Karty dlouhodobého majetku

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

možnosti prohlížeče

popis položek

podkarty

 

Umístění

Funkce pro práci s kartami dlouhodobého majetku je umístěna v hlavním menu Majetek | Karty majetku:

Funkce pro práci s kartami dlouhodobého majetku

.

 

Popis funkce

Dlouhodobý  investiční majetek je určený ke sledování informací, které jsou nezbytně nutné pro výpočet daňových a účetních odpisů, případně odpisů dle IFRS, dále jsou tyto evidence bohaté i na další údaje, které každá moderní účetní jednotka potřebuje pro efektivní hospodaření. Základními informací je pořizovací hodnota s možností sledování skutečné ceny, počátečního stavu, prodejní ceny, tržní ceny, nominální ceny resp. opravné položky vedené ke každému majetku na kartě s přiřazeným inventárním číslem. Systém dále rozlišuje zda-li se jedná o jeden nebo více kusů, umí pracovat se souborem majetku vedeným pod jedním inventárním číslem nebo více inventárními čísly (v případě podkaret).

Pro práci přímo s kartami dlouhodobého majetku jsou určeny funkce pro snadnější práci s kartami podle různých kritérií:

nová karta
přehled karet dle id
převedené karty na jiné OJ
převedené karty z jiných OJ        

 

Možnosti prohlížeče

Přímo v  prohlížeči karet majetku jsou umístěny funkce pro práci a informace týkající se jednotlivých karet. Seznam karet obsahuje pouze hlavní karty, kde položka (sloupec) celkem říká kolik karet resp. podkaret se skrývá pod tímto zápisem (včetně karty hlavní).

Položky prohlížeče karet majetku

 

sloupec celkem určuje počet podkaret v rámci jednoho souboru majetku,
sloupec stav vymezuje jakým způsobem je karta dlouhodobého majetku v rámci aktuálně nastaveného účetního období vedena (zařazena, vyřazena)

 

Funkce práci s kartami dlouhodobého majetku jsou umístěna v záhlaví prohlížeče dlouhodobého majetku:

Funkce pro práci nad kartami dlouhodobého majetku

 

Popis funkcí

Umístění funkce odpisový plán (celá doba odpisu)

 

Funkce odpisový plán pro celou dobu odepisování je určena pro informaci o průběhu odepisování do konce odepisování s možnosti tisku odpisového plánu. Odpisový plán pak přináší přehled o všech typech sledovaných odpisů, tedy daňové, účetní případně IFRS.

Umístění funkce roční účetní odpisový plán (rok)

   

Funkce pro prohlížení nebo změnu odpisového plánu s daňovými a účetními odpisy pro aktuální období je umístěna v záhlaví prohlížeče dlouhodobého majetku. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves CTRL+F5. Funkce odpisový plán a přepočet odpisů obsahuje informaci o průběhu odpisů v aktuálně nastaveném období s možností přepočtu daňových a účetních odpisů.

Umístění funkce roční IFRS odpisový plán (rok)

Funkce pro prohlížení nebo změnu ročního odpisového plánu IFRS pro aktuální období. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves CTRL + F5. Funkce odpisový plán a přepočet odpisů obsahuje informaci o průběhu odpisů v aktuálně nastaveném období s možností přepočtu IFRS odpisů.

  Funkce pro vyřazení nebo částečné vyřazení karty dlouhodobého majetku je umístěna v záhlaví prohlížeče dlouhodobého majetku. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+ V. Funkce určena pro celkové nebo částečné vyřazení karet dlouhodobého majetku. Po zvolení funkce a vybrání příslušného pohybu se provede zápis pohybu vyřazení, ten je pak přístupný k prohlížení v seznamu pohybů. Vyřazení není to samé jako fyzické odstranění karty z evidence.

Funkce pro prohlížení pohybů k jednotlivým kartám je umístěna v záhlaví prohlížeče karet majetku. Po spuštění funkce se zobrazí pohyby k aktuálně nastavené kartě. Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši nebo stiskem kombinace kláves Alt+ P. Seznam všech změn, které jsou vázány s kartou.

Umístění funkce přehled technických zhodnocení

 

Funkce pro prohlížení technických zhodnocení je umístěna v záhlaví prohlížeče dlouhodobého majetku. Seznam provedených technických zhodnocení k aktuálně nastavené kartě. Zápis do seznamu technických zhodnocení je možný pouze přes pohyb technické zhodnocení. Pouze vazba na pohyb umožňuje sledování historie a zaúčtování provedeného technického zhodnocení.

Prohlížeč technických zhodnocení je určen pouze k prohlížení, tj. pouze jako informace bez možnosti oprav a pořizování nových karet technického zhodnocení. V již existujícím záznamu technického zhodnocení je možné upravit pouze hodnoty, které nemají vliv ani na účetnictví, ani na výši odpisů (název a umístění na středisko)

 Umístění funkce pro přehled a převody potenciálních technických zhodnocení

Seznam provedených potenciálních technických zhodnocení k aktuálně nastavené kartě. Potenciálním technickým zhodnocením se zde myslí zhodnocení, které ještě nedosáhlo minimální hranice pro technické zhodnocení v rámci jednoho účetního období. Minimální výše pro technické zhodnocení je dána zákonem o dani z příjmů. Aby bylo možné automaticky hlídat výši technického resp. potenciálního zhodnocení je nutné tuto hodnotu zadat do parametrů.

 Informace o překročení limitu pro potenciální technické zhodnocení

Funkce pro převod potenciálních technických zhodnocení převede všechna zatím provedená potenciální technická zhodnocení do zhodnocení technických. Pokud jsou s kartou vázány potenciální technické zhodnocení, potom pokud dosáhne určité výše dané nastavením v parametrech, lze převést potenciální technické zhodnocení do technického zhodnocení.

Funkce pro prohlížení a nastavení jednotlivých umístění karty dlouhodobého majetku je umístěna v záhlaví prohlížeče dlouhodobého majetku.  Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+U. Funkce slouží pro prohlížení a úpravy umístění aktuálně nastavené karty. Umístění karet dlouhodobého majetku dle fyzického umístění, pro potřeby inventarizace:

členění (fyzické umístění)
budovy a místnosti
referenti

Funkce pro pořízení a prohlížení poznámek (memo) karty dlouhodobého majetku je umístěna v záhlaví prohlížeče dlouhodobého majetku. Seznam poznámek s možností pořízení a oprav. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+M

Funkce pro nastavení a prohlížení omezení odpisů v předchozích letech pro karty dlouhodobého majetku je umístěna v záhlaví prohlížeče dlouhodobého majetku. Seznam omezení v předchozích letech s možností nastavení omezení odpisů pro případy, kdy ještě nebyla data zavedena do evidence, ale odepisování se neprovádělo (daňové, účetní). Do seznamu je zařazeno pro větší přehlednost i případné omezení odepisování aktuálního fiskálního období. Úprava omezení odepisování aktuálního fiskálního období není možná v tomto seznamu. Pokud budete potřebovat upravit nastavení omezení odepisování v aktuálním fiskálním období, je postup přes pohyb oprava a úpravu musíte udělat přímo v kartě.

 Nastavení omezení odepisování v kartě pro aktuální fiskální odepisování

 

Funkce pro tisk aktuálně nastavené karty dlouhodobého majetku je umístěna v záhlaví prohlížeče dlouhodobého majetku. Funkce slouží pro tisk aktuálně nastavené karty. Při této volbě se automaticky do zvolené sestavy vloží klíč k aktuálně nastavené kartě. Před samotným tiskem je možné zvolit změnu naposledy tištěné sestavy s možností uložení volby.

Funkce pro volání ostatních pohybů pro aktuálně nastavenou kartu dlouhodobého majetku je umístěna v záhlaví prohlížeče dlouhodobého majetku. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+Z

Funkce pro nastavení prohlížeče karet dlouhodobého majetku je umístěna v záhlaví prohlížeče dlouhodobého majetku. Nastavení prohlížeče je možné také přímo v parametrech majetku. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+ S

Funkce pro nastavení a prohlížení podílového rozdělení odpisů na střediska je umístěna v záhlaví prohlížeče dlouhodobého majetku.

 

Pořízení karty

Při pořízení nové karty je podstatné jakým způsobem jsou nastaveny parametry majetku a použitý pohyb pro pořízení nové karty.  Pro usnadnění a zrychlení pořizování karet lze s výhodou využít funkce "nová karta" přímo v menu, která bez toho, aby otevírala prohlížeč dlouhodobého majetku automaticky vždy nabídne seznam pohybů pro pořízení nové karty. Navíc funkce VŽDY využívá průvodce pořízením bez ohledu na to, co je nastaveno v parametrech.

Parametry majetku

Použití průvodce pořízení karty vám může zpříjemnit a ulehčit zadávání, kdy se postupně nabízí jednotlivé záložky s položkami tak, aby nedošlo k opomenutí některých údajů, které jsou potřebné pro evidenci majetku, výpočet odpisů resp. pro inventurní účely

Vliv na způsob zadávání nové karty má použití likvidace faktur, kdy hodnota karty dlouhodobého majetku je dána hodnotami vybraných investičních faktur nebo jejich částí. Pak podle parametru "použití průvodce pořízením" probíhá zadávání stejně, s tím rozdílem, že hodnoty dané likvidací (cena pro odpis, vstupní cena, zůstatkové hodnoty) jsou již stanovené a tudíž není umožněna jejich změna v průběhu pořizování (tyto položky jsou "zadýmené")

Při použití likvidace faktur "zadýmené" položky

Na způsob zadání nové karty v evidenci dlouhodobého majetku má dále vliv použitý typ pohybu. Tj. zda se provádí např. převedení z investic, kde je prakticky dán charakter karty včetně předpokládaného konta v používání a majetek má již přiděleno inventární číslo nebo je použit typ pohybu "nový nákup" či "počáteční zavedení"

Pořízení nové karty je v podstatě stejná funkce je pořízení kteréhokoliv jiného pohybu (vyřazení, oprava...) je tedy nezbytně nutné, aby číselník pohybů obsahoval minimálně jeden pohyb pro pořízení nové karty.

 

Odstranění karty

Odstranění karty dlouhodobého majetku není to samé jako vyřazení karty. Vyřazením karty typem pohybu "vyřazení" se provedou všechny úkony vázané s vyřazením a karta do konce účetního období zůstává v evidenci.

Odstraněním se  provede trvalé vymazání karty z evidence dlouhodobého majetku včetně všech ostatních záznamů spojených s touto kartou. Tedy včetně veškerých pohybů, odpisových plánů, umístění apod. Provede se trvalé odstranění veškeré historie karty včetně všech ročních údajů v předchozích letech.

 

Použitím funkce odstranit větu se nabídne seznam možností, jakým způsobem pracovat s kartou dlouhodobého majetku.

Funkce odstranit větu u karet dlouhodobého majetku

odstranění karty včetně hlavičky - provede trvalé vymazání karty z evidence dlouhodobého majetku, tedy včetně historie a všech informací svázaných s kartou (odpisy, umístění...)
odstranění ročních údajů - provede se trvalé odstranění ročních údajů včetně záznamů vázaných s kartou dlouhodobého majetku v aktuálním období, tj. pohyby a odpisový plán vázaný na nastavené účetní období. Historie týkající se předchozích účetních období zůstane zachována
vyřazení - po výběru typu pohybu "vyřazení" se provedou všechny úkony vázané s vyřazením karty dlouhodobého majetku

 

Náhledy

Při prohlížení nebo jakékoliv práci s kartami dlouhodobého majetku je možné mít v prohlížeči umístěn tzv. náhled karty, který umožňuje bez vstupu do karty mít některé informace okamžitě k dispozici

Výběr náhledu

 

Pro karty dlouhodobého majetku jsou určeny dva náhledy, mezi kterými se můžete přepínat:

karty - obsahuje informace o základních hodnotách v kartě, včetně umístění na středisko

Informace o základních údajích v kartě dlouhodobého majetku

odpočet DPH - v náhledu jsou informace týkající se DPH, odpočtu DPH a vyrovnání DPH.

Informace o odpočtu a vyrovnání

 

Popis položek

Karty dlouhodobého majetku jsou složeny s údajů, které jsou stálé a jejich hodnoty nejsou vázány na období resp. na jiné akce prováděné v rámci zpracování dat dlouhodobého majetku. K jejich změnám může dojí pouze ruční opravou uživatelem a  z údajů, které  jsou přímo vázané na období a jejich hodnota se může měnit podle nastaveného účetního období. Roční údaje (tedy údaje vázané s obdobím) jsou ovlivněny prováděnými pohyby v rámci jednotlivých účetních období. Jedná se o pohyby, které nějakým způsobem mění průběžně hodnoty - technické zhodnocení, částečné převody, účetní resp. daňové odpisy....

Změny na kartách (např. dodatečné opravy) je možné provádět pouze pomocí typu pohybu "oprava". Při otevření formuláře karty dlouhodobého majetku jsou všechny položky uzavřené pro editaci - "zašedlé", teprve požitím pohybu "oprava" se umožní provádět změny do položek karty.

Záhlaví

Každá karta obsahuje tzv. hlavičku, to jsou ty údaje, které identifikují kartu dlouhodobého majetku a nejsou závislé na období. Zadání v hlavičce karty by mělo zůstat po celou dobu existence karty dlouhodobého majetku neměnné. Pokud přesto dojde ke změnám v těchto položkách (např. přečíslování karet nebo převedením na jiné konto) změny se ukládají pomocí typu pohybu "oprava" do seznamu všech změn na kartě dlouhodobého majetku.

Zadání položek pro identifikaci karty

Popis položek:

inventární číslo - je tvořeno na základě zadaných parametrů v číslování dlouhodobého majetku. Program obecně umožňuje duplicitní inventární čísla. Při zadávání karet je duplicita inventárních čísel kontrolována a pokud tato situace nastane, budete na tuto skutečnost upozorněni.

 

 Upozornění na existenci inventárního čísla

 

Při použití vygenerování inventárního čísla funkcí programu by tato situace nastat. Nicméně pokud jste inventární číslo zadali ručně a program zjistil duplicitu je možné opětovně inventární číslo vygenerovat podle zásad uvedených v parametrech pro číslování dlouhodobého majetku pomocí funkce umístěné přímo ve formuláři karty dlouhodobého majetku.

 Upozornění na možnost vytvoření inventárního čísla

 

konto - k dispozici je číselník pro výběr. Bude-li se jednat o podkartu, ta přebírá konto za karty hlavní a proto není umožněna změna. Pokud by však došlo ke změně konta na hlavní kartě, změnila by se hodnota stejně u všech podkaret vázaných s touto kartou hlavní. S kontem jsou vázány informace pro tvorbu inventárního čísla a další informace určující jakým způsobem se bude karta pořizovat resp. odepisovat uvedených v parametrech vázaných s kontem.
měsíc a rok zařazení - datum zavedení do evidence
datum pořízení - skutečné datum pořízení. Pokud není nastaveno jinak, datum pořízení je "zašedlé" a jeho hodnota kopíruje měsíc a rok zařazení s doplněním dne = 1.
název - pro zapsání názvu investičního majetku, pod kterým bude veden

 

 

Formulář pro zadání karet dlouhodobého majetku se kromě základních údajů  skládá z více záložek:

Záložky formuláře karet majetku

základní informace
technické parametry
ostatní
umístění
seznam změn
daňové odpisy
účetní odpisy
rozpis odpisů
IFRS
odpočet

 

Záložka základní informace

Pro pořizování karet platí, že opravovat = editovat se mohou pouze počáteční stavy. Tj stav k počátku účetního období nebo zavedení do evidence. Proto u položek, které jsou závislé na čase a mohou s příslušnými pohyby (technické zhodnocení, částečné vyřazení...) měnit svou hodnotu, jsou uvedeny dvě hodnoty. První z nich ukazuje počáteční stav a ten je také možné měnit a druhá hodnota ukazuje aktuální k právě nastavenému účetnímu období

 

Příklad

Výše ceny pro odpis, ceny za kus se může měnit s technickým zhodnocením

počáteční stav k 1.1.2007                        1 000 000

technické zhodnocení k 1.5.2007                1 500

aktuální stav po 1.5.2007                        1 001 500

 

Stavy cen po provedeném technickém zhodnocení

 

 

Pořizovací hodnoty

Pořizovacími hodnotami se zde myslí všechny hodnoty pro určení karty tj. cena za kus, vstupní cena, cena pro odpis....

Formulář pro zadávání cen / karta dlouhodobého majetku

 

Hodnoty resp. položky určené pro kartu se týkají pouze této karty, tedy i kdyby měla karta další podkarty, u těchto podkaret může být jiné nastavení odpovídající potřebám záznamu dalšího majetku. Hodnoty resp. položky určené soubor se týkají sumárně všech podkaret včetně karty hlavní (pokud karta nějaké podkarty vlastní, jinak se jedné o ceny = karta):

 

Popis položek:

počet kusů - evidence - udává zda karta bude obsahovat pouze jeden majetek (tj. jedno zařízení), nebo se bude skládat z více kusů. Od této položky se pak bude odvíjet vyplňování formulářů pro pohyby částečných vyřazení, převodů na středisko a technických zhodnocení. Buď se bude provádět v kusech nebo v částkách. Také položka počet kusů bude v případě nastavení počet kusů = 1 zašedlá, tj. nebude dovoleno s ní manipulovat a automaticky bude nastavena na 1. Navíc je určující pro výpočet ceny / kus. Nastavení má zásadní vliv na výpočet ceny za kus (viz následující tabulka) při technickém zhodnocení, částečném vyřazení a částečném převedení na středisko.

počet kusů = 1, pak cena za kus = cena  karty
více kusů (výchozí cena / kus), pak cena za kus je jednoznačně dána a cena pro odpis = počet kusů * cena za kus
více kusů (výchozí cena / karta), pak cena za kus = cena karty / počet kusů

počet kusů - program při zadávání nové karty přednastaví na hodnotu 1. Zadávání položky počet kusů závisí na položce "editovat na kusy". Jestliže je nastaveno na hodnotu "počet kusů=1" nelze hodnotu měnit, tj. bude "zašedlá"
cena / karta - pokud je zadána "Cena / kus" a "Počet kusů", je hodnota vstupní ceny dopočítána automaticky, obdobně, pokud nebude vyplněna cena za kus, ale pouze vstupní cena a počet kusů, pak se dopočítá. Obsahem  položky je hodnota pouze této karty
prodejní cena - má význam pouze informativní, pokud by došlo k prodeji - význam pouze pro různé seznamy majetku
nominální cena - udává  skutečnou = nominální cenu na trhu, snížena o výši opravné položky
opravná položka -  hodnota o kterou je změněna hodnota ceny nominální. Nastavení se provádí buď přímo do počátečních stavů karty. Pro nastavení a sledování vývoje nominálních hodnot je určen typ pohybu "opravná položka"
cena pro odpis - hodnota majetku může být během existence v evidenci měnit (technické zhodnocení, částečné převedení na středisko apod.). Hodnota pro odpis v sobě má vždy zahrnuty hodnoty všech podkaret, pokud jsou nějaké podkarty na kartu vázány.
vstupní cena - pokud je zadána "Cena / kus" a "Počet kusů", je hodnota vstupní ceny dopočítána automaticky, obdobně, pokud nebude vyplněna cena za kus, ale pouze vstupní cena a počet kusů, pak se dopočítá. Vstupní cena je po dobu karty v evidenci neměnná. Označuje cenu, za kterou byl majetek pořízen

 

Zůstatkové hodnoty

Mají význam pouze u hlavní karty (mají vliv na výši odpisů jak daňových, tak účetních a ty se počítají z hlavní karty), u podkaret se zůstatkové hodnoty nesledují.

Formulář pro zadání zůstatkových hodnot, oprávek...

Popis položek:

daňová cena pro odpis není stejná s cenou pro odpis - nastavením se udává, že jsou u této karty rozdílné ceny pro odpisy účetní a daňové. Nastavení j možné pouze v případě, že je tato možnost uvolněna u příslušného konta v parametrech vázaných s kontem. Pokud není nastaveno, předpokládají se stejné účetní a daňové vstupní ceny resp. ceny pro odpis a tento parametr se v kartě vůbec nenabízí.
daňová cena pro odpis - nastavení je možné pouze v případě, že parametr "daňová cena pro odpis není stejná s cenou pro odpis"  je nastaven na "ANO" - tedy je zaškrtnut.  Zůstatkové ceny se pak odvíjí od ceny daňové ceny pro odpis. Stejně jako v předchozím případě pro to, aby bylo možno zde zadat hodnotu odlišnou od ceny pro odpis, musí být tato možnost uvolněna u příslušného konta v parametrech vázaných s kontem. Pokud není nastaveno,předpokládají se stejné účetní a daňové vstupní ceny resp. ceny pro odpis a tento parametr se v kartě vůbec nenabízí.
provádět pohyby - platí pouze pro případ, že cena daňová je různá od účetní, pak parametr zajišťuje, zda provedené pohyby ( technické zhodnocení, částečné vyřazení...) budou mít vliv na výši ceny daňové a zůstatkové ceny daňové
zůstatková cena daňová - zůstatková hodnota daňová je ponížená o provedené odpisy daňové. Ve formuláři jsou uvedeny hodnoty počáteční a hodnoty aktuální k právě nastavenému účetnímu období. Aktuální hodnoty jsou ovlivněné pohyby (technické zhodnocení, částečné převody na středisko, částečné vyřazení, provedené daňové odpisy..)
zůstatková cena účetní - zůstatková hodnota účetní je ponížená o provedené odpisy účetní. Ve formuláři jsou uvedeny hodnoty počáteční a hodnoty aktuální k právě nastavenému účetnímu období. Aktuální hodnoty jsou ovlivněné pohyby (technické zhodnocení, částečné převody na středisko, částečné vyřazení, provedené účetní odpisy..)
oprávky daňové  - daňový odpis od počátku odepisování.
oprávky účetní - účetní odpis od počátku odepisování.
zbytková hodnota -  zbytkovou hodnotou majetku se rozumí účetní jednotkou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, například prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících; při stanovení zbytkové hodnoty se přihlíží též k plánovaným odpisům v souladu s § 66 odst. 1 vyhlášky

 

Zbytková hodnota ve formuláři karty majetku

 

 

DPH

Údaje na této záložce jsou určeny pro odpočet daně z přidané hodnoty.

Formulář pro zadání hodnot pro odpočet a vyrovnání DPH

 

Pro zadání odpočtu DPH a vyrovnání DPH je nutné zadat položky:

Formulář pro zadání hodnot pro odpočet a vyrovnání DPH

 

Popis položek:

DPH - sazba DPH může nabývat hodnot bez daně, snížená sazba nebo sazba základní. Pro jednotlivé roky se pak výše sazby DPH může měnit. Nastavení sazeb DPH najdete v parametrech účetnictví a odbytu.
částka DPH   - výše částky DPH by měla odpovídat zadanému DPH. Částku DPH je možné automaticky vypočítat ze vstupní ceny a sazby DPH v roce pořízení použitím tlačítka pro výpočet DPH.
koeficient -  koeficient udává zda je či není uplatněn odpočet DPH, nebo se bude provádět přepočet podle vypořádacího koeficientu. Pro výpočty odpočtů a vyrovnání DPH je důležité nastavení koeficientu - počítat, odpočet, bez odpočtu. Zde se uvádí počáteční stav a stav aktuální po provedené úpravě odpočtu DPH pohybem k tomu určeným (typ pohybu "úprava odpočtu DPH")

 

Ostatní funkce

Funkce pro výpočet částky DPH ze vstupní ceny a sazby DPH v roce pořízení. Funkci aktivujete stiskem levého tlačítka myši na tlačítku. Použitím funkce tlačítka provede výpočet částky DPH ze sazby DPH pro období pořízení karty dlouhodobého majetku a vstupní ceny karty majetku

 Formulář pro výpočet částky DPH

 

Informace o provedených úpravách odpočtu DPH a výpočtech vyrovnání DPH jsou uvedeny v seznamech pohybů. Navíc v záložce určené pro zadání informací potřebných k funkcím úprava a vyrovnání DPH jsou navíc tyto informace "vypíchnuté".

 Informace o průběhu odpočtu DPH a výpočtu DPH

 

 

Záložka technické parametry

Položky v záložce technických parametrů jsou určeny pro další upřesnění majetku. Všechny zde zadávané položky nejsou nepovinné.

Formulář pro zadání technických parametrů

 

Popis položek:

dodavatel - při výběru více faktur od více dodavatelů se doplní IČO z prvního vybraného záznamu, ostatní informace o dodavatelích jsou pak uloženy v dokladu vázaným s touto likvidací faktur
výměra - položka je přístupná k editaci pouze v režimu pozemky. Tj. pokud konto, na kterém je karta dlouhodobého majetku vedena je označena v parametrech vázaných s kontem jako "pozemek". V kartě je uveden počáteční stav hodnoty výměry a stav aktuální, které je ovlivněn provedenými pohyby s kartami v režimu pozemek (rozdělení, sloučení.....) v rámci aktuálního fiskálního období. Výpočet ceny  za m2 je pouze informativní.

 Položka výměra u karet dlouhodobého majetku v režimu "pozemek"

položka 1 a položka 2 - položky nemají specifický význam, zde je možné zadávat hodnoty pro které nemá karta dlouhodobého majetku jiného vymezení.
rozlišení - je možné využít pro rozčlenění majetku, kdy již nestačí konta a SKP. Např. je potřeba vědět kolik je majetku určité značky apod. Pro nastavení rozlišení je určen číselník jehož obsah je libovolný dle vašich potřeb.

 

 

Záložka umístění

Záložka je určena pro zadání jednotlivých umístění podle zvyklostí uživatele. Umístění na budovy a místnosti resp. referenty je určen pouze pro potřeby inventurních sestav a přehledů.

Výběr typu umístění v kartě majetku

Pouze členění má význam kromě potřeb inventurních, také význam pro zaúčtování pohybů na konta, u kterých je evidence členění v číselníku stálých účtů nastavena.

 

Členění

Pro zadání členění jsou určeny dva parametry. Jedním z nich je členění pro zaúčtování, jestliže se majetek nachází na jiném středisku, než je zadáno pro účtování o majetku, je možné použít členění - fyzické umístění.

Při pořízení karty s využitím průvodce pořízením pokud není zadáno fyzické umístění v průvodci je při rozbalení formuláře celé karty

 

Budovy a místnosti

Umístění na budovy a místnosti je určeno pro  inventurní účely. Do záznamu se zadává platnost 9 datum od - do) a v případě, že je karta vedena v kusech, také počet kusů zde umístěných.

 

Referenti

Umístění na referenty je určeno pro  inventurní účely. Do záznamu se zadává platnost 9 datum od - do) a v případě, že je karta vedena v kusech, také počet kusů, za které referent zodpovídá.

 

Záložka ostatní, dokumenty

Ke každé kartě je možné zadávat externí dokumenty, dále zápisem poznámek lze sledovat historii a vývoj jednotlivých investic.

Formulář pro zadání poznámek a připojených dokumentů

 

Záložka seznam změn

Změnami se rozumí přehled pohybů na kartě, dále provedená technická zhodnocení resp. potencionální technická zhodnocení. Přidání pohybu je možné pouze přes tlačítko "změny" ve formuláři karty nebo použitím tlačítek v záhlaví prohlížeče karet dlouhodobého majetku. Technická zhodnocení resp. potenciální technická zhodnocení lze přidávat pouze pomocí typů pohybů "technické zhodnocení" nebo "potenciální technické zhodnocení".

Seznam pohybů

Obsahuje údaje o veškerých změnách, které na kartě probíhají, jako jsou přesuny na střediska, technická zhodnocení, opravy resp. informace o průběhu odpisů. Všechny pohyby vznikají po vyvolání nějaké akce a po zadání příslušného pohybu. V případě, že je pohyb vázán s dokladem  tj. akce, která proběhla je zaúčtována, je možné si tento doklad prohlédnout. Zde jsou uvedeny všechny pohyby od počátku zavedení karty do evidence bez ohledu na nastavené účetní období.

Formulář pro prohlížení změn na kartě

 

Záložka daňové odpisy

Položky v záložce daňových odpisů jsou určeny pro zadání způsobu výpočtu daňových odpisů.

Zadání hodnot pro výpočet daňových odpisů

Popis položek:

SKP - standardní kvalifikace produkce, začlenění majetku do určitých skupin, na základě SKP se pak zadává odpisová skupina, která je vázána přímo se zápisem v číselníku SKP majetku. V číselníku SKP je kromě čísla SKP zadaná i odpisová skupina a  pokud se provede výběr SKP. je automaticky doplněna také odpisová skupina
CZ-CC - klasifikace stavebních děl, při vyplnění kódu CZ-CC je kontrolována zadaná odpisová skupina a případně doplněna z číselníku CZ-CC. Pokud jsou v kartě vyplněny oba údaje jak SKP, tak CZ-CC, přednost má SKP. Tj. je doplňována odpisová skupina vázána z kódem SKP z číselníku SKP
CZ-CPA - od 1.1.2008 byla klasifikace SKP nahrazena klasifikaci CZ-CPA. Zde je možno vybrat patřičnou hodnotu z číselníku CZ-CPA. V konfiguraci majetku pak existují nástroje, pomocí nichž můžeme dle v kartách nastavených kódů SKP doplnit jim odpovídající kódy CZ-CPA.
odpisová skupina - podle odpisové skupiny se vybere procento (lineární odpis) resp. koeficient (zrychlený) pro výpočet odpisu. Provádí se kontrola na správnost zadání odpisové skupiny.(pokud je zadáno SKP, obě položky by měly být v souladu), případně je možné zadat procento pro výpočet lineárních odpisů do sazby dané zákonem. Sazby dané odpisovou skupinou jsou vždy aktuální k nastavenému účetnímu období, jsou vázané s odpisovou tabulkou
zvýšení v roce pořízení (%) - výběr sazby z odpisové tabulky pro výpočet rovnoměrných odpisů je dán odpisovou skupinou a procentem zvýšení v roce pořízení. U zrychlených odpisů se v roce pořízení k odpisům připočte zadané procento z ceny pro odpis.
způsob odpisu - položka určuje algoritmus výpočtu daňových odpisů(lineární, zrychlený, časová metoda, lineární s volbou výše procenta)
rok technického zhodnocení - hodnota je doplňována podle zadaných pohybů a obsahuje vždy datum posledního technického zhodnocení, podle toho jestli je položka vyplněna resp. podle data posledního technického zhodnocení dochází ke změně algoritmu výpočtu daňových odpisů podle znění zákona. Položka musí být vyplněna v případě zavádění dlouhodobého majetku do evidence již v průběhu odepisován, pak je  potřeba uvést rok posledního technického zhodnocení, jestliže na kartě něco takového proběhlo. U položky je uváděn počáteční stav a stav aktuální, který odpovídá případnému provedenému pohybu technické zhodnocení v aktuálně nastaveném fiskálním období
jednorázový odpis - používá se pro drobný nehmotný (DNIM) resp. hmotný (DHIM). Podle zadané sazby procentní sazby (0..100) se jednorázově provede odpis jednorázově odepíše, zbytek se odepíše při vyřazení
neodpisovat - jednoznačný význam, v nastaveném období se při aktivaci tohoto parametru se nebude odepisovat. Tj jedná se o nastavení omezení odepisování v aktuálně nastaveném fiskálním období.
sazba =procentem - tato položka je aktivní pouze v případě, že se jedná o jednorázový odpis, a nebo je nastaven způsob odpisu na rovnoměrný-procentem, tento odpis se vypočítá stejným způsobem jako lineární, s tím že zadaným procentem lze snížit výši odpisu. Výše procenta může být maximálně do částky zadané podle odpisové tabulky

 

Odpisová skupina, procento zvýšení v roce pořízení a způsob odpisu, případně  proběhlé technické zhodnocení určuje výši daňových odpisů

časová metoda - sazba obsahuje informaci podle zadaného způsobu tj. buď procento, částku nebo počet měsíců. Obě položky jsou přístupné v případě, že způsob výpočtu daňových odpisů je nastaven na časovou metodu
minimální doba odpisu pro technické zhodnocení u časové metody - u nehmotného dlouhodobého majetku je stanovena minimální doba odpisu při časové metodě u technického zhodnocení. V případě, že se provede technické zhodnocení a počet měsíců pro odpis je nižší než zákonem stanovená lhůta, je potřeba nastavit minimální dobu odepisování dobu daňového odpisu. Doplnění je vždy nabídnuto po provedení pohybu technickém zhodnocení na kartě vedené na kontě označeném v účetní osnově jako nehmotný majetek, při odepisování časovou metodou. I v případě, že je již položka v kartě majetku vyplněna. Při výpočtu odpisů se pak provede vždy kontrola na zbývající počet měsíců odpisu a jestliže je nižší než zadaná minimální doba odepisování, hodnota, která ještě není odepsaná se rozpočítá na zadanou minimální dobu odepisování.

 Formulář pro nastavení minimální doby technického zhodnocení u časové metody daňové

 

 

Některé z položek jsou závislé na období  tj. obecně mohou mít pro každé období jinou hodnotu. - to jsou sazby,  parametr omezení odpisu a rok technického zhodnocení.

 

Verze záložky (položek) dle slovenské legislativy

Dle slovenské legislativy je možné odepisovat dle tzv. nulové odpisové skupiny. Od verze 193 byla přidána dle slovenské legislativy možnost odepisování s tzv. "nulovou odpisovou skupinou". Jedná se v podstatě o lineární odepisování na 2 roky - 50%.

Nastavení způsobu odepisování - nulová odpisová skupina

 

Záložka účetní odpisy

Položky v záložce účetních odpisů jsou určeny pro zadání způsobu výpočtu účetních odpisů. Výše účetních odpisů  v daném období závisí na nastavených parametrech, které určují jak algoritmus výpočtu, tak výši sazby.

Zadání hodnot pro výpočet účetních odpisů v kartě

 

Popis položek:

výpočet roční sazby - určuje algoritmus výpočtu účetních odpisů
procento/částka/měsíc - zde se zapíše hodnota v jednotkách podle zvoleného způsobu výpočtu, podle nastaveného způsobu odpisu (procentem,částkou resp. počet měsíců)
výpočet měsíční částky - položka určuje jakým způsobem se bude vypočítávat měsíční sazba účetních odpisů
jednorázový odpis - jednorázově se odepíše částka zadaná v položce procento, jestliže položka procento nebude vyplněna, předpokládá se odpis v hodnotě 100 %
neodpisovat - položka určena pouze pro aktuálně nastavené účetní období, v řípadě, že bude nastaveno omezení odepisování budou všechny ostatní položky "zadýmené"
odpis od počátku roku - to co je již v účetnictví od počátku účetního období. Vyplnění položky má význam např. při importu v průběhu účetního období.
zadání výpočtu pro jiný způsob výpočtu odpisů - typ, způsob, koeficient - někdy je potřeba účetní odpisy přizpůsobit národním zvyklostem a zákonům.

 

Všechny tyto položky až na způsob odpisu jsou závislé na období tj. obecně mohou mít pro každé období jinou hodnotu.

 

minimální doba odpisu pro technické zhodnocení u časové metody -  při časové metodě je možné stanovit u technického zhodnocení. V případě, že se provede technické zhodnocení a potřebujete prodloužit dobu odepisování, nabídne se doplnění minimální doby odepisování.  I v případě, že je již položka v kartě majetku vyplněna. Při výpočtu odpisů se pak provede vždy kontrola na zbývající počet měsíců odpisu a jestliže je nižší než zadaná minimální doba odepisování, hodnota, která ještě není odepsaná se rozpočítá na zadanou minimální dobu odepisování.

 Formulář pro nastavení minimální doby technického zhodnocení u časové metody účetní

 

Daňové a účetní a jsou na sobě zcela nezávislé (samostatné zůstatkové  hodnoty daňové i účetní, možnost  dále možnost různých cen pro odpis daňových i účetních). Na straně daňových odpisů je situace jasně daná legislativou a uživatel pouze ovlivňuje způsob použití různých metod. Účetní odpisy jsou naopak velice volné.
 
Výpočet odpisů jak účetních tak daňových se provádí program automaticky při změnách, které by mohly mít vliv na výši odpisů či na způsob = algoritmus výpočtu odpisů.
 
Při opravě položek jakékoliv ceny (účetní nebo daňové), data zařazení v případě použití zrychleného odepisování nebo časové metody, dále při použití některého z pohybů technické zhodnocení, částečné vyřazení nebo částečné vyřazení. Přepočet odpisů provede program po uložení změn

 

Záložka rozpis odpisů

Seznam středisek s údajem o procentu zatížení odpisy. Pokud je seznam prázdný předpokládá se, že se budou odpisy účtovat na středisko uvedeném v záložce umístění v rozsahu 100%.

Seznam zadání

 

Součet procent u jednotlivých středisek samozřejmě nesmí přesáhnout 100 %. Při použití pohybu "převod na středisko", se předpokládá změna i u podílového rozdělení a provádí se zároveň s převodem na jiné středisko. Do starého zápisu se pak přidá pouze ukončení platnosti.

Formulář pro zadání podílového zatížení středisek odpisy

Popis položek:

procento - součet procent u jednotlivých platných záznamů u  podílového rozdělení na střediska nesmí přesáhnout  100%
datum do - platnost záznamu je do měsíce a roku data do. Tj. mimo tohoto měsíce. Zápis ukončení platnosti je možné doplnit přímo do formuláře nebo se doplní při převodu na středisko

 

IFRS

Záložka je určena pouze pro ty subjekty, které podléhají povinnosti vykazovat výsledky hospodaření a stav majetku a závazků v Mezinárodních standardech pro finanční výkaznictví IFRS (International Financial Reporting Standards).

Na základě zde zadaných hodnot se provádí výpočet odpisů IFRS.

Zadání hodnot pro  účely odepisování a vykazování v rámci IFRS

Popis položek:

tržní cena - reálná hodnota, která by byla určena nezávislým odhadcem. Její výše je závislá na typu pohybu "přecenění". Částečně bude výši tržní hodnoty ovlivňovat pohyb "technické zhodnocení" nebo pohyb "částečné vyřazení" či pohyb "částečné převedení na středisko".
cena/ks - pouze informativní hodnota a odpovídá vždy poměru cena tržní / počet kusů
zbytková hodnota - je odhad reálné hodnoty na konci životnosti
výdaje při likvidaci - výdaje  při vyřazení
zůstatková hodnota tržní - je ponížená tržní hodnota o provedené oprávky IFRS
oprávky tržní - odpisy IFRS provedené od počátku odepisování

 

Ostatní funkce

Funkce spustí formulář s ročním odpisovým plánem odpisů IFRS. Vyvolání funkce se provede  stiskem klávesy F6.

 

Historie tržních cen

Evidence je určena pro sledování tržních cen. Je tvořena zásadně po použití pohybu "přecenění tržní ceny (IFRS)", kdy se uloží reálná hodnota tržní ceny, hodnota zbytková a hodnota na likvidaci.

 

Na základě takto upravených tržních cen, zbytkové hodnoty a hodnoty na likvidaci se provede přepočet odpisů IFRS.

 

Záložka odpočet

Určeno pro nově nakoupený majetek v roce pořízení.

PLATNOST do 31.12.2004
 
Od 1.1.2005 je zvýšení v roce pořízení součástí odpisové tabulky (položka "zvýšení") - rozloženo do ostatních let odpisu

 

Podle §34 lze provést odpočet daní u hmotného majetku, jehož VSTUPNÍ HODNOTA je vyšší než částka zadaná jako mezní hranice technického zhodnocení v parametrech dlouhodobého majetku.

Zadání odpočtu pro období do 31.12.2004

 

Odpočet se týká pouze karet vedených na investičních účtech označených v účetní osnově jako "hmotný". Aby bylo možno vůbec zadat.  Výše odpočtu je víceméně určena kódem SKP  viz zadání vázáno s na kódy v číselníku SKP

Příklad

Zadání v číselníku odpočtu:

Určení výše odpočtu 10%:

 

 

Ostatní funkce v kartě

Možnosti použití funkcí ve formuláři karty

 

Popis tlačítek s funkcemi v kartě majetku:

tisk karty - funkce nabídne k tisku naposledy zvolený formulář pro tisk karty dlouhodobého majetku. Vyvolání funkce se provede  stiskem klávesy F3.
vytvoření inventárního čísla - na základě vnitřního počítadla a parametrů pro tvorbu inventárního čísla je možné opětovně vygenerovat inventární číslo. Vyvolání funkce se provede  stiskem levého tlačítka myši.
roční odpisový plán - funkce je určena k pro  náhled ročního odpisového plánu.  Vyvolání funkce se provede  stiskem klávesy F4.
nastavení omezení odepisování v předchozích letech - Podle zákona o daních z příjmu a zákona o účetnictví je možné v některých případech pozastavit výpočet daňových nebo účetních odpisù. Nastavení omezení   = nulový odpis platí vždy pro aktuální období, pokud je potřeba v omezení odepisování pokračovat v dalších obdobích, musí se nastavit pro každé období nastavit omezení odepisování samostatně. Po ukončení omezení odepisování, se pokračuje dál ve výpočtu, jakoby k omezení odpisu vůbec nedošlo. Nastavení pro aktuální rok provedete zápisem přímo do karty dlouhodobého majetku podle potřeby pro omezení daňových odpisů a  pro omezení účetních odpisů. Jestliže potřebujete takto provést omezení odepisování u více karet, lze použít hromadných akcí přímo k tomu určených.  Vyvolání funkce se provede  použitím kombinace kláves Ctrl + F4.
zobrazení karty vozidla - pokud taková karta existuje. Tj. existuje karta vozidla, která vznikla na základě karty dlouhodobého majetku. Vyvolání funkce se provede  stiskem klávesy F4.
zobrazení vazeb na ostatní karty dlouhodobého majetku. Jestliže žádná taková karta vozidla v evidenci vozidel není je tlačítko pro zobrazení karty vozidla zašedlé.  Vyvolání funkce se provede  stiskem levého tlačítka myši.
zobrazení karty pořízení investic - pokud karta dlouhodobého majetku vznikla pohybem převedení z investic.  Vyvolání funkce se provede  stiskem levého tlačítka myši.
kalkulačka - formulář kalkulačky můžete vyvolat kdykoliv ve formuláři karty dlouhodobého majetku použitím kombinace kláves CTRL + F8
odpisová kalkulačka - formulář daňové kalkulačky můžete vyvolat kdykoliv ve formuláři karty dlouhodobého majetku použitím  kombinace kláves CTRL + F5.  Jakmile se vyvolá odpisová kalkulačka z formuláře karet dlouhodobého majetku, je již obsah položek naplněn hodnotami z karty a je tak možné vyzkoušet různé varianty výpočtu odpisů.  Vyvolání funkce se provede  stiskem levého tlačítka myši.
změny - funkce pro provedení pohybů na kartě. Nejčastěji se přímo z formuláře karty bude nejspíše volat pohyb oprava pro nastavení stavu formuláře na provedení editace. Vyvolání funkce se provede  použitím kombinace kláves Alt+ Z.

 

 

Podkarty

Systém hlavní karta - nadkarta - podkarta. Umožňuje odepisovat pod jedním inventárním číslem jako soubor majetku, ovšem jednotlivé fyzické věci mají pak přiděleno své vlastní inventární číslo  a obsahují veškeré informace jako karta hlavní s tím,  že informace týkající se odepisování jsou vždy vázány s kartou hlavní. U podkarty se evidují informace související pouze s příslušnou kartou. Některé informace (převážně ty, které mají vliv na zaúčtování odpisů), jsou převzaty z karty hlavní a nelze je měnit (konto, členění - nemyslí se zde fyzické umístění). Přidělení inventárního čísla (evidence podkaret) má význam pro účely inventarizační (střediska - fyzické umístění, budovy a místnosti, referenti).

U každé podkarty je uchována návaznost na hlavní kartu tj. kartu, která je na vrcholu takto tvořeného stromu. Stejně tak pokud karta obsahuje nějaké podkarty, pak formulář obsahuje cenu za kartu a jedná-li se o kartu hlavní také cenu pro odpis = celková hodnota souboru majetku a zůstatkové hodnoty celého souboru majetku.  Samozřejmě i podkarta může zase obsahovat další podkarty, potom se ovšem nestává kartou hlavní, pouze nadkartou pro karty vedené pod ní a podkartou pro karty nad ní.

Kartu, která je na vrcholu stromu budeme nazývat hlavní kartou. Pokud k podkartě opět provedeme technické zhodnocení, ta se stává nadkartou a zároveň podkartou.

Informace o podkartě dlouhodobého majetku jsou rozděleny do několika ucelených oblastí, stejně tak jako u karty hlavní. Nejsou zde potřeba informace o odepisování a zůstatkových hodnotách. Podkarta je pouze součástí karty hlavní a tam probíhají odpisy za celek = soubor majetku a tím pádem u hlavní karty je potřeba znít skutečnou hodnotu zůstatkových cen ( daňových i účetních)

 

Pokud je hlavní karta vedena v kusech, musí být i podkarta vedena v kusech. Stejně tak jestliže je hlavní karta vedena jako jeden celek, pak všechny podkarty musí být vedeny stejně. Nelze kombinovat vedení na kusy mezi hlavní kartou a podkartami

 

Příklad  

Máme  počítačovou síť, kterou chceme odepisovat jako celek, ale zároveň je potřeba vědět i umístění jednotlivých počítačů a ostatních komponent. Pak s využitím systému hlavní karta - nadkarta - podkarta, je možné provádět inventurní sestavy za budovy - místnosti, referenty nebo střediska, pokud bude uvedeno fyzické umístění karty.

 

Zavedení podkarty do evidence

Při zavedení podkarty do evidence mohou nastat dvě možnosti:

hodnota podkarty není zahrnuta do ceny karty hlavní resp. nadkarty -  karta je přidána jako technické zhodnocení ke stávajícímu souboru majetku. Vzhledem k tomu že technické zhodnocení je takové povahy, že je potřeba, aby mělo své vlastní inventární číslo, pak je nutné vytvořit podkartu.

V případě, že podkarta je založena jako technické zhodnocení u libovolné karty, pak karta která je nad touto kartou je tzv. nadkarta.

hodnota podkarty je zahrnuta do ceny karty hlavní resp. nadkarty - nebo pokud karta již existovala a je potřeba ji zavést počátečním zavedením,  ovšem zde se bude jednat o pohyb počáteční zavedení podkarty

Při  režimu oprav (použití klávesy Enter nebo použití funkce ostatní pohyby) se nezobrazí přímo formulář karty, ale seznam, který jako první bude obsahovat hlavní kartu a dále ostatní podkarty, kde zase sloupec počet označuje počet karet, které jsou pod touto kartou. Počet vnořených úrovní není omezen.

Přímo v  prohlížeči karet dlouhodobého majetku umístěny funkce pro jednotlivé karty. Seznam karet obsahuje pouze hlavní karty, kde položka (sloupec) počet říká kolik karet se skrývá pod tímto zápisem (včetně hlavní karty)

soubor majetku (podkarty) v prohlížeči dlouhodobého majetku

 

Formulář karty dlouhodobého majetku se zobrazí pouze v případě, že je u karty počet = 1, v opačném případě se rozbalí prohlížeč se seznamem karet patřící ke kartě.

 

Vyřazení podkarty

Pokud dojde k vyřazení, provede se vyřazení celé větve, které vychází z příslušné karty. Z tohoto důvodu je u pohybu vyřazení v číselníku typy pohybů, uveden následný pohyb pro vyřazení podkaret, pokud k vyřazené kartě  takové podkarty existují.

Všechny změny, které se provádí na podkartách se projeví na všech kartách, které jsou v příslušné větvi nad kartou, kde pohyb proběhl (technické zhodnocení, částečné vyřazení a pod.)

 

Odpisy a zůstatkové hodnoty u podkaret

U podkaret v evidenci dlouhodobého majetku se neevidují zůstatkové hodnoty ani odpisy, pouze ceny pro odpis. Podkarta je součástí celku = souboru majetku, odpis se provádí za celý soubor majetku a stejně tak se hromadně evidují zůstatkové hodnoty daňové a účetní.

Informace, které se týkají celého souboru majetku jsou obsaženy pouze v kartě hlavní.

Odpisy a následně i stav zůstatkových hodnot je vždy vázán na kartu hlavní

 

Související témata

Začínáme s evidencí majetku

Číselníky

Parametry