Číselníky majetku a evidence vozidel

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

referenti

odpisová tabulka

odpočet daně

jiná odpisová tabulka

typy pohybů

souvztažnosti

SKP

CZ-CC

CZ-CPA

budovy

místnosti

nájemci

rozlišení

důvod zařazení a vyřazení

typy pohybů

sazby silniční daně

osvobození od silniční daně

slevy na silniční dani

EURO

typ vozidla z pohledu silniční daně

tovární typ vozidla

barva

aktualizace číselníků

kvartály

 

Popis funkce

Všechny číselníky zahrnují všechny oblasti tj. pořízení investic, dlouhodobý majetek, operativní evidenci a evidenci vozidel). Některé z číselníků jsou určeny pouze pro určitou evidenci (např. číselník barev je určen pouze pro evidenci vozidel), většina z nich je určena pro všechny evidence (např. číselník referentů).

Seznam číselníků

Číselníky určené pro všechny evidence (evidenci dlouhodobého majetku, pořízení investic, operativní evidence a evidenci vozidel):

referenti

 

Číselníky určené pro evidenci dlouhodobého majetku, pořízení investic nebo operativní evidence:

odpisová tabulka
odpočet daně
jiná odpisová tabulka
typy pohybů
souvztažnosti
SKP
CZ-CC
CZ-CPA
budovy
místnosti
nájemci
rozlišení
důvod zařazení a vyřazení

 

Číselníky určené pro evidenci vozidel:

typy pohybů
sazby silniční daně
osvobození od silniční daně
slevy na silniční dani
EURO
typ vozidla z pohledu silniční daně
tovární typ vozidla
barva
kvartály

 

Číselníky dále můžeme rozdělit na volitelné, tedy jejich obsah si vytváří uživatel sám podle svých potřeb a pak je zde skupina číselníků, která má jednoznačně daný obsah vymezený příslušným zákonem (Zákonem o dani z příjmů u investičního majetku a Zákonem o silniční dani v případě evidence vozidel).

Pro tyto číselníky jsou vytvořeny funkce pro jejich vygenerování. Jedná se o tyto číselníky:

odpisová tabulka
odpočet daně
sazby silniční daně
osvobození od silniční daně
slevy na silniční dani
typ vozidla z pohledu silniční daně
kvartály

Odpisová tabulka

Funkce pro prohlížení a vytvoření odpisové tabulky jsou umístěny v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace majetku | Odpisová tabulka resp. Vytvoření odpisové tabulky:

Umístění funkce prohlížení a vytvoření odpisové tabulky

 

Odpisová tabulka obsahuje informace pro výpočet dle odpisových skupin, vždy samostatně pro každé účetní období. Sazby pro rovnoměrné a zrychlené odepisování jsou určeny zákonem o dani z příjmů.

Počet odpisových skupin a počet let odpisu pro příslušnou skupinu závisí na příslušném účetním období. Rozsah a obsah odpisové tabulky je dán zákonem o dani z příjmů a pro různá období se liší. Pro vytvoření odpisové tabulky je určena speciální funkce, která na základě zadaných parametrů a nastaveného účetního období vytvoří odpisovou tabulku.

Odpisovou tabulku nelze editovat ani nijak upravovat či doplňovat. Je zde umožněno  pouze prohlížení. Tabulka je vždy vytvořena při ročním zpracování majetku.

Popis položek

Výběr z odpisové tabulky je jednoznačně určen:

obdobím
způsobem odpisu
odpisovou skupinou
procentem zvýšení odpisu v roce pořízení

 

Aktualizace a vytvoření odpisové tabulky

Obsah odpisové tabulky je jednoznačně určen zákonem o dani z příjmů, pro vytvoření odpisové tabulky pro příslušná období je určena funkce, která na základě informace o  účetním období vytvoří zápisy podle nastavených parametrů o původu tabulky pro jednotlivé způsoby odpisu (rovnoměrné, zrychlené), odpisové skupiny a zvýšení odpisu v roce pořízení. Tabulku lze pouze prohlížet, změny je možné provádět pouze přes funkci vytvoření odpisové tabulky.

Spuštěním funkce "vytvoření odpisové tabulky" se pro aktuálně nastavené účetní období vytvoří odpisová tabulka, která bude obsahovat všechny informace pro možnost výpočtu daňových odpisů dle odpisových skupin:

Příklad

Odpisových tabulky pro jednotlivé roky:

Pro rok 2004:

Pro rok 2005 - 2007:

Pro rok 2008:

 

Pokud je již tabulka vygenerována, je možné ji  vygenerovat znovu, s tím, že se původní obsah pro aktuálně nastavené období zruší.

Vždy je vygenerována tabulka pro příslušné účetní období, tj. to, které je právě nastaveno, a podle právě platného regionálního zákona o dani z příjmů

Nastavení období

 

Odpočet daně

Funkce pro prohlížení a vytvoření číselníku jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Majetek | Odpočet daně:

Umístění funkce prohlížení a vytvoření odpočtu daně

Číselník vznikl z důvodu, aby byla umožněna kontrola zadaných částek pro odpočet daně dle §34 zákona o dani z příjmu při nákupu nového hmotného dlouhodobého majetku.

Rozsah a obsah číselníku je dán zákonem o dani z příjmů a pro různá období se může lišit. Pro vytvoření číselníků procent zvýšení odpisu v roce pořízení je určena speciální funkce, která na základě  nastaveného účetního číselník vytvoří.

Číselník procent zvýšení odpisu v roce pořízení nelze editovat ani nijak upravovat či doplňovat. Je zde umožněno  pouze prohlížení. Číselník je vždy vytvořen při ročním zpracování majetku.

Zadání procenta odpočtu v kartě má význam pouze ve spojení s odpisovou tabulkou.

 

Aktualizace a vytvoření číselníku odpočtu

Obsah číselníku je jednoznačně určen zákonem o dani z příjmů, pro vytvoření číselníku pro příslušná období je určena funkce, která na základě informace o  účetním období vytvoří zápisy. Tabulku lze pouze prohlížet, změny je možné provádět pouze přes funkci vytvoření číselníku.

Spuštěním funkce "vygenerování číselníku daňových odpočtů" se vytvoří záznamy pro aktuálně nastavené účetní období.

Typy pohybů

Funkce pro práci s číselníkem pohybů je umístěna v hlavním menu Číselníky | Majetek | Typy pohybů:

Umístění funkce pro práci s číselníkem typy pohybů

Obsahují stěžejní informace o tom jakým způsobem se bude provádět zaúčtování (v rámci pohybu jsou uvedeny souvztažnosti), dále umožňují sledování historie změn  kartách ve všech evidencích majetku (pořízení investic, dlouhodobý majetek a operativní evidence)

Všechny změny v evidenci majetku se provádí pomocí pohybů, které jsou v databázi uloženy, a zaručují tak přehled o všech akcích prováděných s konkrétní kartou majetku.

Pomocí systému pohybů si program pamatuje historii majetku. Na začátku každého fiskálního období po ročním zpracování nebo zařazením do evidence pohybem se vytvoří karta (pořízení dlouhodobého majetku, dlouhodobý majetek, operativní evidence)  se základními údaji. Během roku se pak na ni "nabalují" pohyby ať už jsou to pohyby  vytvářené uživatelem nebo pohyby, které si vytváří program sám po zpracování účetních nebo daňových odpisů

Pohyby nezpůsobí změny přímo v kartě, ale jsou evidovány v samostatných tabulkách podle typu majetkové evidence (pořízení investic, dlouhodobý majetek nebo operativní evidence). Tento systém pak umožňuje přecházet do různých časových intervalů a podle nich mít vždy aktuální informaci o kartě majetku.

 

Jednotlivé pohyby jsou pevně dány a pokrývají všechny možnosti práce s kartami v kartotékách majetku.

Pohyby nezpůsobí změny přímo v kartě, ale jsou evidovány v samostatné tabulce. Tento systém pak umožňuje přecházet do různých časových intervalů a podle nich mít vždy aktuální informaci o kartě majetku.

V číselníku typy pohybů je nutné nadefinovat všechny pohyby, které chcete posléze použít při práci s evidencemi majetku. Některé z těchto pohybů se účtují, těm pak kromě vlastnosti „účtovat“ a řady dokladů budeme definovat vlastní souvztažnosti.

Platný pohyb v evidenci u karty libovolné majetkové evidence (pořízení investic, dlouhodobý majetek nebo operativní evidence) je vždy pohyb s nejvyšším datem, blížícím se k aktuálně nastavenému datu.

 

Tabulka typů pohybů a jejich použití v evidencích

Tvorba a aktualizace

První nastavení číselníku může někdy působit potíže, z tohoto důvodu by instalační databáze měla obsahovat příklady základních pohybů s příklady nastavení souvztažností. Pokud máte číselník pohybů prázdný je vhodné zvolit funkci pro vytvoření zadaných číselníků v předchozích obdobích.

Zde je dobré si uvědomit, že číselník pohybů je vázán s konkrétní účetní knihou (agendou), která je zadána v parametrech majetku. Dále veškeré údaje vychází   dle nastavení a zvyklostí konkrétního uživatele a na základě toho jsou číselníky pohybů a souvztažností vždy individuální záležitost. Filtrem pro zobrazování záznamů v číselníku pohybů je právě agenda. Vždy se budou zobrazovat a nabízet pouze ty záznamy, které mají agendu stejnou, jak je nastavená v parametrech.

Agenda - účetní kniha

Agendu do nového záznamu pohybu doplňuje program automaticky podle nastavení parametrů

 

Popis položek

V číselníku typy pohybů je nutné nadefinovat všechny pohyby, které chcete posléze použít při práci s evidencemi majetku. Některé z těchto pohybů se účtují, těm pak kromě vlastnosti „účtovat“ a řady dokladů budeme definovat vlastní souvztažnosti.

Formulář pro zadání pohybu

Popis položek:

typ pohybu - výběr ze seznamu typů pohybů
kód pohybu - libovolná hodnota označující konkrétní pohyb
účtovat - nastavení pro tvorbu dokladu - tato položka jednoznačně určuje zda bude pohyb pouze informací o změně na kartě, či se dále promítne také do účetnictví. U některých typů pohybů se striktně vazba na účetnictví zakazuje a to v případě, kdy se jedná o typ pohybu, který pouze provede změnu v modulu majetek (např. oprava karty ve všech evidencích, počáteční zavedení,  pohyby v neúčetní evidenci apod.). Jakmile je zadáno "účtovat", vyžaduje se zadání řady. Nastavení se týká i mezinárodního výkaznictví formou IFRS. Kdy v některých případech se pak vytváří 2 doklady.

 

Nastavení účtování se týká pouze dlouhodobého majetku. Pohyby pro všechny ostatní evidence jsou neúčetní

 

řada - jestliže je nastaveno účtovat, je vyplnění této povinné položky povinné,k dispozici je číselník řad  pro výběr
řada IFRS - i zde platí, že je vyplnění je vázáno na nastavení položky účtovat. Řada je určena pro případný doklad výkaznictví IFRS.
následný pohyb - následný pohyb je určen pro některé z pohybů, jejichž provedení u jedné karty způsobí změny na kartě jiné.

Příklad 

Příklad následného pohybu:

 

částečné převedení na středisko - je vytvořena nová karta, u které musí být zápis počáteční zavedení - částečné převedení na středisko

 

Parametr "prodej" u pohybu vyřazení

Pro potřeby odpočtu DPH je nutné aby pohyby typu"vyřazení", které jsou určeny pro prodej, byly takto označeny. Pokud je karta vyřazena pohybem s příznakem "prodej", probíhá odpočet DPH ve speciálním režimu (platnost od 1.1.2012)

Nastavení parametru "prodej"

 

Samozřejmě parametr má smysl pouze u typu pohybu "vyřazení". U ostatních pohybů je položka zadýmená

Ostatní funkce

Přidání souvztažnosti

Při zadávání souvztažností je potřeba oddělit výkaznictví dle české resp. slovenské legislativy a   výkaznictví dle Mezinárodních standardů (IFRS). Tlačítka jsou zašedlá podle nastavení parametrů majetku dle způsoby výkaznictví.                                        

 

Typy pohybů

Číselník zahrnuje pohyby týkající se všech evidencí majetku - pořízení investic, dlouhodobý majetek a operativní evidence. Jednotlivé pohyby jsou pevně dány a pokrývají všechny možnosti práce s kartami v jednotlivých kartotékách majetku (pořízení investic, dlouhodobý majetek, operativní evidence).

Jsou to:

nový nákup - zavedení nové katy dlouhodobého majetku
převedení z investic - pohyb určen pro převedení investice do používání. Tj. na základě informací v evidenci investic je založena karta v evidenci dlouhodobého majetku
převedení z jiné organizační jednotky (vnitropodnikový převod) - používá se pro odloučená pracoviště
počáteční zavedení karty - u pohybu se neprovádí zaúčtování, předpokládá se, že účetně je již majetek v evidenci, ale z nějakého důvodu neexistuje zápis = karta dlouhodobého majetku.  Tento pohyb umožňuje pořídit kartu s datumem pořízení, které neodpovídá aktuálně nastavenému období
počáteční zavedení - podkarta - následný pohyb, který se provede po pohybu technické zhodnocení s variantou vznik nové karty. Počáteční zavedení  se zapíše k nové kartě, indikuje vznik nové karty. Další využití pohybu při zavedení podkarty ke kartě, v případě, že již karta obsahuj hodnotu podkarty
počáteční zavedení - částečné převedení na středisko - následný pohyb, který se provede po pohybu částečné převedení na středisko. Počáteční zavedení - částečné převedení se zapíše k nové kartě, indikuje vznik nové karty.
počáteční zavedení - rozdělení karty - následný pohyb, který se provede po pohybu rozdělení karty. Počáteční zavedení  se zapíše k nové kartě, indikuje vznik nové karty.
převedení na středisko
převedení na středisko - fyzické umístění
částečné převedení na středisko - pohybem vznikne nová karta, částečný převod se zadává buď v počtech kusů nebo částkou, podle toho co je nastaveno na kartě majetku. U tohoto pohybu musí být vyplněna položka následný pohyb, kterým se říká jaký pohyb bude u vzniku nové karty (bude se jednat o počáteční zavedení)
zvýšení pořizovací hodnoty,  technické zhodnocení - pohybem se buď provede klasické technické zhodnocení a to buď formou zápisu o technickém zhodnocení nebo zápisem podkarty nebo storno dokladu.
potenciální technické zhodnocení - tento pohyb se používá pro registraci technického zhodnocení, o kterém ještě nevíme, že je technické zhodnocení, tj. nedosahuje částky pro technické zhodnocení. Pokud by ovšem došlo v aktuálním období k dalšímu navýšení, které by tuto hranici přesáhlo, musí být tyto hodnoty vyřazeny z nákladů a přeúčtovány jako technické zhodnocení.
sloučení karty pozemků - určeno pouze pro karty vedené na kontech označených jako pozemky
částečný převod na kartu pozemků - určeno pouze pro karty vedené na kontech označených jako pozemek
oprava - ooprava počátečních stavů na kartě
opravná položka - úprava nominální hodnoty
oprava odpočtu DPH v kartě dlouhodobého majetku - nastavení informací o DPH
úprava odpočtu DPH - určeno pro hromadné zaúčtování odpočtu DPH
vyrovnání DPH - pohyb se používá pro hromadné zaúčtování vyrovnání DPH
vyřazení (prodejem, likvidací ap.)
vyřazení - převedení na jinou organizační jednotku (vnitropodnikový převod) - používá se pro odloučená pracoviště
částečné vyřazení - podle nastavení karty se provede vyřazení části karty a to buď v částce nebo v počtech kusů
rozdělení pozemků - rozdělení jedné karty na dvě
vyřazení - sloučení karty pozemků - následný pohyb k pohyby sloučení karty pozemků. Při slučování karet pozemků se ze dvou karet stane jedna, kde původní se označí jako vyřazená zapsáním tohoto pohybu
přecenění tržní ceny (IFRS) - ocenění majetku dle reálných hodnot. Určeno pro výkaznictví dle Mezinárodních standardů (IFRS).
účetní  odpisy - určeno pro hromadné zaúčtování účetních odpisů při měsíčním zpracování
daňové odpisy - určeno pro hromadné zpracování daňových odpisů při ročním zpracování
odpisy IFRS - pohyb je určen pro provedení a zaúčtování odpisů dle Mezinárodních standardů (IFRS).

 

Souvztažnosti

Díky technologii SQL, kterou používá systém Vision ERP, není nutné rozdělovat majetek na velké množství analytických účtů. Pokud máme potřebu sledovat majetek rozdělený podle vlastního kritéria, je možné používat například uživatelský číselník „Rozlišení“. Potom jsme schopni upravit jakoukoliv sestavu majetku za toto sledování dle potřeb uživatele. Není tak nutné definovat zbytečně velké množství analytických účtů.

Souvztažnosti je NUTNÉ definovat pro každý analytický účet, na kterém je zařazen majetek

 

Pohyby určují druh změny, která bude provedena na kartách majetku.  Podle typu majetku, druhu pohybu a jednotlivých kont jsou k nim vázány souvztažnosti.

Souvztažnost je vždy svázána s tzv. kontem výchozím

 

Popis položek:

konto výchozí - k dispozici je číselník pro výběr, konto výchozí nese informaci o tom, kterého konta se bude souvztažnost týkat. Výběrem pohybu se říká co se bude s kartou dělat, podle výchozího konta = konto uvedené na kartě, se vyberou souvztažnosti, které je potřeba použít.

Příklad

Např. podle jiných souvztažnosti se bude provádět zaúčtování jakéhokoliv  pohybu (např vyřazení) karty vedené na kontě 028 a jiné se použijí pro kartu vedenou na kontě 021. Zde se tedy říká co se má vzít pro zaúčtování.. filtr pro výběr souvztažností

 

souvztažnost - k dispozici je číselník pro výběr. Znamená účet na který se bude skutečně účtovat
strana účtu - k zatržení jedna z možností strany účtu
položka - k zatržení jedna z možností pro výběr hodnoty z karty dlouhodobého majetku:

Formulář pro zadání souvztažností

Popis položek:

konto výchozí, souvztažnost -  konto výchozí stejně tak jako konto - souvztažnost se nabízí podle typu zadávané souvztažnosti jako celku. tedy pokud je zvolena možnost "přidat finanční...", nabízí se typ konta = účetní. Pokud je zvolena možnost "přidat IFRS..." pak se nabízí pouze konta s typem ="IFRS".

Podle zadaného pohybu, konta uvedeného na kartě a příslušných souvztažností se bude vytvářet doklad do řady zadané ve formuláři pro daný pohyb.

položka - výběr položky je stejně jako konto závislý na výběru zadání souvztažnosti

 

 

U pohybu převod na středisko a částečný převod na středisko není nezbytně nutné při nastavení účtovat zadávat souvztažnosti souvztažnosti, program automaticky vytvoří doklad, kde cena pro odpis se zaúčtuje na konto, na kterém je karta  vedena, plusem na nové a se znaménkem mínus na staré středisko. V případě, že by bylo potřeba takto nastavenou automatickou souvztažnost doplnit, je pro zadání určen speciální zjednodušený formulář.

 

Příklad 

Je potřeba provést technické zhodnocení na kartě, která je vedena na např. kontě 01300 v částce 36890 Kč. Původní faktura o technickém zhodnocení je zaúčtována na kontě 041000

Použijeme pohyb pro technické zhodnocení, u kterého je nastaveno účtovat.        

Předpokládejme, že není nastavena likvidace faktur (v případě likvidace faktur není potřeba zadávat souvztažnosti, jsou dány výběrem likvidované faktury a konta zadaného v kartě)

Předpis souvztažnosti v tomto případě se skládá ze 2 řádků.

 

souvztažnosti pro zaúčtování technického zhodnocení pro konto 013000

                       

         

vytvořený doklad na základě souvztažností

         

Při nastavení parametrů s použitím likvidace pro stejné hodnoty, bude doklad pro provedené technické zhodnocení vypadat stejně. U pohybu nemusí být zadány souvztažnosti, ty si program automaticky vygeneruje na základě konta u likvidované faktury a konta, které pak zadáte u karty dlouhodobého majetku.

 

 

Postup práce v programu je v jednoduchosti tento:

obsluha vybere kartu dlouhodobého majetek a určí pohyb, který se má s danou kartou provést. Program vyhledá definice souvztažností pro daný pohyb, a z nich vyfiltruje všechny řádky, které jsou určeny pro dané výchozí konto určené karty dlouhodobého majetku. Všechny tyto souvztažnosti pak zaúčtuje dle jejich definice.

 

Souvztažnosti u typu pohybu převod na středisko

Pokud není zadáno jinak a pohybu pro převod na středisko nejsou vyplněny žádné souvztažnosti, při použití typu pohybu "převod na středisko", u něhož je nastavena položka účtovat na ANO, se automaticky přeúčtuje cena pro odpis v rámci jednoho konta, na kterém je karta vedena, z jednoho střediska na druhé.

U tohoto pohybu není potřeba zadávat souvztažnosti, pokud je pohybu nastavenu účtovat. Souvztažnost vygenerují automaticky dle konta na kartě, původního a nového střediska

 

Příklad

Konto a cena pro odpis

 

Středisko původní

 

Středisko nové - zadání pohybu "převod na středisko"

Položky dokladu

 

Může nastat situace, kdy nemusí stačit toto základní zaúčtování, pak je možnost si souvztažnosti zadat obdobně jako u ostatních pohybů. Pro pohyb převod na středisko  se zadávají pouze položky pro zaúčtování, souvztažnost je daná kontem na kartě a stranou účtu.

Automaticky se souvztažnosti vygenerují podle nastavení

Formulář pro zadání souvztažností u typu pohybu převod na středisko nebo částečný převod na středisko

Podle zadaného pohybu, konta uvedeného na kartě a příslušných souvztažností se bude vytvářet doklad do řady zadané ve formuláři pro daný pohyb.

 

Popis položek pro souvztažnost u typu pohybu "převod na středisko":

konto výchozí - k dispozici je číselník pro výběr, konto výchozí nese informaci o tom, kterého konta se bude souvztažnost týkat. Výběrem pohybu se říká co se bude s kartou dělat, podle výchozího konta = konto uvedené na kartě, se vyberou souvztažnosti, které je potřeba použít.

 Např. podle jiných souvztažnosti se bude provádět zaúčtování jakéhokoliv  pohybu (např vyřazení) karty vedené na kontě 028 a jiné se                použijí pro kartu vedenou na kontě 021. Zde se tedy říká co se má vzít pro zaúčtování.. filtr pro výběr souvztažností

souvztažnost - k dispozici je číselník pro výběr. Znamená účet na který se bude skutečně účtovat
položka - hodnota příslušné položky z karty dlouhodobého majetku
strana účtu - původní středisko na zadané straně bude mínusem, nové středisko plusem

 

Jestliže  pro zadaný pohyb "převod na středisko", u kterého je nastaveno účtovat, a pro  příslušné výchozí konto nebude zadaná žádná souvztažnost, bude se předpokládat, že se převádí (účtuje) pouze cena pro odpis. Tj. Cena pro odpis se zaúčtuje na konto, na kterém je karta vedena, plusem na nové a mínusem na staré středisko.

 

Příklad         

cena pro odpis: 10 000 Kč

oprávky:   5 000 Kč

karta - konto:        022100

oprávky - konto: 082200

 

Karta se převádí ze střediska 11 na středisko 22. Bude se účtovat o ceně pro odpis a oprávkách. Budou tedy zadané následující souvztažnosti

Zadané souvztažnosti u pohybu

Detail souvztažnosti

                                                                       

         

Zaúčtování v dokladu bude vypadat následovně:

 

Položky dokladu

         

Příklad

cena pro odpis: 10 000 Kč

oprávky:   5 000 Kč

karta - konto:        022100

oprávky - konto: 082200

 

Karta se převádí ze střediska 11 na středisko 22. U pohybu není zadaná souvztažnost, bude se tedy účtovat pouze o ceně pro odpis.

 

Zaúčtování v dokladu bude vypadat následovně:

 

Položky dokladu

 

 

Následný pohyb

Následným pohybem je zde myšleno pohyb ze seznamu typů pohybů, který použije program v okamžiku, kdy jedna akce resp. pohyb vyvolá akci další.

Klasickým případem je částečný převod na středisko, kdy u se u původní karty uloží pohyb o částečném převedení (z karty se část odebere) a vytvoří se nová karta na základě zadaného pohybu o částečném převedení na středisko. Aby by jednoznačně zřejmé z historie karty jakým způsobem a kdy vznikla, je k nové kartě zapsán pohyb o vzniku karty pohyb "počáteční zavedení - částečné převedení na středisko"

zadání následného pohybu ve formuláři typů pohybů

Pokud zatím pohyb, který by byl možný použít jako následný, při ukládání pohybu, u kterého by následný pohyb měl být zadán, je možné následný pohyb vytvořit.

pro zadání následného pohybu jsou vybrány pouze příslušné možné typy

Bude se týkat následujících typů pohybů:

technické zhodnocení - v tomto případě je nutné zadat pohyb, jestliže předpokládáme, že se budou vytvářet s technickým zhodnocením podkarty. Pak je nutné zde zadat pohyb počátečního zavedení podkarty. Vzniknou tedy dva pohyby: pohyb technického zhodnocení u první karty a pohyb počátečního zavedení u podkarty, aby byly uloženy        souvislosti, kdy a jak karta vznikla. U obou pohybů je pak informace na původní resp. nově vytvořenou kartu. Následný pohyb počáteční zavedení - podkarta byste využili v případě zavádění podkaret, tj. systém evidence dlouhodobého majetku, kdy se upřednostňuje evidence větších majetkových celků s možností je rozdělit na podkarty.
potenciální technické zhodnocení - zde j potřeba zadat technické zhodnocení pro případný převod potenciálního technického zhodnocení do technického zhodnocení. To znamená, že celková hodnota potenciálního technického zhodnocení včetně případného technického zhodnocení přesáhla částku pro limit technického zhodnocení zadaného v parametrech pro dlouhodobý majetek.
vyřazení (prodejem, likvidací ap.) - opět tak jako u technického zhodnocení má vyplnění pohybu význam v případě, že se vytváří podkarty. V případě, že je vyřazena hlavní karta, je nutné vyřadit také podkarty, na které jsou tyto podkarty závislé. Je tedy možné si vytvořit více pohybů vyřazení např. pro hlavní karty a podkarty. Pokud nebude následný pohyb u pohybu vyřazení vyplněn a bude nutno vyřadit také podkarty, pak podkarty budou vyřazeny stejným pohybem jako karta hlavní. V případě vyřazení je následný pohyb potřeba opět  v okamžiku, kdy je dlouhodobý majetek veden ve větších majetkových souborech, které jsou dále děleny na podkarty. Zde v případě vyřazení karty, která může mít další podkarty, se předpokládá vyřazení celé větve. Jestliže nebude u pohyby vyřazení uveden následný pohyb, použije se pro vyřazení větve vycházející z vyřazované karty stejným pohybem jako byla vyřazena tato nadkarta. U vyřazení není nutné tedy nutně používat speciální pohyb.

Příklad

příklad vyřazení nadkarty

 

částečné převedení na středisko - je potřeba si uvědomit, že při částečném převodu na jiné středisko vznikne nová karta. Je tedy potřeba založit novou kartu počátečním zavedením.  Vzniknou tedy dva pohyby: pohyb částečného převodu na středisko u původní karty a pohyb počátečního zavedení u karty, která vznikne   převodem, aby byly uloženy souvislosti, kdy a jak karta vznikla. U obou pohybů je pak informace na původní resp. nově vytvořenou kartu.
převod na středisko - zde je umožněno zároveň použít pohyb pro převod na středisko - fyzické, pokud ovšem budou obě střediska shodná.
oprava DPH v roce pořízení - použitím pohybu se nabídne formulář, pro opravu informací, týkající se pouze DPH v roce pořízení (při použití pohybu oprava se nabídne k editaci celá karta). K vlastnímu vložení do karty je pak použit pohyb oprava.

 

Tabulka pohybů a jejich následných pohybů

Původní pohyb

Následný pohyb

Technické zhodnocení

Počáteční zavedení - podkarta

Vyřazení

Vyřazení

Převedení na středisko

Převedení na středisko - fyzické umístění

Částečné převedení na středisko

Počáteční zavedení - částečné převedení na středisko

Potenciální technické zhodnocení

Technické zhodnocení

Oprava DPH v roce pořízení

Oprava

Sloučení karty pozemků

Vyřazení - sloučení karty pozemků

Částečný převod na kartu pozemků

Částečné sloučení s kartou pozemků

Rozdělení karet pozemků

Počáteční zavedení - rozdělení karet pozemků

 

Dále se jedná o pohyby určené pro karty vedených na kontech označených v parametrech vázaných s kontem jako "pozemek". Tj. u karty se neprovádí odpis ani účetní ano daňový a otevírá se tudíž možnost takovýmto způsobem s kartami pracovat. Jsou to pohyby:

sloučení karty pozemků
částečný převod na kartu pozemků
rozdělení karet pozemků

 

Zkrácený zápis do číselníku u následného pohybu

Jedná se o zkrácený zápis do číselníku typů pohybů. Používá se pouze pro vytvoření nové věty po číselníku pohybů. Všechny základní informace jsou předvyplněny, doplňuje se pouze označení = kód a název pohybu.

Vzhledem k tomu, že následný pohyb vzniká za určitých okolností tj. jako krok, který následuje po vyvolání určitého pohybu.  Jsou známy základní údaje pro zaevidování nového pohybu:

typ majetku
typ pohybu

oba údaje vyplývají z povahy původního pohybu. Ostatní údaje (řada dokladu, souvztažnosti...) je nutno doplnit klasickým způsobem tj. přes prohlížeč číselníku pohybů. Většinou se ovšem jedná o pohyby pomocné, na základě kterých pouze vzniká informace o určité akci

 

SKP

Funkce pro práci s číselníkem SKP je umístěna v hlavním menu Číselníky | Majetek | SKP:

Umístění funkce pro práci s číselníkem SKP

 

Obsahuje "Standardní klasifikaci produkce - SKP" včetně údajů o odpisových skupinách.

Popis položek:

odpisová skupina - odpisová skupina vázaná s kódem SKP. S kódem SKP je vázaná odpisová skupina. Při zadávání karty se provádí kontrola na hodnotu položky SKP a zadanou hodnotu položky odpisová skupina. Jestliže nastane rozpor mezi oběma hodnotami a odpisovou skupinou, která se váže s příslušným kódem SKP. je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.

 

Číselník CZ_CC  - klasifikace stavebních děl

Funkce pro práci s číselníkem klasifikace stavebních děl CZ-CC je umístěna v hlavním menu Číselníky | Majetek | Klasifikace stavebních děl CZ-CC:

Umístění funkce pro práci s číselníkem CZ-CC

 

Číselník klasifikace CZ-CC obsahově vychází z mezinárodního standardu Klasifikace stavebních děl (Classification of Types of Constructions - CC), který vydal Eurostat v říjnu 1997. Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu.

Číselník vydaný Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.

S jednotlivými kódy (stejně jako u číselníku SKP) jsou vázány odpisové skupiny. Při zadávání kódu do karty majetku jsou obě hodnoty kontrolovány (kód CZ_CC a odpisová skupina). Při vyplnění kódu CZ-CC v kartě je kontrolována zadaná odpisová skupina.

Pokud jsou v kartě vyplněny oba údaje tedy SKP i CZ-CC, má přednost SKP. Tj. je doplňována odpisová skupina vázána z kódem SKP v číselníku SKP.

 

Číselník CZ-CPA - klasifikace produkce

Funkce pro práci s číselníkem klasifikace produkce CZ-CPA je umístěna v hlavním menu Číselníky | Majetek | Číselník CZ-CPA:

Umístění funkce pro práci s číselníkem CZ-CPA

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí Klasifikaci produkce (dále jen „CZ-CPA“). Sdělení navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93. Tento přímo použitelný předpis Evropských společenství zrušil zpětně s účinností od 1. ledna 2008 nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, na základě kterého byla zavedena dosavadní Standardní klasifikace produkce (SKP), a stanovil použitelnost nové statistické klasifikace od 1. ledna 2008.

Od roku pořízení větším jak 2008 včetně, má přednost pro zadání a výběr odpisové skupiny přednost zadání hodnoty v číselníku CZ-CPA před hodnotou v číselníku SKP.

Pro převod resp. naplnění hodnot položky CZ-CPA v kartách dlouhodobého majetku případně v evidenci pořízení je součástí IS funkce určena jako převodník kódů SKP a CZ-CPA.

Formulář pro editaci dat CZ-CPA

 

Budovy a místnosti

Číselník budov a referentů je určen pro následné inventarizace majetku - zápisy umístění u budov a místností resp. referentů umožňuje různé inventurní náhledy. Chcete-li znát fyzické umístění majetku (dlouhodobého nebo operativní evidence) měli byste použít funkce nastavení umístění pro dlouhodobý majetek nebo operativní evidenci.

Určeno pro dlouhodobý majetek i operativní evidenci. Každá karta dlouhodobého majetku či operativní evidence může obsahovat více umístění  podle budov a místností podle aktuálního počtu kusů kartě.

 

Budovy

Funkce pro práci s číselníkem budov je umístěna v hlavním menu Číselníky | Majetek | Budovy:

Umístění funkce pro práci s číselníkem budov

 

Popis položek

Formulář pro zadání budovy

Popis položek:

dále nepoužívat -        pokud je položka zaškrtnuta, znamená to, že se v minulosti používala, ovšem do budoucna se nemá nabízet pro nastavení umístění majetku, nadále se nebude zobrazovat pro výběr z číselníku
m2, m3 - jestliže bude dále potřeba znát rozměry místností a ceny za jednotky např. z důvodu pronájmu

 

 

Místnosti

Seznam místností je součástí číselníku budov. Jsou zadávány v rámci formuláře pro zadání karet budov.

Seznam místností v rámci budovy

 

Nájemci

Číselník určen k případnému sledování nájemníků v jednotlivých místnostech. Svázáno s číselníkem budov a místností. Určeno pro případné sledování pronájmu jednotlivých místností včetně určení ceny za pronájem v m2 resp. ceny za teplo v m3.

Ceny za metr čtvereční a krychlový jsou uvedeny v číselníku budov

Číselník budov - zadání cen za jednotky

Rozměry místností s uvedením nájemce jsou v číselníku místností.

Číselník místností - zadání rozměrů pro možnosti pronájmu, případně nájemce místnosti

Popis položek:

IČO - nájemci z číselníku firem

 

Referenti

Funkce pro práci s číselníkem budov je umístěna v hlavním menu Číselníky | Majetek

referenti
vytvoření číselníku
nastavení aktivních záznamů

Umístění funkce pro práci s číselníkem referentů

Číselník referentů je určen pro další možné začlenění karet majetku pro inventarizační účely. Pro tyto účely jsou určeny některé z přehledů organizovaných dle umístění na referenta

Popis položek

Referenti

Číselník referentů

Číselník referentů je skupina kontaktů vlastní firmy, u nich je nastaven příznak v záložce Zařazení pracovníka zaškrtnuta položka  Referent v evidenci majetku.

Nepoužívat - položkou se reguluje výběr z číselníku. Pokud je zaškrtnuta, znamená to, že se v minulosti používala, ovšem do budoucna se nemá nabízet pro nastavení umístění majetku, nadále se nebude zobrazovat pro výběr z číselníku. Takhle máme možnost v číselníku mít záznamy, které potřebujeme z historických důvodů, ale zároveň se nenabízí k dalšímu výběru při zadání umístění.

Nastavení referenta majetku v kontaktech

 

Při fiskálním období které přesahuje kalendářní rok, je při volbě výběru referenta z pracovních poměrů (mzdy), nutné zadat rok, ze kterého se výběr bude provádět. V případě, že fiskální období obsahuje pouze jeden kalendářní rok, je parametr automaticky nastaven.

Číselník referentů využívají evidence dlouhodobého majetku, operativní evidence a evidence vozidel.

 

Vytvoření číselníku referentů

Funkce provede nastavení příznaku "Referent v evidenci majetku" pro všechny kontakty vlastní firmy, které mají v okamžiku vytvoření alespoň jeden aktivní pracovní poměr.

 

Nastavení aktivních zápisů dle kalendářního roku

Funkce nastavení platnosti záznamů v číselníku referentů provádí kontrolu na existenci pracovního poměru.

Funkce aktualizuje nastavení kontaktů následujícím způsobem:

pokud je nastaven kontakt jako referent majetku a v okamžiku aktualizace už nemá aktivní pracovní poměr, je nahozen příznak Nepoužívat
pokud se vyskytly nové kontakty s aktivním pracovním poměrem (noví zaměstnanci firmy), je u nich nastaven příznak "Referent v evidenci majetku"

Důvody zařazení a vyřazení

Funkce pro práci s číselníkem důvodů zařazení a vyřazení je umístěna v hlavním menu Číselníky | Majetek | Vyřazení - důvod:

Umístění funkce pro práci s číselníkem důvodů zařazení a vyřazení

Číselník je určen pro zápisy protokolů o zařazení a vyřazení. Umožní uložit popis nejčastěji důvodů pro zařazení i vyřazení.

 

Rozlišení

Funkce pro práci s číselníkem rozlišení je umístěna v hlavním menu Číselníky | Majetek | Rozlišení:

Umístění funkce pro práci s číselníkem rozlišení

 

Má význam pokud je potřeba rozčlenit karty majetku na celky, které neumožňují ostatní číselníky příslušné k majetku.

Obsahové zadání číselníku záleží na uživateli.

 

Příklad         

Máme kartu dlouhodobého majetku konkrétně se bude jednat např. o skříně, pak do čísla SKP zapíšeme číslo 36.1.. nábytek. Stejně tak pokud půjde o kartu, na které budou postele, opět do čísla SKP zadáme 36.1, tedy stejně jako v předchozím případě. V sestavách se pak snadno z karet vyberou veškeré karty týkající se nábytku, ale těžko už se dá rozlišit, o který nábytek jde.

Číselník rozlišení může obsahovat o jaký druh nábytku jde.

 

Jiné způsoby odpisu

Funkce pro práci s číselníkem jiná odpisová tabulka je umístěna v hlavním menu Číselníky | Majetek | Jiné způsoby odpisu | Jiná odpisová tabulka resp. Vygenerování jiné odpisové tabulky:

Umístění funkce pro práci s jinou odpisovou tabulkou

 

Používá se pro výpočet účetních odpisů v případech, že je vyžadován odpis, který neobsahují standardní možnosti v kartách dlouhodobého majetku. Většinou se jedná o odpisy odpovídající např. národním zvyklostem.

Při vkládání údajů do karty jiné odpisové tabulky (vkládání) se zapisují následující údaje:

označení        - je libovolné, pod tímto označením pak budou dále popis odpisů prezentován
typ                - podle těchto typů pak budou probíhat jednotlivé výpočty
sazby        - (jiná odpisová tabulka - sazby seznam, do kterého je možné přidat další zápis. V seznamu je možné přidávat, upravovat nebo mazat jednotlivé informace o sazbách.

 

Pro způsob výpočtu vždy musí být zadaná pevně stanovená pravidla (algoritmy výpočtu).

Japonský způsob odpisu

Jednotlivé typy odpisů jsou členěny na skupiny, u kterých je pak nastavena příslušná sazba. Číselník je závislý na období, tj pro každé období může obsahovat jiné sazby.

Sazby pro jednotlivé skupiny japonského odpisu

 

Při vkládání údajů do sazeb (vkládání) se zapisují následující údaje:

způsob odpisu - označení lineární, zrychlené, přesně je označení výhradně informativní. Pokud by v návrhu pro výpočet odpisů byly dva způsoby, předpokládáme, že jeden bude pro progresivní zpracovávání odpisů, druhý způsob bude        pomalejší. Odtud tedy označení.
skupina - opět zde jen o označení. Jestliže bude platit, že pro jeden algoritmus, bude platit více sazeb, rozlišení sazeb se provede skupinou.
koeficient - nebo-li sazba. Použije se podle zadaného způsobu výpočtu
počet let odpisu - pro některé způsoby výpočtu účetních odpisů je nutná tato informace. Pro ostatní způsoby výpočtu je tato informace pouze informativní.

 

Aktualizace a vytvoření jiné odpisové tabulky

Pro vytvoření tabulky je výhodné použít funkci pro vygenerování jednotlivých způsobů výpočtů. Někdy, zároveň pokud je více sazeb pro jednotlivé typy výpočtů usnadní tato funkce zadávání.

Podle typu odpisu se vygeneruje  hlavička v tabulka pro jiné odpisy a k tomu příslušné sazby. Funkce je opakovatelná, každý zápis se vytvoří pouze jednou pro nastavené účetní období

 

Typy pohybů evidence vozidel

Funkce pro prohlížení a vytvoření číselníku typu pohybů vozidel jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Evidence vozidel | Typy pohybů:

Umístění  funkce

Funkce číselníku je určena pro zaúčtování záloh resp. vyrovnání silniční daně.

Popis položek

Formulář pro zadání pohybů

Popis položek:

agenda - zadání účetní knihy pro vytvoření dokladu
řada - zadání účetní řady v rámci účetní knihy pro následné vytvoření dokladu
položky - seznam souvztažností, které pak vytváří položky dokladu při zaúčtování záloh resp. vyrovnání

 

Souvztažnosti

Formulář pro zadání souvztažností

Popis položek:

souvztažnost - konto na které se zaúčtuje hodnota silniční daně
platební styk - pokud je položka zaškrtnuta, pak se položka dokladu dostane do platebního kalendáře, následně je pak provedena platba zálohy resp. vyrovnání silniční daně

 

 

Typ vozidla

Funkce pro prohlížení a vytvoření číselníku typů vozidel jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Evidence vozidel | Typ vozidla z pohledu silniční daně | Typ vozidla z pohledu silniční daně resp. Vytvoření typ vozidla číselníku typ vozidla:

Umístění funkce prohlížení a vytvoření číselníku typ vozidla

Číselník typů vozidel z pohledu silniční daně je jednoznačně určen zákonem o silniční dani, nelze ho editovat ani nijak upravovat či doplňovat. Je zde umožněno  pouze prohlížení. Číselník pronásledující kalendářní rok je vždy vytvořen při ročním zpracování majetku.

 

Aktualizace a vytvoření číselníku typ vozidla

Funkce na základě zákona o silniční dani vytvoří seznam typů vozidel z pohledu silniční daně  na základě platnosti v aktuálně nastaveném kalendářním roku

 

Sazby silniční daně

Funkce pro prohlížení a vytvoření číselníku typů vozidel jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Evidence vozidel | Sazby silniční daně | Sazby silniční daně resp. Vytvoření sazeb silniční daně:

Umístění funkce prohlížení a vytvoření číselníku

 

Číselník typů vozidel z pohledu silniční daně je jednoznačně určen zákonem o silniční dani, nelze ho editovat ani nijak upravovat či doplňovat. Je zde umožněno  pouze prohlížení. Číselník pronásledující kalendářní rok je vždy vytvořen při ročním zpracování majetku.

 

Aktualizace a vytvoření sazeb silniční daně

Funkce na základě zákona o silniční dani vytvoří seznam sazeb pro výpočet silniční daně na základě platnosti v aktuálně nastaveném kalendářním roku

 

Osvobození od silniční daně

Funkce pro prohlížení a vytvoření číselníku typů vozidel jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Evidence vozidel | Osvobození od silniční daně | Osvobození od silniční daně resp. Vytvoření  číselníku osvobození:

Umístění funkce prohlížení a vytvoření číselníku

 

Číselník typů vozidel z pohledu silniční daně je jednoznačně určen zákonem o silniční dani, nelze ho editovat ani nijak upravovat či doplňovat. Je zde umožněno  pouze prohlížení. Číselník pronásledující kalendářní rok je vždy vytvořen při ročním zpracování majetku.

 

Aktualizace a vytvoření osvobození od silniční daně

Číselník osvobození od daně  - jeho obsah vychází z § 3 zákona o silniční dani, vzhledem k tomu, že jednotlivé případy i jejich platnost je dána zákonem o silniční dani je možné číselník vygenerovat

 

Slevy na silniční dani

Funkce pro prohlížení a vytvoření číselníku slev jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Evidence vozidel | Slevy na silniční dani resp. Vytvoření číselníku slev na silniční dani:

Umístění  funkce

Číselník je určen pro výpočet slevy na silniční dani od 1.1.2008 je sleva na dani určována datem registrace.

 

Aktualizace a vytvoření číselníku slev

Funkce na základě zákona o silniční dani vytvoří seznam slev pro výpočet silniční daně na základě platnosti v aktuálně nastaveném kalendářním roku.

 

Tovární typ

Funkce pro prohlížení a vytvoření číselníku typů vozidel jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Evidence vozidel | Sazby silniční daně |Sazby silniční daně resp. Vytvoření sazeb silniční daně:

Umístění funkce

 

Barvy

Funkce pro prohlížení a vytvoření číselníku barev vozidel jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Evidence vozidel | Barva:

Umístění funkce

 

Euro

Funkce pro prohlížení a vytvoření číselníku slev EURO vozidel jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Evidence vozidel | Euro:

Umístění funkce

 

Informace o parametru EURO má vliv na výši vypočtené silniční daně a odráží technický stav vozidla. Sledování technického stavu vozidla bylo zavedeno se záměrem zajistit zlepšení kvality ovzduší podporují obnovu vozového parku formou daňového zvýhodnění používání vozidel vyrobených podle přísnějších technických norem a znevýhodnění používání vozidel technicky zastaralých.

 

Osvobození od daně

Funkce pro prohlížení a vytvoření číselníku osvobození od silniční daně jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Evidence vozidel | Osvobození od silniční daně | Osvobození od silniční daně resp. Vytvoření číselníku osvobození:

Umístění funkce prohlížení a vytvoření číselníku osvobození od silniční daně

jeho obsah vychází z § 3 zákona o silniční dani, vzhledem k tomu, že jednotlivé případy i jejich platnost je dána zákonem o silniční dani je nutné číselník vygenerovat

 

Kvartály

Funkce pro prohlížení a vytvoření číselníku kvartálů  vozidel jsou umístěny v hlavním menu Evidence vozidel | Kvartály pro zálohy silniční daně a Vytvoření kvartálů pro zálohy:

Umístění  funkce

 

Kvartály pro zálohy silniční daně

Funkce je určena pro nastavení a zaúčtování záloh a vyrovnání

Popis položek

Formulář pro zadání kvartálů

Při vkládání údajů do číselníku intervalů - kvartálů záloh (vkládání) se zapisují následující údaje:

kalendářní rok - platnost záznamu
měsíc platnosti od - jsou vytvořena na základě zákona o silniční dani  (§ 9 a § 10)
měsíc platnosti do - jsou vytvořena na základě zákona o silniční dani  (§ 9 a § 10)
den a měsíc splatnosti zálohy resp. vyrovnání - pro údaje při tvorbě dokladu a následném vkládání do platebního kalendáře

 

Vytvoření kvartálů pro zálohy

Pro vytvoření číselníku existuje funkce, která na základě zákona o silniční dani  dle § 9 a § 10 příslušné intervaly vygeneruje.

Číselník je vázaný s kalendářním rokem, je proto nezbytně nutné pro zpracovávání a zaúčtování silniční daně, aby byl pro každý kalendářní rok číselník vygenerován.

Automaticky jsou číselníky evidence vozidel vázané s kalendářním rokem vytvořeny v rámci ročního zpracování evidence vozidel

 

 

Aktualizace číselníků

Funkce pro práci s číselníkem rozlišení je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace majetku | Aktualizace číselníku obsahy minulých let:

Umístění funkce aktualizace číselníků

Číselníky vázané na období se automaticky pro následující účetní období vytvoří při ročním zpracování. Pokud chcete z nějakého důvodu tyto číselníky aktualizovat, pak použijte funkci pro aktualizaci číselníku obsahy předchozích let. Týká se to číselníků:

typy pohybů
souvztažnosti

Při aktualizaci pohybů se nabídnou všechna předchozí období a po výběru období se naplní číselníky obsahy z tohoto období:

Výběr období pro aktualizaci číselníků

 

Záznamy v číselníku pohybů a souvztažností jsou vázány na účetní knihu uvedenou v parametrech majetku (nejčastěji se používá pro přehlednost zkratka MAJ). Pro to, aby bylo možné záznamy v číselníku pohybů vytvořit musí tato kniha v číselníku účetních knih existovat.

Nastavení účetní knihy v parametrech majetku

 

 

Ostatní aktualizace

Pro aktualizaci číselníků, u kterých je daný jednoznačný obsah daný Zákonem o dani z příjmů u investičního majetku a Zákonem o silniční dani v případě evidence vozidel,  použijte funkcí k tomu určených. Týká se to číselníků:

odpisová tabulka, pro aktualizaci je určena funkce aktualizace odpisové tabulky
odpočet daně, pro aktualizaci je určena funkce aktualizace odpočtu daně
sazby silniční daně, pro aktualizaci je určena funkce aktualizace sazeb
osvobození od daně, pro aktualizaci je určena funkce aktualizace osvobození
slevy, pro aktualizaci je určena funkce aktualizace slev na dani
typ vozidla, pro aktualizaci je určena funkce aktualizace typu vozidla z pohledu silniční daně

 

Tato akce oficiálně probíhá  při ročním zpracování, zvlášť je určeno pro investiční majetek a evidenci vozidel vzhledem k tomu, že ukončení období je u obou evidencí různé. U investičního majetku to je fiskální období, evidence vozidel je vázána na kalendářní rok.

Pokud chcete provádět některé akce bez toho, že by se roční zpracování provedlo, touto funkcí se naplní číselníky, u kterých je závislost na účetním období.

Ostatní číselníky, u kterých tato závislost není (jejich platnost není omezena) jsou přístupny neustále bez ohledu na nastavené období. V podstatě se jedná pouze o  číselník pohybů a číselník souvztažností. Odpisovou tabulku je potřeba vytvořit funkcí vytvoření odpisové tabulky.

 

Související témata

Správa číselníků

Parametry

Evidence vozidel

Souvztažnosti při vyřazení