Evidence oprav

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

popis položek

omezení, podmínky provozu

návaznosti

Umístění

Funkce je umístěna v dialogovém okně zakázky na záložce Opravy nebo přímo v menu CRM | Zakázky | Zakázkové opravy:

Umístění zakázkových oprav na záložce Opravy v dialogu zakázky

Umístění zakázkových oprav přímo v menu

Popis funkce

Funkce umožňuje evidovat zakázkové opravy (příp. reklamace). Funkce používá stejný mechanismus tří skladů jako reklamace skladových položek (sklad pro příjem, opravy a expedice reklamací) s tím rozdílem, že kromě reklamací lze evidovat i opravy s  a že ovládání je soustředěno do záložky Opravy v dialogovém okně zakázky nebo do prohlížeče zakázkových oprav.

Dialogové okno zakázkové opravy

Do opravy lze přijímat jak zboží prodané zákazníkovi, tak i zboží, které zákazník koupil jinde, ale my na něj držíme záruku. V tom případě je nutno pořídit skladovou kartu, aby mohlo být takové zboží zaevidováno do systému.

V případě, že se do opravy/reklamace přijímá zboží dříve prodané zákazníkovi, program nastaví vazbu na původní výdejku. Pokud se jedná o zboží, které zákazník zakoupil jinde, je potřeba pořídit skladovou kartu, vyplnit sériové číslo a evidenční cenu. Program pak na základě těchto údajů a parametrů zakázkové řady vytvoří příjemku tak, aby se zadané sériové číslo dostalo do systému.

Pokud bylo zboží prodáno s "carepackem", nebo byl tento dokoupen později, je v hlavičce opravy zvýrazněn obdélník s nápisem Carepack, který tuto skutečnost signalizuje. Po kliknutí na tento obdélník se v dolní části dialogového okna zobrazí záložka Carepack, na níž jsou umístěny všechny carepacky k danému zboží. Podrobnější popis carepacku je v oddíle návaznosti.

Pořízení nové opravy/reklamace

Při pořizování nové položky opravy se program nejprve zeptá na sklad, na který se má opravovaná položka přijmout

Výběr skladu pro příjem opravované položky

V případě, že daná položka se nebude přijímat, žádný sklad se nevybere (např. oprava u zákazníka) a nemůže být použit mechanismus reklamačních skladů.

Poté program nabídne všechny výrobky prodané danému zákazníkovi - tj. tomu, na kterého je vystavena zakázka

Seznam zboží prodaného danému zákazníkovi

Pokud požadované zboží není mezi zobrazeným zbožím, lze kombinací kláves Ctrl+F5 nebo kliknutím na tlačítko zobrazit všechno prodané zboží bez ohledu na zákazníka a zkusit nalézt požadované zboží zde. V obou typech seznamu lze zboží vyhledat načtením čárového kódu sériového čísla.

Kompletní seznam prodaného zboží

Pokud zboží nelze nalézt ani zde, program otevře dialogové okno opravy, ve kterém bude možno vybrat odpovídající skladovou kartu a zadat příslušné sériové číslo.

Na opravovanou/reklamovanou položku lze objednávat materiál (záložka Požadovaný materiál), evidovat vydaný materiál (záložka Výdejky) a realizované výkony (záložka Výkony). Do Fakturačních údajů lze zapsat plánovanou cenu opravy. Jedná se o analogické úlohy jako v Evidenci projektů.

 

Funkce nad "požadovaným materiálem"

Rezervovat (Shift+F4) - umožňuje zarezervovat označené položky

Zrušit rezervace (Shift+F8) - umožňuje zrušit rezervace na označených položkách

Objednat (Shift+F11) - umožňuje objednat scházející množství ze všech položek požadovaného materiálu (= požadavky na dodavatele - objednané množství na VO s vazbou na jednotlivé položky PO) pomocníkem pro tvorbu vydaných objednávek, s omezením na danou zakázku

Převod rezervací (Alt+F3) - umožňuje převést rezervace z označených položek na jiný sklad

Expedovat (F4) - umožňuje expedovat rezervované množství (z označených nebo všech položek - dle hodnoty přepínače)

 

Popis položek

Stav zakázkových oprav

 

Dokumenty

U zakázkových oprav lze dokumenty ukládat i zvlášť k jednotlivým opravám, tj. lze tak rozlišovat mezi dokumenty sdílenými v rámci zakázky a dokumenty týkajícími se konkrétní opravy.

Formulář zakázky - záložka dokumenty

 

 

Omezení, podmínky provozu

Pokud v průběhu životního cyklu opravy/reklamace dojde ke změně typu opravy, program automaticky nastaví příznak fakturovat ve všech výše uvedených agendách (přijaté objednávky, výdejky, ...)

Aby bylo možno používat mechanismus reklamací, je potřeba mít nastaveny všechny parametry vztahující se k reklamacím skladových položek.

Návaznosti

V případě, že vkládaný materiál byl vybrán z prodaného zboží, doplní se v dialogovém okně opravy vazba na původní výdejku se zobrazením datumu prodeje a vypočtenou dobou záruky

V případě, že na danou opravu byl vystaven požadavek na materiál, uloží se vazba na opravu do položky přijaté objednávky

Zobrazení vazby na opravu v položce přijaté objednávky

Obdobně se vazby na opravu ukládají i do výdejek, realizovaných výkonů a fakturačních údajů.

Zobrazení vazby na opravu v položce výdejky

Zobrazení vazby na zakázkovou opravu v dialogu realizovaného výkonu

Zobrazení vazby na zakázkovou opravu v dialogu fakturačního údaje

Carepack

K prodávanému zboží je možno nabízet tzv. Carepack (např. prodloužená záruka nebo záruku servisu do 24 hodin apod). Tyto Carepacky jsou evidovány jako skladové položky s tím rozdílem, že v parametrech použití mají zatržen parametr Carepack

Skladová karta se zatrženým parametrem Carepack

Při výdeji skladové položky označené jako Carepack program nabídne zboží prodané stejnému zákazníkovi. Po výběru požadovaného zboží program této položce přiřadí Carepack.

Seznam zboží prodaného danému zákazníkovi

Související odkazy

Fakturace

Evidence výkonů

Evidence materiálů