Parametry majetku a evidence vozidel

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

parametry majetku

aktualizace parametrů

převodník SKP na CZ-CPA

parametry evidence vozidel

formuláře

import

nastavení roku zpracování

 

Umístění

Funkce nastavení parametrů je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace majetku | Parametry majetku:

Umístění funkce

 

Nastavení parametrů majetku je určeno pro evidence pořízení investic, dlouhodobého majetku a operativní evidence.

Popis funkce

Podle nastavených parametrů program pracuje a komunikuje s uživatelem. Nastavení parametrů by mělo předcházet samotnému zadávání a zpracování evidence investičního majetku.

Parametry mohou ovlivňovat jednotlivé výpočty (globální parametry), nebo pouze slouží ke zjednodušení práce se stále se opakujícími funkcemi (nastavení pohybů, protokolů...), případně pro implicitní nastavení v jednotlivých evidencích.

Parametry lze rozdělit do několika sekcí:

podle oblasti, které se týkají - dlouhodobý majetek, evidence vozidel, operativní evidence...
podle omezení působnosti v čase - parametry vázané s obdobím (agenda, použití likvidace, hranice technického zhodnocení...) nebo platnost parametru není ovlivněna časem (umístění protokolů, nastavení prohlížeče evidencí dlouhodobého majetku nebo operativní evidence...)
podle omezení působnosti - globální parametr (typ odpisové tabulky) nebo určen pouze pro jeden zápis, resp. pro implicitní nastavení při pořízení nového záznamu (způsob daňového nebo účetního odepisování)
pro nastavení komunikace nebo pravidel  - ovlivňují chování některých funkcí (použití likvidace faktur, použití průvodce pořízením, editovat datum zařazení u karet dlouhodobého majetku....)

Všechny parametry v modulu majetek jsou určeny pro všechny uživatele pracující v tomto modulu

 

Speciální typ parametrů jsou parametry, které se vážou přímo s kontem.

Parametry majetku

Formulář pro zadávání parametrů se skládá z více záložek podle okruhu pro které jsou určeny:

Seznam záložek

odpisy daňové - bude se týkat jak globálních parametrů, ovlivňující chování modulu, tak parametry, které způsobí pouze základní nastavení karet dlouhodobého majetku
odpis účetní - stejně tak jako u záložky daňových odpisů - bude se týkat jak globálních parametrů, ovlivňující chování modulu, tak parametry, které způsobí pouze základní nastavení karet dlouhodobého majetku
odpisy IFRS - nastavení základních parametrů pro výpočet odpisů IFRS
jiný způsob účetního odpisu - parametry, které způsobí pouze základní nastavení karet dlouhodobého majetku
režim zpracování
karty
pohyby
protokoly o zpracování
protokoly (OJ, hromadné)
DPH

 

Záložka režim zpracování

Parametry v záložce režim zpracování jsou určeny pro nastavení globálních parametrů pro práci s kartami pořízení investic, dlouhodobého majetku a operativní evidence.

Formulář pro nastavení parametrů

 

Popis položek:

agenda použitá pro doklady a přístup k pohybům. Pohyby jsou vázány s konkrétní účetní knihou, tj doklady vytvořené na základě pohybů budou umístěni v účetní knize dané tímto parametrem

 

Vazba na účetní knihy

 

způsob účtování - parametrem se nastavují některé postupy vázané s českým, slovenským resp. mezinárodním (IFRS) výkaznictvím
likvidace faktur - zda vůbec používat a v případě, že ano zda použít při tvorbě dokladu řadu nastavenou v parametrech či řadu uvedenou v pohyby, který likvidaci faktur vyvolal (nový nákup, technické zhodnocení). Zapíná likvidaci nespárovaných zůstatků kont 04x.
účetní řada pro zaúčtování likvidace faktur - při likvidaci faktur bude použita řada z parametrů bez ohledu na nastavenou řadu u pohybu, na základě kterého likvidace faktur probíhá
hranice technického zhodnocení - různá pro nehmotný a hmotný majetek (minimální výše je dána legislativou). Parametr hranice technického zhodnocení je určen pro možnost kontroly hlídání hranice zadání potenciální technického zhodnocení a jeho převod do technického zhodnocení.  Zároveň jsou tyto hodnoty použity při výběru karet dlouhodobého majetku pro úpravu odpočtu DPH při změně účelu použití, která vede ke změně nároku na odpočet daně

 Výše pořizovacích hodnot / minimální hranice pro technické zhodnocení

 

uzavření operativní evidence k editaci - zaškrtávacím políčkem se nastaví zda se po provedeném měsíčním zpracování účetních odpisů u dlouhodobého majetku uzamkne také operativní evidence. Pokud zůstane otevřená, lze provádět veškeré pohyby (zařazení, vyřazení, opravy...) v celém účetním období bez ohledu na zpracování účetních odpisů. Uzavřením se zde rozumí, že v okamžiku, kdy proběhne zpracování účetních odpisů, jsou agendy majetku přístupny pro předchozí období pouze pro prohlížení bez možnosti úprav stávajících karet či zadávání karet nových.
první zpracování účetních odpisů - určeno převážně pro situace, kdy databáze majetkových karet vznikla např. importem z jiných systémů v průběhu roku. Pak se předpokládá, že část účetních odpisů již proběhla v původním systému:

 

Záložka karty

Parametry v záložce karty se vážou s konkrétními formuláři a prohlížeči karet dlouhodobého majetku a operativní evidence.

průvodce pořízení nové karty - parametr určen pro způsob pořízení karet dlouhodobého majetku. Zaškrtávacím políčkem se nastaví zda se při pořízení nové karty bude pořizovat přímo do dialogu karty (tj. otevře se karta se všemi prázdnými údaji) nebo se budou postupně nabízet jednotlivé položky k vyplnění

Nastavení parametrů pro karty dlohodobého majetku

editovat datum pořízení - parametr určen pro způsob pořízení karet dlouhodobého majetku. Pokud nebude nastavena editace datumu pořízení v kartě dlouhodobého majetku, bude tato položka vyplněna datem zavedení karty do evidence. Určeno pro případy kdy potřebujete oba datumy oddělit. Měsíc a rok zařazení je důležitý pro počátek odepisování a pro potřeby účtování. Datum pořízení je pak z důvodu informativního, skutečné zakoupení investice.

Případ, kdy se datum pořízení nebude evidovat zvlášť (políčko není zaškrtnuto)

nastavení prohlížeče pro dlouhodobý majetek a operativní evidenci. Podle nastavení parametrů se budou v prohlížeči karet dlouhodobého majetku a operativní evidence zobrazovat sloupce. Nastavení sloupců je možné provést přímo v záhlaví obou prohlížečů.
evidence data u umístění budovy a místnosti - určeno pro evidenci umístění pro karty operativní evidence. Zaškrtávacím políčkem se nastaví, jakým způsobem bude probíhat evidence intervalu data od - do pro budovy a místnosti. Data lze evidovat ve tvaru měsíc a rok nebo den v měsíci. V základním nastavení se umístění na budovy a místnosti datum od - do eviduje na měsíce a roky.

Nastavení evidence umístění u operativní evidence

 

Záložka protokoly

Parametry pro nastavení tisku některý protokolů o zpracování některých procesů v evidenci dlouhodobého majetku a jejich umístění

Umístění parametrů pro zadání protokolů o provedení některých procesů

Popis položek:

vyřazovací protokol - volba pro tisk protokolu a nastavení umístění sestavy protokolu. Pokud u protokolu nebude zaškrtnuta hodnota "při zařazení - tisk protokolu", nebude se vůbec při zavedení karty dlouhodobého majetku tisk protokolu nabízet. V opačném případě budete dotázání na tisk protokolu o zařazení, navíc bude zpřístupněna klávesa pro možnost opětovného tisku přímo u pohybu zavedení do evidence.
zařazovací protokol- volba pro tisk protokolu a nastavení umístění sestavy protokolu.
tisk dokladu- volba pro tisk protokolu a nastavení umístění sestavy protokolu.
protokol o hromadném přeúčtování pohybů- volba pro tisk protokolu a nastavení umístění sestavy protokolu.

 

Umístění parametrů pro zadání protokolů o převodech mezi organizačními jednotkami

Protokoly jsou vázány pouze s pohyby, kterými se provádí pohyb mezi jednotlivými organizačními jednotkami, pokud je struktura dat firmy takto organizována.

Hromadné protokoly o vyřazení dlouhodobého majetku a operativní evidence jsou určeny pro hromadné vyřazení dlouhodobého majetku a hromadné vyřazení operativní evidence.

 

Záložka pohyby

Parametry v záložce pohybů jsou určeny pro zadání často se opakujících funkcí a s tím svázáno volání některých typů pohybů.

Zadání pohybů pro často opakovaná zpracování

 

Při měsíčním zpracování účetních a IFRS odpisů resp. při ročním zpracování je nutné vždy zadat pohyb na základě kterého jsou zpracovávané účetní, IFRS resp. daňové odpisy zapsány do seznamu pohybů ke kartám dlouhodobého majetku. V případě zadání pohybu do parametrů při průběhu zpracovávání funkcí měsíční  resp. roční zpracování automaticky nastaví pohyby zadané v parametrech.

U vyřazení karet, které ještě nebyly plně účetně odepsány může nastat situace, kdy ještě v měsíci vyřazení  může být účetní odpis nenulový. Tento účetní odpis může souviset buď se zaokrouhlením nebo se způsobem výpočtu měsíční sazby účetních odpisů. V případě, že je nastaveno s hodné s daní – roční sazba dojde v měsíci vyřazení k úpravě účetních odpisů takovým způsobem, aby na roční sazba účetních odpisů byla shodná s daňovými odpisy. Odpisy v měsíci vyřazení jsou pevně svázány s pohybem vyřazení a to z důvodu možnosti správně zaúčtovat zůstatkovou hodnotu účetní. Z tohoto důvodu je zde možnost pevně nastavit jak pohyb pro zápis účetních odpisů při vyřazení, tak možnost použít souvztažnosti z tohoto pohybu.

V případě, že není nastaveno použití souvztažností z pohybu pro zápis odpisů, pak je souvztažnost pro zápis případných účetních odpisů v měsíci vyřazení přidat do seznamu souvztažností u pohybu vyřazení.

 

Záložka DPH

Odpočet a vyrovnání DPH

Nastavení parametrů

Parametr nastavení minimální hranice pořizovacích hodnot pro hmotný a nehmotný majetek je určen pro zpracování odpočtu DPH a vyrovnání odpočtu DPH

 

Výchozí nastavení karet

Parametry jsou určeny pro implicitní nastavení karet při jejich pořízení. Výhodné je nastavení tak, aby odpovídalo nastavení odepisování daňových a účetních odpisů, tak jak máte uvedeno v odpisovém plánu.  Pak vždy při zadávání nové karty se automaticky předvyplní položky pro výpočet daňových či účetních odpisů dle parametrů.

Daňové odpisy

Parametry jsou umístěn v záložce daňové odpisy.

způsob odepisování - nejčastěji používané možnosti
omezení odepisování - pro nastavení omezení daňového odepisování v pořizované kartě dlouhodobého majetku

Nastavení v záložce daňových odpisů

 

Účetní odpisy

Parametry jsou umístěn v záložce účetní odpisy.

způsob odepisování - nastavení algoritmu výpočtu roční sazby u účetních odpisů
měsíční sazba - způsob výpočtu měsíční sazby
omezení odepisování - pro nastavení omezení účetního odepisování v pořizované kartě dlouhodobého majetku

Nastavení v záložce účetních odpisů

 

Jiný způsob účetního odpisu

Tato záložka je určena pro výchozí nastavení karet při parametrickému nastavení účetních odpisů pro speciálně nastavené odpisy dané tabulkou pro jiné účetní odpisy a algoritmy zde zadané. Většinou se používá pro nestandardní  výpočty účetních odpisů, kde nevystačíme s možnostmi uvedenými v kartě dlouhodobého majetku (procentem, částkou,....)

Nastavení v záložce jiný způsob účetního odpisu

Aby položky pro zadání výchozích hodnot byly přístupné k editaci (tj. nebudou zadýmené), musí být ve výchozím pro výpočet roční sazby nastavené na "jiné" v záložce účetní odpisy.

Nastavení  výpočet roční sazby - "jiné"

 

Globální parametry

Pro tyto parametry platí, že jejich nastavení může ovlivnit výpočet resp. výši odpisů a způsob provedení odepisování. Ovšem teprve po provedení akcí, na které mají tyto parametry vliv se nastavení parametrů projeví.

Samotným nastavením parametru se neprovede přepočet odpisů nebo vytvoření nové odpisové tabulky

 

Daňové odpisy

Parametry jsou umístěn v záložce daňové odpisy.

Globální parametry pro výpočet a zpracování daňových odpisů

 

Popis položek:

odpisová tabulka - parametr zásadním způsobem mění výpočet a tvorbu odpisové tabulky. Tj. určuje ze kterých legislativních  pravidel  příslušného státu (české, slovenské) se bude při výpočtu vycházet. Parametr se projeví v okamžiku tvorby odpisové tabulky, dále samozřejmě v algoritmech pro výpočet odpisů.
zdaňovací období - parametr je tedy možné uplatnit pouze v případě kdy zdaňovací období má méně jak 12 měsíců. Pro toto období se nebudou vypočítávat a uplatňovat daňové odpisy. V případě, že má období 12 a více měsíců omezení odepisování se provádí přes příslušné hromadné funkce - nastavení omezení odepisování.
začátek odepisování - pro výpočet daňových odpisů časovou metodou. Určeno pro nehmotný dlouhodobý majetek pro rok 2005, kde není jednoznačně určeno od kdy se má začít odepisovat při časové metodě. Pokud nebude zadáno, implicitně je určeno odepisování od následujícího měsíce.

         - pro roky < 2005 se nehmotný dlouhodobý majetek majetek odepisuje jako shodné s účetními je tedy určeno způsobem a zadáním u účetních odpisů.

         - pro rok 2005 - určeno zadaným parametrem (implicitně měsíc následující)

         - pro rok 2006 je již zákonem o dani z příjmů přesně určeno  - v měsíci následujícím

         Výpočet odpisu pro rok 2005 je pak řízen nastavením parametrem. Pro ostatní roky je ignorován.

odepisovat hodnotu částečného vyřazení - automaticky je nastaveno na "odepsat" (jako u vyřazení 1/2 odpisu z vyřazení). Určeno pro pohyb částečné vyřazení.

 

Samotnou změnou parametru nedojde k přepočtu odpisů. Pokud je potřeba změnit začátek odepisování u nových karet, nejprve změnit parametr, pak provést přepočet daňových resp. účetních (pokud je nastaveno účetní  = daňové) odpisů  buď jednotlivých karet nebo hromadným přepočtem. Samozřejmě má pak význam při výpočtu odpisových plánů u karet pořízených v roce 2005 pro následující roky. Při výpočtu je zohledněn parametr, odkdy se začalo odepisovat.

 

Příklad 

Odpisy v roce zařazení - začátek odepisování:

 

1.

Cena pro odpis                                        20 000

Počet měsíců                                        36

Datum zavedení do evidence                        1.11.2005

Parametr začátek odepisování NIM                v měsíci zařazení

Zůstatková hodnota daňová                        20 000

 

Výpočet:   20000 / 36 * 2 = 1 112

 

2.

Cena pro odpis                                        20 000

Počet měsíců                                        36

Datum zavedení do evidence                        1.11.2005

Parametr začátek odepisování NIM                v měsíci následujícím

Zůstatková hodnota daňová                        20 000

 

Výpočet: 20000 / 36 * 1 = 556

 

 

Účetní odpisy

Parametry jsou umístěn v záložce účetní odpisy.

Globální parametry pro výpočet a zpracování účetních odpisů

Popis položek:

počet měsíců - použití při nastavení měsíční sazby "zohlednit měsíc pohybu", tj. měsíční částka je vypočítána jako roční vypočtená sazba odpisů / počet měsíců v období. Pokud ovšem nastane nestandardní situace, kdy např. fiskální období je nižší než 12 měsíců nebo naopak vyšší, je možné si výpočet měsíční částky upravit parametrem. Tento parametr je závislý na období. Pokud není vyplněn, základní nastavení  je  na počet měsíců v období.
způsob výpočtu měsíční sazby pro účetní odpisy - při výpočtu účetních odpisů pro časovou metodu je možné výpočet orientovat na cenu pro odpis účetní nebo výpočet provádět na základě zůstatkových hodnot
zaokrouhlovat měsíční sazby - parametr se uplatní při výpočtu účetních odpisů časovou metodou = počet měsíců pro stanovení měsíční potažmo roční sazby účetních odpisů.

 

Je potřeba si uvědomit, že samotné nastavení nic nezpůsobí, jedná se pouze o nastavení o které se bude opírat výpočet. Teprve přepočtem odpisů se nastavení parametrů projeví.

 

Záložka odpisy IFRS

Parametry pro výpočet odpisů IFRS

Popis položek:

výše tržní hodnoty, kterých se týkají odpisy IFRS - minimální hodnota tržní ceny, aby byla karta zahrnuta do výpočtu a zpracování odpisů IFRS
datum počátku odepisování formou IFRS - datum musí být vždy zadané. Je to datum kdy u účetní jednotky nastala povinnost vykazovat výsledky hospodaření a stav majetku a závazků v Mezinárodních standardech pro finanční výkaznictví IFRS (International Financial Reporting Standards). Od tohoto data se bude provádět časová metoda výpočtu odpisů IFRS.

 

Pokud je datum zavedení do evidence dlouhodobého majetku nižší, pak se za počátek odepisování bere "datum počátku odepisování formou IFRS"

 

 

Aktualizace parametrů

Funkce aktualizace parametrů je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace majetku | Aktualizace parametrů:

Umístění funkce

Aktualizace parametrů vázaných na účetní období probíhá zároveň s ročním zpracováním. Funkce aktualizace parametrů je určena v případě, že z nějakého důvodu je potřeba provést aktualizaci bez ohledu na provedené roční zpracování předchozího období. Funkce aktualizace parametrů provede naplnění parametrů  vázané na účetní období aktuálně nastaveného účetního období hodnotami z předchozího účetního období. Ovšem pouze ty, jejichž hodnoty jsou prázdné.

Seznam parametrů vázaných na účetní období:

agenda
použití likvidace faktur
nastavení řady pro likvidaci faktur
pohyb - daňové odpisy
pohyb - účetní odpisy
pohyb - účetní odpisy při vyřazení
použití souvztažnosti z pohybu pro zápis účetních odpisů při vyřazení

 

Převodník SKP na CZ-CPA

Funkce je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace majetku | Převodník SKP na CZ-CPA:

Umístění funkce

 

Existuje systémový převodník kódů SKP na kódy CZ-CPA. Vzhledem k tomu, že uživatelé mohou do číselníku SPK ručně vstupovat a vkládat kódy mimo oficiální číselník SKP, je třeba při převodu ošetřit i tuto možnost. Pro tyto účely je možno do převodníku doplnit akcí prohlížeče všechny kódy, které se vyskytují na kartách majetku ale nejsou v číselníku SKP. Po doplnění vhodného ekvivalentu CZ-CPA je možno spustit akci, která na kartách majetku doplní na základě zde přítomných kódů SKP odpovídající kódy CZ-CPA.

 

Převodník SKP na CZ-CPA

Popis funkcí

Funkce doplní do převodníku uživatelem zadané kódy "SKP" neexistující v převodníku na CPA. Každý takový kód musí obsluha opatřit odpovídajícím kódem CPA a tak připravit data k aplikaci převodu do karet.

Funkce na kartách majetku doplní na základě kódů SKP v převodníku odpovídající kódy CZ-CPA.

 

Popis položek

Editace převodníku SKP na CZ-CPA

 

Parametry evidence vozidel

Umístění

Funkce  parametrů evidence vozidel je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace majetku | Parametry - evidence vozidel:

Umístění funkce

Určeno pro oblast evidence vozidel, podle nastavených parametrů program pracuje.

         

Základní nastavení

Nastavením parametrů se určuje způsob výpočtu a zaúčtování silniční daně resp. vytvoření řádného, opravného a dodatečného přiznání k silniční dani.

Formulář pro zadání parametrů evidence vozidel                

Popis položek:

sazba / den  - dané zákonem o silniční dani. Jde o výši sazby daně na den u soukromých vozidel, u kterých se neplatí roční silniční daň
pohyb - pro zálohy a vyrovnání silniční daně (vazba na číselník typů pohybů), pokud není vyplněno, je před zpracováním kvartálu umožněn výběr z číselníku
konstantní symboly - pro zálohy a vyrovnání silniční daně - dané příslušným FÚ
informace o finančním úřadu - tam, kam se podává přiznání k silniční dani (IČO, účet, na který půjde platba)
bankovní účty - účty, ze kterých budou probíhat platby (vazba na číselník účtů)
den a měsíc následujícího roku, po který ještě lze podat opravné přiznání k silniční dani
formuláře pro přiznání k silniční dani
nastavení prohlížeče - všechny karty včetně vyřazených v předchozích letech nebo pouze ty, u kterých se v aktuálním období bude uplatňovat silniční daň

 

Ostatní funkce

 Funkce je určena pro nastavení formulářů pro tisk nebo zápis do souboru XML pro elektronické podání řádného, opravného a dodatečného přiznání

 

Formuláře

Umístění

Funkce  pro nastavení formulářů přiznání k dani je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace majetku | Formuláře pro daňová přiznání:

Umístění funkce

Umístění jednotlivých formulářů pro řádné, opravné a dodatečné přiznání k silniční dani a souborů pro přiznání k silniční dani nebo umístění zápisu souboru pro elektronické přiznání.

Přiznání k silniční dani je možné realizovat pomocí tisku formulářů nebo elektronickým podáním formou vytvoření XML souboru podle zadaných pravidel ministerstva financí.

 

Formuláře pro tisk přiznání

Parametry určují umístění jednotlivých formulářů pro tisk přiznání k silniční dani

Zadání umístění formulářů pro tisk přiznání k silniční dani

 

Editace záloh

Týká se případu, kdy byly zálohy placeny v jiném systému či interním dokladem.

Zadání umístění formulářů a editace záloh

Elektronické podání

Struktura souboru pro elektronické podání k silniční dani je shodná pro všechny typy přiznání k silniční dani.

Umístění a název XML souboru pro přiznání k silniční dani

 

Import

Umístění

Funkce  pro nastavení formulářů přiznání k dani je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace majetku | Import:

Umístění funkce

Speciální funkce určené pro převod dat ze systému OSKAR

 

Nastavení parametrů

Funkce je určena pro vymezení období pro import

Interval pro import účetních období

 

Pohyby - převodový můstek

Určeno pro možnost převodu karet dlouhodobého majetku a operativní evidence včetně provedených pohybů.

Zadání původního označení a nového označení pohybu

 

Parametr import - GEN

Parametr určen pro speciální import ze systému OSKAR

Zadání pro import GEN

 

Nastavení roku zpracování

U práce s evidencí vozidel na začátku kalendářního roku může nastat situace, že budete potřebovat při práci přecházet mezi aktuálním a předchozím rokem. Před volbou funkce prohlížení a nastavení ročních údajů zvolit kalendářní rok, se kterým právě chcete pracovat.

 

Určeno pro oblasti evidence vozidel:

roční údaje
přepočet silniční daně daně
přiznání k silniční dani
tvorba informací pro výpočet záloh resp. podkladů pro opravné nebo dodatečné přiznání
roční zpracování

 

Formulář pro nastavení aktuálního roku pro zpracování evidence vozidel                                                

 

Vzhledem k tomu, že účetní období nemusí kopírovat kalendářní rok, je vždy nutné při práci s evidencí vozidel určit aktuální nastavení kalendářního roku, pro které se jednotlivá zpracování provádí.

Implicitně je vždy nastaven aktuální kalendářní rok. Tj. podle nastaveného účetního období je nastaven rok pro zpracování evidence vozidel.

Počátkem kalendářního roku se může zpracovávat (např. do 31.1.  - opravné přiznání k dani) ještě za předchozí kalendářní rok. Vzhledem k tomu, se před každou akcí, kde  by mohla nastat situace, že by bylo potřeba pracovat v předchozím roce, nabízí možnost výběru.

Předpokládá se, že je potřeba pracovat buď v aktuálním nebo předchozím kalendářním roce.

Nastavení má platnost pouze po dobu provádění činnosti, pro kterou se provedlo nastavení kalendářního roku.

 

Související témata

Parametry vázané s kontem