Vytvoření dávky elektronického podání

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

popis položek

podání ELDP a PRIHL z personalistiky a mezd

podání souhrnného hlášení z účetnictví

eNeschopenky

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Funkce se spustí automaticky po vytvoření datové věty podání v příslušném modulu a zavření související sestavy, pokud je taková sestava k dispozici. Funkci lze také spustit pro stávající záznamy s datovou větou podání ručně z příslušných datových prohlížečů.

Podání na EPO

Umístění funkce pro vytvoření datové věty DPHDP3 podání pro přiznání DPH je v hlavním menu Účetnictví | Přiznání DPH:

 

Umístění funkce pro vytvoření datové věty DPHSHV podání pro souhrnná hlášení je v hlavním menu Účetnictví | Souhrnná hlášení:

 

Umístění funkce pro vytvoření datové věty DSLDP1 podání přiznání k silniční dani je v hlavním menu Evidence vozidel | Přiznání k silniční dani.

 

Umístění funkce pro vytvoření datové věty DPHEVD podání Výpisu z evidence podle par92 je v menu Účetnictví | DPH | Výpis z evidence podle §92a zákona o DPH

Podání na VREP

Umístění funkce pro vytvoření datové věty ELDP je v hlavním menu Mzdy a personalistika  | Evidenční listy důchodového pojištění:

 

Umístění funkce pro vytvoření datové věty PRIHL podání přihlášky nebo odhlášky nemocenského pojištění je v hlavním menu Mzdy a personalistika | OSSZ oznámení o nástupu - skončení zaměstnání:

 

Umístění funkce pro vytvoření datové věty NEMPRI je v hlavním menu Mzdy a personalistika | Evidence a výpočet náhrad mzdy po dobu pracovní neschopnosti:

 

Umístění funkce pro vytvoření datové věty PVPOJ je v hlavním menu Mzdy a personalistika | Sestavy a výstupy | Výstupy pro ... | Výstup pro OSSZ - přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách:

 

Umístění funkce pro vytvoření datové věty PDSHL1 je v hlavním menu Mzdy a personalistika | Sestavy a výstupy | Výstupy pro ... | Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (PDSHL):

 

Umístění funkce pro vytvoření datové věty PDSVD1 je v hlavním menu Mzdy a personalistika | Sestavy a výstupy | Výstupy pro ... | Vyúčtování pojistného na důchodové spoření (PDSVD):

Podání na portál ZP

Umístění funkcí pro vytvoření podání na portál ZP je v hlavním menu Mzdy a personalistika | Sestavy a výstupy | Výstupy pro ... | Přehledy pro zdravotní pojišťovny a Výstupy pro ZP (přihlášky, odhlášky, změny):

Pro podání na portál zdravotních pojišťoven je třeba nainstalovat podporu dodávanou v balíčku EP.zip včetně návodu na instalaci.

Ostatní podání

Umístění funkcí pro vytvoření podání Intrastatu je v hlavním menu Intrastat | Intrastat - výkazy k odeslání:

Toto podání nelze odesílat přímo, pouze vytvořit, exportovat a pak načíst do programu pro odeslání IstatDesk nebo IstatOnline.

 

Umístění funkcí pro vytvoření podání Súvahy nebo Výsledovky je v hlavním menu Účetnictví | Súvaha / Výsledovka SK.

Funkce je přístupná pouze pokud vlastní stát vlastní firmy je Slovensko (sk).

 

Umístění funkce pro vytvoření Kontrolného výkazu pre DPH (KVDPH) je v hlavním menu Účetnictví | Kontrolný výkaz

Podmínkou je zavedení přídavného modulu KontrVykaz.bpl do systému Vision ERP.

Popis funkce

Funkce slouží ke získání dat vybraného typu podání z odpovídajícího modulu aplikace Vision ERP, vytvoření správně formátované XML dávky a uložení dávky do databáze k dalšímu zpracování. Vytvořenou dávku elektronického podání lze potom pomocí příslušného formuláře odeslat ( podat ) přes Internet na serverové rozhraní VREP a EPO.

Základem evidence elektronických podání jsou 2 tabulky: seznam dávek EP, kde lze mj. najít ID dávky přidělené VREP a stav dávky, a na něj vázaná historie dávek, kde je možné nalézt podrobnější informace o vzniku a odesílání vybrané dávky a také data dávky ve formátu XML.

 

Je nutno zajistit podmínky pro práci s modulem EP  (pořízení kvalifikovaného certifikátu, nastavení aktuálních šifrovacích certifikátů, registrace na VREP, pořízení přihlašovacích údajů, pořízení známých údajů, ...).

 

Po spuštění funkce v jednotlivých modulech ( mzdy, účetnictví.... ) je datová věta převedena do formátu XML a uložena do nově vytvořené dávky. Pokud proběhlo vytvoření dávky v pořádku, otevře se automaticky prohlížeč dávek elektronických podání a nad ním editační dialog, odkud je možné dávku na VREP nebo na EPO.

Prohlížeč dávek elektronických podání

 

Podání ELDP, PRIHL a NEMPRI z personalistiky a mezd

ELDP

Podání ELDP se provádí z modulu Personalistika a mzdy, volba „Evidenční listy důchodového pojištění“.

Postupem popsaným v modulu personalistika vytvoříte ELDP.
Volbou „ELDP – vytvoření sestavy a datové věty…“ zobrazíte náhled ELDP
Po jeho uzavření program zkusí najít modul EP. Pokud jej nalezl, nabízí podání na VREP přes tento modul.
Zeptá se, zda „Zařadit a odeslat“ nebo „Jen zařadit“.
„Zařadit a odeslat“ – vytvoří dávku podání a zobrazí formulář dávky, stiskem tlačítka „Podat dávku“ můžete zahájit její podávání (viz dále popis podání).
„Jen zařadit“ – jen vytvoří dávku podání, nezobrazuje ji. Podání můžete provést kdykoliv později, pomocí Nástroje / Elektronická podání / Dávky.

 

PRIHL

Podání PRIHL se provádí z modulu Personalistika a mzdy, volba „OSSZ registr pojištěnců“.

Postupem popsaným v modulu personalistika vytvoříte ELDP.
Volbou „OSSZ – vytvoření sestavy a datové věty…“ zobrazíte náhled přihlášek / odhlášek
Další postup je stejný jako výše pro ELDP.

 

NEMPRI

Podání NEMPRI se provádí z modulu Personalistika a mzdy, volba „Evidence a výpočet náhrad mzdy po dobu pracovní neschopnosti“.

V okně pro výběr pracovníků vložíme požadované
Označíme ty, kteří se mají vyskytnout na příloze hlášení
Stiskneme níže označené tlačítko - bude vytvořena sestava a případně i XML dávka, která může být neprodlené odeslána na VREP

 

eNESCHOPENKY

Od 1.1.2020 existuje povinnost komunikovat neschopenky elektronicky. Z hlediska zaměstnavatele se jedná o potřebu stahovat infrmace o pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Tyto informace poskytuje portál ČSSZ VREP a to pro danou firmu (IČO) za udaný časový interval (nejvýše 1 kalendářní měsíc).

Stahování z VREP portálu je zprovozněno přes standardní dávky elektronického podání. Dávka je vygenerována příslušnou volbou v agendě Mzdy.

Pro správné fungování je třeba splnit následující podmínky:

mít ve Vision ERP a následně i na VREP zaregistrovaný platný osobní kvalifikovaný certifikát v Nástroje | Elektronická podání | Nastavení parametrů |  Certifikáty
mít ve Vision ERP zaregistrovaný platný komerční certifikát v Nástroje | Elektronická podání | Nastavení parametrů |  Certifikáty. V rámci odeslání dávky požadavku na eneschopenky je odeslána veřejná část Komerčního certifikátu, která slouží k zašifrování dat odesílaných z VREP. Ta je pak schopen dešifrovat pouze majitel tohoto certifikátu. VREP tak zařadil prvek, který má sloužit k vyšší bezpečnosti zpracování citlivých osobních dat. K tomuto účelu NELZE POUŽÍT osobní kvalifikovaný certifikát.
mít ve Vision ERP zaregistrovaný platný šifrovací certifikát ČSSZ

Bezprostředně po stažení dat jsou tato zapsána do databáze a je možno s nimi v agendě Mzdy pracovat.

Podání souhrnného hlášení a přiznání DPH z účetnictví

Souhrnná hlášení

Podání se provádí z modulu účetnictví, volba „Souhrnná hlášení".

Postupem popsaným v účetnictví založíte Souhrnné hlášení.
Nad souhrnným hlášením můžete vyvolat akci „Podat zvolené souhrnné hlášení“

Prohlížeč souhrnných hlášení

Akce vytvoří dávku podání a zobrazí formulář podání, stiskem tlačítka „Podat dávku“ můžete zahájit její podávání.

 

Přiznání DPH

Elektronické podání přiznání DPH se provádí z modulu účetnictví

Postupem popsaným v účetnictví vytvoříte přiznání DPH
V prohlížeči přiznání DPH můžete vyvolat akci podání na EPO

Prohlížeč přiznání DPH

Akce vytvoří dávku podání a zobrazí formulář podání, stiskem tlačítka „Podat dávku“ můžete zahájit její podávání.

 

Podání přiznání k silniční dani

Elektronické přiznání k silniční dani se provádí z modulu majetek - evidence vozidel:

postupem popsaným v majetku vytvoříte přiznání k silniční dani
v prohlížeči přiznání silniční daně můžete vyvolat akci "elektronické podání". Funkce je přístupná po použitím funkce opravit větu či klávesy Enter se rozbalí menu s nabídkou:

Menu po použití funkce pro opravu věty v prohlížeči přiznání k silniční dani

funkci můžete spustit přímo ve formuláři pro vytvoření přiznání k dani
akce vytvoří dávku podání a zobrazí formulář podání, stiskem tlačítka „Podat dávku“ můžete zahájit její podávání.

 

Omezení, podmínky provozu

V aplikaci Vision ERP funkčně nainstalován eGovernment.bpl (viz Podmínky funkčnosti).

 

Související odkazy

Nastavení parametrů modulu Elektronická podání

Seznam zapracovaných podání

Odeslání dávky elektronického podání na VREP nebo EPO

Slovník pojmů, popisy chyb