Přizpůsobení vzhledu prohlížeče

Top 

Seznam témat:

umístění

popis funkce

datová množina

Umístění

Funkce pro tvorbu a úpravu vzhledu prohlížeče je umístěna v menu, které se rozbalí po kliknutí pravým tlačítkem myši v seznamu položek prohlížeče nebo použitím kombinace kláves Shift+Alt+F10, u něhož potřebujeme nastavit vzhled.

Umístění funkce

Popis funkce

Jde o množinu funkcí umožňující přizpůsobení aplikace Vision ERP na straně zákazníka jeho požadavkům. Funkce pro přizpůsobení browserů (prohlížečů) je dostupná pouze administrátorům a uživatelům disponujícím oprávněním gBROWSERMANAGE. Funkce je přístupná přes kontextovou nabídku u jednotlivých browserů = prohlížečů (včetně browserů typu detail).

Takto je možné upravit následující oblasti:

datová množina
editační dialog
návody a poznámky
skripty

 

Po výběru funkce se nabídne formulář pro výběr a editaci přizpůsobení jednotlivých oblastí.

Výběr a zadání datových množin

Datová množina

Funkcí je možné upravovat množinu pro výběr dat u vybraného prohlížeče. Seznam takto vytvořených datových množin je přístupný v záhlaví prohlížeče.

U každého záznamu pak je možné nastavit doplňující informace jako název, případně přiřazení konkrétnímu uživateli či skupině uživatelů.

Vlastnosti

Teprve použitím funkce se nabídne editační dialog pro úpravu datové množiny browseru. U nové varianty se vždy nabídne základní SQL dotaz.

Datová množina

 

Funkce pro výběr datové množiny je umístěna v záhlaví každého browseru - prohlížeče:

Umístění funkce

Skripty

Chování prohlížečů lze ovlivnit pomocí skriptů napojených na události, jež nastávají během práce s prohlížečem. Události, na které je možné napojit skript dle potřeby uživatele:

Seznam událostí a stavů skriptů s nimi vázaných

OnInit - událost nastane těsně před otevřením datové množiny. Je to vhodný okamžik pro modifikaci dotazu SQL či nastavení parametrů datové množiny (BrowserData). Zde je také možné modifikovat vlastnosti prohlížeče (Browser). Pomocí kontextové proměnné CanOpen lze inicializaci prohlížeče stornovat (nastavením na False).
OnOpen - událost nastane vždy po otevření datové množiny prohlížeče. Je to vhodný okamžik k nastavení polí datové množiny (BrowserData).

Pozor na to, že tento skript může být volán vícekrát během práce s prohlížečem, protože datová množina je otevřena také např. v rámci funkce obnovení dat.

OnShow - událost nastává po zobrazení prohlížeče. Je to vhodný okamžik pro různé interakce s uživatelem, které vyžadují, aby prohlížeč byl již zobrazen.
OnCommand - událost slouží k odchycení základních ovládacích příkazů prohlížeče (viz konstanty cmXXX). Příkaz prohlížeče lze přes proměnnou BrowserCommand modifikovat, popř. stornovat nastavením na cmNone.
OnWantDialog - událost slouží k vytvoření a předání editačního dialogu prohlížeči.
OnCreateDialog - událost nastává těsně po vytvoření editačního dialogu u operací typu Insert a Delete. Je to vhodný okamžik pro modifikaci prvků na dialogu (skrytí prvku, změna popisku, přidání nového prvku, apod).
OnSyncData - událost nastává po naplnění prvků na editačním dialogu daty z aktuálního editovaného záznamu (v případě operace update), resp. výchozími hodnotami (v případě operace insert). Událost je možné využít k modifikaci prvků na dialogu na základě dat z aktuálního záznamu.
OnValidate - událost nastane při pokusu o uložení změn v editačním dialogu. Je to okamžik vhodný pro validaci či dodatečnou změnu údajů na dialogu. Pomocí kontextové proměnné CanSave lze pokus o uložení dat stornovat a ponechat prohlížeč v editačním režimu.
OnSaveData - událost nastává během vlastního ukládání změn do databáze. Událost je vhodná pro transakční spřažení databázové změny provedené uživatelem s dalšími operacemi. Událost je volána dvakrát - jednou před vlastní akcí a podruhé po akci. To, ve které fázi je skript volán je rozlišeno kontextovou proměnnou BeforeStage (True/False). Jak skript, tak i samotná výkonná akce jsou uzavřeny do databázové transakce, takže případná výjimka (chyba) ve skriptu stornuje změny provedené v předchozích fázích této události.

Kontextová proměnná BrowserDialog je naplněna jen u operací typu Insert a Update, zatímco u operace typu Delete obsahuje tato proměnná hodnotu nil.

OnClose - událost nastává při uzavření prohlížeče. Je to reciproční událost k OnShow. Tato událost není dostupná u prohlížečů typu "detail", tj. prohlížečů existujících v rámci editačních dialogů.

Související témata

Přizpůsobení prohlížečů pomocí skriptů

Vytvoření prohlížeče, vytvoření editačního dialogu