Rozšiřující parametry

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

rozšiřující parametry

seznamy hodnot rozšiřujících parametrů

 

Umístění

Číselník obchodních parametrů je umístěn v hlavním menu Číselníky | Obecné | Rozšiřující parametry a Seznamy hodnot rozšiřujících parametrů:

Umístění funkce

 

Rozšiřující parametry

Popis funkce

Evidence parametrů jsou nástrojem pro rozšíření informací, které je potřeba sledovat v příslušných evidencích. V podstatě si pomocí parametrů rozšiřujete příslušnou evidenci o další sloupce = položky.

Příklad        

U evidence obchodních partnerů, případně u záznamů obchodních příležitostí, je potřeba sledovat informaci o počtu zaměstnanců.

Jedná se o položku, která není v databázi, pomocí parametrů však můžeme stávající informace rozšířit.

 

Postup:

zadat parametr do evidence, kde se nastaví vlastnosti parametru (název, oblast použití, typ...)

Vlastnosti parametru

 

přidat do seznamu parametrů příslušný parametr a zadat požadovanou hodnotu

Formulář pro zadání konkrétní hodnoty tj. počet zaměstnanců

Parametr u obchodního partnera

 

Stejně tak by se zadal parametr pro obchodní příležitosti

 

Pak už lze údaje používat např. v sestavách...

 

 

Číselník rozšiřujících parametrů slouží k evidenci uživatelsky definovaných parametrů a jsou přístupná v těchto částech systému:

obchodní partneři
kontakty
jednání
projekty (marketingové akce)
obchodní příležitosti
nabídky
zakázky
přijaté objednávky
vydané objednávky
příjemky
výdejky
doklady uskutečněného plnění
skladové položky
evidence dokumentů
operativní evidence
půjčovna
personalistika
výrobní příkazy
služby, práce, kooperace
přijaté plnění
aj.

 

 

Parametry se pořizují buďto ručně, nebo jsou automaticky generovány při pořízení nového záznamu.
Pohybovat se mezi jednotlivými parametry lze bez nutnosti uložení jednoho a otevření druhého přímo pomocí tlačítek Page Up a Page Down, které na pozadí uloží provedené změny a načtou další parametr. Podmínkou je, že v možnostech prohlížeče musí být zaškrtnuto "Podržet pozici kurzoru po aktualizaci dat".
 
Formulář pro zadání hodnoty parametru

 

Popis položek

Formulář pro zadání typu parametru

Popis položek:

oblast použití - podle nastavení se budou jednotlivé parametry nabízet v příslušných evidencích
typ -  vymezení formální nastavení (řetězec znaků, číslo, datum, hodnota ze seznamu, poznámka typu "memo", datum a čas nebo hypertextový odkaz)
rozsah od - do -  jednoduchá validace číselných hodnot (s možností použití u typu parametru "číslo")
seznam - umožňuje vytvořit libovolně volitelný číselník, který není ve standardním seznamu číselníků (platí pro parametry typu "hodnota ze seznamu")

 - u každého záznamu se zadává seznam přípustných hodnot, ze kterých se pak vybírají hodnoty při použití daného parametru

 - pokud je u parametru zaškrtnuto "používat hodnoty i mimo seznam", nevyžaduje se existence zadávaných hodnot v číselníku

implicitní hodnota - umožňuje nastavit hodnotu, která se automaticky přednastaví u nově pořizovaných parametrů (platí pro parametry typu "řetězec znaků" nebo "hodnota ze seznamu", umožňuje zadat i cizojazyčnou variantu hodnoty)
automatické generování - pokud je zapnuto, po založení odpovídajícího záznamu se automaticky založí i daný parametr

 

Zadání typu parametru "Hodnota ze seznamu"


 

 

Stejný parametr může být použit na více místech v systému - dle zatržených oblastí použití.

 

Informace pro tvorbu SQL kódu

Použité parametry (vč. hodnot) se ukládají do tabulky obparamshodn s vazbou na odpovídající rodičovskou tabulku (ico, multi, cl3, pobjrada, pobjdokl...).

Hodnoty parametrů se ukládají dle typu do některého z těchto sloupečků:

h_str - řetězcová hodnota (vč. hodnot ze seznamu)
ciz_h_str - cizojazyčná varianta řetězcové hodnoty (vč. hodnot ze seznamu)
h_num - číselná hodnota
h_dat - datumová hodnota
h_memo - poznámka typu "memo" (Rich Text)
h_time - datumo-časová hodnota

 

Pro zjištění hodnoty konkrétního parametru v SQL dotazu lze využít funkci DBO.obparams_gethodn (id, dataid), kde id, dataid je jednoznačná identifikace hodnoty parametru v tabulce obparamshodn.

Pro zjištění cizojazyčné hodnoty konkrétního parametru v SQL dotazu lze využít funkci DBO.obparams_gethodn_cizi (id, dataid, jazyk_id), kde id, dataid je jednoznačná identifikace hodnoty parametru v tabulce obparamshodn a jazyk_id je jazyk, v jakém má být vrácena požadovaná hodnota parametru.

Funkce obparams_gethodn vrací u parametru typu "memo" tzv. plain text, což je text získaný z původního RTF (Rich Text formátu) odstraněním formátovacích příkazů.

 

Seznamy hodnot rozšiřujících parametrů

Umístění funkce

Číselník seznamů hodnot obchodních parametrů je umístěn v hlavním menu, číselníky, obecné, seznamy hodnot obchodních parametrů:

Umístění funkce

 

Číselník je využíván u parametrů s typem "hodnota ze seznamu". Zde se zadavá vymezení seznamu hodnot. Stejný seznam je možné zadat u více parametrů s typem "hodnota ze seznamu".

Číselník seznamů hodnot rozšiřujících parametrů

 
Formulář pro zadání seznamu hodnot

 
Formulář pro zadání hodnoty seznamu (vč. cizojazyčné varianty)

 

Příklad

Je potřeba parametr, který provede rozšíření agendy "přijaté objednávky". Potřebujeme přidávat parametr, jehož obsahem budou vybraná písmena abecedy.

 

Postup:

vymezení oblasti působení parametru, samozřejmě kdykoliv je možné oblast použití rozšířit i na jiné agendy

Vymezení použití parametru

 

nastavení typu parametru a seznam a výběr ze seznamu hodnot, pokud již takový seznam existuje

Zadání typu parametru "seznam"

 

bude se jednat o typ "seznam" - buď vybrat z již existujícího seznamu nebo vytvořit nový

Formulář pro zadání seznamu hodnot

 

 

Priority při kopírování parametrů

V případě, že daný parametr je definovaný pro použití ve více oblastech a příslušný doklad se generuje z jiného dokladu, parametr se přenese včetně původní hodnoty:

 

Historie jednání

1. z přijaté objednávky

2. ze zakázky

3. z nabídky

4. z obchodní příležitosti

5. z marketingové akce

6. z obchodního partnera

7. z číselníku parametrů

 

Obchodní příležitost

1. z marketingové akce

2. z obchodního partnera

3. z číselníku parametrů

 

Nabídka

1. z obchodní příležitosti

2. z obchodního partnera

3. z číselníku parametrů

 

Zakázka

1. z nabídky

2. z obchodní příležitosti

3. z obchodního partnera

4. z číselníku parametrů

 

Přijatá objednávka

1. z nabídky

2. ze zakázky

3. z obchodní příležitosti

4. z obchodního partnera

5. z číselníku parametrů

 

Důležité

U parametrů typu "řetězec znaků" a "hodnota ze seznamu" je možné zadávat hodnoty vč. jejich cizojazyčných variant.
Navíc je možné u těchto typu parametrů zadat i tzv. implicitní hodnoty, které se automaticky přednastaví u nově pořizovaných parametrů.