Workflow

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

Popis funkce

Jedná se o modul, se kterým skutečně začnete řídit procesy ve firmě. Pokud se nastaví správně jednotlivé toky dat, systém jednotlivým uživatelům (zaměstnancům) úkoly sám přidělí a ohlídá, zda byly splněny.

 

Základní charakteristika v bodech:

   Sada nástrojů pro řízení a sledování toku práce
   Jedná se o stanovení pravidel, jak se má zacházet s určitou situací, dokumentem či informací v systému
   Pro každý typ dokumentu lze nastavit schvalovací postupy, stavy rozpracovanosti, jednotlivé kroky
   Sledování úkolů jednotlivých zaměstnanců
   Zpětná vazba mezi zadavatelem a realizátorem úkolu
   Nastavení časových limitů pro splnění úkolu
   Integrováno napříč celým systémem
   Pravidla jsou definována na uživatelské úrovni, pro každý typ dokumentu zvlášť

 

O co jde. Informační systém Vision ERP obsahuje sadu nástrojů pro sledování toku práce. Jde tu o stanovení pravidel, jak se má zacházet s určitým dokumentem či informací v systému. Při skutečně smysluplném nastavení docílíte toho, že uživatelé nebudou nuceni hledat, co mají dělat. Program je sám upozorní na jejich úkoly. Je zde zajištěna i kontrola plnění a zpětná vazba mezi zadavatelem úkolu a jeho realizátorem.

Při nastavování této funkcionality musíte jen promyslet, jakými stavy bude procházet dokument a jaké kroky k těmto stavům povedou. Dokumentem může být téměř cokoliv (projekt, zakázka, účetní doklad, smlouva, korespondence, vystavená objednávka, přijatá objednávka a další).

 

Příklad

Pojďme si funkci ukázat na příkladu se schvalováním smluv. Představte si tedy, že ve vaší společnosti prochází dodavatelské smlouvy třeba těmito kroky:

 

1. Registrace smlouvy (sekretářka zaeviduje smlouvu do systému a přidělí ji interní číslo).

2. Projednání znění smlouvy (kompetentní pracovník vyjedná podmínky smlouvy)

3. Přezkoumání smlouvy (kompetentní pracovník smlouvu přezkoumá a navrhne přijetí, či odmítnutí znění smlouvy)

4. Podepsání smlouvy (je-li smlouva po přezkoumání přijata, tak ji pracovník s právem podpisu podepíše)

5. Odeslání k podpisu dodavateli (sekretářka odešle smlouvu k podpisu)

6. Založení platného originálu

 

V programu tedy nadefinujeme kroky, které povedou k vyřízení smlouvy. U každého kroku lze nastavit i důležité vlastnosti (například kdo tento krok může provést, jakou na to má standardně dobu a jiné ):

 

Postup schvalovacího postupu pro tento příklad ("schvalovací postup")

 

Aby bylo možno tyto kroky sledovat přímo na dokumentu smlouvy, bude tento dokument procházet několika stavy. Seznam stavů je vlastnost řady dokumentů a lze jej předem uživatelsky nastavit. Různé typy dokumentů nebo dokonce jen různé číselné řady téhož typu dokumentu mohou mít různý seznam stavů.

 

Řady záznamů

 

 

Systém tedy umožňuje sledovat stavy dokumentů a přidělovat kroky jednotlivým pracovníkům. V kterémkoliv okamžiku víme v jakém stavu se dokument nachází, kdo jej má právě přidělen, co s ním má udělat a do kdy. Tyto informace lze přehledně sumarizovat a jednotlivým pracovníkům zobrazovat co a do kdy mají zpracovat. Každý pracovník má k dispozici přehled úloh, který jej informuje o jeho rozpracovaných úkolech formou panelu, který je otevřen na pracovní ploše.

V programu tedy nadefinujeme kroky, které povedou k vyřízení smlouvy. U každého kroku lze nastavit i důležité vlastnosti (například kdo tento krok může provést, jakou na to má standardně dobu a jiné ).

 

Tento panel je průběžně aktualizován a uživatelé tak mají nepřetržitý přehled o stavu svých nevyřízených úkolů. V našem příkladu uživatel vidí, že by měl schválit jednu nabídku a vyřídit dvě smlouvy. Uživatel tyto dokumenty nemusí nikde hledat, ale pouze klikne na odkaz v seznamu úloh. Tento odkaz mu otevře příslušnou úlohu s dokumenty, které má vyřídit:

 

Uživatel se pohodlně dostane ke všem dokumentům, které má vyřídit. Z obrázku je vidět, že uživatel má jednu smlouvu podepsat a u druhé má projednat podmínky. Ukončení každého takového kroku uživatel potvrdí v detailním zobrazení dokumentu, tak jak je to vidět na následujícím obrázku. Pokud svůj úkol splní, dokument z jeho přehledu vypadne.

 

Smyslem popsané funkcionality je to, aby uživatel nebyl obtěžován dokumenty, které mu nepřísluší řešit a soustředil se pouze na svou práci.
Vedoucí pracovníci přitom dostanou přehled o tom, kde se který případ nachází a jak konkrétní pracovníci plní v termínu své úkoly.
Každému pracovníkovi je vytvořeno přesně definovaný postup. Systém je naprogramován tak, aby bylo možno jednotlivé procesy větvit a dokonce je možno pomocí tzv. skriptů měnit chování programu při řízení toku práce.

Související témata

Úkoly uživatele

Procesy (schvalovací postupy)

Řízení neshod

Interní zprávy

Evidence porad

Pravidla pro generování porad

Firemní kalendář