Parametry vázané s kontem

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

možnosti prohlížeče

popis položek

generování záznamů

výkaznictví IFRS

Umístění

Funkce parametry vázané s kontem je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace majetku | Parametry vázané s kontem:

Umístění funkce

Popis funkce

Parametry vázané s kontem jsou určeny pro množiny karet vedených na jednotlivých kontech, pro každé investiční konto je určen jeden zápis parametrů vázaných s kontem. Zápisy se vygenerují automaticky v okamžiku, kdy program zjistí, že některý ze zápisů neexistuje. Základní nastavení zápisu vytvořeného programem je pro typ = ostatní, všechny ostatní parametry jako nezaškrtnuté a začátek odepisování pro všechna fiskální období na "v měsíci následujícím".

 

Možnosti prohlížeče

Funkce práci s parametry vázaných s kontem jsou umístěna v záhlaví prohlížeče parametrů vázaných s kontem:

Umístění funkcí

 

Popis funkcí

Funkce pro nastavení omezení odepisování zadaného u konta do aktuálního období karet dlouhodobého majetku. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku nebo stiskem kombinace kláves Alt+ O.

Funkce pro prohlížení karet vedených na aktuálně nastaveném kontě. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku nebo stiskem kombinace kláves Alt+ K.

Seznam karet dlouhodobého majetku, které jsou vedeny na aktuálně nastaveném kontě. Pomocí kláves ENTER nebo dvojitým poklepem na levé tlačítko myši, se zobrazí roční odpisový plán. Zápis resp. opravu je možné změnu provést přímo na kartách dlouhodobého majetku.

Seznam karet vedené na aktuálně nastaveném kontě

 

Funkce pro vygenerování a nastavení zápisů počátku účetního odepisování pro všechna konta v aktuálně nastaveném období.

Funkce pro vygenerování a nastavení zápisů počátku účetního odepisování pro všechna konta a všechna období

 

Popis položek

Základní nastavení konta vychází z označení konta. Od toho se pak mohou odvíjet nastavení ostatních parametrů.

Formulář pro zadání parametrů vázaných s kontem

Popis položek:

označení - případné nastavení speciálního režimu (typ konta) karet vedených na zadaném kontě. Kde speciální režim platí pro pozemky a umělecká díla (neodpisuje se ani daňově ani účetně, u pozemků navíc oddělení cen pro odpis účetní a daňové, zadávání položky výměra v kartě majetku)

 Možnosti

 

daňové odpisy - při zaškrtnutí se karty vedené na zadaném kontě nebudou v aktuálně nastaveném období odepisovat daňově (omezení odpisu)
účetní odpisy -  při zaškrtnutí se karty vedené na zadaném kontě nebudou v aktuálně nastaveném období odepisovat účetně (omezení odpisu)
editovat daňovou cenu pro odpis - u karet vedených na zadaném kontě bude možné oddělit cenu pro odpis daňovou a účetní

 

Začátek odepisování

Začátek odepisování při pořízení nové karty je odděleno od počátku odepisování technického zhodnocení. Tedy např. majetek se začne odepisovat od následujícího měsíce po zavedení do užívání, ale technické zhodnocení se může začít odepisovat v měsíci zařazení.

Nastavení začátku odepisování

Největší význam má pro způsob odpisu časovou metodou, podle nastavení v roce změny (pořízení, technické zhodnocení) se dopočítávají zbývající měsíce odpisu. Pak jakákoliv změna do historie může mít za následek přepočet odpisů

 

Ostatní funkce

 Funkce je určena pro nastavení počátku odepisování účetních odpisů pro jedno konto a všechna existující období. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši nebo stiskem klávesy F4.

 

Zadání typu konta

Podle označení konta jsou pak při editaci karet nabízeny položky případně naopak jsou některé z položek jsou pevně přednastavené a není umožněna jejich editace (jsou zadýmené)

Označení typu konta

 

Typy kont

ostatní - tento typ je určen pro všechna konta, kde potřebujete buď základní nastavení bez speciálních režimů
pozemky - speciální režim, u kterého se neprovádí daňové ani účetní odpisy, účetní a daňové ceny pro odpis jsou oddělené, v režimu "pozemky, je možné provádět pohyb sloučení, rozdělení a částečné rozdělení karet dlouhodobého majetku. U karet dlouhodobého majetku je zpřístupněna editace položky výměra
umělecká díla - u tohoto typu konta program automaticky přednastaví omezení výpočtu daňových a účetních odpisů

Při označení konta jako "pozemek" se předpokládá, že karty dlouhodobého majetku vedené na tomto kontě se nebudou odepisovat účetně ani daňově, navíc se automaticky předpokládá, dvojí vedení cen pro odpis tj. účetní a daňové ceny pro odpis, tedy i různé zůstatkové hodnoty.

Nastavení hodnot při typu konta = pozemek

U typu konta = pozemek se předpokládá vyplnění položky výměra pozemku v m2

Nastavení hodnot při typu konta = pozemek v kartě dlouhodobého majetku

a editace daňové ceny pro odpis

 

Omezení odepisování

Omezení odepisování se nabízí podle nastavených parametrů u konta (účetní, IFRS...)

Nastavení omezení odepisování u finančního účtu

S výhodou je možné nastavit omezení odepisování u kont, u kterých nikdy nepředpokládáme výpočet odpisů, jako jsou pozemky či umělecká díla. U kont s příznakem "pozemek" je navíc možný speciální režim.

Nastavení omezení odepisování u účtu IFRS

Při změně ve způsobu omezení odepisování u konta resp. při zápisu nového záznamu, se provedou následující kroky u karet vedených na kontě, pro které se změna provedla:

zápis změny ve způsobu omezení odepisování do karty dlouhodobého majetku. Platí pouze pro možnost omezení odpisů účetních nebo daňových. U omezení odepisování IFRS odpisů, se pouze provede přepočet odpisů
zápis typu pohybu "oprava" s informací o provedené změně karty, při omezení odpisů účetních nebo daňových. U omezení odepisování IFRS odpisů, se pouze provede následující bod
přepočet daňových resp. účetních odpisů

Parametr (omezení odpisu, editace daňové ceny pro odpis..) pro všechny karty dlouhodobého majetku, vedené na příslušném kontě. Zápis má opravdu jen funkci parametru, teprve po spuštění akce "zápis do karty", se provede omezení a přepočet odpisů u konkrétních karet na zadaném kontě.

Při ročním zpracování se automaticky do karet pro následující období zapíše omezení, pokud nějaké v seznamu omezení u kont existuje.

Při změně nebo novém zápisu se automaticky nabídne zápis omezení odepisování do karet dlouhodobého majetku a přepočet odpisů. Zápis o omezení odepisování se provádí pomocí typu pohybů "oprava" s kódem pohybu OMEZ. Pohyby se uloží do seznamu pohybů u karet vedených na kontě, u kterého se provedla změna ve způsobu omezení odepisování.

Upozornění že došlo ke změnám v nastavení omezení odepisování

 

Pro dodatečný zápis změn do karet dlouhodobého majetku a přepočet odpisů je určena samostatné funkce v záhlaví prohlížeče parametrů vázaných s kontem.

 

Příklad        

Využití např. u účtu 32 - umělecká díla, trvale se nebudou karty na kontech pozemků odepisovat daňově ani účetně.

 

Je potřeba se uvědomit, že zápisy změn v kartě dlouhodobého majetku a pohybů o provedených změnách na kartách podléhají pravidlům o opravě karet a přepočtu odpisů. Tj. nelze tyto akce provádět, pokud je evidence dlouhodobého majetku uzamčena měsíčním nebo ročním zpracováním.

Upozornění na uzamčení evidence dlouhodobého majetku

Změny do karet a přepočet odpisů se provedou pouze v případě, že je možné provádět editaci a zpracování karet. Tj. evidence dlouhodobého majetku nesmí být uzamčená z důvodu měsíčního nebo ročního zpracování. V případě, že není možné provést zápis do karet, uloží se pouze parametr bez toho, aby se provedly změny s omezením odpisů a tím vázané přepočty daňových a účetních odpisů resp odpisů IFRS.

 

Při uzamčené evidenci dlouhodobého majetku je nutné stornovat příslušné zpracování (měsíční, roční) a provést změny do karet dodatečně funkcí k tomu určenou v záhlaví prohlížeče parametrů vázaných s kontem u aktuálně změněném kontu.

 

Cena pro odpis daňová

Parametr pro editaci daňové ceny pro odpis umožní u karet dlouhodobého majetku vedeného na zadaném kontě zadat odlišnou daňovou cenu pro odpis od účetní ceny pro odpis.

Teprve po zaškrtnutí parametru "daňová cena pro odpis není stejná s cenou pro odpis" bude nabídnuta možnost zadat daňovou cenu pro odpis. Jestliže parametr v kartě zaškrtnut nebude automaticky se předpokládají obě ceny shodné.

Zadání v kartě dlouhodobého majetku

 

Generování záznamů

Vzhledem k tomu, že většinou se předpokládá u většiny kont a většiny období stejné nastavení, je možné zápisy pro jednotlivé roky vygenerovat na základě zadaného vzoru.

Nastavení vzoru pro začátek odepisování

A to buď:

pro jedno konto a všechna období - tato funkce se dá s využitím použít při nestandardním nastavení, tj. jedno konto má nastavení jiné než ostatní konta
aktuální období - použití v případě, že jedno období je jinak než všechny ostatní roky. Nebo se z nějakého důvodu při ročním zpracování zápisy pro období nevytvořily.
všechna období a konta - funkce na základě vzoru vygeneruje pro existující období a investiční konta zápisy dle vzoru

Všechny tyto varianty jsou určeny pro generování záznamů zpětně, informace pro nové období se vygenerují při ročním zpracování

 

Konto

Na základě vzoru se vygenerují informace o počátku odepisování pro konto a všechna existující období, případně se provede nastavení již existujících zápisů podle nastaveného vzoru.

Funkce je umístěna ve formuláři pro parametry konta:

Umístění funkce

 

 

Aktuální období

Funkce pro provede vygenerování a nastavení zápisů počátku účetního odepisování pro všechna konta v nastaveném období. Funkce je přístupná v záhlaví prohlížeče parametrů vázaných s kontem.

Umístění funkce

Funkce se může použít v případě, že pro aktuální období nejsou parametry nastaveny (standardně se generování parametrů pro období provádí v průběhu ročního zpracování) nebo je-li nutné již nastavené hodnoty změnit. V obou případech se stávající resp. nové záznamy naplní hodnotami, které si uživatel před spuštěním funkce nastavil.

Červeně označené právě nastavené změny

Dvojitým poklepem na řádek se změní režim začátku odepisování. Teprve po použití tlačítka "Nastavit" se zde provedené změny zapíšou do existujících záznamů.

Nastavení změn počátku účetního odepisování pro nastavené období


 

Všechna období a konta

Funkce pro provede vygenerování a nastavení zápisů počátku účetního odepisování pro všechna konta a všechna existující období. Funkce je přístupná v záhlaví prohlížeče parametrů vázaných s kontem.

Umístění funkce

Funkce se může použít v případě, že je potřeba vytvořit či znovu přenastavit. Generování se provádí na základě zadaného vzoru.

 

Výkaznictví IFRS

Nastavení a zadávání parametrů vázaných s kontem bude závislé jakým způsobem účetní jednotka provádí výkaznictví. Zda pouze účetní = finanční (tj. podle české resp. slovenské legislativy) nebo formou vykazování dlouhodobých hmotných aktiv v Mezinárodních standardech pro finanční výkaznictví IFRS, či obojím způsobem. Nastavení způsobu účtování naleznete v parametrech majetku.

Všechna nastavení jsou shodná, případně rozšířena o možnosti nastavení omezení odepisování, či počátku odpisu.

 

Nastavení počátku odepisování při provedených změnách

 

Související témata

Karty dlouhodobého majetku

Odpisy

Režim pozemky

IFRS

Různá cena daňová a účetní