Převod docházky do mezd

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

 

Umístění

Funkce pro import dat z docházky do mezd je umístěna v záhlaví prohlížeče souhrn docházky za aktuální měsíc :

Umístění funkce

Pro většinu pracovníků platí, že import provádí pouze pro pracovníky ze svého střediska  (filtrováno na cl1 = středisko), ostatní pracovníky z jiných středisek nevidí. Po případné ruční úpravě data z modulu docházka  odešle  do mezd. Přenáší se odpracovaná a neodpracovaná doba, případně různé příplatky a volitelné složky mzdy.

Vyvolání funkce se provede buď  stiskem levého tlačítka myši nebo stiskem kombinace kláves SHIFT + F2.

Popis funkce

Funkce slouží k přenosu odpracované doby, dnů náhrad, případných příplatků a volitelných složek mzdy z docházky do mezd.

Je možný hromadný přenos (standardně se do mezd přenese to, co je v záložce "Dny, hodiny" v měsíčním souhrnu docházky), ale i přenos jednotlivých dnů tak, že je možné přímo v docházce rozhodnout o mzdě pracovníka, který v měsíci přechází mezi středisky či platovými třídami. Pracovník daného střediska je zařazený do určité platové třídy. V průběhu měsíce mění různá pracoviště v rámci jednoho střediska nebo i mimo toto středisko, na kterých může mít různé platové ohodnocení. Tato změna (přiřazení pracovníka na jiné středisko, jinou práci jinak placenou) je vždycky v rámci celé směny. V parametrech je třeba zatrhnout používat při přenosu do mezd denní záznamy, bez tohoto zatržení přenos do mezd bude probíhat z měsíčního dokladu.  Dále je třeba v číselníku volitelných složek mzdy pořídit záznamy pro jednotlivé příplatky (přesčas, soboty, neděle, noční, odpolední, svátek) se způsobem výpočtu "připočítat k" (zvolíte odpovídají položku) a zatržením "používat v docházce". Tyto volitelné složky potom použijete ve formuláři parametrů přenosu docházky do mezd. Za celou firmu pak lze veškeré mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění)  rozúčtovat na jednotlivá střediska a činnosti podle skutečně odpracované doby na tom kterém středisku.

Nezatržený parametr: do mezd přenese pouze to, co je v záložce "Dny, hodiny" v měsíčním souhrnu docházky. Záložka "Dny, hodiny" odpovídá stejné záložce v měsíčním dokladu mezd, je to sumární import. Zatržený parametr: přenesou se jednotlivé denní záznamy v měsíci včetně členění.

 

standardní postup = do mezd se přenese to, co je v záložce "Dny, hodiny"

 

Pro přenos po jednotlivých denních záznamech uživatel v docházce vyplní parametry přenosu docházky do mezd (pokud nebudou vyplněny, tak přenos do mezd proběhne standardním systémem po měsíčních dokladech, novým způsobem budou vyhodnoceny jen záznamy s vyplněným "Typem práce" nebo členěním jiným, než má pracovník v měsíčním dokladu) a při převodu docházky do mezd se údaje z docházky načtou do jiné sazby ve mzdách (mzda za odpracované hodiny a prémie), kumulovaně za stejné členění organizace a typ práce. Toto řeší časovou mzdu a prémie, ostatní (příplatky přesčas, So, No, noční, odpolední, svátek) se řeší automatickým vložením nových záznamů do volitelných složek (podmínkou je jejich uvedení v parametrech převodu docházky do mezd). Převod denních záznamů do mezd proběhne tak, že se přenese měsíční souhnr docházky a následně se načtou záznamy s vyplněným "Typem práce" nebo odlišným členěním a vloží se do jiné sazby či do volitelných složek mzdy, zároveň jsou hodiny a dny z jiné sazby či volitelné složky odečteny z příslušných hodin (dnů) měsíčního dokladu. Nově vložené záznamy do jiné sazby a volitelných složek tedy nenavýší odpracované hodiny ani příplatkové hodiny.

Převod do mezd je možné provádět opakovaně, záznamy vložené do jiné sazby a volitelných složek jsou označeny příznakem, že byly vloženy docházkou a takto označené záznamy jsou při opakovaném převodu nejprve smazány, nedojde tedy k navýšení.

Import do mezd probíhá po spuštění funkce z měsíčního přehledu docházky pro označené pracovníky.

 

Pro většinu pracovníků platí, že import provádí pouze pro pracovníky ze svého střediska  (filtrováno na cl1 = středisko), ostatní pracovníky z jiných středisek nevidí. Po ruční úpravě,  docházku  odešle  do mezd. Tj. odpracovanou a neodpracovanou dobu, případně různé příplatky a volitelné složky mzdy.

Souhrn docházky na záložce "dny, hodiny" obsahuje totéž, co měsíční doklad v modulu mzdy, další záložky (příplatky, volitelné složky) jsou také shodné s údaji v modulu  mzdy

 

Mzdová účetní než začne zpracovávat mzdy si může zkontrolovat, jestli už má ve mzdách vše, nebo ještě se něco z docházky má převádět, na liště měsíčních dat je funkce pro zobrazení průběhu převodu docházky do mezd.

 

Do mezd se nepřenáší hodiny navíc, pokud se mají započítat hodiny navíc do mzdy, je nutné upřesnit jejich určení (např. přesčas, náhradní volno uznané).

Pokud je nastaveno v kalendáři, že o hodinách navíc rozhodne vedoucí, jsou tyto hodiny uvedeny v příslušné položce a vedoucí je oprávněn s těmito hodinami navíc manipulovat. Pokud je uzná jako přesčas, vyplní příslušnou položku pro přesčas počtem uznaných hodin. Pokud tyto hodiny nejsou uznané jako přesčasové či uznané náhradní volno, ponechá se záložka beze změn a do mezd jsou po přenesení docházky započteny pouze odpracované hodiny snížené o hodiny navíc.

 

Řešení zaúčtování

Je umožněno sledovat náklady organizace na ZP a SP podle jednotlivých stupňů členění organizace v závislosti na zařazení pracovníka. Nejen měsíční doklad, ale i mzdové složky, které se vztahují k jinému členění organizace, než má pracovník přiřazeno v hlavním měsíčním dokladu. Konkrétně se jedná o volitelné složky mzdy, úkolovou mzdu a jinou sazbu. V těchto formulářích je možnost nastavit členění odlišně od měsíčního dokladu pracovníka a také při zaúčtování mezd je možné sledovat náklady organizace na ZP a SP.

Nastavení předpisu pro zaúčtování mezd

 

Tímto řešením bude částka na účetním dokladu stejná jako dříve, stejné bude také SP a ZP, pouze střediskově se SP a ZP bude lišit, nově bude načteno na střediska z "jiné sazby" a odečteno z kmenových středisek. Rozpis jiné sazby je potom informativně obsažen i ve výplatních lístcích takto: typ práce, členění, směny, hodiny, tarif, % prémií, H prémie (osobní hodnocení), částka Kč, prémie Kč, H prémie Kč (osobní hodnocení).

 

Výstup do mezd

Použijte  ikonu na liště nebo použít kombinaci kláves Shift-F2, ovšem pouze s oprávněním "dIMPORTDOMEZD"

Lze opakovat libovolně (po předchozím odemknutí, vložení do mezd záznamy uzamkne), dokud nejsou zpracované mzdy, probíhá kontrola na uzavřený měsíc ve mzdách, do uzamčených mezd nelze docházku vložit

Data se uzamknou automaticky, ihned po provedení importu do mezd. Odemknout lze, funkcí na liště

Nastavení

Pro vytvoření  je důležité nastavení třídění

Nastavení třídění pro výstup do mezd

a způsobu vytvoření dat

Nastavení stylu pro výstup do mezd

Důležité pro import je výběr dat. Pro výběr dat platí standardní ovládání a funkce.

Výběr jedné karty

nastavením kurzoru na kartě

Výběr více karet najednou :

použitím kombinace kláves CTRL + A vyberete všechny karty ze seznamu
držet tlačítko CTRL + kliknutím na levé tlačítko myši vybírat jednotlivé karty
držet tlačítko SHIFT + šipkou nahoru / dolů se vyberou karty po sobě jdoucí v seznamu

Ukázka sestavy

 

Pro to, aby bylo možné provést import nesmí být data uzamčená již provedeným převodem. Pokud tak je, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn s tím, že sestava se dle nastavení vytvoří bez toho, že by se provedl import dat.

Informace o uzamčení dat

 

Samozřejmě pro to aby bylo možné import provést, musí být založeny měsíční data v aktuálním období. V opačném případě nebude import proveden.

Informace o měsíčních datech

 

 

Související témata

Docházka za aktuální měsíc

Výpočet docházky