Odeslání dávky na VREP, EPO

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

kontroly probíhající na VREP a EPO

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Funkce pro odeslání dávky  elektronických podání je umístěna v záhlaví prohlížeče dávek elektronického podání:

umístění funkce

 

nebo přímo ve formuláři dávky  elektronického podání:

umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží k odeslání vytvořeného elektronického podání ( dávky ) přes Internet na serverové rozhraní VREP nebo EPO. Umožňuje doručení vybraných typů elektronických podání na cílový úřad ( DIS ) bez nutnosti tisknutí dat podání do papírové formy a následné osobní účasti na podatelně úřadu nebo posílání poštou.

Provádí se nad seznamem dávek pomocí Akce „Podat dávku“ nebo nad formulářem pomocí tlačítka „Podat dávku“.

Podat  dávku pouze pokud je ve stavu Pořízeno, Chyba při přenosu, Zamítnuto.

 

Program podle stavu zjistí, zda je možno dávku podat. Ověří, zda jsou nastaveny potřebné parametry. Pokud je vše v pořádku, nabídne dialog s informací o podání a táže se na souhlas s použitím podpisového klíče.

Pokud máte u klíče nastavenu silnou ochranu, ptá se navíc i prostředky Windows na souhlas s použitím klíče.

 

Průběh podání

Program informuje o průběhu podání.
Po získání identifikátoru podání na VREP je tento zapsán do dávky, stav dávky je změněn na „čeká na vyhodnocení“. Čeká se na výsledek zpracování na cílovém úřadě.
Při podání EPO není žádný identifikátor nevzniká, je používán jiný technický způsob komunikace
Program ihned  automaticky přejde do režimu čekání na výsledek podání. Portál vrací informaci o tom, za kolik sekund se máme zeptat znovu (zpravidla testovací větev: 35 s, ostrá: 90 s). Tento interval je viditelně odpočítáván. Po jeho uplynutí se opakuje dotaz na výsledek vyhodnocení.
Režim čekání na vyhodnocení můžete přerušit tlačítkem „Přerušit čekání“. Dávka zůstane ve stavu „čeká na vyhodnocení“. Kdykoliv později můžete vyvolat akci „Zjistit výsledek“. Zahájí se nový cyklus dotazů a čekání.
Zpracování na cílovém úřadě může trvat několik minut až několik hodin. Ponechání formuláře čekání nemá vliv na rychlejší získání výsledku.
Informace o výsledku dostanete i na e-mail uvedený při registraci na ČSSZ, EPO emaily neposílá.

 

V případě, že dojde k technické či komunikační chybě, nastaví se stav dávky na „Chyba při přenosu“. Pokud dávka dorazí na cílový úřad a je vyhodnocena jako chybná, nastaví se stav na „Zamítnuto“. Je-li  dávka cílový úřadem vyhodnocena jako správná, nastaví se stav na „Podání přijato“.

 

Pro odeslání dávky elektronického podání vytvořené v některém z modulů ( účetnictví, mzdy... ) IS Vision jsou určeny funkce v záhlaví prohlížeče dávek elektronického podání

tlačítko pro odeslání dávky nebo zjištění stavu již odeslané dávky v prohlížeči

nebo funkce ve formuláři dávky

tlačítko pro odeslání dávky nebo zjištění stavu již odeslané dávky v dialogu prohlížeče

Po spuštění funkce tlačítkem pro odeslání / zjištění stavu dávky EP se program zeptá, zda souhlasíte s použitím osobního kvalifikovaného certifikátu pro podepsání odesílané zprávy pro portál. Spolu s dotazem jsou vypsána některá další důležitá nastavení pro odesílanou dávku. Po potvrzení souhlasu se v dialogu zobrazí stav komunikace s portály a jsou průběžně vypisována hlášení o aktuálně probíhající operaci. Úroveň vypisovaných hlášení si můžete nastavit ve výběru Vypisovat v dialogu dole vlevo.

potvrzení souhlasu s použitím soukromého klíče z podpisového certifikátu

Pokud dojde k chybě při navázání spojení, skončí dávka ve stavu "chyba při přenosu". V tomto případě lze dávku odeslat později po odstranění potíží s nastavením sítě.

odesílací formulář

Popis položek:

vypisovat - výpis zpráv z průběhu podání je možné filtrovat nastavením výběru zobrazovaných zpráv:

 

možnosti nastavení

 

průběh podání - do okna formuláře se vypisují zprávy tak, jak probíhá připojení k portálu. Množství zpráv je závislé na nastaveném filtru položkou "vypisovat". Na základě identifikátoru dávky se program průběžně dotazuje portálu na stav zpracování dávky.

 

 

Při připojení K VREP program musí od VREP obdržet identifikátor dávky, tzv. correlation ID.

 

Pomocí tohoto identifikátoru se pak program v cyklu dotazuje VREP na stav zpracování dávky. Po obdržení identifikátoru dávky je umožněno přerušení čekání.

 

 

Ostatní funkce

 Funkce přerušit čekání umožní přerušit čekání. Pokud stisknete tlačítko Přerušit čekání, zobrazí se dotaz na přerušení a v případě kladné odpovědi se čekací cyklus ukončí, text tlačítka podat dávku se změní na zjistit výsledek. Dávka bude ve stavu "čeká na vyhodnocení", dokud nespustíte nový dotaz na VREP a server nevrátí výsledek zpracování. Dávku ve stavu Čeká na vyhodnocení nelze smazat, protože musí být dokončena transakce s VREP. Vyvolání funkce se provede stiskem levého tlačítka myši

Tlačítko je zadýmené do doby než obdrží od VREP identifikátor dávky, tzv. correlation ID

 

Dotaz na přerušení čekání na výsledek podání na DIS

 

Popis kontrol probíhajících na VREP a EPO

Po doručení dávky na VREP proběhne kontrola přihlašovacích údajů a známých údajů pro daný typ podání. Potom proběhne formální kontrola správnosti vyplnění posílaných dat. Pokud nejsou data v pořádku, vrací VREP většinou chybu 3001 - chyba při zpracování podání. V případě úspěšné formální kontroly dat VREP dále dávku přepošle na server koncového úřadu ( DIS ), který provede detailní kontrolu dat a odmítnutí nebo přijetí dávky. Chyby vrácené při odmítnutí podání jsou specifické pro konkrétní DIS server.

Převážná většina chyb, které se mohou vyskytnout  při podání na VREP je popsána zde.

Při podání dávky na EPO se kontroluje věcně obsah dávky na správnost a vrací se případné vyhodnocení chyb s popisem.

 

Stavy elektronického podání

Tak jak jsou dávky zpracovávány mohou nabývat následujících stavů:

pořízeno - dávka dostane příznak "pořízeno" v okamžiku, kdy byl dán příkaz z jednotlivých modulů ( mzdy, účetnictví.... ) na vytvoření dávky elektronického podání, ovšem skutečné podání dávky ještě neproběhlo
čeká na vyhodnocení - tento stav může nastat v případě, že již program obdržel identifikátor dávky z VREP a funkcí "přerušit čekání", kterým se přeruší čekací cyklus. Dávka bude ve stavu "čeká na vyhodnocení", dokud nespustíte nový dotaz na portál a server nevrátí výsledek zpracování. Dávku ve stavu Čeká na vyhodnocení nelze smazat, protože musí být dokončena transakce s portálem.
podání přijato - v případě úspěšného podání je dávka ve stavu "podání přijato" a nelze ji smazat ( musí zůstat doklad o doručení na VREP, EPO ). Pro dokončení komunikace s portálem ještě program požádá server o smazání dočasných souborů, souvisejících s právě uzavřenou transakcí. Pokud posledně jmenovaná akce bude přerušena, dojde ke smazání dočasných souborů na serveru cca do 30 dnů.

 Výsledkem je vytvoření záznamu o přijetí - záložka Historie podání / záznam Přijetí. Po otevření vybereme záložku XML, v rámci XML je odshora podobný text:

 Cislo=3594502

 Heslo=70711994

 KC=92ddb7e4de660d852efc013f02ed6fdd

 

 - kde Cislo a Heslo slouží pro přístup na portál MFČR k ověření akcí, které se pak s podáním na finančním úřadě dějí (cestování až k rukám místně příslušného úředníka a přijetí podání z věcného hlediska) (MFČR - ověření stavu podání)

 - KC je jednoznačný identifikátor, pod nímž ho eviduje portál MFČR, uvádět při komunikaci s MFČR

 

Pokud je dávka na EPO přijata, je možno zjistit její stav na MFČR pomocí tlačítka Podání / zjištění stavu

 

 

 

zamítnuto - pakliže dojde během připojení k portálu k libovolné chybě, podání se přeruší a dávka zůstane s příznakem "zamítnuto"

 

Historie průběhu posílání dávky elektronického podání je patrná z editačního dialogu datového prohlížeče dávek ve spodní části formuláře dávek, který obsahuje detailního výpis případných chyb.

přehled stavu podání

 

Historie podání pak obsahuje seznam kroků, které proběhly od vytvoření dávky.

historie podání

 

U každého kroku ( kromě záznamu o vytvoření dávky ) lze zobrazit příslušná odeslaná nebo přijatá XML data. XML lze zobrazit buď v příslušném dialogu historie podání na záložce XML, nebo tlačítkem Zobrazit XML detailu v aplikaci asociované s typem souboru XML ( většinou aplikace Internet Explorer ).

zobrazení XML dávky v aplikaci Internet Explorer

 

Omezení, podmínky provozu

V aplikaci Vision ERP nainstalován ep.bpl  - modul obsahuje už pouze distribuované návody a certifikáty, funkčnost přesunuta do standardního modulu eGovernment.bpl (viz Podmínky funkčnosti).

 

Vyhodnocení nastavení parametrů při podání

 

 

Související témata

Nastavení parametrů modulu Elektronická podání

Seznam zapracovaných podání

Slovník pojmů, popisy chyb