Roční zpracování (investice)

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

nastavení

přepočet národní měny z SKK na EURO

storno

Umístění

Funkce roční zpracování majetku je umístěna v hlavním menu Majetek | Roční zpracování:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce je určena pro ukončení stávajícího období pro dlouhodobý majetek a operativní evidenci a vytvoření počátečních stavů období následujícího. Při ročním zpracování se veškeré změny, které proběhly na kartách v evidenci dlouhodobého majetku a operativní evidence, promítnou na těchto kartách a na základě toho je vytvořen počáteční stav. Po provedeném ročním zpracování se evidence dlouhodobého majetku a operativní evidence uzavřou, a nadále pak jsou tyto evidence přístupné pouze pro prohlížení a tvorbu přehledů.

Roční zpracování dlouhodobého majetku musí následovat po provedeném ukončení roku v účetnictví.

 

Při ročním zpracování se ukončí stávající fiskální období zpracováním daňových odpisů a vytvoření počátečních stavů následující fiskální období

Roční zpracování je funkce opakovatelná (po provedeném stornu ročního zpracování). Respektuje všechny změny, které již byly případně v novém období provedeny.

 

Zamykání:

Po provedeném zpracování daňových odpisů je majetek uzavřený vůči jakýmkoliv změnám a zásahům.

Teprve po provedení storna ročního zpracování se příslušné období zpřístupní pro další práci.

 

Roční zpracování  rozděleno do několika kroků

1.vytvoření číselníků pro následující rok  (odpisová tabulka,  zvýšení odepisování,  pohyby, souvztažnosti,  jiná odpisová tabulka)
2.vytvoření jiné odpisové tabulky - v případě použití způsobu výpočtu účetních odpisů, je potřeba tabulku pro nové účetní období vytvořit. Jinak by nebylo možné vypočítat účetní odpisový plán pro nové účetní období.

Vytvoření jiné odpisové tabulky při ročním zpracování

1.kontrola vytvoření agendy pro následující účetní období - jednoznačným přístupem k číselníku pohybů je mimo jiné vazba na existující agendu, pokud by agenda v číselníku agend nebyla, nemohl by se číselník pohybů včetně souvztažností vytvořit.
2.test vyřazených karet
3.zápis daňových odpisů do změnových vět ke každé kartě dlouhodobého majetku
4.vytvoření počátečního stavu karet dlouhodobého majetku pro následující fiskální období -
5.výpočet odpisového plánu pro následující fiskální období
6.vytvoření počátečního stavu karet operativní evidence  pro následující fiskální období
7.zápis parametrů (pokud již neexistují) vázaných na období  (agenda, pohyby pro zpracování účetních a daňových odpisů, pohyb pro zápis odpisů při vyřazení,  zda použít souvztažnosti z pohybu pro odpisy při vyřazení)
8.generování parametrů vázaných s kontem na základě aktuálních zadání
9.zápis do přehledu dávek odpisů

Formulář - roční zpracování

Zápis akce

Aby se celá akce realizovala, je nutné použít tlačítko "zapsat".

 

V opačném případě se provede storno ročního zpracování, včetně provedených zápisu změnových vět o provedených daňových odpisech.

 

Přerušení

Při přerušení zpracování se provede storno ročního zpracování

 

Dlouhodobý majetek

Zpracování karet dlouhodobého majetku při ročním zpracování sleduje dva pohledy vytvoření počátečních stavů a zpracování daňových odpisů. Obě akce jsou na sobě nezávislé. Nejprve se tedy provede zápis pohybů ke každé kartě o provedených daňových odpisech tak, jak byly odpisy zapsány do odpisového plánu. Pak se teprve provede vytvoření počátečních stavů karet dlouhodobého majetku a výpočet odpisového plánu daňových a účetních odpisů pro další účetní období.

Test vyřazených karet

Před vytvořením počátečních stavů karet dlouhodobého majetku se provádí test na vyřazené karty dlouhodobého majetku v novém účetním období. Při opakovaném ročním zpracování může nastat situace, kdy při návratu do předchozího období provedete dodatečné vyřazení karty, to by pak mohlo způsobit situaci kdy ve starém období je karta vyřazena ovšem z předchozího ročního zpracování je již počáteční stav karty vytvořen a vyřazení se tak neprojeví.

Funkce test vyřazených karet v podstatě postupně kontrolujte, zda karty dlouhodobého majetku vyřazené v předchozím období nemají vytvořen počáteční stav v období novém. Jestliže je takováto karta nalezena jsou zrušeny roční údaje včetně ročního plánu. Problém může nastat v okamžiku, kdy již proběhla měsíční zpracování odpisů či karta dlouhodobého majetku obsahuje již nějaké pohyby. Pak záleží na uživateli jak s touto kartou naložit. Správným postupem je potom stornování všech měsíčních zpracování a smazání ročních údajů přímo v novém období pomocí funkce rušení záznamu nebo při opakovaném ročním zpracování je nabídnuta možnost kartu zrušit včetně již vytvořených pohybů.

Info o vyřazené kartě přenesené do následujícího období

Daňové odpisy

Funkce zpracování daňových odpisů ke každé kartě, u které je nenulový daňový odpis  vytvoří pohyb o provedených daňových odpisech. Pak se o tuto částku sníží výše zůstatkové ceny daňové a zvýší oprávky daňové.

O zpracování daňových odpisů se neúčtuje. Tato informace je důležitá pro vytvoření přiznání k dani z příjmů

Účetní odpisy

Roční zpracování by se mělo provádět teprve až jsou zpracovány všechny odpisy účetní.

 

Jestliže nebudou provedeny všechny účetní odpisy, mohlo by dojít v dalším fiskálním období ke zkreslení zůstatkových hodnot účetních a oprávek účetních.

Pokud tak není, zobrazí se hláška s upozorněním, že neproběhla všechna měsíční zpracování. Jestliže se rozhodnete přesto pokračovat dál, mělo by to být pouze v případě, že potřebujete vytvořit počáteční stavy karet v novém období a posléze teprve provedete dodatečné dokončení všech měsíčních zpracování a opakování ročního zpracování.

 

Počáteční stav

Jednou z důležitých funkcí při ročním zpracování je vytvoření nových počáteční stavů karet dlouhodobého majetku. Tj. jsou vytvořeny roční údaje pro nové účetní období na základě všech informací předchozího účetního období. K položkám, které se v čase mohou měnit se "nabalí" všechny změny = pohyby (technické zhodnocení, částečné vyřazení, daňové a účetní odpisy...), které byly na kartě v průběhu předchozího účetního období provedeny. Počáteční stav nového účetního období musí být hodný s konečným stavem předchozího účetního období.

Seznam proměnlivých položek:

cena pro odpis
cena / kus
počet kusů
zůstatkové hodnoty
oprávky

 

Příklad

Karta dlouhodobého majetku byla pořízena 1.1.2007:

cena pro odpis                        100 000

cena / kus                        5 000

počet kusů                        20

zůstatková hodnota účetní        100 000

zůstatková hodnota daňová        100 000

oprávky účetní                        0

oprávky daňové                        0

 

počáteční stav - cena pro odpis

 

počáteční stav - zůstatkové hodnoty

 

 

 

V období od 1.1.2007 do 1.9.2007 probíhalo zpracování účetních odpisů, tím se snížila zůstatková hodnota účetní a zvýšily oprávky o hodnotu odpisů.

seznam pohybů - účetní odpisy v období 1.1.2007 - 1.9.2007

zůstatková hodnota účetní po provedených zpracování účetních odpisů

 

Karta je vedena v počtech kusů, během účetního období bylo provedeno technické zhodnocení v počtu 6 kusů 1.10.2007.

zvýšená cena pro odpis o technické zhodnocení

 

zvýšené zůstatkové hodnoty o technické zhodnocení

 

Stav zůstatkových hodnot a oprávek se do konce účetní období změní o provedená další měsíční zpracování (účetní odpisy) a roční zpracování (daňové odpisy), cena pro odpis zůstává změněná pouze o provedené technické zhodnocení.

stav zůstatkových hodnot k 31.12.2007

 

Počáteční stav v novém účetním období (1.1.2008) počtu kusů, ceny pro odpis, zůstatkových hodnot a oprávek bude stejný jako konečný stav předchozího účetního období tj. k 31.12.2007

počáteční stav počtu kusů,ceny pro odpis nového účetního

počáteční stav zůstatkových hodnot a oprávek

 

V průběhu účetního období roku 1.1.2007 - 31.12.2007 byly změněny tyto položky:

cena pro odpis                        100 000 / 130 000

počet kusů                        20 / 26

zůstatková hodnota daňová        100 000 /  104 000

zůstatková hodnota účetní        100 000 /  120 076

 

Pokud by byla karta vedena v jako celek a stejných podmínkách (shodný výpočet odpisů a stejné technické zhodnocení = 30 000), tedy ne na kusy, hodnoty cena pro odpis a zůstatkové hodnoty by byly ke konci období stejné. Nedošlo by ke změně počtu kusů, ten by byl neustále roven 1, změnila by se cena za kartu za 100 000 na 130 000.

 

Odpisový plán

Zároveň s vytvořením počátečních stavů je vypočítán nový odpisový plán pro nové účetní období. Při opakovaném ročním zpracování je potřeba pamatovat na to, že i když mohlo v novém účetním období proběhnou některá měsíční zpracování účetních odpisů, vždy se odpisový plán pro následující účetní období přepočítá na základě nových počátečních stavů a informací určující způsob výpočtu daňových a účetních odpisů. Přepočet odpisového plánu probíhá vždy podle pravidel určených pro přepočet účetních odpisů.

 

Operativní evidence

U karet operativní evidence je při ročním zpracování vytvořen počáteční stav karet operativní evidence na základě všech informací předchozího účetního období. Platí zde stejná pravidla jako u vytvoření počátečních stavů dlouhodobého majetku

Počáteční stav

Jednou z důležitých funkcí při ročním zpracování je vytvoření nových počátečních stavů karet operativní evidence. Tj. jsou vytvořeny roční údaje pro nové účetní období na základě všech informací předchozího účetního období. K položkám, které se v čase mohou měnit se "nabalí" všechny změny = pohyby, které byly na kartě v průběhu předchozího účetního období provedeny. Počáteční stav nového účetního období musí být hodný s konečným stavem předchozího účetního období.

Seznam proměnlivých položek:

vstupní cena
cena za kus
počet kusů

 

Test vyřazených karet

Před vytvořením počátečních stavů karet operativní evidence se provádí test na vyřazené karty v novém účetním období. Při opakovaném ročním zpracování může nastat situace, kdy při návratu do předchozího období provedete dodatečné vyřazení karty, to by pak mohlo způsobit situaci kdy ve starém období je karta vyřazena ovšem z předchozího ročního zpracování je již počáteční stav karty vytvořen a vyřazení se tak v novém období neprojeví.

Funkce test vyřazených karet v podstatě postupně kontrolujte, zda karty vyřazené v předchozím období nemají vytvořen počáteční stav v období novém. Jestliže je takováto karta nalezena je na tuto skutečnost uživatel upozorněn s možností zrušit u těchto karet počáteční stavy v novém období.

Info o vyřazené kartě přenesené do následujícího období

Číselníky a parametry

Aby se mohly provést některé z akcí je nutné před samotným zpracováním karet dlouhodobého majetku a operativní evidence vytvořit ty číselníky, jejichž obsah je vázán s obdobím a podle období také mohou být proměnlivé.

Příklad

Pro výpočet odpisového plánu je potřebná odpisová tabulka.

 

Jestliže již existují záznamy v číselnících vázaných s obdobím v novém účetním období nějaké záznamy můžete se rozhodnout, zda obsah číselníků v novém období ponechat či jejich obsah zrušit a znovu na základě záznamů v předchozím období vytvořit.

Pokud si nejste jisti kterou z variant použít, můžete číselníky opětovně vytvořit funkcí přímo určenou pro aktualizaci číselníků.

 

Speciální akce vázané s obdobím

Při přechodu mezi některými účetními obdobími je potřeba provést jednorázové akce, které jsou většinou způsobeny legislativními změnami.

Období počínající v roce 2007

 

Období počínající rokem 2008 na Slovensku

V přechodu na nové období došlo k přepočtu SKK na EUR

 

 

Dávky odpisů

Zakončením celé akce ročního zpracování je zápis do seznamu zpracovaných dávek odpisů (účetní i daňové). Jestliže všechny akce v rámci ročního zpracování proběhly v pořádku, teprve potvrzením zápisu do seznamu dávek se roční zpracování pokládá za ukončené.

Tlačítko pro zápis o provedeném ročním zpracování

Proveden roční zpracování je k nahlédnutí v seznamu dávek s označením "daňové odpisy"

Roční zpracování v seznamu dávek

 

Kontrola stavů

Součástí ročního zpracován  je mimo jiné kontrola stavů ceny pro odpis a zůstatkových hodnot v aktuálním období k poslednímu dni období a počátečním stavem nového období v rámci jednotlivých kont.

Aby kontrola proběhla v pořádku nesmí u žádné hodnoty a konta vzniknout rozdíl

 

Nastavení

Pro provedení ročního zpracování je potřeba mít nastaven poslední měsíc účetního období, v jiném období není možné roční zpracování provést. Před provedením samotného ročního zpracování se provádí testy na podmínky, za kterých se roční zpracování provede.

Aby bylo vůbec možné vytvořit počáteční stavy dlouhodobého majetku resp. operativní evidence musí být vytvořen zápis s vymezením nového fiskálního období (datumem od - do)

 

Před spuštěním ročního zpracování, by měla proběhnou všechna měsíční zpracování účetních odpisů

 

Pro opakovaná zpracování je možnost nastavení výběru pohybů pro často používané funkce v parametrech majetku. Jestliže pohyb pro zápis daňových odpisů v parametrech nastaven není, je nutné pohyb zadat před provedením ročního zpracování.

Roční zpracování může být aktivováno pouze v posledním měsíci účetního období.

 

Přepočet národní měny z SKK na EURO

Dlouhodobý majetek

Při ročním zpracování v případě přepočtu národní měny z SKK na EURO se zobrazí dialog pro výběr pohybů zaúčtování kurzových rozdílů vstupních cen a účetních oprávek:

Kurzové rozdíly se započtou do prvního měsíce roku 2009. Pohyby pro zaúčtování rozdílů při přepočtu vstupních cen se musí zadat v novém roce 2009.

Pro přepočet jsou určeny pohyby:

75 - rozdíly vstupních cen při konverzi národní měny
76 - rozdíly účetních oprávek při konverzi národní měny

 

Zadání pohybu pro přepočet měny

Popis a nastavení položek:

Účtovat - Ano
typ evidence - dlouhodobý majetek
Souvztažnosti - Konto výchozí - seznam kont všech karet DM

 

Nastavení souvztažností

Pro určení zaúčtování přepočtu měny je nutné zadat položka = rozdíly konverze. Ostatní nastavení dle zvyklostí zadání souvztažnosti.

Souvztažnosti je nutné zadat pro všechny konta, na kterých jsou vedeny karty dlouhodobého majetku

Formulář pro zadání souvztažnosti

 

V případě, že nejsou zadány souvztažnosti všech karet, dojde při uzavírání okna výběru pohybů k následující hlášce:

Upozornění o scházející souvztažnosti při ročním zpracování

 

Operativní evidence

Operativní evidence se přepočte společně s dlouhodobým majetkem.

 

Investice

 

Přepočet národní měny z SKK na EURO v případě agendy Investice se provádí při účetní závěrce období. V menu Účetnictví – Závěrka – Účetní závěrka. V novém okně v sekci Vstup do EUROZÓNY, záložka Majetek. Pro zpřístupnění sekce Vstup do EUROZÓNY je nutné zaškrtnout volbu Závěrka období se vstupem do EUROZÓNY.

V sekci Vstup do EUROZÓNY na záložce Majetek je nutné zaškrtnout volbu Investice a stisknout Provést konverzi dat SKK -> EUR.

formulář účetní závěrky

 

Storno

Funkce storno roční zpracování majetku je umístěna v hlavním menu, majetek, storno roční zpracování

Umístění funkce

 

Funkce stornování ročního zpracování provede:

zrušení  pohybů  o provedených daňových odpisech u jednotlivých karet,
nastaví záznam v seznamu dávek odpisů na storno
naopak počáteční stavy v následujícím období zůstanou ve stavu, jakoby roční zpracování proběhlo. Pokud je tam nějaká nesrovnalost, opraví se následujícím ročním zpracováním, případně přímo zásahem do karet v následujícím období

Při stornování ročního zpracování vytvořené záznamy o kartách v novém účetním období jsou ponechány

 

Související témata

Karty dlouhodobého majetku

Pohyby

Odpisy

Odpisový plán

Kontrola stavů majetku