Správa licencí

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis licencování

nastavení

ostatní moduly

 

 

Licenční soubor obsahuje zakódované informace o možnosti a právech použití modulu pro uživatele.

 

Umístění

Funkce pro sledování a servisních prací s licenčním souborem najdete v hlavním menu Nápověda | Licence Vision ERP:

 

 

Fyzicky je "licenční soubor" uložen v adresáři, ve kterém se nachází program vision32.exe.

Hlášení o uložení stahovaného souboru

 

Pokud používáte více databází, je důležité, abyste při stahování licenčního souboru byli přihlášeni k databázi, která je licencována jako hlavní. Rozumí se tím databáze, ve které je jako vlastní (domácí) firma označena společnost, se kterou byla uzavřena smlouva o poskytnutí licence Vision ERP. V případě přihlášení k vedlejší databázi se nemusí stažení licenčního souboru zdařit.

 

 

Popis licencování

Licenční soubor

Pro správný chod programu je od této verze potřeba mít nainstalovaný licenční soubor. Licenční soubor je XML dokument pojmenovaný nnnnnnnn.lic, kde nnnnnnnn je IČO majitele licenčního souboru. Soubor je podepsán elektronickým podpisem společnosti Vision. Soubor si může každý uživatel stáhnout přímo z prostředí systému Vision ERP (hlavní menu Nápověda | Licence Vision ERP).

 

Licenční soubor může mít omezenou platnost a je vždy určen pro konkrétní verzi programu (a všechny nižší). Při aktualizaci systému bude administrátor nově nucen stáhnout si i aktuální licenční soubor. Tato operace trvá řádově sekundy, takže nebude znamenat zvýšení pracnosti aktualizace.

 

Licenční model 2000

Licencování vychází z ujednání ve smlouvě o poskytování software. Hlídání rozsahu licencí spočívá v omezení funkcionality programu při překročení uživatelských práv.

Omezení funkcionality nemá jakýkoliv destruktivní účinek na data.

Způsob počítání přístupů vychází z aktuálního licenčního modelu, který říká, že společnost může určitou část systému (například set ekonomických a logistických okruhů) používat pro určitý počet současně přihlášených uživatelů. Je přitom lhostejné, odkud a prostřednictvím jakých prostředků je uživatel přihlášen.

Příklad

Má-li uživatel například zakoupen „Set ekonomických a logistických okruhů“  pro 10 uživatelů.

Program umožní 10ti pracovníkům současně pracovat s kterýmkoliv okruhem setu ekonomických a logistických okruhů (tj. CRM, Okruh účetních agend, Zásobování a sklady, Okruh personálních agend).

 

Analogicky to platí i pro výrobní okruhy.

 

Licenční model dále umožňuje, aby si zákazník koupil například n přístupů do „Setu ekonomických a logistických okruhů“ a m přístupů do „setu výrobních okruhů“ bez možnosti rozdělení na jednotlivé okruhy obsažené v setech. Jednotlivé sety jsou složeny z okruhů, jsou dále nedělitelné a to takto:

Set Ekonomických a logistických okruhů obsahuje okruhy (*)

CRM
Okruh účetních agend
Zásobování a sklady
Okruh personálních agend

 

Set výrobních okruhů obsahuje

TPV
Sledování a řízení výroby
Plánování výroby

 

* Set ekonomických a logistických okruhů bylo možno nakoupit v omezeném rozsahu tak, že z něj byl vypuštěn kterýkoliv ze tří okruhů:

-CRM, Zásobování a sklady
-Okruh účetních agend
-Okruh personálních agend

 

 

Systém lze doplnit o další části aplikace, kterým se říká "doplňky".

Doplňky jsou licencovány samostatně.

Pokud nepoužíváte jiné licence než ty, které jsou zahrnuty v setu ekonomických a výrobních okruhů, nemusíte se zabývat přiřazením konkrétního setu konkrétnímu uživateli.  Používáte-li i set výrobních okruhů, pak je žádoucí provést správné přiřazení. Přiřazení mohou provést samotní administrátoři. Jednotlivým uživatelům lze nastavit, které licence bude svým přihlášením spotřebovávat.

Lze tedy stanovit, že někteří z uživatelů budou blokovat jen licence „ekonomických a logistických okruhů", jiní uživatelé budou blokovat licence „výrobních okruhů“ a konečně někteří budou potřebovat oboje.  Každopádně, počet současně připojených uživatelů, kteří blokují licence setu ekonomických okruhů, nemůže překročit velikost zakoupené licence pro set ekonomických okruhů. Analogicky to platí pro set výrobních okruhů.

Z toho plyne, že uživatelé, kteří se přihlašují do obou setů, blokují jak licenci setu výrobních okruhů, tak licenci setu ekonomických okruhů.

Administrátor by měl uživatelům nastavit jen ty sety, které uživatelé skutečně využívají, aby šetřil počtem zakoupených licencí a nevznikala umělá neodůvodněná potřeba dokupování dalších licencí.

Program při prvotní inicializaci nastaví všem uživatelů vše. Administrátor by toto nastavení měl správně optimalizovat.

V kombinaci s výše uvedeným platí, že celkový součet všech současně přihlášených uživatelů k jedinému databázovému serveru nesmí překročit velikost licence databázového serveru Sybase SQL Anywhere (ASA).

 

Z uvedeného lze vyvodit následující pravidla

1. Uživatel při svém přihlášení spotřebuje jednu licenci setu, který má přiřazen.
 
2. V jeden okamžik může být přihlášeno jen tolik uživatelů, jaká je velikost základní licence (též velikost „base“, též velikost licence ASA).
 
3. Počet současně přihlášených uživatelů, kteří mají povolen přístup k jednomu setu, nemůže být větší, než je pro daný set definováno v licenčním souboru. Uživatel, který svým přihlášením překročí limit, má zablokovanou funkcionalitu některých částí dotčených modulů.
 
4. Agendy, které mají v licenčním souboru počet přístupů roven nule, jsou pro kteréhokoliv uživatel nepřístupné. Chovají se jako demoverze.

 

Licenční model 2011

Licenční model 2011 v základu vychází z předchozí logiky licencování. Celý informační systém je rozdělen na více nezávislých částí a je z toho důvodu zavedena i nová terminologie.

Licencování vychází z ujednání ve smlouvě o poskytování software.

Licencování spočívá v omezení funkcionality programu při překročení uživatelských práv. Omezení funkcionality nemá jakýkoliv destruktivní účinek na data.

Způsob počítání přístupů říká, že společnost může určitou část systému používat pro určitý počet současně přihlášených uživatelů. Těmto částem se říká "moduly". Moduly odpovídají jednotlivým okruhům v modelu 2000. Při počítání přístupů je lhostejné, odkud a prostřednictvím jakých prostředků je uživatel přihlášen. Má-li uživatel například zakoupen modul „Ekonomika" pro 10 uživatelů, potom program umožní 10ti pracovníkům současně pracovat s kteroukoliv funkcí modulu „ekonomika“. Analogicky to platí pro kterýkoliv další modul.

Moduly (agendy)

Základ

Ekonomika

Mzdy a personalistika

Zásobování a sklady

CRM

TPV

Řízení výroby

Plánování výroby

Řízení projektů

Plánování projektů

Prodejní pokladna

Docházka

Porady

Spisová služba

Údržba

Půjčovna

Výrobní terminál

Archiv (připravuje se)

Výběr zaměstnanců

Procesy

eShop - klient (připravuje se)

MIS  (připravuje se)

Rizika a neshody

Aplikační server

 

 

Model umožňuje, aby měl objednatel nakoupen různý počet přístupů do jednotlivých modulů. Současně je hlídán celkový počet konkurenčních přístupů do databáze, který je vyjádřen licencí k modulu „základ". Každý aktuálně přihlášený uživatel tedy používá modul „základ“ a jeden nebo více dalších modulů.

 

Příklad

Nejlépe je možno tento stav ukázat na příkladu firmy, která si zakoupí:

-2 přístup do modulu ekonomika
-1 přístup do modulu mzdy a personalistika
-5 přístupů do modulu sklady
-6 přístupů do modulu CRM
-1 přístup do modulu TPV
-2 přístupy do modulu výroba

 

V tomto příkladu je součet přístupů 17. Reálně ale může nastat situace, kdy se systémem nebude nikdy pracovat více než 12 lidí, protože někteří lidé mají zkumulované funkce a pracují současně  s více moduly. Licenční model tuto situaci řeší prostřednictvím modulu "základ". Objednateli stačí v tomto příkladu jen 12 modulů "základ".

 

 

Z uvedeného lze vyvodit následující pravidla:

1. Každému uživateli může být přiřazeno libovolné množství zakoupených modulů.
 
2. Uživatel při svém přihlášení spotřebuje jednu licenci každého modulu, který má přiřazen.
 
3. V jeden okamžik může být k celému systému přihlášeno jen tolik uživatelů, jaká je velikost licence modulu „základ“ (často je to shodné s velikostí licence ASA).
 
4. Počet současně přihlášených uživatelů, kteří mají povolen přístup ke konkrétnímu modulu, nemůže být větší, než je pro daný modul definováno ve smlouvě (stejný počet se přenáší i do  licenčního souboru). Uživatel, který svým přihlášením překročí limit, má zablokovanou funkcionalitu některých částí dotčených modulů.
 
5. Okruhy, které nejsou licencovány jsou pro kteréhokoliv uživatel nepřístupné nebo se chovají jako demoverze (mají omezen počet záznamů).

 

Přiřazení (viz bod. 2) mohou provést samotní administrátoři. Jednotlivým uživatelům lze nastavit, které licence bude svým přihlášením spotřebovávat a lze tedy stanovit, kteří uživatelé budou blokovat které licence.  Každopádně, počet současně připojených uživatelů, bez ohledu na počet nakoupených licencí jednotlivých modulů, nemůže překročit velikost zakoupené licence „základ“.  Program při prvotní inicializaci nastaví všem uživatelů vše. Administrátor by toto nastavení měl správně optimalizovat.

V kombinaci s výše uvedeným platí, že celkový součet všech současně přihlášených uživatelů k jedinému databázovému serveru nesmí překročit velikost licence databázového serveru Sybase SQL Anywhere (ASA).

 

Spojení licenčních modelů

Licenční modely používají různou terminologii pro jednotlivé části systému. Obsahové vymezení jednotlivých částí je však shodné. Následující tabulka mapuje použitou terminologii u obou modelů.

Tabulka vyjadřuje i vztah Set Ekonomických a logistických okruhů a modulů rozdělených dle modelu 2000. Set Ekonomických a logistických okruhů je dle modelu 2000 základním licencovanou jednotkou. Obsahuje následující okruhy a "základ"

•        CRM                                (podle modelu 2011 modul CRM)

•        Okruh účetních agend        (podle modelu 2011 modul Ekonomika)

•        Zásobování a sklady                (podle modelu 2011 modul Zásobování a sklady)

•        Okruh personálních agend        (podle modelu 2011 modul Mzdy a personalistika)

•        Obecné vlastnosti                (podle modelu 2011 modul Základ)

 

Dle modelu 2011 se jednotlivé moduly licencují samostatně.

 

Oba licenční modely (stávající model 2000 i nový model 2011) jsou kompatibilní obsahově, nikoliv obchodně. Není možné obchodně míchat dříve zakoupené licence s nově prodávanými licencemi. Obecně platí, že dříve zakoupená práva zákazníkům zůstávají v nezměněné podobě. Nelze například v  licencích zakoupených dle modelu 2000 snižovat počet licencí po jednotlivých modulech (dříve okruzích). Pokud si objednatel, který má podle modelu 2000 nakoupen určitý počet licencí, dokoupí další licence podle modelu 2011,  tak se mu zvýší počet licencí o dokoupené moduly.  Opět to lze ukázat na příkladu.

Společnost dříve nakoupila 5 licencí setu ekonomických a logistických okruhů. To znamená, že 5 uživatelů současně může pracovat s kterýmkoliv okruhem celého setu. Nyní potřebuje dokoupit licenci pro jednoho obchodníka. Dříve by musela nakoupit celou jednu licenci celého setu. Nyní může dokoupit jen modul „CRM“ a jednu licenci „základu“, protože se určitě zvýší i počet současně pracujících uživatelů o jedna. Ve výsledku to znamená, že pět lidí současně může pracovat s kterýmkoliv modulem (dříve okruhem) a jeden uživatel může navíc pracovat s modulem CRM.

 

Výjimky

Docházka

Modul docházka je licencován podle počtu pracovníků, kteří jsou v daném měsíci tímto modulem registrováni. Zakoupením jedné licence uživatel získává současně jeden přístup k administrativní části docházky. Pokud by uživatel potřeboval více přístupů, lze každý další dokoupit samostatně.

 

Nastavení

Nastavení uživatelů

Aby bylo možno sledovat, který uživatel bude spotřebovávat které licence, byla rozšířena evidence uživatelů ("dba.gusers") o připojenou tabulku se seznam přiřazených agend. Administrátor systému má možnost zjistit, kolik uživatelů spotřebovává kterou licenci viz následující obrázek (formulář naleznete v hlavním menu Nápověda | Licence Vision ERP )

Získání informací o "spotřebě" licencí

Pomocí tohoto dialogu můžete svůj licenční soubor aktualizovat nebo kontaktovat obchodní oddělení společnosti Vision Praha s.r.o. Pokud uživatel zvolí možnost „stáhnout licenční soubor“, potom program ihned stáhne soubor z centrálního úložiště (musíte mít připojení k internetu).

Stažený soubor je nutné uložit do adresáře, ve kterém se nachází program vision32.exe. Po té je nutné program restartovat.

Hlášení o uložení stahovaného souboru

 

Potřebujete-li zjistit, kteří uživatelé „spotřebovávají dané licence“, můžete na daném licenčním okruhu zvolit funkci Podrobnosti.

Informace o licencích

Pomocí tlačítka Zařadit, resp. Vyjmout nyní můžete přidávat (odebírat) uživatele, kteří budou tuto licenci spotřebovávat při svém přihlášení.

 

Potřebujete-li kontrolovat každého uživatele samostatně, lze použít Správce uživatelů | Vlastnosti uživatele | Licence. Zde můžete uživatelům přiřazovat čerpání licencí se stejným efektem jako byste to dělali výše uvedeným postupem. Jedná se tedy pouze o jiný způsob přiřazování spotřeby licencí jednotlivým uživatelům.  

 

Příklad  

Uživatel "test" může vstupovat do modulů „Řízení projektů" a „Set Ekonomických a logistických okruhů" a zároveň svým přihlášením z obou těchto licencí spotřebuje jeden přístup.

 

Nastavení čerpání licencí pro daného uživatele Správcem uživatelů

 

Pokud je to žádoucí, může si uživatel sám při přihlášení aktivovat čerpání dalších okruhů, nad rámec množiny, kterou mu přiřadil administrátor. Takto provedená volba má dočasný charakter. Znamená to, že se uplatní pouze do okamžiku odhlášení uživatele. Tuto možnost danému uživateli musí administrátor explicitně povolit pomocí Správce uživatelů v možnostech účtu. Ve výchozím stavu není povolena.

Dočasné čerpání dalších okruhů při přihlášení

Povolení dočasného čerpání dalších licenčních okruhů konkrétnímu uživateli

 

Způsob omezení

Při překročení nebo nedostupnosti licence pro daný okruh je funkčnost systému v dotčené oblasti omezena. Typicky to znamená, že prohlížeč znemožní vkládání, odstraňování a editaci záznamů. Tento stav je indikován ve stavovém řádku prohlížeče. Při pokusu o editaci věty se editační okno zobrazí, ale není možné v něm provádět změny.

 

Indikace omezené funkčnosti v prohlížeči

 

Rozsah licencí podrobně

 

Následující rozdělení platí pro oba licenční modely. Poznámky upřesňují pro který model název platí.

Základ

Přístup k následujícím nástrojům systému IS Vision ERP

Editor a správce skriptů

Editor a správce sestav

Správce binárních dokumentů

Přístup k obecným číselníkům (menu – číselníky - obecné)

Přístup k číselníkům členění (menu – číselníky - členění)

Přístup k číselníkům číslování účetních dokladů (menu – číselníky – číslování dokladů)

Workflow – Úkoly a případy workflow (mimo schvalovací postupy)

Konfigurace – (kompletní obsah „menu - konfigurace“)

Nástroje – elektronická podání

Nástroje – importy, exporty (tvorba importních profilů, využití zabudovaných exportů)

Nástroje – editor konfiguračního slovníku

Nástroje – správce uživatelů

Nástroje  - sledování změn

Nástroje – Zálohování databáze

Nástroje – (kalendář, kalkulačka, textový editor, uspořádání oken)

Nástroje – Přehled úloh

Dokumentace, nápověda a připojení ke znalostním databázím

 

Návaznosti

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Ekonomika (součást okruhu účetních agend)

Základní evidence obchodních partnerů

Totožné s „CRM – Obchodní partneři a záznamy o jednání s obchodními partnery“ Přitom přístup do evidencí CRM (nabídky, obchodní příležitosti, zakázky, přijaté objednávky, vydané objednávky, projekty, poptávkové řízení, marketingové akce, prodejní pokladny, evidence dokumentů) je pouze pro čtení a pouze prostřednictvím editačních formulářů „Obchodní partner" a „Historie jednání".

 

Knihy účetních evidencí, pokladna, banka

Zálohové faktury přijaté

Účtování kurzových rozdílů

Účtování běžných účetních dokladů

Účtování bankovního výpisu

Účetní závěrka

Účetní knihy

Plánované účetní doklady

Stornování dokladu (do téhož dokladu, do jiného)

Konta

Obecný případ účetního dokladu - zobecnění účtování dokladu

Souvztažnosti a jejich nastavení a použití

Řady účetních knih, nastavení

Schvalování účetních dokladů

Použití zálohy

Likvidace a opravy likvidace

 

Evidence DPH

ISDOC - Import přijatého plnění

Závěrka DPH

Daňový doklad z úhrady zálohy

Přijaté plnění - postoupení došlé faktury

Přijaté plnění (tuzemsko. Dovoz, EU, ...)

Souhrnný doklad tuzemského přijatého plnění

Koeficient u přijatého plnění a uplatnění odpočtu DPH §19

Souhrnná hlášení

Použití DD z úhrady zálohy, vypořádání daní

Registrace k dani v jiném čl. státě EU

Pořízení DF pomocí příjemky

Slovenské DPH a § 53

 

Saldokonta a platby, platební kalendáře, elektronické bankovnictví, leasing

Saldokonto

Splátkový kalendář

Přecenění pohledávek a závazků v cizích měnách

Zápočet vzájemných pohledávek a závazků

Platební bilance firmy

Platební kalendář

Elektronické bankovnictví

Převodní příkazy

Pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje

 

Finanční rozbory  a plánování

Měsíční souhrny

Finanční analýza podniku ve Vision ERP

Nástroje pro tvorbu a údržbu měsíčních souhrnů a plánování

Měsíční souhrny a finanční plánování

Plán a rozpočet

Finanční rozbory a plánování

 

Nástroje pro údržbu dat účetnictví a základní nastavení účetnictví

Nástroje pro údržbu dat

Obecný import účetních dokladů

Organizační členění, zakázky, další, činnosti

Restrikce a povolení

Parametry

Číslování účetních dokladů

Číselníky - popis

 

Evidence vozidel

Sledování umístění

Dodatečné přiznání

Evidence vozidel

Hromadné přepočty

Roční zpracování

Přiznání k dani

Opravné přiznání

Slevy

Zálohy a vyrovnání silniční daně

Vytvoření informací pro výpočet silniční daně

Výpočet silniční daně

 

Evidence majetku

Zpracování daňových odpisů - roční

Zpracování odpočtu DPH

Zpracování vyrovnání DPH

Výpočet vyrovnání DPH

Zpracování účetních odpisů - měsíční

Vyrovnání DPH

Omezení výpočtu odpisů v předchozích letech

Hromadné nastavení odpočtu DPH

Technické zhodnocení

Číslování karet

Dlouhodobý majetek - pohyby

Omezení výpočtu odpisů v aktuálním roce

Nová karta

Daňové odpisy - výpočet

Sledování investic

Hromadné opravy

Hromadné převody - umístění

Umístění dlouhodobého majetku

Potenciální technické zhodnocení

Hromadné vyřazení DM

Hromadný přepočet odpisů

Evidence dlouhodobého majetku

Hromadný převod karet dlouhodobého majetku do operativní evidence

Seznam karet dle identifikace databáze

Odpisy

Slučování karet

Odpisový plán

Odpisová kalkulačka

Likvidace faktur

Přeúčtování pohybů

Převod potenciálního technického zhodnocení na technické zhodnocení

Převod z investic do používání (dlouhodobý majetek)

Převody karet mezi organizačními jednotkami

Režim pozemky

Odpočet DPH

Operativní evidence

Číslování karet

Operativní evidence

Operativní evidence - filtr

Operativní evidence - umístění

Sledování umístění operativní evidence - členění, budovy, referenti,

Pořízení investic - pohyby

Pořízení investic

 

Základní nastavení evidence majetku

Číselníky - popis

Parametry

Parametry vázané s kontem

Likvidace faktur

 

Fakturace (Dobropisy, vrubopisy a zálohové listy. Plánované doklady.)

Totožné s „CRM – Uskutečněné plnění". Přitom přístup do číselníku skladových položek, číselníku obalů, položek výdejek, položek příjemek, položek přijatých objednávek, evidence projektů, evidence reklamací a evidence zakázek je pouze pro čtení a pouze prostřednictvím editačních formulářů účetních dokladů.

 

Návaznosti

Modul (Agenda) ekonomika umožňuje přístup k primárním účetním dokladům (příjemka, výdejka, nedokončená výroba). Přístupy k dalším funkcím, které nejsou součástí modulu ekonomika, jsou pouze realizovány prostřednictvím dialogů ekonomiky a pouze pro čtení. Všechny tyto přístupy jsou pouze pro čtení a pouze prostřednictvím dialogových oken modulu ekonomiky. Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

Mzdy a personalistika (okruh personálních agend)

Mzdy

Zaúčtování mezd

Zaměstnávání cizinců

Výstup pro ÚP - povinný podíl pracovníků se ZPS

Výstup pro Českou spořitelnu

Výstup pro Českou poštu

Výpočet mzdy

Výplatní lístek

Výpočet průměrů

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně příloh

Odvod zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

Úkolová mzda

Volitelné složky mzdy

Nemocenské pojištění

Rekapitulace mezd

Jiná sazba

Měsíční data

Povinné pojistné

Srážky

Slevy na pojistném

Slevy na dani

Období

Legislativa

Nemoci

Vyúčtování daně z příjmů a srážkové daně

Funkce import přeplatků na dani

Statistika ISPV

Náhrady mzdy při pracovní neschopnosti

Dovolená při výstupu

Funkce roční zúčtování daně

Evidenční listy důchodového pojištění

Procentní náhrady mzdy

Pracovní poměry

 

OSSZ

OSSZ číselníky

OSSZ ONZ

OSSZ potvrzení

Přehled o výši pojistného

Důchodový věk

 

Personální evidence

Osobní karty

Školení

Prohlídky

 

Nastavení mezd

Parametry

 

Návaznosti

Modul (agenda) umožňuje přístup též k číselníkům účetnictví.  Všechny tyto přístupy jsou pouze pro čtení a pouze prostřednictvím dialogových oken mezd a personalistiky. Modul (agenda) umožňuje pořizovat záznamy do evidence kontaktů. Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Zásobování a sklady

Kniha požadavků na nákup

Evidence požadavků

Hromadné zpracování požadavků

Vytvoření poptávky

Vytvoření vydané objednávky

 

Poptávkové řízení

Vytvoření objednávek

Evidence poptávkového řízení

Aktualizace dodavatelského ceníku

 

Vydané objednávky

Sledování historie jednání se zákazníkem

Schvalování vydaných objednávek

Sledování stavu vydané objednávky

Potvrzování vydaných objednávek

Náhrada položky

Plán rezervací na přijatých objednávkách

Automatické zaskladnění vydané objednávky

Vytvoření VO pomocníkem dle dodavatele

Vytvoření VO pomocníkem dle skladových položek

Vytvoření vydané objednávky

Vytvoření VO hromadně pomocí zadaného filtru

Označení položky jako "zrušená"

 

Skladové položky

Změna kódu skladové položky

Záměna skladových položek

Evidence souboru zboží

Výpočet prodejní ceny podle různých cenových systémů

Informativní cenový systém

Sledování expirací

Umisťování zboží na skladě

Sloučení položek pod jednu kartu

Evidence čárových kódů

Automatický prodej s recyklačním poplatkem

Evidence minimálního množství na skladě

Automatická fakturace služeb spolu s vyskladňovanou skladovou položkou

Evidence skladových položek

Sledování šarží

Evidence sériových čísel

Sledování odběratelů

Skladová evidence

Sledování obsahu lihu na skladové položce

Evidence součástí dodávek

Evidence spotřební daně

Skladová inventura

Evidence stejného zboží ve více velikostech, barvách a podobně

Sledování dodavatelů

Evidence obalů

Stavy, pohyby, umístění, rezervace, …

Evidence minimální marže

Kategorizace zboží

Přepočet na více měrných jednotek

Přecenění skladu dle plánovaných cen

Informace pro výkaz Intrastat

Oceňování skladu

Parametry vstupní kontroly

Generování skladové položky dle šablony

 

Příjem na sklad

Automatické vytvoření příjemky pomocí výdejky

Příjem pomocí čtečky čárových kódů

Příjem skladové položky

Rušení rezervací při stornu příjemky

Kusovník pro příjem položky a automatický výdej komponent

Expediční dávky

Rozpouštění slevy na příjemce

Automatické vytvoření výdejky z příjemky

Stornování příjemky

Umisťování na skladě

Likvidace faktur

Evidence spotřební daně

Příjem pomocí vydané objednávky

Předpříjemky

Automatické zaúčtování příjemky

Vytvoření dobropisu

Automatické likvidace požadavků

Rozpouštění nákladů na příjemce

Automatické zaskladnění předpříjemky

Příjem z výrobního příkazu a odvádění

Vstupní kontrola

Evidence sériových čísel

 

Výdej ze skladu

Výdej pomocí čtečky čárových kódů

Výdej pomocí datového terminálu

Vyskladnění celého skladu

Předvýdejky

Vyskladnění předvýdejky převodem z jiného skladu

Vyskladnění skladových míst

Výdej pomocí expedičních dávek

Vytvoření (oprava) faktury

Výdej pomocí rezervací na PO

Výdej pomocí výrobního příkazu

Výdej všeho z označených příjemek

Výdej skladové položky

Vytvoření dobropisu

Kontrola položek výdejky na DPH z různých období

Funkce pro likvidaci

Automatické zaúčtování výdejky

Export dodacích listů do EDI

Ruční výběr sériových čísel

Storno výdejky

Kusovník pro výdej položek a automatický příjem výrobku

Ruční výběr dodávek

Vratka

Uzamčení výdejky po tisku

Převodka

 

Obchodní partneři a záznamy o jednání s obchodními partnery

Totožné s „CRM – Obchodní partneři a záznamy o jednání s obchodními partnery“ Přitom přístup do evidencí CRM (nabídky, obchodní příležitosti, zakázky, přijaté objednávky, projekty, marketingové akce, prodejní pokladny, evidence dokumentů) je pouze pro čtení a pouze prostřednictvím editačních formulářů „Obchodní partner“ a „Historie jednání".

 

Základní nastavení skladů

Parametry modulu Sklady

Číselníky modulu Sklady

Cenové systémy

Slovník pojmů

Restrikce a oprávnění modulu Sklady

 

Návaznosti

Modul (Agenda) dále umožňuje přístup též k číselníkům účetnictví, umožňuje vytvořit účetní doklad, umožňuje prostřednictvím dialogů příjemek a výdejek prohlížet související účetní doklad a stav likvidací, prohlížet související výrobní příkaz, prohlížet související prvek projektu, související zakázku a prohlížet související přijatou objednávku. Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

CRM

Obchodní partneři a záznamy o jednání s obchodními partnery

Funkce automatického číslování

Sledování historie jednání se zákazníkem

Evidence kontaktů

Evidence firem (včetně poboček)

Práce s pohledávkami

Hlídání kreditů, dlužníci

Evidence „rozšiřujících“ parametrů

Sloučení záznamů pod jednu hlavičku firmy

Řazení do skupin - cenový systém "tabulkové ceny"

Kategorizace firem

Cenový systém "SELECT"

Sledování obchodních podmínek

Prověřování odběratelů systémem CreditCheck

Změna IČ

Import firem do evidence firem ze systému ARES

Firmy v konkurzu, likvidaci, insolvenci

Sloučení duplicitních kontaktů

 

Marketingové akce

Vazba na obchodní příležitosti

Evidence marketingových akcí

Vazba na nabídky

 

Evidence obchodních příležitostí

Vazba na nabídky

Sledování historie jednání se zákazníkem

Vazba na objednávky a zakázky

Sledování stavu obchodní příležitosti

Evidence obchodních příležitostí

Vazba na úkoly

Vazba na projekty

Sledování historie změn obchodních údajů

 

Nabídky

Vazba na projekty

Evidence nabídkových položek

Vazba na poptávkové řízení

Vazba na objednávky a zakázky

Konfigurátor

Vazba na výrobní kalkulace

Sledování historie jednání se zákazníkem

Sledování stavu nabídky

Kalkulace nabídky

Evidence nabídek

Vazba na položky prací a služeb

 

Přijaté objednávky, rezervace

Přijatá objednávka jako součást zakázky

Požadavky na výrobu

Fakturace přijatých objednávek

Vazba na poptávkové řízení

Práce s položkami typu „služba“

Tvorba VO pomocí PO

Rezervace skladových položek

Sledování stavu objednávky

Informace pro výkaz Intrastat

Expedice zboží

Plánování zakázek

Rámcové objednávky

Sledování historie jednání se zákazníkem

Evidence přijatých objednávek

Rezervace výrobků přímo na VP

Zajištění dopravy

Katalogový prodej

 

Stálé objednávky

Evidence stálých objednávek

Generování PO podle nastavení stálých objednávek

 

Interní objednávky

Naplňování primární dodávky na (před)příjemce

Tvorba VO pomocí IO

Evidence interních objednávek

Automatické vyřizování (přesuny zboží) pomocí IO

Automatická tvorba IO

 

Zakázky

Expedice zboží

Vazba na výrobní kalkulace

Evidence zakázek

Vazba na požadavky na výrobu

Vazba na položky prací a služeb

Vazba na objednávky (součásti zakázky)

Sledování stavu zakázky

Sledování historie jednání se zákazníkem

Fakturace zakázek (vč. zálohové fakturace)

 

Uskutečněné plnění

Fakturace skladových položek

Kontrola sazeb DPH při hromadné fakturaci z výdejek/ vratek

Přeúčtování faktury

Pravidelná fakturace

Použití platebního kalendáře

Storno faktury

Funkce -  přirážka a sleva

Seřazení položek faktury

Funkce - změna pohybu

UUID/GUID faktury

Funkce - uzamčení vytištěných faktur

Elektronické zasílání faktur

Funkce - hromadný tisk

Odstranění dokladů s vybraným druhem plnění

Funkce - likvidace

Fakturace služeb

Funkce - změna sazby DPH

Funkce - zálohy

Funkce - změnit číslo dokladu

Zálohová faktura

Vyskladnění zboží na základě faktury

Funkce - zadání částky JCD

Zjednodušená fakturace pomocí daňové rekapitulace

Export vydaných faktur ve formátu ISDOC

Vystavení daňového dokladu z úhrady

Vystavení dobropisu

Vystavení faktury

Vystavení opravného daňového dokladu

Vystavení vratky daně

Vystavení vrubopisu

 

Plánování dopravy a doprava

Expedice pomocí plánu dopravy

Fakturace dopravy pomocí plánu dopravy

Vytváření plánu dopravy pomocí PO

 

Reklamační řízení s dodavatelem, reklamační řízení s odběratelem

Vyřízení reklamace opravou

Vyřízení reklamace výměnou

Příjem reklamací

Vyřízení reklamace neuznáním

Vyřízení reklamace dobropisem

Evidence vlastních reklamací (u dodavatelů)

Evidence reklamací

 

Nástroje a nastavení CRM

Restrikce a oprávnění

Číselníky - popis

Parametry

Konverze z Oskara

 

Návaznosti

Modul (agenda) dále umožňuje přístup k číselníkům účetnictví, umožňuje vytvořit účetní doklad prostřednictvím fakturačních nástrojů, umožňuje prostřednictvím dialogů faktur, nabídek, zakázek a přijatých objednávek prohlížet související účetní doklad, prohlížet související výrobní příkaz, prohlížet související prvek projektu, související příjemku a výdejku a prohlížet související vydanou objednávku.

Modul (agenda) umožňuje plný přístup do číselníku skladových položek (Zásobování a sklady – skladové položky). Prostřednictvím dialogu skladové položky je umožněno prohlížení souvisejících agend, ale není umožněna tvorba kusovníků a kalkulací. Modul (agenda) též umožňuje přidávat položky do agendy „Zásobování a sklady - Kniha požadavků na nákup“ vyjma možnosti vytvořit poptávku či vydanou objednávku.

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

TPV

Technická příprava výroby (Materiálové normy, technologické postupy)

Sledování změn v dokumentaci

Importování části kusovníku

Tvorba technologického postupu

Tvorba materiálové rozpisky

Dávková akce - aktualizace cen kooperací

Dávková akce - přepočet cen operací

Dávková akce - záměna kódu operací

Dávková akce - záměna materiálu v kusovníkových vazbách

Evidence parametrů výstupní kontroly

Kalkulace kusovníku

Použití plánových kalkulací

Změnové návrhy

Vytvoření kusovníku kopírováním

Vytvoření kusovníku

Konfigurátor

Výrobní kalkulace na přijaté objednávce

Evidence ostatních přímých nákladů

Tvorba kalkulačních vzorců

 

Návaznosti

Modul (agenda) dále umožňuje přístup k číselníkům účetnictví, umožňuje prostřednictvím dialogů TPV prohlížet související číselníky. Modul (agenda) umožňuje plný přístup do číselníku skladových položek (Zásobování a sklady – skladové položky). Prostřednictvím dialogu skladové položky je umožněno prohlížení souvisejících agend (obchodní partneři, příjemky, výdejky, přijaté a vydané objednávky). Modul (agenda) též umožňuje přidávat položky do agendy „Zásobování a sklady - Kniha požadavků na nákup“ vyjma možnosti vytvořit poptávku či vydanou objednávku.

Modul (agenda) umožňuje pořizovat položky číselníku zdrojů vyjma tvorby plánu operací.

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Řízení výroby

Požadavky na výrobu

Zrušení rezervace materiálu na požadavek

Kalkulace výrobku na požadavku

Automatické generování požadavků na výrobu

Rezervace výrobku na existujícím výrobním příkazu

Rezervace materiálu na požadavek

Generování výrobních příkazů

 

Výrobní příkazy

Mzdové lístky na výrobním příkazu

Funkce odchylkové řízení

Rezervace materiálu na výrobní příkaz

Funkce generování výrobních příkazů na podsoučásti

Vratky materiálu z výdejek na VP

Dávkové ukončení výrobních příkazů

Grafické zobrazení zaplánování

Podrobný přehled kalkulace

Operativní kalkulace na výrobním příkazu

Naplánování operací

Automatický příjem polotovarů

Automatický výdej materiálů a polotovarů

Posunutí plánu

Import kalkulace

Dávkové odvádění produktů

Zrušení rezervace materiálu na výrobní příkaz

Vytvoření výrobního příkazu

Výdej materiálů na výrobní příkaz

Výdej materiálu dle rezervací

 

Odvádění výroby

Funkce výstupní kontrola

Odváděcí lístky

 

Nedokončená výroba

Generování výkazu nedokončené výroby

Inventura nedokončené výroby

 

Výrobní pracovníci

Funkce výpočet prémií na základě produktivity

Evidence výrobních pracovníků

Funkce rozpuštění vyplacené mzdy

Funkce evidence docházky

 

Zdroje

Evidence zdrojů

Vytížení zdrojů

Naplnění kapacitního kalendáře

Plánování odstávek

 

Řízení kooperací

Řízení kooperací

 

Zmetkové řízení

Evidence zmetků

Rezervace materiálu pro zmetkové řízení

Zrušení rezervace materiálu pro zmetkové řízení

 

Návaznosti

Modul (agenda) dále umožňuje přístup k číselníkům účetnictví, umožňuje vytvořit účetní doklad prostřednictvím nástroje nedokončené výroby, umožňuje prostřednictvím dialogu „výrobní příkaz“ prohlížet související účetní doklady, prohlížet související prvek projektu, související příjemku a výdejku a prohlížet související zakázky, prohlížet související položky přijatých objednávek, související vydané objednávky, související kusovníky v TPV.

Modul (agenda) umožňuje plný přístup do číselníku skladových položek (Zásobování a sklady – skladové položky). Prostřednictvím dialogu skladové položky je umožněno prohlížení souvisejících agend, ale není umožněna tvorba kusovníků a kalkulací.

Modul (agenda) též umožňuje prostřednictvím funkce „Řízení kooperací“ vytvořit vydanou objednávku a související vydané objednávky prohlížet.

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Plánování výroby

Plánování

Naplánování operací z požadavků na výrobu

Naplánování operací z výrobních příkazů

Funkce ruční změny plánu operací

Dílenské řízení

Grafické zobrazení zaplánování

Posunutí plánu

 

Zdroje

Shodné s  „Sledování a řízení výroby - Zdroje"

 

Návaznosti

Modul (agenda) dále umožňuje přístup k číselníkům účetnictví, umožňuje prohlížet výrobní příkazy, umožňuje prostřednictvím dialogu „výrobní příkaz“ prohlížet související účetní doklady, prohlížet související prvek projektu, související příjemku a výdejku a prohlížet související zakázky, prohlížet související položky přijatých objednávek, související vydané objednávky, související kusovníky v TPV.

Modul (agenda) umožňuje prohlížení číselníků výrobních pracovníků a zdrojů.

Modul (agenda) umožňuje plný přístup do číselníku skladových položek (Zásobování a sklady – skladové položky). Prostřednictvím dialogu skladové položky je umožněno prohlížení souvisejících agend, ale není umožněna tvorba kusovníků a kalkulací.

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Ostatní moduly

Ostatní moduly byly podle modelu 2000 prodávány samostatně, jsou označeny slovem „doplňky".

 

Řízení projektů

Tvorba projektů

Evidence projektů

Evidence šablon projektů

Vytvoření projektu pomocí šablony

Nastavení kalendáře

Nastavení časových závislostí

Grafické zobrazení plánu projektu

Projektové řízení zakázek

 

Řízení projektů

Vazba na porady

Výdej na projekt

Evidence výkonů

Fakturace

Deník projektu

Objednání zboží na projekt u dodavatele

Evidence materiálu

Příjem na projekt

Použití schvalovacích postupů v projektech

 

Návaznosti

Modul (agenda) dále umožňuje přístup k číselníkům účetnictví, umožňuje vytvořit účetní doklad prostřednictvím fakturačních nástrojů.

Modul (agenda) umožňuje vytvářet rezervace materiálu, požadavky na výrobu a vytvářet vydané objednávky. Vytvořené doklady související s projektem je možno prostřednictvím dialogu „prvku projektu“ prohlížet případně modifikovat.

Modul (agenda) Umožňuje prostřednictvím dialogu „prvek projektu“ prohlížet související účetní doklady, prohlížet související výrobní příkazy, prohlížet související příjemky a výdejky, prohlížet související vydané objednávky, související záznamy z porad a související záznamy v agendě „řízení dokumentů“.

Modul (agenda) umožňuje plný přístup do číselníku skladových položek (Zásobování a sklady – skladové položky). Prostřednictvím dialogu skladové položky je umožněno prohlížení souvisejících agend, ale není umožněna tvorba kusovníků a kalkulací. Modul (agenda) též umožňuje přidávat položky do agendy „Zásobování a sklady - Kniha požadavků na nákup“ vyjma možnosti vytvořit poptávku či vydanou objednávku.

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Plánování projektů

Tvorba kapacitního plánu.

Plánování zdrojů projektu

Plán projektu

 

Návaznosti

Modul (agenda) obsahuje plnou funkcionalitu okruhu „Řízení projektů“. Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Prodejní pokladna

Prodejní pokladna

Komunikace s CCS terminály

Prodej přes pokladnu

Prodej na pokladně

Poskytnutí slevy

Vrácení DPH

Odvod hotovosti z neuzavřené směny

Vrácení zboží

Komunikace s registračními pokladnami

Speciální akce (DELETE, změna ceny a názvu, otevření dokladu pro editaci)

Komunikace s pokladní zásuvkou

Ukončení směny a odvod tržby

Komunikace s platebními terminály

Speciální výpočet množství k výdeji

Vystavení faktury z pokladny (bez pokladního dokladu)

Zobrazení ceny nákupu na display

Založení směny

 

Návaznosti

Modul (agenda) dále umožňuje přístup k číselníkům účetnictví, umožňuje vytvořit účetní doklad prostřednictvím nástrojů „prodejní pokladny“.

Modul (agenda) Umožňuje prostřednictvím dialogu „prodejní pokladna“ prohlížet související účetní doklady, prohlížet související účetní doklady.

Modul (agenda) umožňuje přístup do číselníku skladových položek pro čtení. Modul (agenda) též umožňuje přidávat položky do agendy „Zásobování a sklady - Kniha požadavků na nákup“ vyjma možnosti vytvořit poptávku či vydanou objednávku. Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Docházka

Docházka

Kalendář

Terminál

Docházka za aktuální měsíc

Převod docházky do mezd

Správa přístupů

Sledování přítomnosti v reálném čase

Výpočet docházky

Akce

Výpočet docházky

INFO

 

Návaznosti

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv

 

 

eShop - klient (připravuje se)

 

 

MIS (připravuje se)

Reporty

Editor reportů

Obchodní reporting

Marketingový reporting

Ekonomický reporting

 

Návaznosti

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

Porady

Evidence

Evidence porad

Pravidla pro generování porad

 

Návaznosti

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Archiv (připravuje se)

 

 

Spisová služba

Evidence

Evidence dokumentů

Změnové řízení dokumentů

 

Návaznosti

Modul (agenda) umožňuje prostřednictvím dialogu „Dokument“ prohlížet související prvky projektu, související záznamy v číselníku obchodních partnerů, související přijaté objednávky a vydané objednávky, související záznamy v TPV.  Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Půjčovna

Evidence

Evidence výpůjček

Definice sortimentu půjčovny

Vrácení vypůjčených předmětů

Fakturace vypůjčených předmětů

 

Návaznosti

Modul (agenda) umožňuje prostřednictvím vlastních nástrojů vytvořit daňový doklad a prohlížet související účetní doklady. Evidence umožňuje prostřednictvím dialogu „Sortiment pro půjčování“ číst záznamy z evidence majetku, záznamy z číselníku skladových položek a záznamy z evidence zdrojů.

Modul (agenda) umožňuje práci s obchodním partnerem stejně jako „CRM – Obchodní partneři a záznamy o jednání s obchodními partnery“ Přitom přístup do evidencí CRM (nabídky, obchodní příležitosti, zakázky, přijaté objednávky, projekty, marketingové akce, prodejní pokladny, evidence dokumentů) je pouze pro čtení a pouze prostřednictvím editačních formulářů „Obchodní partner“ a „Historie jednání“. Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Rizika a neshody

Evidence

Rizika, opatření a neshody

 

Návaznosti

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

Údržba

Návaznosti

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Výrobní terminál

Návaznosti

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

Výběr zaměstnanců (připravuje se)

 

Návaznosti

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Procesy (předávací postupy)

Evidence

Definice schvalovacích postupů

Použití schvalovacích postupů

 

Návaznosti

Funkce, které navazují na jiné moduly, pracují omezeně podle zakoupených licenčních práv.

 

 

Aplikační server

Administrace aplikačního serveru

 

Související témata

Funkce správce uživatelů