Odkazy na buňky reportu

Top  Previous  Next

Na buňky (Cells) reportu lze odkazovat pomocí indexu [sloupec,řádek] nebo pomocí A1 notace

 

zápis Sheet.Cells(1,1):='Text' je ekvivalentní zápisu Sheet.Range['A1'].Cells:='Text' protože Range je defaultní property objektu Sheet lze zápis zkrátit na

Sheet['A1'].Cells:='Text'

 

Následující odkazy pomocí Range jsou platné:

Range['A1']                        buňka A1

Range[['A',1]]                buňka A1

Range['A1:B5']                buňky A1 až B5

Range['C5:D9,G9:H16']        rozsah C5 až D9 a G9 až H16

Pomocí Range se lze odkazovat i na CellProperty

 

Sheet.CellProperty(1,1).Background=clYellow je ekvivalentní zápisu

Sheet.GetCellProperty('A1').Background=clYellow i

Sheet['A1'].Background:=clYellow

 

 

Příklady ekvivalentvích zápisů:

Sheet.GetCellProperty([1,1]).BackGround := clRed;

Sheet.CellProperty[1,1].Background:=clRed;

SheetList[0].GetCellProperty('A1').BackGround := clRed;

Sheet['A1'].Background:=clRed;

Sheet[['A',1]].Background:=clRed;

 

Následující odkazy na CellProperty pomocí Range jsou platné:

Sheet['B2:P4'].Style:='Filter';   ... nastavení Stylu pro buňky B2..P4

 

vytvoření Tlačítka v buňce E2:

 Sheet['E2'].CellComponent:=TButton.Create(Sheet);

 Sheet['E2'].CellComponent.Parent:=Sheet;

 with TButton(Sheet['E2'].CellComponent) do

 begin

   Caption:='Uložit';

   ShowHint:=True;

   Hint:='Uloží plán do databáze';

 end;

 

přiřazení události OnClick  tlačítku v buňce E2:

TButton(Sheet['E2'].CellComponent).OnClick:=@Save;