Sledování investic

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

možnosti prohlížeče

popis položek

účetní případy

 

Umístění

Funkce pro práci s kartami pořízení investic je umístěna v hlavním menu Majetek | Pořízení investic:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce pořízení investic je určena pro sledování investice, které přesahují delší časové období. Tj. pokud chcete sledovat náklady na dlouhodobou investici, musíte investici založit do evidence pořízení investic.

Záznamy jsou podobně jako u jiných evidencí organizovány v číselné řadě, označení provádí program automaticky při zakládání nové karty, dalším ukazatel přístupu na kartu v evidenci pořízení investic je označení databáze = identifikace databáze. Toto je vnitřní přístup ke kartě, tak jak s ní pracuje program a je jednoznačným.

 

Možnosti prohlížeče

Přímo v  záhlaví prohlížeči karet pořízení investic jsou umístěny funkce určené pro práci s kartami investic:

Funkce pro práci nad kartami pořízení investic

 

Popis  funkcí

Funkce pro prohlížení účetních případů vázaných s investicí je umístěna v záhlaví prohlížeče karet pořízení investic. Po spuštění funkce se zobrazí všechny účetní případy k nastavené kartě. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+ Z

Funkce pro vyřazení karty investice ze seznamu karet pořízení investic je umístěna v záhlaví prohlížeče pořízení investic. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+ V

 Funkce pro pořízení a prohlížení poznámek (memo) karty investice je umístěna v záhlaví prohlížeče pořízení investic. Seznam poznámek s možností pořízení a oprav. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+ M

Funkce pro prohlížení pohybů k jednotlivým kartám je umístěna v záhlaví prohlížeče karet pořízení investic. Po spuštění funkce se zobrazí pohyby k aktuálně nastavené kartě. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+ P

Funkce pro volání ostatních pohybů pro aktuálně nastavenou kartu v evidenci pořízení investic je umístěna v záhlaví prohlížeče investičního majetku.  Vyvolání funkce volání ostatních pohybů v prohlížeči karet pořízení investic se provede stiskem kombinace kláves Alt+ Z. Nabídne se seznam pohybů (převod na středisko, oprava, technické zhodnocení....), po výběru pohybu se zobrazí příslušný formulář pro vybraný pohyb.

 

Popis položek

Záznamy jsou podobně jako u jiných evidencí organizovány v číselné řadě, označení provádí program automaticky při zakládání nové karty, dalším ukazatel přístupu na kartu v evidenci pořízení investic je označení databáze = identifikace databáze. Toto je vnitřní přístup ke kartě, tak jak s ní pracuje program a je jednoznačným.

Další přístup ke kartě je zadání inventárního čísla, konta nebo konta v používání. Podle zadaných kont a pravidel pro číslování karet dlouhodobého majetku je vytvořeno inventární číslo odpovídající pravidlům pro číslování.

Identifikace investice

Popis položek:

inventární číslo  - může být investici přiděleno zároveň s pořízením investice, k tomu je potřeba zadat konto v používání. Zvláště v případě, že se číslování odvíjí od konta. Přidělené inventární číslo pak při převodu karty pořízení investice do používání tj. do evidence dlouhodobého majetku je zachováno.
konto v používání - aby mohlo být zadáno inventární číslo v případě číselných řad postavených na kontech nebo na typu konta (hmotné, nehmotné). Jedná se pouze o předpokládané konto v používání. Při převedení investice do používání tj. zápisu do evidence dlouhodobého majetku je umožněno zadání skutečného konta v používání zároveň se změnou inventárního čísla.

 

Formulář pro zadání karet pořízení investic se kromě identifikačních údajů  skládá z více záložek:

základní údaje
technické parametry
umístění
seznam změn

 

Záložka základní údaje

Pro tvorbu inventárního čísla může být důležité konto, pokud je součástí inventárního čísla. Inventární číslo může být tedy tvořeno z konta pořízení a pořadového čísla nebo z konta v používání a pořadového čísla. Prioritu má konto v používání, protože pak takto vytvořené inventární číslo můžete u investice ponechat i po převedení do používání. Samozřejmě tak jak vyplývá z funkce nastavení číslování, při číslování karet investic či karet dlouhodobého majetku můžete použít i jiné mechanismy.

Nastavení hodnot u karty investice

Popis položek:

 

inventární číslo  - může být investici přiděleno zároveň s pořízením investice, k tomu je potřeba zadat konto v používání. Zvláště v případě, že se číslování odvíjí od konta. Přidělené inventární číslo pak při převodu karty pořízení investice do používání tj. do evidence dlouhodobého majetku je zachováno.
konto v používání - aby mohlo být zadáno inventární číslo v případě číselných řad postavených na kontech nebo na typu konta (hmotné, nehmotné). Jedná se pouze o předpokládané konto v používání. Při převedení investice do používání tj. zápisu do evidence dlouhodobého majetku je umožněno zadání skutečného konta v používání zároveň se změnou inventárního čísla.
vstupní cena - cena se kterou byla investice zavedena do evidence pořízení investic
cena aktualizovaná - tato položka je pouze informativní a vznikne součtem všech účetních případů vedených u investice od zavedení do evidence po aktuálně nastavené období
stav investice - tato položka je opět informativní, vyplní se podle momentálního stavu karty investice
položky konto v používání a inventární číslo v používání - jsou položky, které se doplní na základě převedení investice do používání. Položky odpovídají skutečným hodnotám v kartě dlouhodobého majetku, která vznikla na základě této karty investice

 

 

Záložka technické údaje

Položky v záložce technických parametrů jsou určeny pro zadání bližších technických informací o zadávaném majetku - investici. Navíc obsahuje seznam případných poznámek.

Záložka technické parametry formuláře pořízení investic

Popis položek:

IČO, multi - položka vázaná na číselník obchodních partnerů
rozlišení - položka vymezuje případné začlenění podle potřeb uživatele, je svázána s číselníkem rozlišení. Umožní libovolné třídění dle potřeb uživatele.
seznam poznámek - každá karta pořízení investic může obsahovat více poznámek. Což umožňuje si pro každou investici ukládat více informací, jako jsou záruční listy ap. Poznámka (memo) obsahuje jednoduchý popis, autora, pořadí zápisu a datum pořízení.  V seznamu je možné přidávat, upravovat nebo mazat jednotlivé informace

 

 

Záložka umístění

Záložka umístění formuláře pořízení investic

Popis položek:

členění, zakázky, činnost, další - členění jsou dva zápisy, první, který je také možné editovat obsahuje počáteční stav (tj. k počátku účetního období nebo zavedení do evidence), dále stav k aktuálně nastavenému období

 

 

Záložka seznam změn

Popis položek:

Seznam pohybů obsahuje údaje o veškerých změnách, které na kartě investice probíhají jako jsou přesuny na střediska, technická zhodnocení nebo opravy. Všechny pohyby vznikají po vyvolání nějaké akce a po zadání příslušného pohybu. Zde jsou uveden všechny pohyby od počátku zavedení investice do evidence. Bez ohledu na nastavené účetní období.

 Záložka seznam změn formuláře pořízení investic - pohyby

 

seznam účetních případů u karty pořízení investic obsahuje - technická zhodnocení tj. navýšení ceny. Jednotlivé zápisy jsou vázány na doklad, ze kterých byly vytvořeny, s možností si zápisu poznámky, jinak má seznam význam informativní.

 

 Záložka seznam změn formuláře pořízení investic - faktury

 

 

Převedení do používání

Vyřazením investice zde znamená, že se již dále nebude sledovat a nebudou na ni dále "nabíhat" další účetní případy. Tj. investice se uzamkne k dalším změnám a pohybům. Jakmile je ukončena fáze pořizování investice, je investice připravena pro zavedení do používání tj. do evidence dlouhodobého majetku.  Zařazení se provede ze strany dlouhodobého majetku použitím pohybu převedení z investic.

Převod do používání znamená, že se vystaví karta dlouhodobého majetku na základě informací u sledované investice.

 

Zároveň s tím proběhne likvidace faktur, které jsou po celou dobu existence investice s ní vázány v podobě technických zhodnocení = navýšení ceny investice. Po vzniku karty dlouhodobého majetku, je stav investice nastaven "v používání" a je zablokován pro další manipulace. Při pořizování investice tj. doba od zavedení do evidence pořízení investic po převedení do užívání je stav investice = "v běhu"

Stav pořizované investice

V průběhu práce s investicí může procházet několika stavy podle provedených akcí vázaných s investicí. Akce požadavek na investici, objednávka a vyřízení objednávky jsou v současné době ve vývoji.

 

Vazby na karty dlouhodobého majetku

Po převedení do užívání pohybem převedení z investic ze strany dlouhodobého majetku se investice zavede s inventárním číslem a zadaným kontem.

Formulář pro evidenci pořízení investic - zadání inventárního čísla

Funkce pro prohlížení karty dlouhodobého majetku u investice v používání (stav investice = v používání) se aktivuje stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro prohlížení karty dlouhodobého majetku vázanou s investicí.

Stejně tak, pokud karta dlouhodobého majetku vznikla typem pohybu převedení z investic na základě převedení investice do používání, je možné investici prohlížet z karty dlouhodobého majetku.

 

Ostatní funkce

 Funkce zobrazí kartu dlouhodobého majetku, která vznikla na základě karty pořízení investic pomocí typu pohybu "převod do užívání.

 

Účetní případy

 

Seznam účetních případů je vázán na typy pohybů nový nákup nebo technické zhodnocení. S jedním pohybem mohlo být vybráno více faktur nebo jejích částí.

Možnosti prohlížeče

Seznam účetních případů vázaných s investicí

Faktury v seznamu účetních případů jsou vázány na jednotlivé pohyby, faktury je možné zde pouze prohlížet včetně možnosti prohlížení dokladu. Mazání ani opravy zde nejsou možné. Všechny úkony se změnami v evidenci účetních případů je nutné provádět přes evidenci pohybů (mazání i opravy).

V evidenci účetních případů je povoleno pouze prohlížení vybrané faktury nebo její části

 

Ve formuláři pro prohlížení účetních případů se můžete prohlížet přímo doklad, kterým byla faktura pořízena stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro prohlížení dokladu.

Formulář v seznamu účetních případů

Související témata

Pohyby

Likvidace faktur

Dlouhodobý majetek