Odpisový plán

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

odpisový plán pro celou dobu odepisování

roční odpisový plán - daňové, účetní odpisy

algoritmus výpočtu

odpisový plán IFRS

 

Umístění

Funkce pro prohlížení a vytvoření odpisových plánů je umístěna v záhlaví prohlížeče karet dlouhodobého majetku:

Umístění funkcí odpisový plán

 

Funkce je určena pro informaci o odpisech do konce odepisování pro zadanou kartu. Odpisový plán se  bez ohledu na aktuálně nastavený rok vytvoří od počátku zavedení do kartotéky až do konce odepisování s možností přepočtu odpisů

 

Odpisový plán pro celou dobu odepisování

Funkce je umístěna v záhlaví prohlížeče karet dlouhodobého majetku

Umístění funkce odpisový plán pro celou dobu odpisu

 

Tvorba plánu

Odpisový plán do konce odepisování obsahuje prognózu všech odpisů, které se s kartou vážou. Tedy daňové, účetní odpisy, případně odpisy IFRS.

Obsahuje informaci o roku, ve kterém bude nebo byl (v případě již zpracovaných let)  pořizovací hodnotu - včetně technických zhodnocení, daňové odpisy a zůstatkovou hodnotu daňovou, účetní odpisy a zůstatkovou hodnotu účetní.

Je to funkce, která na základě aktuálně dosažitelných informací vytvoří předpokládaný odpis do konce odepisování. Změnit můžete pouze odpisy pro aktuálně nastavené fiskální období - odpisový plán se vytváří a aktualizuje vždy pro aktuálně nastavené fiskální období. A to buď na počátku období při ročním zpracování nebo během období při pořízení karty resp. aktualizaci (technické zhodnocení, vyřazení, změna způsobu odepisování....). Tento plán se pak v aktuálním období stává skutečností v okamžiku, kdy je jsou provedena měsíční zpracování za celé fiskální období pro účetní odpisy a roční zpracování pro odpisy daňové.

Při tvorbě odpisového plánu se vychází z již vypočtených hodnot. To znamená, že pokud pro některé z účetních období již plán existuje pouze se přenesou informace do plánu. Pro období, která plán vytvořený nemá se údaje vypočtou. Odpisový plán se začíná tvořit od data zavedení do evidence. Pokud jsou tato data již v databázi.

Odpisový plán se  bez ohledu na aktuálně nastavený rok vytvoří od počátku zavedení do kartotéky až do konce odepisování.

Pro simulaci výpočtu daňových odpisů je možné přímo z formuláře pro odpisový plán vyvolat odpisovou kalkulačku. Odpisová kalkulačka se aktivuje použitím kombinace kláves CTRL + F5 v libovolném místě formuláře.

 

Příklad

Karta založena v roce 2005

Zavedena do databáze karet dlouhodobého majetku v roce        2007 (pořízeno importem)

Odpisová skupina        2 (doba odpisu  5 let)

Odpisový plán vytvořen až do roku 2008

Aktuální období 1.1.2007

 

Pro roky 2005 a 2006 nebude odpisový plán vytvořen, rok 2007 a 2008 se převezmou z již vytvořených dat. Rok 2009  se dopočítá.

 

Odpisový plán

 

 

Tisk odpisového plánu

Chcete-li zároveň odpisový plán vytisknout je potřeba použít klávesy "tisk". Nejprve se nabídne poslední uložená zde použitá sestava.

Výběr a nastavení sestavy pro odpisový plán

 

Sestavy

Při volbě funkce "tisk" se nabídne menu s volbou plánů

Výběr sestavy

standardně je pro tisk odpisového plánu pro účetní a daňové odpisy určena sestava "1. Odpisový plán".

Umístění sestavy

 

standardně pro tisk odpisového plánu pro  odpisy IFRS určena sestava "01 Odpisový plán IFRS".

 

 

Roční odpisový plán - daňové, účetní odpisy

Funkce je umístěna v záhlaví prohlížeče karet dlouhodobého majetku:

Umístění funkce roční odpisový plán pro aktuální období

nebo přímo v kartě dlouhodobého majetku:

Umístění funkce roční odpisový plán v kartě

 

Funkce je určena pro prohlížení, úpravu nebo přepočet daňových resp. účetních odpisů. Roční odpisový plán obsahuje informace o výši daňových  a účetních odpisů.

Podle počtu měsíců ve fiskálním období se vám pro prohlížení a opravy odpisů nabídne formulář pro fiskální období maximálně do 12 měsíců nebo formulář se seznam informací o účetních odpisech pro neomezeně dlouhé fiskální období

 

Tvorba plánu (měsíční sazby)

Funkce zobrazuje informace o průběhu daňových a účetních odpisů v rámci aktuálního účetního roku. Výpočet resp. přepočet daňových i účetních odpisů bude  proveden  automaticky programem v případě:

zavedení karty do evidence
při změně položky, která má vliv na výši nebo způsob výpočtu odpisů (ceny, změna odpisové skupiny, způsob odpisu....), pohybem oprava
při použití pohybu, který má vliv buď na změnu algoritmu nebo na změnu hodnot, ze kterých se odpisy počítají, např. technické zhodnocení, částečné převedení na středisko, částečné vyřazení, vyřazení, převod na jinou organizační jednotku

Pro simulaci výpočtu daňových odpisů je možné přímo z formuláře pro odpisový plán vyvolat odpisovou kalkulačku. Odpisová kalkulačka se aktivuje použitím kombinace kláves CTRL + F5 v libovolném místě formuláře.

 

U daňových odpisů je uvedena celková roční sazba i když je výpočet prováděn např. časovou metodou.

daňový odpisový plán

 

Účetní odpisy jsou rozloženy po jednotlivých měsících účetního období. Na výpočet měsíční sazby účetních odpisů má vliv jak nastavení parametru výpočtu měsíční sazby v kartě dlouhodobého majetku, tak globální parametry vázaný s kontem začátek

 

Roční plán účetních odpisů rozložený do jednotlivých měsíců

 

U všech typů algoritmů  pro výpočet účetních odpisů mimo pevného zadání se provede automaticky výpočet roční sazby účetních odpisů a podle zásad daných pro zápis odpisového plánu se rozloží pro jednotlivé měsíce. Jakmile proběhne měsíční zpracování účetních odpisů nelze již měnit sazby vypočtené v plánu a při zpracování zaúčtované do dokladu vázaného s provedením zpracování. Všechny změny, které by mohly mít vliv na výši odpisů (např. oprava způsobu odepisování, sazeb nebo data zařazení) i v měsících, kdy už měsíční zpracování proběhlo, se promítnou v prvním nezpracovaném měsíci, který následuje po "uzavřených měsících".

Zápisy pro jednotlivé měsíce

 

Pokud dojde ke změně resp. pohybu na kartě, která má vliv na výpočet odpisů i za měsíce u nichž již došlo ke zpracování, probíhá výpočet účetních odpisů následovně:

vypočítá se nová hodnota roční sazby účetních odpisů
vypočte se měsíční sazba pro účetní odpisy
pokud se liší měsíční sazba účetních odpisů od původní, rozdíl mezi původně zpracovanou a novou hodnotou odpisů se přičte k prvnímu nezpracovanému měsíci, tak aby se nemuselo opakovat zpracování a případné zaúčtování zpětně od počátku roku (pokud došlo například ke změně sazby).

Sazby jsou uvolněné k editaci pouze v případě, že pro výpočet roční sazby je nastaven algoritmus výpočtu = pevné nastavení,, lze upravovat jednotlivé měsíce. To znamená, že sám uživatel si bude zadávat výši měsíčních odpisů, pak tedy i roční sazbu. V tomto případě je nutné zadat odpisy do jednotlivých měsíců samostatně a součet sazeb za jednotlivé měsíce pak bude roční odpisová sazba. Pro editaci jsou uvolněné pouze

 

Při tvorbě ročního odpisového plánu se samozřejmě vychází z pravidel pro výpočet účetních a daňových odpisů:

1. Měsíční částka se  zaokrouhluje se na celé koruny nahoru
2. V posledním měsíci v období se provede dopočet na roční sazbu odpisů (měsíční částka vlivem zaokrouhlení může     být menší)
3. Při způsobu = shodné s účetními a výpočet měsíční částky = roční sazba, se odpis řídí výlučně výší daňového odpisu. Vždycky daň= účto
4. Při změně roční sazby odpisů a tedy i měsíčních částek se opraví pouze měsíce, u kterých nedošlo k zaúčtování (zpracování odpisů). Rozdíl mezi tím co se má odepsat a co je již odepsané = zaúčtované se projeví v  prvním nezpracovaném měsíci

Dorovnání měsíčních sazeb ne celkovou roční sazbu

Změny v průběhu odepisování

Tvorba plánu pro fiskální období větší jak 12 měsíců

Odpisový plán pro fiskální období, jehož délka je větší jak 12měsíců, je tvořen stejným způsobem jako pro odpisový plán pro fiskální období s délkou maximálně 12 měsíců.

Pouze zobrazení jednotlivých měsíčních částek účetních odpisů je odlišné. Zobrazení daňového odpisového plánu je stejné. U účetních odpisů je navíc provedeno rozvržení roční sazby odpisů do jednotlivých měsíců účetního období. Sazby pro jednotlivé měsíce pak tvoří podklad pro výpočet odpisů při měsíčním zpracování odpisů.

roční plán účetních odpisů rozložený do jednotlivých měsíců

 

Přepočet odpisů

Formulář pro prohlížení a úpravu daňových a účetních odpisů je umístěn v záhlaví prohlížeče evidence karet dlouhodobého majetku. Po aktivaci funkce máte několik možností jakým způsobem s odpisy pracovat

přepočet daňových a účetních odpisů

 

Ostatní funkce

daňové, funkce pro přepočet se vyvolá  použitím klávesy F3
účetních, funkce pro přepočet se vyvolá  použitím klávesy F4

Volání funkce pro přepočet odpisů

daňové i účetních, funkce pro přepočet se vyvolá  použitím kombinace kláves CTRL + F3

Volání funkce pro přepočet daňových a účetních odpisů

prohlížení použitých algoritmů pro výpočet daňových a účetních odpisů. Funkci spustíte  stiskem kombinace kláves CTRL + F4
funkce pro kontrolní výpočty daňových odpisů tzv. daňová kalkulačka se aktivuje použitím kombinace kláves CTRL + F5 v libovolném místě formuláře pro roční odpisový plán

 

Pouze v případě, že je u karty nastaveno způsob výpočtu (algoritmus výpočtu) účetních odpisů = pevné, lze upravovat jednotlivé měsíce přímo do plánu. Samozřejmě, pokud již neproběhlo zpracování odpisů.

Příklad

Změna způsobu výpočtu účetních odpisů (fiskální období je větší jak 12 měsíců) při již proběhnutém měsíčním zpracování účetních odpisů:

 

Datum pořízení karty                1.12.2006

Pořizovací hodnota                100 000,-

Způsob odpisu                        procentem

Sazba odpisy                        15 %

 

Výpočet účetních odpisů, rozložený do jednotlivých měsíců

 

U karty se provedla oprava procentní sazby pro výpočet účetních odpisů z 15 % na 25 %.

 

Datum pořízení karty                1.12.2006

Pořizovací hodnota                100 000,-

Způsob odpisu                        procentem

Sazba odpisy                        25 %

 

Výpočet účetních odpisů, rozložený do jednotlivých měsíců

 

 

 

Algoritmus výpočtu

Funkce je umístěna ve formuláři pro prohlížení ročního plánu daňových a účetních odpisů.

Umístění funkce

Funkce je určena pro získání informace, jakým způsobem probíhá výpočet daňových resp. účetních odpisů.

Funkce je určena pouze pro hrubou ukázku výpočtu, do hodnot doplněných do algoritmu nejsou zahrnuty pohyby, dále doodepisování nebo u účetních odpisů způsob výpočtu měsíční sazby. Skutečný výpočet odpisů ať už účetních nebo daňových může být mnohem složitější.

Popis algoritmů je pouze schématický - informativní. Tj. je zde základní popis algoritmu a do toho jsou doplněny příslušné hodnoty. Záměrně není uveden výsledek výpočtu (celkové roční odpisy daňové i účetní, včetně rozpisu na jednotlivé měsíce jsou v odpisovém plánu). Výslednou částku můžou ovlivnit další skutečnosti (např. výše zůstatkových cen, technické zhodnocení resp. částečné vyřazení v průběhu roku s parametrem "zohlednění měsíce pohybu" atp).

Algoritmu výpočtu daňových odpisů

 

Doplněné hodnoty jsou pouze informativní

 

Aby bylo možné si udělat ucelený přehled o tom, co ovlivňuje výpočet odpisů jsou zde k nahlédnutí seznamy pohybů, technických zhodnocení a omezení odpisů v předchozích létech.

 

Ostatní funkce

Z formuláře si můžete promítnout i ostatní informace, které by na aktuální algoritmus výpočtu mohl mít vliv:

technická zhodnocení - stiskem kombinace kláves Alt+T

Umístění funkce

pohyby na kartě - stiskem kombinace kláves Alt+Z

Umístění funkce

omezení odepisování - kombinace kláves Alt+O

Umístění funkce

 

Roční odpisový plán -  odpisy IFRS

Funkce je umístěna v záhlaví prohlížeče karet dlouhodobého majetku:

Umístění funkce roční odpisový plán pro odpisy IFRS

nebo přímo v kartě dlouhodobého majetku:

Umístění funkce roční odpisový plán pro odpisy IFRS v kartě

 

Roční odpisový plán - IFRS

 

Ostatní funkce

Funkce provede přepočet odpisů IFRS. funkci pro přepočet spustíte  stiskem kombinace kláves F4.

 

Související témata

Odpisy

Dlouhodobý majetek - pohyby

Přepočet odpisů

Zpracování účetních a IFRS odpisů

Roční zpracování

IFRS