zadávání měsíčních dat usnadní práci v tom, že se nám po zadání ostatních údajů (např. dovolené či nemoci) poníží odpracované hodiny.

Dle nastavení číselníku pracovních kategorií lze sledovat mzdové náklady na jednotlivé pracovní kategorie, řídit různé tiskové sestavy apod.

Kategorie si určíte libovolně, dle Vašich zvyklostí. V číselníku je možno pro každou kategorii nastavit, zda se mají vyplňovat hodiny časové, úkolové nebo nic, jestli se má vyplňovat fond pracovních hodin a odpracované dny. Pokud zvolíte, že se má vyplňovat fond pracovních hodin, odpracované dny a hodiny, tak měsíční doklad bude vyplněn, jako by pracovník celý měsíc (případně jeho část při nástupu nebo výstupu v průběhu měsíce) pracoval. V měsíčním dokladu potom stačí zadávat jen neodpracovanou dobu (dovolená, neplacené volno...), program automaticky zkrátí odpracované dny i hodiny o zadanou neodpracovanou dobu. Také je možné zvolit, že dny ani hodiny se vyplňovat nemají, potom je třeba měsíční doklad vyplňovat celý ručně.

Popis položek

Formulář pro zadání pracovních kategorií

Popis položek :

kód kategorie - uživatelsky nastavitelné číslo
zkrácený název - uživatelské označení, zobrazuje se v hlavičce sestavy rekapitulace mezd
celý název - uživatelem definovaný název pracovní kategorie
vyplňovat hodiny - tímto přepínačem se nastaví předvyplnění odpracovaných hodin v měsíčním dokladu. Pokud je zvoleno, že se hodiny (lhostejné, zda úkolové či ) mají vyplňovat, tak při založení měsíce je měsíční doklad vyplněn hodinami, jako by pracovník celý měsíc pracoval a zadávají se pouze absence (dovolená, nemoc...), odpracovaná doba se již nevyplňuje.
vyplňovat fond pracovních hodin - tímto přepínačem se nastaví předvyplnění fondu pracovních hodin v měsíčním dokladu
manuálně pracující - rozlišení, zda se jedná o manuálně pracujícího. Slouží pro statistiku, sleduje se v evidenčních počtech v rekapitulaci mezd.
vyplňovat dny - tímto přepínačem se nastaví předvyplnění odpracovaných dnů v měsíčním dokladu

 

 

Platové stupně a třídy

Funkce pro prohlížení a úpravy číselníku pracovních kategorií jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Platové stupně a třídy:

Umístění funkce

Pokud organizace používá pro stanovení platu pracovníků systém platových stupňů a tříd, je možné použít dodávaný číselník platný pro rozpočtovou sféru, nebo číselník libovolně upravit.

 

 

Funkce

Funkce pro prohlížení a úpravy číselníku funkcí jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Funkce:

Umístění funkce

 

Slouží ke snadnějšímu vyplňování pracovních poměrů, přiřazením funkce pracovníkovi se automaticky doplní i všechny další údaje z číselníku funkcí (plat, prémie, příplatky, pracovní kategorie ...). Při úpravě jakékoliv položky v číselníku funkcí je možné změnu promítnout do pracovních poměrů.

Na základě číselníku funkcí jsou doplněny informace do pracovních poměrů.

Příklad

Při změně základního platu není třeba provádět úpravu platu u všech pracovníků, ale stačí ji provést pouze v číselníku funkcí u příslušné funkce, tím dojde také k aktualizaci základního platu u všech pracovníků, kteří jsou zařazeni v této funkci.

 

 

Možnosti prohlížeče

Funkce pro práci s číselníkem funkcí jsou umístěny v záhlaví prohlížeče číselníku funkcí.

Funkce určena pro aktualizaci konkrétních pracovních poměrů hodnotami uvedenými v aktuálně nastaveném záznamu nebo pro všechny vybrané. Vyvolání funkce provede stiskem levého tlačítka myši na tlačítku nebo použitím  kombinace kláves SHIFT + F2.

 

Potvrzení aktualizace pracovních poměrů

 

Popis položek

U každé funkce je možné také zadat plánový počet pracovníků, skutečný stav pracovníků zařazených v dané funkci v aktuálním měsíci se zobrazuje automaticky. Ke každé funkci je možné doplnit i pracovní náplň, která se potom může využít v sestavách, např. při tisku pracovní smlouvy.

Základní údaje

Formulář pro zadávání položek číselníku funkce

 

Popis položek:

cizí název - název funkce v jiných jazycích
hodinová mzda - přepínač, který určí, zda se jedná o hodinovou nebo měsíční mzdu. Je-li položka zatržená, do položky "Základní plat/mzda" se uvede mzda za 1 hodinu. Není-li položka zatržena, uvede se do položky "Základní plat/mzda" mzda za 1 měsíc.
platový stupeň, třída - pokud má organizace zavedené platové třídy a stupně lze je vybírat z číselníku, po výběru se vyplní i "Základní plat/mzda".
základní plat / mzda  -  uvede mzda za 1 hodinu nebo za měsíc dle nastavení přepínače "Hodinová mzda". U měsíční mzdy při zkráceném úvazku lze zadávat měsíční částku pokrácenou dle úvazku (např. plný úvazek 10000, poloviční 5000), případně nepokrácenou ( např. 10000 ) v závislosti na nastavení hodnoty na řádku 39 v parametrech mezd "Plat na plný fond". V prvním případě musí "Plat na plný fond" obsahovat hodnotu 0, ve druhém 1.
osobní hodnocení -uvede osobní hodnocení za 1 hodinu nebo za měsíc dle nastavení přepínače "Hodinová mzda".
pracovní kategorie - výběr z číselníku. Dle pracovních kategorií lze sledovat mzdové náklady na jednotlivé pracovní kategorie, řídit různé tiskové sestavy apod. V číselníku je možno pro každou kategorii nastavit, zda se mají vyplňovat hodiny časové, úkolové nebo nic, jestli se má vyplňovat fond pracovních hodin a odpracované dny. Pokud zvolíte, že se má vyplňovat fond pracovních hodin, odpracované dny a hodiny, tak měsíční doklad bude vyplněn, jako by pracovník celý měsíc (případně jeho část při nástupu nebo výstupu v průběhu měsíce) pracoval. V měsíčním dokladu potom stačí zadávat jen neodpracovanou dobu (dovolená, neplacené volno...), program automaticky zkrátí odpracované dny i hodiny o zadanou neodpracovanou dobu. Také je možné zvolit, že dny ani hodiny se vyplňovat nemají, potom je třeba měsíční doklad vyplňovat celý ručně.
příplatky - příplatek k základu se uvádí částku na měsíc (krátí se podle odpracované doby), příplatek 1 a 2 se zadává částkou na 1 hodinu (násobí se odpracovanými hodinami).
požadovaná praxe - uvádí se údaj v letech
požadované vzdělání - je třeba vyplnit v případě zařazení organizace do statistického šetření o mzdách (ISPV)
KZAM-R - klasifikace zaměstnání, je třeba vyplnit v případě zařazení organizace do statistického šetření o mzdách (ISPV) do roku 2010
CZ-ISCO - klasifikace zaměstnání, je třeba vyplnit v případě zařazení organizace do statistického šetření o mzdách (ISPV) od roku 2011. Při první aktualizaci programu v roce 2011 bude položka automaticky naplněna konverzí položky KZAM-R přes převodový můstek
postup předání/schválení - zde je možné nadefinovat vlastní postup, který se provede po vložení pracovníka, zařazeného do příslušné funkce, do měsíčních dat

Záložka Pracovní náplň

Popis položek :

pracovní náplň - popis

zápis popisu funkce

 

Záložka Volitelné metriky

Zde je možné pro každou funkci nadefinovat metriky, buď jednotlivě, nebo přiřadit celou sadu metrik. Metriky se automaticky doplní do měsíčních dat pracovníkům, zařazeným v příslušné funkci, při založení nového mzdového období.

 

Věrnostní přídavek horníků

Funkce pro prohlížení a úpravy číselníku věrnostní přídavek horníků jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Věrnostní přídavek horníků - číselník:

Umístění funkce

 

Popis položek

Věrnostní příplatek horníků je určen pro speciální režim výpočtu mezd.

Formulář pro zadání číselníku

 

Úkolové normy

Funkce pro prohlížení a úpravy číselníku úkolové normy jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Úkolové normy:

Umístění funkce

 

Popis položek

Číselník úkolových norem je určen pro speciální režim výpočtu mezd.

Formulář pro zadání číselníku

 

Zaručená mzda

Funkce pro prohlížení a úpravy číselníku zaručená mzda jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Zaručená mzda:

Umístění funkce

 

NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ ZARUČENÉ MZDY

 

V § 112 se do zákoníku práce zavádí nová veličina a to tzv. „zaručená mzda“. Tento pojem nahrazuje dosud používané minimální mzdové tarify. Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, stanovila vláda nařízením ve výši a podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací takto:

 

V ORGANIZACÍCH, KDE JE MZDA SJEDNÁNA V KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ, PLATÍ TO, CO JE V NÍ SJEDNÁNO! TZN., ŽE MŮŽOU BÝT SJEDNÁNY I ČÁSTKY ZARUČENÉ MZDY NIŽŠÍ NEŽ V TOMTO NV

Při neodpracování příslušné pracovní doby nebo při zkrácené pracovní době se u zaměstnanců s měsíční mzdou sazba nejnižší úrovně zaručené mzdy snižuje úměrně odpracované době.

Popis položek

Formulář pro zadání zaručené mzdy

Jelikož v tabulce je stanovená nejnižší úroveň zaručené mzdy stanovena pro 40-ti hodinovou týdenní pracovní dobu, je třeba v případě jiné délky týdenní pracovní doby přepočíst nejnižší úroveň zaručené mzdy na jednu hodinu. Výpočty jsou vždy zaokrouhlovány směrem nahoru.

Při jinak stanovené délce týdenní pracovní doby ve firmě je třeba provést přepočet dle vzorce:

(40:stanovená týdenní pracovní doba) x příslušná sazba zaručené mzdy

 

Stavy hodnocení zaměstnanců

Funkce pro prohlížení a úpravy číselníku stavu hodnocení jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Stavy hodnocení zaměstnanců:

Umístění funkce

Popis položek

Formulář pro zadání stavů hodnocení

Zde je možné zadat textovým popisem stavy používané v organizaci a nastavit u nich i barevné odlišení.

Sady hodnotících metrik

Funkce pro prohlížení a úpravy číselníku sad hodnotících metrik jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Mzdy | Sady hodnotících metrik:

Umístění funkce

Funkce slouží k usnadnění odměňování určitých kategorií pracovníků (funkcí). Lze pro každou funkci nastavit sadu metrik, které se pracovníkům přenesou do měsíčních dat a v nich se rozhodne, zda byly jednotlivé metriky splněny, splněny částečně či nesplněny. Lze použít např. u obchodníků, kteří jsou odměňováni podle plánu prodeje, nebo u skladníků, kteří jsou odměňováni dle výkonu skladu v tunách apod.

Popis položek

Formulář pro zadání metrik hodnocení

Popis položek:

název metriky - uživatelský název
volitelná složka pro přenos do mezd - výběr z číselníku volitelných složek mzdy, do zvolené volitelné složky mzdy se přenese odměna z hodnocení
plnění - přepínač, kterým se nastaví plnění metriky. Jsou 3 možnosti: 1. splněno/nesplněno - při splnění přísluší pracovníkovi celá zadaná částka, při nesplnění 0. Rozhodnutí, zda pracovník metriku splnil či nesplnil se provádí v měsíčních datech. 2. splněno procentem - zadává se částka, která přísluší při splnění na 100%, v měsíčních datech se zadá či upraví přednastavená procenta a pracovník obdrží příslušné procento ze zadané částky. 3. splněno koeficientem - zadá se koeficient, kterým bude přepočtena částka zadaná pracovníkovi v měsíčních datech.
částka k výplatě při splnění metriky, koeficient - při splnění metriky bude do volitelné složky mzdy přenesena zadaná částka, v závislosti na předchozí položce.
výchozí stav - přednastavení výchozí hodnoty do měsíčních dat
popis metriky - textový popis metriky

 

Číselníky personalistiky

druhy dopravy
jazykové znalosti
KZAM-R
národnosti
obory vzdělání
stupně vzdělání
prohlídky
druhy školení
státní příslušnosti
vznik pracovního poměru ( PP )
ukončení pracovního poměru
výjimky
místo výkonu činnosti ( klasifikace NUTS )
řady výběrových řízení
stavy výběrových řízení
důvod výběrových řízení
stav žádosti
výběrové řízení

 

Umístění

Funkce pro prohlížení a úpravy číselníků personalistiky jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Personalistika:

Umístění funkce

 

Nebo přímo v záložce Mzdy a Personalistika | Perosnalistika | Číselníky.

Popis položek

Číselníky personalistiky jsou určeny pro evidenci základních informací vázaných s potřebami personalistiky. Číselníky personalistiky mají téměř vždy shodnou strukturu.

Struktura všech číselníků je shodná, samozřejmě mění se obsah podle druhu číselníku.

 

Popis položek společných pro všechny číselníky :

typ - interní uživatelem neměnný údaj určující typ číselníků
kód pro statistiku (ISPV) -  Informační systém o průměrném výdělku - pravidelné výběrové statistické zjišťování mzdové úrovně zaměstnanců. ISPV je pod názvem "Čtvrtletní šetření o ceně práce" zařazeno do programu statistických zjišťování, prováděných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a řídí se zákonem č. 89/1995 Sb., o statistice.

 

Pokud se údaj statisticky sleduje v ISPV, je třeba uvést v "Kód pro statistiku (ISPV)" příslušný kód. Jedná se např. o číselníky obory vzdělání, stupně vzdělání, vznik pracovního poměru.

Formulář pro zadání dopravy

Struktura všech číselníků je shodná, samozřejmě mění se obsah podle druhu číselníku.

Popis položek

Popis položek společných pro všechny číselníky :

typ - interní uživatelem neměnný údaj určující typ číselníků
kód - označení číselníkové položky, tato hodnota je libovolná
kód pro statistiku ( ISPV ) -  Informační systém o průměrném výdělku - pravidelné výběrové statistické zjišťování mzdové úrovně zaměstnanců. ISPV je pod názvem "Čtvrtletní šetření o ceně práce" zařazeno do programu statistických zjišťování, prováděných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a řídí se zákonem č. 89/1995 Sb., o statistice.

 

Seznam číselníků personalistiky

Druhy dopravy

Číselník druhu dopravy do zaměstnání, uživatelsky nastavitelný, nepovinný údaj.

 

Jazykové znalosti

Číselník jazykových znalostí, uživatelsky nastavitelný, nepovinný údaj.

 

 

KZAM-R (CZ-ISCO)

Číselník klasifikace zaměstnání (dříve KZAM-R, nově se používá CZ-ISCO). Je povinný pro respondenty informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Číselník je dodáván společně s programem a je při změnách aktualizován. V případě nutnosti je možná i jeho úprava uživatelem.

 

Národnosti

Číselník národností, uživatelsky nastavitelný.

 

Obory vzdělání

Číselník oborů vzdělání. Je povinný pro respondenty informačního systému o průměrném výdělku (ISPV).

 

Stupně vzdělání

Číselník stupňů vzdělání. Je povinný pro respondenty informačního systému o průměrném výdělku (ISPV).

 

Prohlídky

Číselník prohlídek, uživatelsky nastavitelný.

 

Státní příslušnosti

Číselník státní příslušnosti. Je povinný pro respondenty informačního systému o průměrném výdělku (ISPV).

 

Ukončení pracovního poměru

Číselník důvodů ukončení pracovního poměru.

 

Výjimky

Číselník výjimek, nepovinný, uživatelsky nastavitelný.

 

Místo výkonu činnosti ( klasifikace NUTS )

Číselník místa výkonu činnosti, slouží pro daňové účely, hlášení na OSSZ a také je povinný pro respondenty informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Zadává se u jednotlivých pracovníků přiřazením členění (střediska), kde je místo činnosti uvedeno. Pokud uvedeno není, je shodné s místem činnosti zaměstnavatele.

Druhy školení

Číselník je určený ke sledování periodicky se opakujících školení. Mohou zde být zadávány i údaje pro absolvovaná školení či kurzy, které nezvyšují vzdělání.

U prohlídek je možné zvolit interval opakování a případně i kolik dnů předem má program upozornit na termín opakování. Pokud je položka "Kolik dnů předem upozornit na termín opakování" vyplněna, program při spuštění upozorní na pracovníky, které je třeba vyslat na prohlídku. Upozornění se zobrazí všem uživatelům, kteří mají právo zápisu do tabulky prohlídek (mzpeprohlidky), ostatním uživatelům se nezobrazí.

Popis položek

V číselníku je výhodné evidovat pravidelně se opakující školení s možností školení navázat ke konkrétním zaměstnancům.

formulář pro zadání školení

Vznik pracovního poměru ( PP )

Uživatelsky nastavitelné, např. pracovní smlouva, jmenování apod. Má také význam pro statistiku (výstup pro ISPV), pokud je podnik zařazen do statistického zjišťování Trexima, tak je třeba do položky "kód pro statistiku (výstup pro ISPV)" doplnit kódy ze statistického číselníku CZICSE takto:

Seznam kódů

Výběrové řízení

Řady výběrových řízení

Uživatelsky definovatelný číselník řad výběrových řízení, zadává se řada a název výběrového řízení. Dále je zde možné nastavit schvalovací postupy při založení výběrového řízení a vložení uchazeče do tohoto výběrového řízení.

Stav žádosti

Uživatelsky definovatelný číselník stavu žádosti uchazeče o zaměstnání, lze zadat typ, název a barvu, barevné odlišení je potom zobrazeno i v prohlížečích a formulářích uchazečů o zaměstnání.

Stavy výběrových řízení

Uživatelsky definovatelný číselník stavu výběrového řízení, lze zadat typ, název a barvu, barevné odlišení je potom zobrazeno i v prohlížečích a formulářích výběrových řízení.

Důvody výběrových řízení

Uživatelsky definovatelný číselník důvodů výběrových řízení, lze zadat typ, název a barvu, barevné odlišení je potom zobrazeno i v prohlížečích a formulářích výběrových řízení.

Související témata

Parametry