Pohyby - dlouhodobý majetek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

možnosti prohlížeče

popis položek

vazby mezi kartami

vazba pohybu na doklad

typy pohybů podle účelu a volání

typy pohybů podle způsobu účtování

výběr dialogu pro pohyb

tisk protokolu

storno

omezení

 

Umístění

Prohlížení

Funkce pro prohlížení seznamu pohybů u karet dlouhodobého majetku je umístěna v záhlaví prohlížeče karet dlouhodobého majetku

Umístění funkce

nebo přímo v kartě dlouhodobého majetku.

Umístění funkce

Pořízení

Funkce pro pořízení jednotlivých pohybů jsou dle povahy pohybu umístěny v  záhlaví prohlížeče karet dlouhodobého majetku

Umístění funkce

nebo přímo v kartě dlouhodobého majetku.

Umístění funkce

Zápis pohybů dále probíhá jako následek některých hromadných zpracování jako je měsíční zpracování, roční zpracování, hromadné převody mezi středisky, hromadné vyřazení atd. V podstatě to znamená, že jeden vybraný typ pohybu se použije pro více karet (pro které platí nějaká podmínka vyplývající z charakteru zpracování).

 

Popis funkce

Pohyby nebo-li změny na kartách pořízení dlouhodobého majetku zaznamenávají veškeré změny, které na kartě uživatel provede včetně oprav položek, které mají vliv na zaúčtování nebo změny ve způsobu výpočtu odpisů. Vzhledem k tomu, že pořízení dlouhodobého majetku může protínat několik účetních období, veškeré změny se evidují průběžně.

Na kartě se tedy během účetního období udržuje počáteční stav (stav při zavedení do evidence či na počátku fiskálního období). Při prohlížení karty nebo v sestavách se používají hodnoty aktualizované pohyby. Tento systém umožňuje si pamatovat historii karty. Tj. podle nastaveného účetního období se mění informace získávané z karty pořízení dlouhodobého majetku. Při zrušení pohybu se taky ztratí tato změna a karta se vrátí na původní hodnotu.

Pouze typ pohybu oprava provádí změny přímo do počátečních stavů, tj. změna je nevratná i při zrušení pohybu, informace zůstává v počátečním stavu karty. Při použití pohybu opravy se ukládá tolik pohybů, kolik změn se na kartě provedlo, s tím, že se ukládají informace pouze o změně položek mající vliv na zaúčtování (např. cena apod.). Takže např informace o změně názvu se nebude zapisovat.

Pomocí systému pohybů je možné si pamatovat historii karty. Tj. pohyby se během období evidují v samostatné tabulce a podle zadaného období se přidávají k počátečnímu stavu karet. Tento systém pak umožňuje přecházet do různých časových intervalů a podle nich mít vždy aktuální informaci o kartě majetku.

Každá  změna na kartě investic je registrována tzv. pohybem nebo-li tzv. změnovou větou, tedy i opravy (pokud mají vliv např. na zaúčtování nebo změnu ve výpočtu účetních i daňových odpisů). Tím je umožněno sledovat historii každé investice.

Při ročním zpracování jsou pak na základě vytvořených pohybů v aktuálním období a počátečních stavů majetku vytvořen nový počáteční stav pro nové účetní období.

Platný pohyb u karty je vždy pohyb s nejvyšším datem, blížícím se k aktuálně nastavenému datu.

 

Příklad

Pokud je více převodů na středisko v rámci účetního období, bude  v kartě bude zobrazeno středisko z pohybu, u kterého je nejvyšší datum, ovšem maximálně do nastaveného období

 

Pokud je více převodů na středisko v rámci jednoho měsíce, bude  v karta bude zobrazeno středisko z pohybu, u kterého je nejvyšší pořadové číslo zápisu změnové věty. Tj. naposledy provedený pohyb v rámci jednoho měsíce.

 

 

S každou kartou dlouhodobého majetku je přirozeně možno aktivně pracovat a systém pro tyto účely zavádí škálu typů pohybů. Tyto pohyby podle svého charakteru mají již dopředu nastaveny některé vlastnosti, které jsou pro ně typické. Z následujícího seznamu je též dobře patrné, které funkce evidence majetku nabízí.

Zápis pohybů dále probíhá jako následek některých hromadných zpracování jako je měsíční zpracování, roční zpracování, hromadné převody mezi středisky, hromadné vyřazení atd. V podstatě to znamená, že jeden vybraný typ pohybu se použije pro více karet (pro které platí nějaká podmínka vyplývající z charakteru zpracování).

Obdobně např. při vyřazení se provede zpracování posledního účetního odpisu (pokud takový v posledním měsíci proběhl)a vytvoří se pohyb s informací o účetním odpisu.

 

V zásadě platí, že konkrétní pohyb a jeho zápis provádí uživatel výběrem přímo v prohlížeči karet (vyřazení, zařazení, převod na středisko...) nebo zápis pohybu u karty se provádí jako výsledek některých hromadných akcí hromadné převody mezi středisky, hromadné vyřazení.

Automaticky generují pohyby u karet akce pro zpracování odpisů - měsíční a roční.

Vždy ovšem platí, že základní vlastnosti pohybu (typ, kód, datum a souvztažnost vázaná s pohybem) si volí uživatel před každou akcí

 

Možnosti prohlížeče

Přímo v  prohlížeči pohybů u karet majetku jsou umístěny funkce pro jednotlivé pohyby. Funkce práci s pohyby u karet dlouhodobého majetku jsou umístěna v záhlaví prohlížeče pohybů karet dlouhodobého majetku

Umístění funkcí pro práci s pohyby u karet dlouhodobého majetku

Jestliže funkce v záhlaví není pro aktuálně nastavený pohyb určena nebo je omezena nastavením parametrů, bude tlačítko "zašedlé" a nedovolí vám funkci spustit. Např. jestliže s pohybem není vázán doklad, tj. na základě pohybu doklad nebyl vytvořen, bude tlačítko pro aktivaci funkce prohlížení dokladu "zašedlé".

Popis funkcí

  Funkce pro prohlížení dokladu vázaného s pohybem je umístěna v záhlaví prohlížeče pohybů pro kartu dlouhodobého majetku. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši nebo stiskem kombinace kláves Alt+ D.

Funkce pro přeúčtování dokladu vázaného s pohybem je umístěna v záhlaví prohlížeče pohybů pro kartu dlouhodobého majetku. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši nebo stiskem kombinace kláves Alt+ P.

Funkce pro tisk zařizovacího resp. vyřazovacího protokolu dle příslušného typu pohybu je umístěna v záhlaví prohlížeče pohybů pro kartu dlouhodobého majetku a je určen pro konkrétní pohyb zařazení, případně technické zhodnocení nebo pohyb vyřazení resp. částečné vyřazení.

 

 

Prohlížení, opravy a rušení pohybů

Již jednou vytvořené pohyby můžete pouze prohlížet bez možnosti oprav. Pro některé pohyby platí, že je možné je rušit či opravu provést stejným pohybem. Při zrušení pohybu se taky ztratí tato změna a karta se vrátí na původní hodnotu.

 

Dále viz storno.

Popis položek

Formulář pohybů je určen pouze pro prohlížení. Vzhledem k tomu, že na základě některých pohybů byly vytvořeny doklady, je možné pouze pohyb zrušit a s tím i stornovat doklad vázaný s pohybem, nebo provést opravu opětovným vytvořením dokladu (např. opravy)

Formulář - základní informace o pohybu

 

U typu pohybu "oprava" se eviduje informace o původní hodnotě položky a nově zadané hodnotě. Pohyb "oprava" totiž provede změny přímo do karet a to buď do hlavičky karty (např. inventární číslo, datum zavedení do evidence, vstupní cena....) nebo počátečního stavu ročních údajů ( cena pro odpis, zůstatkové hodnoty, konto....). U typu pohybu "oprava" je ve formuláři informace o položce, u které se oprav provedla a hodnoty změn.

Typ pohybu "oprava"

Evidence těchto údajů opět s směřuje k základní vlastnosti modulu majetek a to možnost sledování historie majetkových karet. Samozřejmě neukládají se všechny informace o provedených změnách, ale pouze ty i nichž se předpokládá, že mají vliv na účetní hodnoty - tj. existuje zde přímá vazba s účetními hodnotami (např. stav  kont..) nebo mají vliv na způsob výpočtu odpisů či jejich výši. Dále to jsou položky evidenční tj. inventární číslo a název, na základě kterých se provádí inventarizace majetku.

Příklady formulářů

Původní a konečné hodnoty u pohybu "oprava"

 

Původní a konečné hodnoty u pohybu "oprava"  u opravy počátečního stavu členění

 

 

Vazby mezi kartami

U některých typů pohybů ( částečné převedení na středisko, rozdělení karet pozemků...)  se ukládá vazba na výchozí kartu, tj. kartu na základě které pohyb proběhl. Stejně tak u pohybu na základě kterého byla vytvořena nová karta je vazba na tuto kartu  Funkce pro prohlížení karet svázaných s pohybem je umístěna ve formuláři pohybu. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro prohlížení karty nebo stiskem kombinace kláves CTRL + F3. Informace jsou umístěny v záložce "změna".

Vazba na katy ve formuláři pohybu

Pro prohlížení karet je ve formuláři karty dlouhodobého majetku funkce, která zobrazí seznam karet, které jsou přes pohyby svázané s touto kartou. Vyvolání funkce se provede  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro zobrazení karet vázaných přes pohyby s touto kartou.

Umístění funkce pro prohlížení vazeb mezi kartami

Pohyby na základě kterých může vzniknout vazba mezi kartami dlouhodobého majetku:

technické zhodnocení - založení podkarty
sloučení s kartou pozemků
částečné převedení na středisko
částečné sloučení s kartou pozemků
rozdělení karet pozemků

 

Speciálním případem vazeb mezi kartami je převod z investic a vytvoření karty vozidla na základě karty dlouhodobého majetku. V tomto případě vzniknou vazby mezi kartami na sobě nezávislých evidencí. Pro prohlížení karty investice na základě které karta vznikla resp. vozidla, které bylo pořízeno na základě karty dlouhodobého majetku, jsou speciální funkce pro prohlížení karty investice resp.karty vozidla. Stejně tak ze strany karty pořízení investic resp. karty vozidla jsou funkce na prohlížení této karty dlouhodobého majetku.

 

Vazba pohybu na doklad

Aby bylo možné sledovat průběh investice, je nutné aby pohyby byly nastaveny na účtovat a byl nastaven parametr likvidace faktur. Pak je možné investici sledovat i několik let, jsou sní vázány informace o prováděných platbách a v okamžiku zavedení do evidence je vytvořen doklad, kterým se provede likvidace příslušných částek faktur, které jsou s investicí vázány.

Nastavení u pohybu

U pohybu pak musí být buď zadány souvztažnosti případně jedná-li se o nové pořízení či technické zhodnocení pak vazba na faktury resp. likvidaci faktur. Naopak u některých pohybů se nepředpokládá účtování - např. typ pohybu 50 - neúčetní oprava. V případě, že u pohybu není nastaveno účtovat, je zaúčtování pohybu provést interním dokladem. Vazbu na interní doklad je možné zadat i dodatečně do pohybu ke kartě:

1. pokud je již interní doklad pořízen, pak přímo při provedení pohybu

Vazba na již existující doklad při pořízení pohybu

2. dodatečně do formuláře pohybu - viz "popis položek".

Typy pohybů podle účelu a volání

Změny jsou vázány na různé druhy pohybů. Při zakládání nové karty se nabídne jiný seznam pohybů než při navýšení vstupní ceny nebo vyřazení. Podle vybraného druhu pohybu program nabídne nabídnut příslušný formulář změny.

 

Vznik nové karty

 

Pohyb nový nákup

Pohyb nový nákup je určen pro zavedení karty do dlohodobého majetku s možností zaúčtování nákupu buď přímo likvidací příslušné investiční faktury nebo zadáním souvztažností vázaných s vybraným pohybem.

 

Počáteční zavedení karty

Pohyb počáteční zavedení je určen pro dodatečné zavedení karty do evidence karet dlouhodobého majetku. O pohybu se neúčtuje, použití pohybu je určeno pro případy, kdy již na investičních kontech je majetek zaveden, ale neexistuje příslušná karta majetku v evidenci dlouhodobého majetku.

 

Převedení z investic

Pohyb určen pro převedení investice do používání.  Jakmile je ukončena fáze pořizování investice, je investice připravena pro zavedení do používání.

Převod do používání znamená, že se vystaví karta dlouhodobého majetku na základě informací u sledované investice.

 

U typu pohybu převod z investic musí být nastaveno účtování, aby mohla proběhnout likvidace faktur, které jsou po celou dobu existence investice s ní vázány v podobě technických zhodnocení = navýšení ceny investice. Po vzniku karty dlouhodobého majetku, je stav investice nastaven "v používání" a je zablokován pro další manipulace.

U typu pohybu převod z investic musí být nastaveno "účtovat"

 

Po zadání pohybu je uživateli nabídnut seznam investic u nichž je nastaven stav "v běhu".

Funkce pro prohlížení karty investice při výběru investice k převodu

Pohyb převod z investic provede stejně jako nový nákup s nastavením likvidace s tím rozdílem, že faktury k likvidaci se nevybírají po zadání pohybu, ale jsou již vedeny u karty pořízení investice. Po zápisu karty typem pohybu převod z investic zůstává zachována vazba mezi kartou dlouhodobého majetku, která vznikla na základě karty pořízení investic a touto kartou v evidenci investic.

Funkce pro prohlížení investice

Počáteční zavedení podkarty

Stejně jako počáteční zavedení karty je počáteční zavedení podkarty určeno pro zavedení podkarty ke kartě hlavní.

 

Částečné převedení na středisko

Pohybem částečné převedení na středisko se odebere část jedné karty a založí se karta nová se stejnými parametry, ovšem se zadanou částkou převodu.

         

Rozdělení karty pozemků

Pohyb rozdělení karty pozemků je určen pro oddělení části karty a vytvoření nové karty dlouhodobého majetku ovšem opět v režimu "pozemky". Pohyb rozdělení karet pozemků  je možný pouze pro karty dlouhodobého majetku  vedené na kontech označených v parametrech vázaných s kontem jako "pozemek"

 

Technické zhodnocení -vytvoření podkarty

Použití pohybu technické zhodnocení stisku klávesy INSERT nebo použití funkce přidání nového záznamu v prohlížeči karet dlouhodobého majetku, program automaticky nastaví volbu vytvoření podkarty k aktuálně nastavené kartě.

Na základě technického zhodnocení je možné vytvořit podkartu k hlavní kartě, podkarta je pak vedená pouze z důvodů inventarizačních. Tj. hlavní karta s podkartou se odepisuje jako celek, ovšem podkartě je přiděleno inventární číslo a pak se s ní pro potřeby inventarizace pracuje jako se samostatnou kartou s možností odlišného umístění (budovy, referent nebo fyzické umístění na středisko). Z pohledu účetnictví pak podkarty vystupují s kartou hlavní jako jeden celek.

zadání technického zhodnocení při použití likvidace faktur- přidání podkarty

Pohyb technické zhodnocení se zapíše u karty, u které se zhodnocení provádělo, u podkarty se zapíše pohyb o charakteru jejího vzniku pohyb počáteční zavedení - podkarta.

 

Převedení z jiné organizační jednotky

Program si sám hlídá převody karet dlouhodobého majetku mezi organizačními jednotkami. Když se tedy v seznamu karet pro převod mezi organizačními jednotkami objeví karta s identifikací databáze, ve které právě pracujete, při otvírání prohlížeče karet dlouhodobého majetku jste automaticky upozorněni na karty z jiných organizačních jednotek, které čekají ve frontě na zařazení do evidence dlouhodobého majetku.

 

Vznik nové karty jako následek pohybu u karty

Všechny pohyby použité jako následek pohybu jiného nenaleznete v seznamech pro výběry použití pohybů v prohlížeči karet dlouhodobého majetku. Všechny tyto pohyby jsou "následné".

 

Počáteční zavedení - částečné převedení na středisko

Pohyb se u karty dlouhodobého majetku zapíše v případě, že vznikla na základě pohybu částečného převedení na středisku u libovolné jiné karty. Původní karta se tak rozdělí na dvě části, u původní karty se zapíše pohyb částečné převedení na středisko u karty nové pak pohyb počáteční zavedeni - částečné převedení na středisko.

Nová karta vznikne jako kopie karty původní včetně informací o kontě, datumu zařazení, názvu, technickými informacemi, zadáním pro výpočet daňových a účetních odpisů... Pouze hodnoty cen (ceny pro odpis, zůstatkové hodnoty...) se budou odvíjet od převedené hodnoty.

Vzhledem k tomu, že do nové karty se přesune také skutečné datum zavedení do evidence, pohyb počáteční zavedení - částečný převod na středisko říká odkdy s kartou pracovat do přehledů (stavy evidence dlouhodobého majetku, inventurní přehledy...)

 

Počáteční zavedení  - rozdělení karty pozemků

Tento typ pohybu je určen pouze pro karty dlouhodobého majetku vedených na kontě označeném v parametrech vázaných s kontem jako pozemek. Pohyb se u karty dlouhodobého majetku zapíše v případě, že vznikla na základě pohybu rozdělení karty pozemků u libovolné jiné karty. Původní karta se tak rozdělí na dvě části, u původní karty se zapíše pohyb částečné převedení, u karty nové pak pohyb počáteční zavedeni - rozdělení karty pozemků.

Nová karta vznikne jako kopie karty původní včetně informací o kontě, datumu zařazení, názvu, technickými informacemi... Pouze hodnoty cen (ceny pro odpis, zůstatkové hodnoty...) se budou odvíjet od převedené hodnoty výměry.

Vzhledem k tomu, že do nové karty se přesune také skutečné datum zavedení do evidence, pohyb počáteční zavedení - rozdělení karty pozemků říká odkdy s kartou pracovat do přehledů (stavy evidence dlouhodobého majetku, inventurní přehledy...)

 

Počáteční zavedení - podkarta

Pohyb počáteční zavedení - podkarta se použije v případě vzniku nové podkarty na základě technického zhodnocení. Pohyb je pouze informativní a vypovídá o charakteru vzniku podkarty.

 

Vyřazení

Pro výběr pohybu vyřazení je určena speciální funkce v záhlaví prohlížeče karet dlouhodobého majetku. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro ostatní pohyby nebo stiskem kombinace kláves Alt+ V.

Pozor! neplést si vyřazení s odstraněním karty

U vyřazení karta zůstává v evidenci se všemi informacemi (pohyby, odpisy...) u odstranění karty se s kartou odstraní i všechny ostatní informace (odpisy, pohyby...).

Pohyb vyřazení funkcí vyřazení karty (Alt+ V) dlouhodobého majetku

Pohyb vyřazení je možné provést použitím  odstranění karty  (klávesová zkratka DELETE) v prohlížeči karet dlouhodobého majetku:

Možnosti po volbě funkce odstranění karty (DELETE)

Možnosti:

odstranění karty - odstraní se všechny informace vázané s kartou tj. u dlouhodobého majetku to budou pohyby, odpisy informace o umístění, poznámky. U operativní evidence pohyby, umístění, poznámky.
odstranění pouze zápisu z aktuálního období - odstraní se pouze informace, které se vážou s příslušným obdobím. Tj. Hlavička a ostatní záznamy z předchozích období zůstanou.
vyřazení karty

 

Vyřazení

Po použití pohybu vyřazení se změní stav karty na vyřazeno a  nebude se dále odepisovat. Karta bude v prohlížeči karet dlouhodobého majetku označená jako vyřazená

Označení vyřazených karet

 

Při vyřazení je nutno použít některý z druhu pohybů pro vyřazení. Karta pak je sice vyřazena, ale do konce aktuálně nastaveného roku zůstává  v evidenci s příznakem "vyřazen" a je možné se k informacím na kartě kdykoliv vrátit. Při použití pohybu se neztrácí informace o účetních i daňových odpisech.

Jakmile je nastaveno na kartě stav = vyřazeno, je zablokovaná pro další úpravy resp. pohyby. Stejně tak se s ní nepočítá do některých přehledů.

 

Při vyřazení se provedou následující akce

zápis pohybu o vyřazení - zahrnut do seznamu pohybů u karty
přepočet odpisů účetních i daňových podle nových skutečností
zápis pohybu "účetní odpisy" k jednotlivým kartám, pokud v měsíci vyřazení, nějaké odpisy jsou. Nastavení způsobu zápisu pohybu a zaúčtování do dokladu o vyřazení je nastaveno v parametrech.
vytvoření účetního dokladu  - pouze v případě, že je u vybraného pohybu vyřazení nastaveno "účtovat" a jsou nastaveny souvztažnosti
tisk vyřazovacího protokolu - podmíněno nastavením v parametrech. Vyřazovací protokol je možné vytisknout dodatečně z prohlížeče pohybů
v prohlížeči se karta nastaví jako vyřazená - zůstane v prohlížeči pro toto období. Nebude zahrnuta do ročního zpracování, tj. v následujícím období již nebude k dispozici

 

U souborů majetku při vyřazení nadkarty v některé z větví se provede automatické vyřazení všech podkaret napojených na vyřazovanou nadkartu.

 

Při ročním zpracování, je potom vyřazená karta ignorována. Tj. v následujícím období v počátečním stavu budou pouze ty karty, které jsou v okamžiku provádění ročního zpracování ve stavu "zařazen"

Pokud existuje vazba mezi kartou dlouhodobého majetku a kartou evidence vozidel automaticky se nabídne také vyřazení vozidla z evidence vozidel.

 

Roční zpracování

Karty které mají v období provádění ročního zpracování stav = vyřazeno, se již při provádění ročního zpracování do následujícího období nepřevádí.

Vyřazené karty zůstávají v evidenci s označením vyřazení a při ročním zpracování se již nevytváří počáteční stav pro nadcházející období tj. par další období již karty nejsou vidět.

Problém může nastat v okamžiku pokud již proběhlo roční zpracování, karta byla převedena a dodatečně se vyřazení provede, pak při ročním zpracování probíhá kontrola která tyto stavy vyhodnocuje. Uživatel je na situaci upozorněn a je nutné aby karty, které jsou v novém období smazal.

 

Odpisy u vyřazení

Vzhledem k tomu, že v měsíci vyřazení dochází k dopočítání a případnému zaúčtování odpisů,  je možné vyřazení provádět pouze v měsíci, který následuje za měsícem, ve kterém byly zpracovány odpisy.

Příklad 

Zpracování odpisů ke provedeno do května. Pak vyřazení libovolné karty je možné provést pouze v červnu.

Květen je již uzavřen zpracováním odpisů a v červenci a následujících měsících je možné vyřadit postupně, jak budou zpracovány odpisy v červnu atd.

 

V měsíci vyřazení někdy (většinou vlivem zaokrouhlení) může ještě proběhnou účetní odpis. I když je většinou tento odpis minimální je potřeba jej zaúčtovat do dokladu s vyřazením majetku, aby se správně dopočetly zůstatkové hodnoty účetní v okamžiku vyřazení. Aby se nemusely souvztažnosti pro zaúčtování odpisů doplňovat do pohybu vyřazení, nastavením v parametrech se souvztažnosti doplní z vybraného typu pohybu "odpisy účetní".

 

Zadání souvztažností pro odpisy u vyřazení

1. Zadat přímo do souvztažností pro vyřazení:

Formulář pohybů - nastavení souvztažností pro vyřazení

 

2. Souvztažnosti pro vyřazení brát z pohybu pro zaúčtování odpisů nastavením v parametrech, souvztažnosti se doplní z vybraného typu pohybu "odpisy účetní". Pak se již souvztažnost pro vyřazení nezadává k pohybu vyřazení:

Formulář pohybů - nastavení souvztažností pro vyřazení

Zaúčtování odpisů je dle nastaveného pohybu v parametrech:

Parametr - nastavení pohybu pro odpisy u vyřazení karet

 

V případě, že souvztažnost pro odpisy při vyřazení není nastavena dle žádného z předchozích bobů, při zaúčtování vyřazení se nabídne seznam s typem pohybu 100 = odpis.

 

Částečné vyřazení

Po provedení pohybu částečné vyřazení karta zůstává v evidenci. Provede se přepočet stávajících hodnot na kartě tak, aby odpovídaly vyřazené hodnotě. Podle způsobu evidence v kartě se vyřazení provádí buď částkou

Typ Pohybu částečné vyřazení se používá v případě, že je potřeba vyřadit pouze část majetku z jedné karty.

Způsob zadání u pohybu částečné vyřazení je určeno zadáním hodnot v kartě dlouhodobého majetku. Jestliže je karta vedena v kusech částečné vyřazení se provádí zadáním počtu kusů s tím, že vyřazovaná hodnota si program dopočítá z hodnot počtu kusů částečného vyřazení a ceny za kus z karty dlouhodobého majetku.  Samozřejmě, že počet kusů pro částečné vyřazení nemůže být vyšší než aktuální počet kusů v kartě. Jestliže by se jednalo o vyřazení všech aktuálních kusů na kartě, použijte  pohyb vyřazení.

Zadání hodnot při částečném vyřazení u karty vedené na více kusů

V případě, že karta bude obsahovat pouze jeden kus, částečné vyřazení se provede zadáním částky. I tady by měla být částka nižší, než je celá hodnota karty. Jinak je potřeba použít pohybu vyřazení.

Určení jakým způsobem je karta vedena

 

Při evidenci karty ve více kusech a jednotlivé kusy jsou vedeny u budov a místností resp. referentů je nutné zároveň provést vyřazení u umístění Jestliže by se provedlo vyřazení pouze v kartě mohlo by dojít k nesouladu u inventurních sestav podle budov a místností resp. referentů.

 

Speciálním případem je částečné vyřazení v režimu "pozemek" a částečné vyřazení - převod mezi organizačními jednotkami

 

Vyřazení jako následek pohybu u karty

Vyřazení-sloučení karty pozemků

Pohyb je určený jako následný pohyb po provedení pohybu sloučení karet pozemků. Určeno pouze pro karty dlouhodobého majetku vedené na kontě označené v parametrech vázaných s kontem jako "pozemek"

 

Opravy

Oprava

Pro výběr pohybu opravy je určena  funkce v záhlaví prohlížeče karet dlouhodobého majetku. Vyvolání funkce se provede buď stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro ostatní pohyby nebo stiskem kombinace kláves Alt+ Z.  

Pro  opravy je určena speciální funkce v záhlaví prohlížeče karet dlouhodobého majetku. Po zvolení funkce se nabídne seznam všech pohybů, které nezpůsobí vznik nové karty nebo vyřazení.

Dlouhodobý majetek - oprava

 

U dlouhodobého majetku je nutné pro umožnění editace zvolit pohyb oprava, jinak zůstává dialog pro kartu nepřístupný k editaci (všechna políčka jsou zašedlá), pro vyvolání seznamu ostatních pohybů je určen tlačítko "změny" (klávesová zkratka Alt+ Z).

Dlouhodobý majetek - vyvolání pohybu oprava přímo v kartě

     

Pohyb oprava se zapisuje automaticky v případě, kdy se jedná o zásadní změny mající vliv na způsob výpočtu odpisů či změny cen, zůstatkových hodnot nebo např.umístění se zapisují do seznamu změn pouze z informativních důvodů. Oprava znamená změnu počátečního stavu tj. změna je nenávratná i při zrušení pohybu, informace zůstává v počátečním stavu karty. Při použití pohybu opravy se ukládá tolik pohybů, kolik změn se na kartě provedlo, s tím, že se ukládají informace pouze o změně položek mající vliv na výši účetních resp. daňových odpisů nebo na zaúčtování (např. cena pro odpis, zůstatkové ceny daňové resp. účetní, změna odpisové skupiny apod.). Takže např. informace o změně roku výroby se nebude zapisovat. Každý zápis pohybu oprava pak obsahuje informaci jaká položka byla změněna.

Popis pohybu "oprava" (typ změny), oprava položky pořizovací hodnota=cena pro odpis

U pohybu oprava se eviduje navíc informace o původní hodnotě položky, u které došlo ke změně.

Oprava položky pořizovací hodnota = cena pro odpis

 

Při použití pohybu opravy se ukládá tolik pohybů, kolik změn se na kartě provedlo

 

Vyjímkou jsou pouze ceny. Změní-li se např. cena / kus, automaticky

DPH

Speciálním případem oprav jsou pohyby určené pro odpočet a vyrovnání DPH

Úprava odpočtu DPH

Pohyb je určen pro nastavení změny účelu použití u karet dlouhodobého majetku.

Oprava DPH v roce pořízení

Jedná se o nastavení počátečních stavů o informacích týkajících se zadání DPH v kartě dlouhodobého majetku. Oprava znamená změnu počátečního stavu tj. změna je nenávratná i při zrušení pohybu, informace zůstává v počátečním stavu karty.

Vyrovnání odpočtu DPH

Pohyb vyrovnání DPH je určen pro zaúčtování  vyrovnání DPH, které probíhá hromadně pro všechny karty, u kterých vyrovnání připadá v úvahu. U pohybu musí být zadány souvztažnosti pro zaúčtování vyrovnání.

Vyrovnání odpočtu DPH - změna procenta nároku

Pohyb určen pro nastavení poměrného koeficientu (v procentech) u karet dlouhodobého majetku.

Ostatní pohyby

Vyvolání funkce pro práci s pohyby se provede stiskem  kombinace kláves Alt+ Z. Po zvolení funkce se nabídne seznam všech pohybů, které nezpůsobí vznik nové karty nebo vyřazení, včetně typu pohybu "oprava".

Umístění funkce ostatní pohyby v záhlaví prohlížeče

Umístění funkce ostatní pohyby v kartě majetku

 

 

Technické zhodnocení

Pohyb technické zhodnocení vyvolané po aktivaci funkce ostatní pohyby je určen k zápisu technického zhodnocení bez možnosti založení nové podkarty. Zde je na uživateli vybrat  typ technického zhodnocení:

technické zhodnocení
technické zhodnocení - zvýšení ceny pro odpis
technické zhodnocení -  dobropis

 

Potenciální technické zhodnocení

Pohyb potenciální technické zhodnocení je určen k zápisu případného technického zhodnocení, které nedosahuje výši minimální sazby pro technické zhodnocení dané parametry majetku.

 

Převod na středisko

Pohyb převod na středisko je určen pro převody karet mezi středisky.

 

Převod na středisko - fyzické umístění

O pohybu převod na středisko - fyzické umístění se neúčtuje. Pohyb pouze slouží ke změně zadání fyzického umístění

 

Opravná položka

Pohyb eviduje změnu v nastavení opravné položky s vazbou na nominální hodnotu majetku. Opravná položka snižuje nominální hodnotu majetku.

hodnoty opravné položky a nominální hodnoty po provedeném pohybu

Sloučení karty pozemků

Určeno pouze pro karty dlouhodobého majetku v režimu "pozemky", tj.  vedené na kontě označené v parametrech vázaných s kontem jako "pozemek.

Částečný převod na kartu pozemků

Určeno pouze pro karty dlouhodobého majetku v režimu "pozemky", tj.  vedené na kontě označené v parametrech vázaných s kontem jako "pozemek.

 

Přecenění

Pohyb přecenění je určen pro nastavení aktuální tržní hodnoty dlouhodobého majetku. Reálná hodnota má odpovídat tržní ceně, která by byla určena nezávislým odhadcem.

 

Odpisy            

Pohyb účetní resp. daňové odpisy jsou určeny pouze pro evidenci dlouhodobého majetku. U ostatních evidencí (pořízení investic a operativní evidence ) se odpisy neprovádí.

Pohyb účetní odpisy se vytváří při měsíčním zpracování, při ročním zpracování se vytváří ke kartám, u kterých je nenulová sazba ročního daňového odpisu pohyb daňový odpis. Měsíční i roční zpracování jsou hromadné akce. Na základě ročního plánu a nastavených souvztažností se provede zaúčtování účetních odpisů a informace o výši provedených odpisů se ukládá do seznamu pohybů

Odpisy daňové

Odpisy daňové použije program automaticky při ročním zpracování, kdy se zpracovávají také daňové odpisy u karet dlouhodobého majetku.

Zápis pohybu daňové odpisy

Pohyb daňové odpisy má význam pouze informativní o proběhlém zpracování daňových odpisů a navíc se o pak o hodnotu odpisů uvedených v pohybu snižuje zůstatková cena daňová a o stejnou hodnotu se zvyšují oprávky daňové u karty dlouhodobého majetku, u kterého je pohyb zapsán.

Změny v kartě dlouhodobého majetku po zápisu pohybu daňové odpisy

O daňových pohybech se v programu Vision ERP neúčtuje, u pohybu v číselníku typů pohybů musí být nastaveno neúčtovat.

 

Odpisy účetní

Odpisy účetní použije program automaticky při měsíčním zpracování účetních a IFRS odpisů u karet dlouhodobého majetku

Zápis pohybu účetní odpisy

Pohyb účetní odpisy mají význam  informativní o proběhlém zpracování účetních odpisů. O hodnotu účetních odpisů uvedených v pohybu se sníží zůstatková hodnota účetní a o stejnou hodnotu se zvyšují oprávky účetní u karty dlouhodobého majetku, u kterého je pohyb zapsán. A nese informaci o provedeném zaúčtování účetních odpisů - vazba na doklad, kterým bylo zaúčtování provedeno.

Změny v kartě dlouhodobého majetku po zápisu pohybu účetní odpisy

 

O účetních odpisech se vždy musí účtovat, u pohybu v číselníku typů pohybů musí být nastaveno účtovat.

 

Odpisy IFRS

Odpisy účetní použije program automaticky při měsíčním zpracování účetních odpisů u karet dlouhodobého majetku.

Pohyb odpisy IFRS mají význam  informativní o proběhlém zpracování  odpisů IFRS. O hodnotu odpisů  IFRS uvedených v pohybu se sníží zůstatková hodnota tržní a o stejnou hodnotu se zvyšují oprávky tržní u karty dlouhodobého majetku, u kterého je pohyb zapsán.

Změny v kartě dlouhodobého majetku po zápisu pohybu  odpisy IFRS

A nese informaci o provedeném zaúčtování odpisů IFRS - vazba na doklad, kterým bylo zaúčtování provedeno.

 

Typy pohybů podle způsobu účtování

U některých pohybů se účtuje automaticky, bez uvedení souvztažností(převedení na středisko, nový nákup nebo technické zhodnocení s likvidací faktur). U ostatních pohybů je nutno všechny souvztažnosti zadat.

U pohybu počáteční zavedení, opravy, potenciální technické zhodnocení ap. se neprovádí zaúčtování, pohyb slouží pro vytvoření karet majetku nebo pouze k evidenci změn nemající vliv na výši kont, které již v evidenci účetní jednotky jsou vedeny. Tj. slouží pro případ prvotního zadávání dat a evidenci, kdy k založení karty došlo.

 

Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví IFRS

Jedná se o samostatnou evidenci pro kterou existují typy pohybů vázaných s mezinárodním výkaznictvím IFRS nebo souvztažností.

 

Výběr dialogu pro pohyb

Podle vybraného typu pohyby vám program sám nabídne příslušný formulář pro zadání změny. Jiný formulář bude pro převedení na středisko a jiný pro částečné převedení na středisko.

 

Příklad

Formulář pohybu "úprava odpočtu DPH"

 

Formulář pohybu "opravná položka"

 

 

 

Tisk protokolů

Zařazovací protokol se tiskne pro pohybu zařazení (nový, počáteční zavedení, převedení z investic..) a technické zhodnocení.

Vyřazovací protokol se tiskne pro pohyb vyřazení nebo částečného

 

Tisk protokolu se nabízí automaticky při zápisu pohybu zařazení, vyřazení nebo částečného vyřazení, pokud je v parametrech majetku nastaven tisk protokolů.

Aby se automaticky při zařazení resp. vyřazení nabízel tisk protokolu, musí být tato informace zakotvena v parametrech majetku i s informací o sestavě.

Protokoly jsou vázány s konkrétními pohyby zařazení resp. vyřazení. Funkce pro dodatečný tisk protokolu o zařazení resp. je umístěn v záhlaví prohlížeče pohybů u karet dlouhodobého majetku a jsou vázány s aktuálně nastaveným pohybem zařazení, vyřazení nebo částečným vyřazením. Podle povahy pohybu (zařazení resp. vyřazení) je nabídnut příslušný protokol s možností změny nastavené sestavy. Nabídne se sestava zadaná v parametrech.

Formulář pro nastavení protokolů

 

Vyřazovací protokoly jsou vázány jak s pohybem vyřazení celé karty, tak s jednotlivými pohyby částečných vyřazení. Před tiskem je možnost doplnit údaje, pro tisk protokolu:

Formulář pro zadání doplňkových údajů pro tisk protokolů

S doplněním údajů:

důvod - položka vázaná na číselník důvodů vyřazení a zařazení, jediný povinný údaj bez kterého nelze tisk protokolů uskutečnit
odpovědný pracovník - nabízí se nejen pracovníci umístění v číselníku referentů, ale všichni s aktivním pracovním poměrem
doplňující popis - z doplňující poznámky se v sestavách standardních protokolů dodávaných s produktem Vision ERP tiskne pouze první řádek popisu.

 

Všechny tyto doplňující údaje pro tisk protokolů se ukládají a proto je možné tisk protokolů opakovat bez nutnosti znovu vyplňovat doplňující informace pro tisk protokolů.

Protokoly jsou umístěny v seznamu sestav v hlavním menu, majetek, dlouhodobý majetek, ostatní, zařazovací protokol a vyřazovací protokol

Umístění protokolů v seznamu sestav

Při částečném vyřazení program automaticky pozná, že nejde o celkové vyřazení a protokol o vyřazení se pohybu přizpůsobí.

 

 

Tisk protokolu o zařazení resp. vyřazení konkrétního pohybu u konkrétní karty je možné kdykoliv zpětně provést funkcí z prohlížeče pohybů

 

Storno pohybu

Způsob storna pohybu případně zrušení se odvíjí od typu pohybu:

nový nákup - je nutné odstranit kartu automaticky se zruší pohyb,
oprava - typ pohybu "oprava" nelze stornovat, pouze provést další pohyb "oprava", opravou se nastavuje skutečný výchozí stav karty,
odpis účetní - stornování dávky měsíčního zpracování,
odpis daňový - stornování  ročního zpracování,
ostatní pohyby - odstranit pohyb klávesou Delete v prohlížeči pohybů a zároveň se zruší změny, které na základě příslušného pohybu vznikly.

 

Pro pohyby, které vznikly jako zápis při měsíčním a ročním zpracování je možné zrušit opět pouze stornem měsíčního resp. ročního zpracování

Odstranění pohybu podle povahy pohybu

Typ pohybu dle účelu

Zrušení již zadaného pohybu

Vznik nové karty (nová nákup, převedení z investic....

Odstranit  kartu

Vznik nové karty jako následek jiného pohybu u karty původní (následné pohyby)

Odstranit původní pohyb (např. částečné převedení na středisko)

Ostatní pohyby mimo pohybu "oprava"

Odstranění pohybu

Typ pohybu "oprava"

Nový pohyb "oprava" se správně vyplněnou položkou

Typ pohybu "odpisy účetní"

Storno měsíčního zpracování

Typ pohybu "odpisy daňové"

Storno ročního zpracování

 

V případě, že je s pohybem vázán doklad - u pohybu je nastaveno "účtovat" a na základě souvztažností u pohybu byl vystaven doklad, při odstranění pohybu se doklad vystornuje a zůstává v evidenci účetních dokladů jako storno.

Stornovaný doklad v majetkové účetní knize

 

Při odstranění pohybu, na který je vázán doklad o zaúčtování pohybu se automaticky provede při rušení pohybu stornování příslušného dokladu.

 

Storno (zrušení) následného pohybu

Pokud jsou karty provázány (např. částečné převedení na středisko) přes následné pohyby, pak při smazání jednoho pohybu dojde ke smazání karty, která byla následným pohybem vytvořena nebo smazání následného pohybu (např vyřazení podkarty)

Všechny pohyby na základě kterých vznikla nová karta nelze zrušit, zrušení pohybu a případné stornování pohybu provede program automaticky při odstranění karty, která tímto pohybem byla založena do evidence dlouhodobého majetku.

Pohyby tzv. následné zapsané u karet, které vznikly následkem pohybu u jiné karty (technické zhodnocení - založení podkarty, částečné převedení na středisko, rozdělení karty pozemků....) lze zrušit buď odstraněním nově vzniklé karty nebo pohybu na základě kterého nová karta včetně následného pohybu počáteční zavedení vznikla.

Zároveň s odstraněním karty se odstraní všechny pohyby vázané s touto kartou, včetně karet a pohybů, které jsou karty s touto kartou vázány.

 

 

Příklad

Potřebujete odstranit kartu, která byla založena do evidence dlouhodobého majetku po provedeném částečném převodu na středisko

U původní karty s inventárním číslem 001 je proveden typ pohybu "částečný převod na středisko"

Pohyb částečný převod na středisko u původní karty

Pohybem částečný převod na středisko byla založena nová karta s inventárním číslem 0011. U karty se zároveň zapíše následný pohyb "počáteční zavedení - částečný převod na středisko"

Pohyb počáteční zavedení u nově vzniklé karty 0011

 

Při odstranění pohybu částečný převod na středisko u původní karty 001 program odstraní kartu 0011, která vznikla na základě tohoto pohybu s tím i pohyb počáteční zavedení u nově vzniklé karty:

Odstranění pohybu částečný převod na středisko u původní karty 001

 

Naopak pokud odstraníte nově vzniklou kartu 0011 s ní se odstraní i pohyb počáteční zavedení, vázaný s touto kartou a zároveň i pohyb částečný převod na středisko u původní karty 001 na základě kterého karta 0011 byla založena:

Odstranění nově založené karty 0011 na základě částečného převedení na středisko

 

 

Omezení

Pracovat s pohyby je možné pouze v otevřeném období , kdy byly zadány. Dokud není evidence majetku  uzavřena měsíčním či ročním zpracováním.

 

Související témata

Karty dlouhodobého majetku

Hromadné vyřazení

Režim pozemky

Převody mezi organizačními jednotkami

Zpracování účetních odpisů - měsíční

Roční zpracování

Likvidace faktur

Přeúčtování pohybů

IFRS

Investiční faktura

Souvztažnosti při vyřazení